BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreløbig retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer

18.5.2015 - (COM(2013)0824 – C7‑0429/2013 – 2013/0409(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Dennis de Jong


Procedure : 2013/0409(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0165/2015
Indgivne tekster :
A8-0165/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreløbig retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer

(COM(2013)0824 – C7‑0429/2013 – 2013/0409(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0824),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 82, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0429/2013),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0165/2015),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Titel

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om foreløbig retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om retshjælp til mistænkte eller tiltalte og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning -1 (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) I artikel 6, stk. 3, litra c), i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (i det følgende benævnt "EMRK") og i artikel 14, stk. 3, litra d), i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder anerkendes retten til retshjælp for personer, der ikke har tilstrækkelige midler til at betale for advokatbistand, når det er i retfærdighedens interesse.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning -1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a) I henhold til artikel 47, stk. 3, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (i det følgende benævnt "chartret") gives der retshjælp til dem, der ikke har tilstrækkelige midler, hvis en sådan hjælp er nødvendig for at sikre effektiv adgang til domstolsprøvelse.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning -1 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De Forenede Nationers principper og retningslinjer for adgang til retshjælp i strafferetssystemer1a indeholder udførlige bestemmelser om retten til retshjælp.

 

______________

 

1a Vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling i resolution A/Res/67/187 af 20. december 2012.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Formålet med dette direktiv er at sikre en effektiv adgang til advokatbistand, ved at medlemsstaterne yder bistand til personer, der frihedsberøves, på et tidligt stadium i straffesagen og til eftersøgte personer i udleveringssager i henhold til Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA1 (sager angående europæiske arrestordrer).

(1) Formålet med dette direktiv er at sikre en effektiv adgang til advokatbistand i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU0a, ved at medlemsstaterne finansierer adgang til advokatbistand for mistænkte eller tiltalte og for eftersøgte personer i udleveringssager i henhold til Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA1 (sager angående europæiske arrestordrer). Anvendelsesområdet for dette direktiv er navnlig fastlagt ved de relevante bestemmelser i direktiv 2013/48/EU.

________________

________________

 

0a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1).

1 Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13.6.2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1).

1 Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13.6.2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1).

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) I henhold til artikel 82, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kan Europa-Parlamentet og Rådet, i den udstrækning det er nødvendigt for at lette den gensidige anerkendelse af domme og retsafgørelser samt det politimæssige og retlige samarbejde i straffesager med en grænseoverskridende dimension, fastsætte minimumsregler ved direktiver efter den almindelige lovgivningsprocedure. Disse minimumsregler tager hensyn til forskellene mellem medlemsstaternes retstraditioner og retssystemer. De vedrører navnlig enkeltpersoners rettigheder inden for strafferetsplejen.

Begrundelse

Der bør henvises til EU's kompetence på det strafferetlige område og retsgrundlaget for dette direktiv. I henhold til artikel 82, stk. 2, i TEUF har EU kompetence til at lovgive på dette område.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I Stockholmprogrammet2 lægges der stor vægt på at styrke individets rettigheder i straffesager. I punkt 2.4 heri opfordrer Det Europæiske Råd Kommissionen til at fremsætte forslag til en strategi3 i flere faser med henblik på at styrke mistænktes og tiltaltes rettigheder ved at fastsætte fælles minimumsstandarder for retten til en retfærdig rettergang.

(3) I Stockholmprogrammet2 lægges der stor vægt på at styrke individets rettigheder i straffesager. I punkt 2.4 heri opfordrer Det Europæiske Råd Kommissionen til at fremsætte forslag til en strategi3 i flere faser med henblik på at styrke mistænktes og tiltaltes rettigheder ved at fastsætte fælles minimumsstandarder for retten til en retfærdig rettergang, særlig hvad angår retten til juridisk rådgivning og retshjælp (foranstaltning C).

________________

________________

2 EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1.

2 EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1.

3 EUT C 291 af 4.12.2009, s. 1.

3 EUT C 295 af 4.12.2009, s. 1.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Den 30. november 2009 vedtog Rådet en resolution om en køreplan med henblik på at styrke mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager. I resolutionen blev det foreslået, at der skulle gennemføres flere lovgivningsinitiativer, herunder retten til juridisk rådgivning og retshjælp, i straffesager (foranstaltning C).

Begrundelse

Dette direktiv indgår i en overordnet lovgivningsmæssig logik, som er fastlagt i køreplanen for mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager, der blev vedtaget den 30. november 2009.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Der er hidtil blevet vedtaget tre retsakter om processuelle rettigheder i straffesager, nemlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU4, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU5 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU6.

(4) Der er hidtil blevet vedtaget tre retsakter om processuelle rettigheder i straffesager, nemlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU4 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU5 om ret til information under straffesager og direktiv 2013/48/EU om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen.

________________

________________

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager (EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1).

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager (EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1).

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager (EUT L 142 af 1.6.2012, s. 1).

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager (EUT L 142 af 1.6.2012, s. 1).

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1).

 

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Anvendelsesområdet for og indholdet af retten til adgang til advokatbistand er fastlagt i direktiv 2013/48/EU. Personer, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager, bør have ret til adgang til advokatbistand fra det tidspunkt, hvor de ved officiel meddelelse eller på anden vis får kendskab til, at de er mistænkt eller tiltalt for at have begået et strafbart forhold, og uanset om de frihedsberøves. Denne rettighed gælder indtil straffesagens afslutning, dvs. den endelige afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt den mistænkte eller tiltalte har begået lovovertrædelsen, herunder efter omstændighederne domsafsigelsen og afgørelsen i en eventuel appelsag.

udgår

Begrundelse

I betragtning 1 (ændringsforslag 5) henvises der allerede til anvendelsesområdet for direktivet om ret til adgang til advokatbistand. Når anvendelsesområdet for de to direktiver bliver gjort identisk, er der ikke behov for yderligere detaljer.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) I henhold til direktiv 2013/48/EU ydes der retshjælp i medlemsstaterne i overensstemmelse med chartret og EMRK. Frihedsberøves mistænkte eller tiltalte, bør medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at sådanne personer er i stand til at udøve deres ret til adgang til advokatbistand effektivt, herunder ved at sørge for advokatbistand, når de pågældende ikke har en advokat, medmindre de har givet afkald på denne ret. I henhold til det nævnte direktiv kan sådanne foranstaltninger om nødvendigt omfatte foranstaltninger med hensyn til retshjælp.

Begrundelse

Dette direktiv har til formål at sikre en effektiv gennemførelse af direktiv 2013/48/EU om ret til adgang til advokatbistand, som fastsætter, at foranstaltningerne til effektivt at udøve denne ret kan omfatte de nærmere bestemmelser om retshjælp.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Et af de grundlæggende træk ved en retfærdig rettergang er, som det er fastslået af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (i det følgende benævnt "EMRD"), at enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, bliver forsvaret af en advokat, i givet fald en beskikket advokat. For at en straffesag kan være retfærdig, kræver det, at en mistænkt bør have adgang til juridisk bistand fra det tidspunkt, hvor frihedsberøvelsen sker.

udgår

Begrundelse

I den nye betragtning -1a henvises der allerede til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Den (ret så generelle) henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis tjener ikke noget reelt formål.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Ifølge direktiv 2013/48/EU skal medlemsstaterne, når mistænkte eller tiltalte frihedsberøves, træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at sådanne personer er i stand til effektivt at udøve deres ret til adgang til advokatbistand, medmindre de har givet afkald på denne ret.

udgår

Begrundelse

I betragtning 1 (ændringsforslag 5) henvises der allerede til artikel 3 i direktiv 2013/48/EU. Der er ikke behov for at henvise til et bestemt afsnit i denne artikel, og det virker omstændeligt at medtage hele artiklens ordlyd.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) For at mistænkte eller tiltalte, som frihedsberøves, effektivt skal kunne udøve retten til adgang til advokatbistand under de tidlige trin i retssagen, må de ikke skulle vente på, at behandlingen af deres ansøgning om retshjælp og vurderingen af, om de opfylder kriterierne for retshjælp, bliver afsluttet. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at der er effektiv foreløbig retshjælp tilgængelig uden unødig forsinkelse efter frihedsberøvelsen og forud for enhver afhøring, og at den mindst er tilgængelig, indtil den kompetente myndighed har truffet afgørelse om retshjælpen, og i tilfælde af hel eller delvis afslag indtil denne afgørelse har fået retskraft, eller, hvis ansøgningen om retshjælp bliver bevilget, indtil den kompetente myndighed har beskikket en advokat.

(9) For at mistænkte eller tiltalte effektivt skal kunne udøve retten til adgang til advokatbistand under de tidlige trin i retssagen, må de ikke skulle vente på, at behandlingen af deres ansøgning om retshjælp og vurderingen af, om de opfylder kriterierne for retshjælp, bliver afsluttet. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at der er effektiv foreløbig retshjælp tilgængelig uden unødig forsinkelse forud for gennemførelsen af ethvert proceduremæssigt skridt, som ifølge national ret eller EU-retten kræver en advokats tilstedeværelse, og at den mindst er tilgængelig, indtil den kompetente myndighed har truffet afgørelse om retshjælpen, og i tilfælde af hel eller delvis afslag indtil denne afgørelse har fået retskraft, eller, hvis ansøgningen om retshjælp bliver bevilget, indtil den kompetente myndighed har beskikket en advokat.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Dette direktiv bør respektere forskelle mellem retshjælpssystemerne i medlemsstaterne. Hver enkelt medlemsstat bør være ansvarlig for ydelse af retshjælp. Der bør ydes retshjælp ud fra en vurdering af ansøgerens økonomiske midler (vurdering af midler) og/eller af, om det er i retfærdighedens interesse at give retshjælp i den pågældende sag (vurdering af sagens karakter).

Begrundelse

Dette direktiv bør anvendes med respekt for den nationale suverænitet. Det er ikke op til EU at fastsætte de nærmere bestemmelser for tildeling af retshjælp i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør sikre, at der ydes foreløbig retshjælp, i det omfang det er nødvendigt, og at den ikke begrænses på en sådan måde, at det forhindrer mistænkte eller tiltalte i effektivt at udøve deres ret til advokatbistand, som fastsat især i artikel 3, stk. 3, i direktiv 2013/48/EU.

(10) Medlemsstaterne bør sikre, at der ydes retshjælp, i det omfang det er nødvendigt, og at den ikke begrænses på en sådan måde, at det forhindrer mistænkte eller tiltalte i effektivt at udøve deres ret til advokatbistand, som fastsat især i artikel 3, stk. 3, i direktiv 2013/48/EU.

Begrundelse

For at sikre retten til en retfærdig rettergang under hele straffesagen samt effektivt at styrke den gensidige tillid til medlemsstaternes strafferetssystemer er det nødvendigt at udvide dette direktivs anvendelsesområde til også at omfatte almindelig retshjælp til mistænkte og tiltalte, der frihedsberøves.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Eftersøgte personer i sager angående europæiske arrestordrer, som frihedsberøves, bør have ret til foreløbig retshjælp efter frihedsberøvelsen i den fuldbyrdende medlemsstat, mindst indtil den kompetente myndighed har truffet afgørelse om retshjælpen, og i tilfælde af hel eller delvis afslag indtil denne afgørelse har fået retskraft, eller, hvis ansøgningen om retshjælp bliver bevilget, indtil den kompetente myndighed har beskikket en advokat.

(11) Eftersøgte personer i sager angående europæiske arrestordrer bør have ret til foreløbig retshjælp efter frihedsberøvelsen i den fuldbyrdende medlemsstat, mindst indtil den kompetente myndighed har truffet afgørelse om retshjælpen, og i tilfælde af hel eller delvis afslag indtil denne afgørelse har fået retskraft, eller, hvis ansøgningen om retshjælp bliver bevilget, indtil den kompetente myndighed har beskikket en advokat.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at omkostninger til foreløbig retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og omkostninger til foreløbig retshjælp til eftersøgte personer, kan blive opkrævet hos disse personer, hvis det af en efterfølgende vurdering af, om de har ret til retshjælp, viser sig, at de ikke opfylder kriterierne for at kunne få retshjælp i henhold til national ret.

(12) Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at omkostninger til foreløbig retshjælp til mistænkte eller tiltalte og omkostninger til foreløbig retshjælp til eftersøgte personer, kan blive opkrævet hos disse personer, hvis det af den kompetente myndigheds efterfølgende vurdering af og endelige afgørelse om, hvorvidt de har ret til almindelig retshjælp, fremgår, at de ikke opfylder kriterierne for at kunne få almindelig retshjælp i henhold til national ret, og hvis de bevidst har givet de kompetente myndigheder ukorrekte oplysninger om deres personlige økonomiske situation. Med henblik på at sikre, at enhver opkrævning af omkostninger til foreløbig retshjælp ikke skader den mistænkte eller tiltalte eller den eftersøgte person på en sådan måde, at det hindrer en retfærdig behandling af sagen, bør medlemsstaterne sikre, at betingelserne for opkrævning af omkostninger er klare og rimelige og tager højde for den mistænktes eller tiltaltes eller den eftersøgte persons specifikke økonomiske situation.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) For at sikre, at eftersøgte personer har effektiv adgang til advokatbistand i den fuldbyrdende medlemsstat, bør medlemsstaten sikre, at sådanne personer har adgang til retshjælp indtil udleveringen, eller i tilfælde af ikkeudlevering indtil afgørelsen om udlevering har fået retskraft. Retten til retshjælp kan blive gjort til genstand for en vurdering af den eftersøgte persons midler og af, om det er i retfærdighedens interesse at give retshjælp efter gældende kriterier i den pågældende fuldbyrdende medlemsstat.

(13) For at sikre, at eftersøgte personer har effektiv adgang til advokatbistand i den fuldbyrdende medlemsstat, bør medlemsstaten sikre, at sådanne personer har adgang til retshjælp indtil udleveringen, eller i tilfælde af ikkeudlevering indtil afgørelsen om udlevering har fået retskraft. Retten til retshjælp kan blive gjort til genstand for en vurdering af midler og/eller af sagens karakter efter gældende kriterier i den pågældende fuldbyrdende medlemsstat.

Begrundelse

Dette direktiv respekterer forskellene mellem strafferetssystemerne i medlemsstaterne. Det skal således anvendes i henhold til de gældende regler for retshjælp i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) I nogle medlemsstater betragtes visse mindre lovovertrædelser, navnlig mindre færdselsforseelser samt mindre forseelser i forbindelse med generelle kommunale bestemmelser og forstyrrelse af den offentlige orden, som strafbare handlinger. I sådanne situationer ville det ikke være rimeligt at kræve, at de kompetente myndigheder sikrer alle de rettigheder, der følger af dette direktiv. Foreskriver en medlemsstats lovgivning om mindre lovovertrædelser, at frihedsberøvelse ikke kan pålægges som en sanktion, bør dette direktiv derfor alene finde anvendelse på sager ved en domstol med kompetence til afgørelse i straffesager.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b) Anvendelsesområdet for dette direktiv for så vidt angår visse mindre lovovertrædelser bør ikke påvirke medlemsstaternes forpligtelser i henhold til EMRK til at sikre retten til en retfærdig rettergang, herunder retten til advokatbistand.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) For at sikre, at eftersøgte personer effektivt kan udøve deres ret til at udpege en advokat i den udstedende medlemsstat til at bistå advokaten i den fuldbyrdende medlemsstat, jf. direktiv 2013/48/EU, bør den udstedende medlemsstat sikre, at den eftersøgte person har adgang til retshjælp i sager angående de europæiske arrestordrer i den fuldbyrdende medlemsstat. Retten kan blive gjort til genstand for en vurdering af den eftersøgte persons midler og af, om det er i retfærdighedens interesse at give retshjælp efter gældende kriterier i den pågældende udstedende medlemsstat.

(14) For at sikre, at eftersøgte personer effektivt kan udøve deres ret til at udpege en advokat i den udstedende medlemsstat til at bistå advokaten i den fuldbyrdende medlemsstat, jf. direktiv 2013/48/EU, bør den udstedende medlemsstat sikre, at den eftersøgte person har adgang til foreløbig retshjælp og til retshjælp med henblik på retlig repræsentation i denne medlemsstat for at bistå advokaten i den fuldbyrdende medlemsstat i sager angående europæiske arrestordrer. Retten til retshjælp kan blive gjort til genstand for en vurdering af midler og/eller af sagens karakter efter gældende kriterier i den pågældende fuldbyrdende medlemsstat.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Dette direktiv omhandler ret til foreløbig retshjælp for børn, der frihedsberøves, og retshjælp til børn, der er eftersøgt i sager angående europæiske arrestordrer.

(15) Dette direktiv omhandler ret til foreløbig og almindelig retshjælp for sårbare mistænkte eller tiltalte eller eftersøgte personer. Børn er særligt sårbare, og derfor bør der tages særligt hensyn til dem, og der bør gennemføres særlige foranstaltninger i henhold til direktiv ... om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Medlemsstaterne bør, når de gennemfører dette direktiv, sikre overholdelse af den grundlæggende ret til retshjælp, jf. artikel 47, stk. 3, i chartret og i artikel 6, stk. 3, litra c), i EMRK, og sikre, at der er retshjælp tilgængelig for dem, som ikke har tilstrækkelige midler til at betale for juridisk bistand, når det kræves i retfærdighedens interesse.

(16) Medlemsstaterne bør, når de gennemfører dette direktiv, sikre overholdelse af den grundlæggende ret til retshjælp, jf. artikel 47, stk. 3, i chartret og i artikel 6, stk. 3, litra c), i EMRK, og sikre, at der er retshjælp tilgængelig for ansøgere på grundlag af en vurdering af midler og/eller en vurdering af sagens karakter. I denne forbindelse bør de overholde De Forenede Nationers principper og retningslinjer for adgang til retshjælp i strafferetssystemer. Når ydelsen af retshjælp er betinget af en vurdering af midler, bør denne vurdering tage højde for forhold, der især gælder for sårbare mistænkte eller tiltalte.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ifølge princippet om EU-rettens effektive virkning skal medlemsstaterne indføre egnede og effektive retsmidler i tilfælde af tilsidesættelse af en ret, som enkeltpersoner er blevet tillagt ved EU-retten. Der bør være adgang til effektive retsmidler, hvis ydelsen af retshjælp hindres, forsinkes eller afvises, hvis de mistænkte eller tiltalte ikke er blevet tilstrækkeligt informeret om deres ret til retshjælp, og hvis bestemmelser om berettigelse til retshjælp eller opkrævning af omkostninger har været uklare. Derfor bør personer, der ansøger om retshjælp, have ret til at klage over en afgørelse om afslag på retshjælp.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne bør indsamle data, der viser, hvordan adgangen til retshjælp for mistænkte eller tiltalte og for eftersøgte personer har været. Medlemsstaterne bør også indsamle data om antallet af sager, hvor der er givet foreløbig retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, samt til eftersøgte personer, og om antallet af sager, hvor denne ret ikke er blevet udøvet. Sådanne data bør omfatte antallet af ansøgninger om retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer, når medlemsstaten handler som udstedende og fuldbyrdende stat, samt om antallet af sager, hvor disse ansøgninger er blevet efterkommet. Der bør også indsamles data over omkostninger til foreløbig retshjælp for personer, der frihedsberøves, og for eftersøgte personer.

(17) Medlemsstaterne bør indsamle data, der viser, hvordan adgangen til retshjælp for mistænkte eller tiltalte og for eftersøgte personer har været. Medlemsstaterne bør også indsamle data om antallet af sager, hvor der er givet retshjælp til mistænkte eller tiltalte samt til eftersøgte personer, og om antallet af sager, hvor denne ret ikke er blevet udøvet. Sådanne data bør omfatte antallet af ansøgninger om retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer, når medlemsstaten handler som udstedende og fuldbyrdende stat, samt om antallet af sager, hvor disse ansøgninger er blevet efterkommet. Der bør også indsamles data over omkostninger til retshjælp for mistænkte eller tiltalte og for eftersøgte personer.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Dette direktiv bør gælde for mistænkte eller tiltalte uanset deres retlige status, borgerskab eller nationalitet. I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention anerkender, herunder forbuddet mod tortur og umenneskelig og nedværdigende behandling, retten til frihed og sikkerhed, respekten for privatliv og familieliv, retten til respekt for menneskets integritet, børns rettigheder, retten til integration af mennesker med handicap, retten til adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, uskyldsformodningen og retten til et forsvar. Direktivet bør gennemføres i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(18) Dette direktiv bør gælde for mistænkte eller tiltalte uanset deres retlige status, borgerskab eller nationalitet, køn, race, farve, etniske eller sociale oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, opholdsstatus, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold. I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention anerkender, herunder forbuddet mod tortur og umenneskelig og nedværdigende behandling, retten til frihed og sikkerhed, respekten for privatliv og familieliv, retten til respekt for menneskets integritet, børns rettigheder, retten til integration af mennesker med handicap, retten til adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, uskyldsformodningen og retten til et forsvar. Direktivet bør gennemføres i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Dette direktiv fastsætter minimumsregler. Medlemsstaterne kan udvide rettighederne i dette direktiv for at fastsætte et højere beskyttelsesniveau. Et sådant højere beskyttelsesniveau bør ikke udgøre en hindring for gensidig anerkendelse af retsafgørelser, som disse minimumsregler er beregnet på at fremme. Beskyttelsesniveauet bør aldrig være lavere end de standarder, der er fastsat i chartret eller i EMRK, som fortolket i Domstolens og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis.

(19) Dette direktiv fastsætter minimumsregler. Medlemsstaterne kan udvide rettighederne i dette direktiv for at fastsætte et højere beskyttelsesniveau. Et sådant højere beskyttelsesniveau bør ikke udgøre en hindring for gensidig anerkendelse af retsafgørelser, som disse minimumsregler er beregnet på at fremme. Beskyttelsesniveauet bør aldrig være lavere end de standarder, der er fastsat i chartret eller i EMRK, som fortolket i Domstolens og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis. Nærværende direktiv bør under ingen omstændigheder fortolkes således, at det indebærer en begrænsning i de rettigheder og garantier, der gives af visse nationale retssystemer, som tilbyder et højere beskyttelsesniveau.

Begrundelse

Dette direktiv må ikke sænke det gældende retsbeskyttelsesniveau i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastlægger minimumsregler vedrørende:

1. Dette direktiv fastlægger minimumsregler vedrørende:

a) ret til foreløbig retshjælp for mistænkte eller tiltalte i straffesager, som frihedsberøves, og

a) ret til foreløbig og almindelig retshjælp for mistænkte eller tiltalte i straffesager og

b) ret til foreløbig retshjælp og til retshjælp for eftersøgte personer, som er genstand for sager angående europæiske arrestordrer.

b) ret til foreløbig og almindelig retshjælp for eftersøgte personer, som er genstand for sager angående europæiske arrestordrer.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Dette direktiv supplerer direktiv 2013/48/EØF. Intet i nærværende direktiv må fortolkes således, at det indebærer en begrænsning i de rettigheder, der er anført i nævnte direktiv.

2. Dette direktiv supplerer direktiv 2013/48/EU om ret til adgang til advokatbistand. Intet i nærværende direktiv må fortolkes således, at det indebærer en begrænsning i de rettigheder, der er anført i nævnte direktiv.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

Anvendelsesområde

Anvendelsesområde

Dette direktiv finder anvendelse på:

1. Dette direktiv finder anvendelse på:

a) mistænkte eller tiltalte i straffesager, som frihedsberøves, og som har ret til adgang til advokatbistand i medfør af direktiv 2013/48/EU

a) mistænkte eller tiltalte i straffesager, som har ret til adgang til advokatbistand i medfør af direktiv 2013/48/EU eller andre juridisk bindende EU-retsakter om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt

b) eftersøgte personer.

b) eftersøgte personer som defineret i artikel 3, litra c), i dette direktiv.

 

2. Uden at det berører retten til en retfærdig rettergang i forbindelse med mindre lovovertrædelser:

 

a) hvor lovgivningen i en medlemsstat fastsætter, at andre myndigheder end en domstol med kompetence til afgørelse af straffesager kan pålægge sanktioner, og pålæggelsen af sådanne sanktioner kan appelleres til eller indbringes for en sådan domstol, eller

 

b) hvor frihedsberøvelse ikke kan idømmes som en sanktion,

 

finder dette direktiv alene anvendelse på retssager ved en domstol med kompetence til afgørelse af straffesager.

 

Under alle omstændigheder finder dette direktiv anvendelse fuldt ud, når den mistænkte eller tiltalte frihedsberøves, uanset hvilken fase straffesagen befinder sig i.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) "retshjælp": økonomiske midler og bistand fra medlemsstaten, som sikrer udøvelsen af retten til adgang til advokatbistand

a) "almindelig retshjælp": økonomiske midler og bistand fra medlemsstaten, som sikrer udøvelsen af retten til adgang til advokatbistand

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) "foreløbig retshjælp": retshjælp til en frihedsberøvet person, indtil afgørelsen om retshjælp er blevet truffet

b) "foreløbig retshjælp": retshjælp, der ydes indtil afgørelsen om retshjælp er blevet truffet og har fået retskraft

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 3 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) "advokat": enhver person, der i overensstemmelse med national ret er kvalificeret og berettiget til, herunder ved godkendelse fra et autoriseret organ, at yde juridisk rådgivning og bistand til mistænkte eller tiltalte.

d) "retshjælpsadvokat": enhver person, der i overensstemmelse med national ret er kvalificeret og berettiget til, herunder ved godkendelse fra et autoriseret organ, at yde juridisk rådgivning, bistand og repræsentation til mistænkte eller tiltalte.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at følgende personer, hvis de ønsker det, har ret til foreløbig retshjælp:

1. Medlemsstaterne sikrer, at følgende personer, hvis de ønsker det, har ret til foreløbig retshjælp:

a) mistænkte eller tiltalte i straffesager, som frihedsberøves

a) mistænkte eller tiltalte i straffesager, som har ret til adgang til advokatbistand i medfør af direktiv 2013/48/EU eller andre juridisk bindende EU-retsakter om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt

b) eftersøgte personer, som frihedsberøves i den fuldbyrdende medlemsstat

b) eftersøgte personer, som har ret til adgang til advokatbistand i medfør af direktiv 2013/48/EU både i den fuldbyrdende og den udstedende medlemsstat i overensstemmelse med artikel 10 i nævnte direktiv eller andre juridisk bindende EU-retsakter om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Der gives foreløbig retshjælp uden unødig forsinkelse efter frihedsberøvelse og forud for enhver afhøring.

2. Der gives foreløbig retshjælp uden unødig forsinkelse og forud for enhver afhøring.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Foreløbig retshjælp skal være tilgængelig, indtil den endelige afgørelse om retshjælpen er blevet truffet og har fået retskraft, eller, hvis de mistænkte eller tiltalte får bevilget retshjælp, indtil udpegningen af advokaten er sket.

3. Foreløbig retshjælp skal være tilgængelig, indtil den endelige afgørelse om retshjælpen er blevet truffet og har fået retskraft, og indtil en af de følgende betingelser er opfyldt:

 

a) udpegningen af advokaten er sket, hvis der er bevilget retshjælp, eller

 

b) den mistænkte eller tiltalte eller den eftersøgte person har haft rimelig mulighed for at finde en advokat efter eget valg, hvis der er givet afslag på retshjælp, og det er en endelig afgørelse.

Begrundelse

Ud over de ændringsforslag, der vedrører en udvidelse af direktivets anvendelsesområde til at omfatte enhver form for almindelig retshjælp, har ændringsforslagene til stk. 3 til formål at præcisere rettighedernes karakter. Navnlig bemærkes det, at foreløbig retshjælp ikke må indstilles, før der er truffet en endelig afgørelse om almindelig retshjælp. Desuden har man ret til adgang til advokatbistand også i de tilfælde, hvor der er givet afslag på retshjælp: I givet fald skal der være tilstrækkelig tid til at finde en passende advokat.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Medlemsstaterne sikrer, at foreløbig retshjælp også, når det er nødvendigt, omfatter tolkning med henblik på kommunikationen mellem den frihedsberøvede person og advokaten i henhold til direktiv 2010/64/EU, særlig under henvisning til artikel 2, stk. 2.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne skal kunne bestemme, at omkostningerne til foreløbig retshjælp kan opkræves fra mistænkte eller tiltalte eller eftersøgte personer, som ikke opfylder kriterierne for at få retshjælp i henhold til national ret.

5. Medlemsstaterne kan bestemme, at omkostningerne til foreløbig retshjælp undtagelsesvis kan opkræves fra mistænkte eller tiltalte eller eftersøgte personer, hvis det ved en endelig afgørelse fastslås, at disse personer ikke opfylder kriterierne for at få almindelig retshjælp i henhold til national ret, og hvis de bevidst har givet de kompetente myndigheder ukorrekte oplysninger om deres personlige økonomiske situation. Med henblik på at sikre, at enhver opkrævning af omkostninger til foreløbig retshjælp ikke skader den mistænkte eller tiltalte eller den eftersøgte person på en sådan måde, at det hindrer en retfærdig behandling af sagen, sikrer medlemsstaterne, at betingelserne for opkrævning af omkostninger er klare og rimelige og tager højde for den mistænktes eller tiltaltes eller den eftersøgte persons specifikke økonomiske situation.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 4 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4 a

 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de personer, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, kan få adgang til retshjælp, hvis de ikke har tilstrækkelige økonomiske midler til delvis eller helt at dække udgifterne til forsvaret og retssagen (vurdering af midler), og/eller hvis det er i retfærdighedens interesse at give retshjælp (vurdering af sagens karakter).

 

2. Vurderingen af midler er baseret på alle relevante og objektive faktorer såsom indtægt, formue, familiemæssig situation, levestandard og udgifterne til en retshjælpsadvokat.

 

3. Vurderingen af sagens karakter omfatter en vurdering af sagens presserende karakter og kompleksitet, lovovertrædelsens grovhed og den for overtrædelsen gældende strafferamme, samt den mistænktes eller tiltaltes eller den eftersøgte persons sociale og personlige forhold.

 

4. Medlemsstaterne gør alle relevante oplysninger om retshjælp i straffesager let tilgængelige og let forståelige for mistænkte eller tiltalte og for eftersøgte personer, herunder oplysninger om, hvordan og hvor der skal ansøges om sådan hjælp, gennemskuelige kriterier for, hvornår en person har ret til retshjælp, samt oplysninger om de tilgængelige muligheder, herunder muligheden for at klage, i tilfælde af at adgangen til retshjælp nægtes eller en retshjælpsadvokat giver utilstrækkelig juridisk bistand.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 4 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4b

 

En uafhængig kompetent myndighed træffer omgående afgørelse om, hvorvidt der skal ydes retshjælp, og om udpegelsen af advokater. Medlemsstaterne sikrer, at de ansvarlige myndigheder træffer afgørelse omhyggeligt, og at der er væsentlige garantier mod vilkårlighed.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Retshjælp til eftersøgte personer

Retshjælp til eftersøgte personer

1. Den fuldbyrdende medlemsstat sikrer, at eftersøgte personer har ret til adgang til retshjælp ved anholdelse i henhold til en europæisk arrestordre, indtil de udleveres, eller i tilfælde af ikkeudlevering indtil afgørelsen om udlevering har fået retskraft.

1. Den fuldbyrdende medlemsstat sikrer, at eftersøgte personer har ret til adgang til foreløbig og almindelig retshjælp, når der er udstedt en europæisk arrestordre, indtil de udleveres, eller i tilfælde af ikkeudlevering indtil afgørelsen om udlevering har fået retskraft.

2. Den udstedende medlemsstat sikrer, at eftersøgte personer, som udøver deres ret til at udpege en advokat i den udstedende medlemsstat til at bistå advokaten i den fuldbyrdende medlemsstat, jf. artikel 10 i direktiv 2013/48/EU, har ret til retshjælp i sidstnævnte medlemsstat i sager angående europæiske arrestordrer i den fuldbyrdende medlemsstat.

2. Den udstedende medlemsstat sikrer, at eftersøgte personer, som udøver deres ret til at udpege en advokat i den udstedende medlemsstat og i en hvilken som helst anden medlemsstat, hvor de kompetente myndigheder indsamler bevismateriale eller udfører anden form for efterforskning, jf. artikel 10 i direktiv 2013/48/EU, har ret til foreløbig og almindelig retshjælp i sidstnævnte medlemsstat i sager angående europæiske arrestordrer i den fuldbyrdende medlemsstat.

3. Retten til retshjælp, der er omhandlet i stk. 1 og 2, kan blive gjort til genstand for en vurdering af den eftersøgte persons midler og/eller af, om det er i retfærdighedens interesse at give retshjælp i henhold til de gældende kriterier i den pågældende medlemsstat.

3. Vurderingen af den eftersøgte persons ansøgning om almindelig retshjælp er baseret på de kriterier, der er fastsat i artikel 4a, dvs. en vurdering af den eftersøgte persons økonomiske midler i medlemsstater, hvor retshjælp er betinget af en vurdering af midler, og/eller en vurdering af, om det er i retfærdighedens interesse at give retshjælp, i medlemsstater, hvor retshjælp er betinget af en vurdering af sagens karakter.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

1. For at sikre effektivitet og kvalitet på retshjælpsområdet træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at garantere, at den ydede retshjælp er af en tilstrækkelig høj standard til at sikre retten til en retfærdig rettergang.

 

2. Medlemsstaterne sikrer sig især, at:

 

a) der ydes almindelig retshjælp i alle faser af den strafferetlige procedure

 

b) der indføres eller opretholdes systemer, som sikrer kvaliteten og uafhængigheden hos retshjælpsadvokater, navnlig et system til godkendelse af retshjælpsadvokater samt uddannelse og løbende efteruddannelse, som sikrer, at disse advokater har tilstrækkelig viden, færdigheder og erfaring til at bidrage til en effektiv udøvelse af retten til et forsvar

 

c) der sikres kontinuitet i den juridiske repræsentation, hvis den mistænkte eller tiltalte og den eftersøgte person ønsker det

 

d) den mistænkte eller tiltalte og den eftersøgte person har ret til at få den beskikkede retshjælpsadvokat udskiftet en enkelt gang

 

e) der er tilstrækkelige midler og ressourcer til rådighed, og der sikres budgetautonomi, således at retshjælpssystemet fungerer effektivt

 

f) der sørges for passende efteruddannelse af alle medarbejdere, som er involveret i beslutningstagningen om retshjælp i straffesager

 

g) enhver afgørelse om at give delvist eller helt afslag på en ansøgning om retshjælp meddeles den mistænkte eller tiltalte og den eftersøgte person skriftligt.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5b

 

1. Personer, der ansøger om retshjælp i henhold til dette direktiv, har ret til at appellere en afgørelse om afslag på retshjælp ved en uafhængig domstol med henblik på at bevare retten til en retfærdig rettergang og retten til et forsvar.

 

2. Medlemsstaterne sikrer, at mistænkte, tiltalte og eftersøgte personer har effektive retsmidler, hvis deres rettigheder i henhold til dette direktiv er blevet krænket. Disse retsmidler omfatter retten til domstolsprøvelse, hvis adgangen til retshjælp er blevet hindret, forsinket eller nægtet helt eller delvist, eller hvis de pågældende ikke er blevet tilstrækkeligt informeret om deres ret til foreløbig retshjælp og almindelig retshjælp.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Levering af data

Levering af data

1. Medlemsstaterne indsamler data over, hvordan rettighederne i artikel 4 og artikel 5 er blevet gennemført.

1. Medlemsstaterne indsamler relevante statistiske data over, hvordan rettighederne i artikel 4, 4a, 4b, 5 og 5a er blevet gennemført og sikrer samtidig fuld beskyttelse af mistænkte eller tiltaltes og eftersøgte personers personoplysninger.

2. Medlemsstaterne sender senest [36 måneder efter offentliggørelsen af dette direktiv] og derefter hvert andet år sådanne data til Kommissionen.

2. Medlemsstaterne sender senest ...* og derefter hvert tredje år sådanne data til Kommissionen.

 

______________

 

* EUT: Indsæt venligst dato: to år efter offentliggørelsen af dette direktiv.

BEGRUNDELSE

Den 27. november 2013 vedtog Europa-Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foreløbig retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer[1].

Generel vurdering af forslaget

I henhold til artikel 82 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bygger det retlige samarbejde i straffesager i Unionen på princippet om gensidig anerkendelse af domme og retsafgørelser. Gennemførelsen af dette princip forudsætter, at medlemsstaterne har tillid til hinandens strafferetlige systemer, herunder den måde, hvorpå mistænktes eller tiltaltes rettigheder beskyttes.

Der er imidlertid i praksis forskel mellem landenes nationale praksis i denne henseende. På den baggrund vedtog Rådet den 30. november 2009 en køreplan med henblik på at styrke den mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager[2]. Foranstaltning C i køreplanen er retten til juridisk rådgivning og retshjælp. Retten til retshjælp er uløseligt forbundet med retten til adgang til advokatbistand, som er genstand for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013. For dem, der ikke besidder de nødvendige økonomiske midler, kan retten til adgang til advokatbistand kun få virkning gennem retshjælp.

Retten til retshjælp er ikke noget let emne, hvilket kan forklare, hvorfor Kommissionen har været relativt længe om at fremlægge de foreliggende instrumenter. Dette ændrer dog ikke noget ved, at direktivforslaget bør behandles som en prioriteret opgave i den nye valgperiode. Den forskellige fortolkning af retten til en retfærdig rettergang, herunder gennem retshjælp, som anerkendt bl.a. i artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i artikel 6 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, udgør en hindring for et retfærdigt og effektivt retligt samarbejde i kriminalsager. De resterende foranstaltninger i køreplanen og navnlig udkastet til direktivet om retshjælp bør derfor vedtages så hurtigt som muligt.

Kommissionens forslag er et positivt skridt med henblik på at sikre et minimum af retshjælp i alle medlemsstaterne. Det er dog begrænset til retten til foreløbig retshjælp for mistænkte eller tiltalte i straffesager, der frihedsberøves, og retten til foreløbig retshjælp og retshjælp for eftersøgte personer, der er genstand for sager angående europæiske arrestordrer. Nogle yderligere aspekter af retten til retshjælp er medtaget i en særskilt henstilling fra Kommissionen[3].

Ordføreren mener, at den nuværende fragmenterede tilgang kan være udtryk for emnets følsomme karakter, men den giver ikke øget retssikkerhed og gør det heller ikke klart for mistænkte eller tiltalte, i hvilken udstrækning de rent faktisk har ret til retshjælp, og hvad kvaliteten af ​​den juridiske bistand vil være. Direktivets anvendelsesområde bør således under alle omstændigheder omfatte retten til både foreløbig og almindelig retshjælp. Det foreliggende direktiv bør i så henseende følge samme anvendelsesområde som direktiv 2013/48/EU om ret til adgang til advokatbistand.

Ordføreren mener, at tiltalte, mistænkte eller eftersøgte personer kan være tilbageholdende med at anmode om retshjælp, hvis medlemsstaterne kan kræve, at de tilbagebetaler omkostningerne i forbindelse med foreløbig retshjælp, hvis de ikke opfylder kriterierne for modtagelse heraf. Det forekommer således rimeligt at begrænse tilbagebetalingen af omkostninger til tilfælde, hvor den tiltalte, mistænkte eller eftersøgte person bevidst har givet ukorrekte oplysninger.

Det er desuden vigtigt, at den tiltalte, mistænkte eller eftersøgte person får et vist mål af retssikkerhed med hensyn til kriterierne for at få retshjælp De kriterier, der er nævnt i Kommissionens henstilling, giver en vis klarhed, men udgør ikke en fuldstændig harmonisering. Dette synes berettiget, da det ganske enkelt ville være umuligt og også unødvendigt at lave detaljeret EU-lovgivning herom i betragtning af forskellene mellem medlemsstaterne, for så vidt angår omkostningerne ved retssager. Det betyder samtidig også, at en generel beskrivelse af den i henstillingen omhandlede vurdering af midler og vurdering af sagens karakter, eller i det mindste dele deraf, lige så godt kunne have været indarbejdet i direktivet. Ordføreren går ind for denne fremgangsmåde.

Ordføreren er opmærksom på, at der er forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til kvaliteten af ​​den juridiske bistand, der tilbydes. Dette afhænger bl.a. af de salærer, der betales til advokater for retshjælp. Hvis disse salærer er for lave, vil advokaterne ikke være villige til at bruge den tid og yde den indsats, der er nødvendig for at levere retshjælp af høj kvalitet. Også her er det i betragtning af forskellene mellem medlemsstaterne med hensyn til indkomst- og omkostningsniveau ikke muligt at fastsætte nærmere regler om salærernes størrelse. Dette gør det imidlertid endnu mere vigtigt i det mindste at medtage nogle garantier for kvaliteten af den tilbudte juridiske bistand i direktivet.

Der bør navnlig medtages en bestemmelse i direktivet om, at der så vidt muligt bør tages hensyn til de mistænktes eller de tiltaltes og de eftersøgte personers præferencer og ønsker med hensyn til valget af retshjælpsadvokaten. Det samme gælder for behovet for kontinuitet i advokatbistanden, hvis den mistænkte, den tiltalte eller den eftersøgte person ønsker det. Der bør også være mulighed for udskiftning af retshjælpsadvokaten, hvis den mistænkte, den tiltalte eller den eftersøgte person helt har mistet tilliden til advokaten og kan begrunde dette under henvisning til forhold, hvis rigtighed kan efterprøves. I øjeblikket findes der ikke engang en sådan bestemmelse i henstillingen.

Endelig synes ordføreren, at direktivets artikel 6 er temmelig vag: Det er vanskeligt for medlemsstaterne at indsamle data med hensyn til gennemførelsen af ​​direktivet for hvert enkelt tilfælde. Indberetningspligten bør i stedet koncentreres om problemerne i forbindelse med gennemførelsen set fra de mistænktes, tiltaltes eller eftersøgte personers eller fra de kompetente myndigheders synspunkt.

  • [1]  COM(2013) 0824 af 27.11.2013.
  • [2]  EUT C 205 af 4.12.2009, s. 1.
  • [3]  C(2013)8179/2.

PROCEDURE

Titel

Retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer

Referencer

COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD)

Dato for høring af EP

27.11.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

13.1.2014

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

3.9.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Dennis de Jong

3.9.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

16.10.2014

11.12.2014

6.5.2015

 

Dato for vedtagelse

6.5.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini

Dato for indgivelse

18.5.2015