MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ensivaiheen oikeusavusta rikoksesta epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka ovat menettäneet vapautensa, sekä oikeusavusta eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä

18.5.2015 - (COM(2013)0824 – C7‑0429/2013 – 2013/0409(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Dennis de Jong


Menettely : 2013/0409(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0165/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0165/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ensivaiheen oikeusavusta rikoksesta epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka ovat menettäneet vapautensa, sekä oikeusavusta eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä

(COM(2013)0824 – C7‑0429/2013 – 2013/0409(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0824),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 82 artiklan 2 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0429/2013),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0165/2015),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIensivaiheen

oikeusavusta rikoksesta epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka ovat menettäneet vapautensa, sekä oikeusavusta eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

oikeusavusta rikoksesta epäillyille tai syytetyille henkilöille sekä oikeusavusta eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1) Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (jäljempänä ”ihmisoikeussopimus”) 6 artiklan 3 kohdan c alakohdassa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 14 artiklan 3 kohdan d alakohdassa todetaan, että oikeus oikeusapuun on jokaisella, joka ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 a) Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä ”perusoikeuskirja”) 47 artiklan kolmannessa kohdassa määrätään, että maksutonta oikeusapua annetaan niille, joilla ei ole riittäviä varoja, jos tällainen apu on tarpeen, jotta asianomainen voisi tehokkaasti käyttää oikeutta saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan -1 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 b) Oikeusavun saatavuutta rikosoikeusjärjestelmissä koskevissa Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa ja suuntaviivoissa (United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems)1a esitetään oikeutta oikeusapuun koskeva kattava kehys.

 

______________

 

10 a Hyväksytty Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 20 päivänä joulukuuta 2012 antamalla päätöslauselmalla A/Res/67/187.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Tämän direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että oikeus käyttää avustajaa toteutuu siten, että jäsenvaltiot antavat rikosoikeudellisten menettelyjen alkuvaiheessa oikeusapua henkilöille, jotka ovat menettäneet vapautensa, ja henkilöille, joita etsitään neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS1 mukaisissa luovuttamismenettelyissä, jäljempänä ’eurooppalaista pidätysmääräystä koskevat menettelyt’.

(1) Tämän direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että oikeus käyttää avustajaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/48/EU0 a säädetyllä tavalla toteutetaan antamalla jäsenvaltion maksaman edustajan apua epäillyille tai syytetyille henkilöille ja henkilöille, joita etsitään neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS1 mukaisissa luovuttamismenettelyissä, jäljempänä ’eurooppalaista pidätysmääräystä koskevat menettelyt’ Tämän direktiivin soveltamisala määritellään erityisesti direktiivin 2013/48/EU asiaankuuluvissa säännöksissä.

________________

________________

 

0 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin, EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1.

1 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä, EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.

1 Neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä, EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 82 artiklan 2 kohdan mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla direktiiveillä säätää vähimmäissäännöistä sikäli kuin se on tarpeen tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen sekä poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi rajatylittävissä rikosasioissa. Näissä vähimmäissäännöissä olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden oikeusperinteiden ja -järjestelmien erot. Niiden olisi erityisesti katettava yksilön oikeudet rikosasioiden käsittelyssä.

Perustelu

Olisi viitattava Euroopan unionilla rikosoikeusasioissa olevaan toimivaltaan ja tämän direktiivin oikeusperustaan. SEUT-sopimuksen 82 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan unioni on toimivaltainen säätämään tätä koskevia lakeja.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Tukholman ohjelmassa2 painotetaan voimakkaasti yksilön oikeuksien vahvistamista rikosoikeudellisissa menettelyissä. Sen 2.4 kohdassa Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota tekemään ehdotuksia edeten vaiheittain3 epäiltyjen tai syytettyjen oikeuksien vahvistamisessa.

(3) Tukholman ohjelmassa2 painotetaan voimakkaasti yksilön oikeuksien vahvistamista rikosoikeudellisissa menettelyissä. Sen 2.4 kohdassa Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota tekemään ehdotuksia edeten vaiheittain3 epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksien ja erityisesti oikeudellisen neuvonnan ja oikeusavun saantia koskevan oikeuden (toimenpide C) vahvistamisessa.

________________

________________

2 EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.

2 EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.

3 EUVL C 295, 4.12.2009, s. 1.

3 EUVL C 295, 4.12.2009, s. 1.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Neuvosto antoi 30 päivänä marraskuuta 2009 päätöslauselman etenemissuunnitelmasta epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä. Siinä ehdotettiin useiden lainsäädäntöaloitteiden esittämistä, muun muassa oikeudesta oikeudelliseen neuvontaan ja oikeusapuun rikosoikeudellisessa menettelyssä (toimenpide C).

Perustelu

Tämä direktiivi on osa yleistä lainsäädäntötoimenpiteiden sarjaa, jota esitetään epäiltyjen ja syytettyjen henkilöiden prosessuaalisista oikeuksista rikosoikeudellisissa menettelyissä 30. marraskuuta 2009 annetussa etenemissuunnitelmassa.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Tähän mennessä on hyväksytty kolme prosessuaalisia oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä käsittelevää säädöstä, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU4, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU5 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU6.

(4) Tähän mennessä on hyväksytty kolme prosessuaalisia oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä käsittelevää säädöstä, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU4 oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU5 tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä ja direktiivi 2013/48/EU oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin.

________________

________________

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1.

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1.

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä, EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1.

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä, EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1.

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin, EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1.

 

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Avustajan käyttämistä koskevan oikeuden soveltamisalasta ja laajuudesta säädetään direktiivissä 2013/48/EU. Rikoksesta epäillyllä tai syytetyllä olisi oltava oikeus käyttää avustajaa rikosoikeudellisessa menettelyssä siitä lähtien, kun toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet hänelle joko virallisella ilmoituksella tai muulla tavoin tiedon siitä, että häntä epäillään tai syytetään rikoksesta, ja riippumatta siitä, onko hän menettänyt vapautensa. Tätä oikeutta sovelletaan siihen asti kun kyseinen menettely on saatettu päätökseen, mikä tarkoittaa sen kysymyksen lopullista ratkaisemista, onko epäilty tai syytetty tehnyt rikoksen, sekä tarvittaessa tuomion antamista ja muutoksenhaun ratkaisemista.

Poistetaan.

Perustelu

Johdanto-osan 1 kappaleessa (tarkistus 5) viitataan jo oikeudesta käyttää avustajaa annetun direktiivin soveltamisalaan. Kun molempien direktiivien soveltamisalasta tehdään samanlainen, yksityiskohtainen selvitys ei ole enää tarpeen.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Direktiivin 2013/48/EU mukaisesti oikeusapua tarjotaan jäsenvaltioissa perusoikeuskirjan ja ihmisoikeussopimuksen mukaisesti. Jos epäilty tai syytetty menettää vapautensa, jäsenvaltioiden olisi tehtävä tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että hän kykenee tosiasiallisesti käyttämään oikeuttaan avustajaan, ellei hän ole luopunut tästä oikeudesta, muun muassa järjestämällä avustaja, jos asianomaisella henkilöllä ei sellaista ole. Tämän direktiivin mukaan näihin järjestelyihin voisi soveltuvin osin kuulua oikeusapua koskevia järjestelyjä.

Perustelu

Tällä direktiivillä pyritään takaamaan oikeutta käyttää avustajaa koskevan direktiivin 2013/48/EU tehokkuus. Siinä vahvistetaan, että toimenpiteisiin, joiden avulla tätä oikeutta voidaan tosiasiallisesti käyttää, voisivat kuulua oikeusapuun liittyvät keinot.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) Yksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin peruspiirteistä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan se, että jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus tehokkaaseen puolustukseen asianajajan, tarvittaessa viran puolesta määrätyn, avulla. Rikosoikeudellisten menettelyjen oikeudenmukaisuus edellyttää, että epäillylle myönnetään oikeusapua siitä lähtien, kun hän menettää vapautensa.

Poistetaan.

Perustelu

Uudessa johdanto-osan -1 kappaleessa viitataan jo ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen. Tällä (melko yleisluonteisella) viittauksella Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön ei ole mitään todellista lisäarvoa.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) Direktiivissä 2013/48/EU säädetään, että jos epäilty tai syytetty menettää vapautensa, jäsenvaltioiden olisi tehtävä tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että hän kykenee tosiasiallisesti käyttämään oikeuttaan avustajaan, ellei hän ole luopunut tästä oikeudesta.

Poistetaan.

Perustelu

Johdanto-osan 1 kappaleessa (tarkistus 5) viitataan jo direktiivin 2013/48/EU 3 artiklaan. Ei ole mitään tarvetta muistuttaa erikseen yhdestä tämän artiklan alakohdasta, kun taas artiklan koko tekstin sisällyttäminen vaikuttaa hankalalta.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jotta vapautensa menettänyt epäilty tai syytetty voisi tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan avustajaan menettelyjen ensivaiheessa, hänen ei pitäisi joutua odottamaan avustajansa tapaamista sillä aikaa kun oikeusapuhakemus on vireillä ja oikeusavun myöntämisperusteiden täyttymistä arvioidaan. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että tehokasta ensivaiheen oikeusapua on saatavilla ilman aiheetonta viivästystä vapaudenmenetyksen jälkeen ja ennen kuulustelun aloittamista ja että sitä on saatavilla ainakin siihen asti kun toimivaltainen viranomainen on tehnyt oikeusapua koskevan päätöksen, ja jos päätös on kokonaan tai osittain hylkäävä, kunnes se on saanut lainvoiman tai, jos oikeusapuhakemus hyväksytään, kunnes toimivaltainen viranomainen on nimittänyt avustajan.

(9) Jotta epäilty tai syytetty voisi tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan avustajaan menettelyjen ensivaiheessa, hänen ei pitäisi joutua odottamaan avustajansa tapaamista sillä aikaa kun oikeusapuhakemus on vireillä ja oikeusavun myöntämisperusteiden täyttymistä arvioidaan. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että tehokasta ensivaiheen oikeusapua on saatavilla ilman aiheetonta viivästystä ennen kaikkia menettelyvaiheita, jotka kansallisen tai unionin lainsäädännön mukaan on toteutettava avustajan läsnä ollessa, ja että sitä on saatavilla ainakin siihen asti kun toimivaltainen viranomainen on tehnyt oikeusapua koskevan päätöksen, ja jos päätös on kokonaan tai osittain hylkäävä, kunnes se on saanut lainvoiman tai, jos oikeusapuhakemus hyväksytään, kunnes toimivaltainen viranomainen on nimittänyt avustajan

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Tässä direktiivissä olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden oikeusapujärjestelmien väliset erot. Kunkin jäsenvaltion olisi oltava vastuussa oikeusavun antamisesta. Oikeusapua olisi annettava taloudellisia resursseja koskevien kriteerien (tarveharkinta) ja/tai oikeuden toteutumista kyseisessä asiassa koskevien kriteerien (aiheellisuusharkinta) mukaisesti.

Perustelu

Tätä direktiiviä on sovellettava kansallista itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Euroopan unionin toimivaltaan ei kuulu jäsenvaltioissa sovellettavien oikeusavun myöntämisperusteiden määrittäminen.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että ensivaiheen oikeusapua annetaan siinä määrin kuin on tarpeen ja ettei sitä rajoiteta siten, että epäilty tai syytetty ei voi tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan avustajaan sillä tavoin kuin säädetään erityisesti direktiivin 2013/48/EU 3 artiklan 3 kohdassa.

(10) Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että oikeusapua annetaan siinä määrin kuin on tarpeen ja ettei sitä rajoiteta siten, että epäilty tai syytetty ei voi tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan avustajaan sillä tavoin kuin säädetään erityisesti direktiivin 2013/48/EU 3 artiklan 3 kohdassa.

Perustelu

Tämän direktiivin soveltamisalaa on laajennettava vapautensa menettäneiden epäiltyjen ja syytettyjen tavanomaiseen oikeusapuun, jotta voidaan taata oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin koko rikosoikeudellisen menettelyn ajan sekä vahvistaa tehokkaasti jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta toistensa rikosoikeusjärjestelmiin.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Eurooppalaisen pidätysmääräyksen kohteena olevalla henkilöllä, joka on menettänyt vapautensa, olisi oltava vapaudenmenetyksestä lähtien oikeus ensivaiheen oikeusapuun täytäntöönpanojäsenvaltiossa ainakin siihen asti kun toimivaltainen viranomainen on tehnyt oikeusapua koskevan päätöksen, ja jos päätös on kokonaan tai osittain hylkäävä, kunnes se on saanut lainvoiman tai, jos oikeusapuhakemus hyväksytään, kunnes toimivaltainen viranomainen on nimittänyt avustajan.

(11) Eurooppalaisen pidätysmääräyksen kohteena olevalla henkilöllä olisi oltava vapaudenmenetyksestä lähtien oikeus ensivaiheen oikeusapuun täytäntöönpanojäsenvaltiossa ainakin siihen asti kun toimivaltainen viranomainen on tehnyt oikeusapua koskevan päätöksen, ja jos päätös on kokonaan tai osittain hylkäävä, kunnes se on saanut lainvoiman tai, jos oikeusapuhakemus hyväksytään, kunnes toimivaltainen viranomainen on nimittänyt avustajan.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden olisi voitava säätää, että epäillylle tai syytetylle vapaudenmenetyksen jälkeen myönnettävän ensivaiheen oikeusavun ja etsitylle henkilölle myönnettävän ensivaiheen oikeusavun kustannukset peritään takaisin asianomaiselta henkilöltä, jos hänen oikeuttaan oikeusapuun jälkeenpäin arvioitaessa todetaan, että hän ei täytä kansallisen lainsäädännön mukaisia oikeusavun myöntämisperusteita.

(12) Jäsenvaltioiden olisi voitava säätää, että epäillylle tai syytetylle ja etsitylle henkilölle myönnettävän ensivaiheen oikeusavun kustannukset voidaan periä takaisin asianomaiselta henkilöltä, jos toimivaltainen viranomainen siinä yhteydessä, kun se jälkeenpäin arvioi hänen oikeuttaan tavanomaiseen oikeusapuun ja tekee sitä koskevan lainvoimaisen päätöksen, toteaa, että hän ei täytä kansallisen lainsäädännön mukaisia tavanomaisen oikeusavun myöntämisperusteita, ja jos hän on tahallisesti antanut toimivaltaiselle viranomaiselle vääriä tietoja omasta taloudellisesta tilanteestaan. Jotta voidaan varmistaa, että ensivaiheen oikeusapuun liittyvien kustannusten mahdollinen takaisinperintä ei vaikuta epäiltyyn tai syytettyyn tai etsittyyn henkilöön tavalla, joka heikentää menettelyn yleistä oikeudenmukaisuutta, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kustannusten takaisinperintään liittyvät ehdot ovat selkeät ja kohtuulliset ja niissä otetaan huomioon epäillyn tai syytetyn tai etsityn henkilön nimenomainen taloudellinen tilanne.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Sen varmistamiseksi, että etsityllä on tosiasiallinen mahdollisuus avustajan käyttämiseen täytäntöönpanojäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että etsityllä on mahdollisuus saada oikeusapua siihen asti kun hänet luovutetaan tai, jos häntä ei luovuteta, siihen asti kun tätä koskeva päätös saa lainvoiman. Oikeutta oikeusapuun voidaan arvioida etsityn henkilön varojen perusteella sekä sen perusteella, edellyttääkö oikeuden toteutuminen oikeusavun myöntämistä, täytäntöönpanojäsenvaltiossa sovellettavien myöntämisperusteiden mukaisesti.

(13) Sen varmistamiseksi, että etsityllä on tosiasiallinen mahdollisuus avustajan käyttämiseen täytäntöönpanojäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että etsityllä on mahdollisuus saada oikeusapua siihen asti kun hänet luovutetaan tai, jos häntä ei luovuteta, siihen asti kun tätä koskeva päätös saa lainvoiman. Oikeutta oikeusapuun voidaan arvioida tarve- ja/tai aiheellisuusharkinnan perusteella ja noudattaen täytäntöönpanojäsenvaltiossa sovellettavia myöntämisperusteita.

Perustelu

Tässä direktiivissä kunnioitetaan jäsenvaltioiden rikosoikeusjärjestelmien moninaisuutta. Sitä on siis sovellettava jäsenvaltioissa oikeusalalla voimassa olevien oikeusapua koskevien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Joissakin jäsenvaltioissa tiettyjä vähäisiä rikkomuksia, erityisesti vähäisiä liikennerikkomuksia, yleisten kunnallisten määräysten vähäisiä rikkomisia ja vähäistä yleisen järjestyksen loukkaamista, pidetään rikoksina. Tällaisissa tilanteissa olisi epätarkoituksenmukaista edellyttää, että toimivaltainen viranomainen takaa kaikki tämän direktiivin mukaiset oikeudet. Tästä syystä, jos jäsenvaltion laissa säädetään vähäisten rikkomusten osalta, että vapaudenmenetystä ei voida määrätä seuraamukseksi, tätä direktiiviä olisi sovellettava ainoastaan menettelyihin tuomioistuimessa, jolla on toimivalta rikosasioissa.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b) Tämän direktiivin soveltamisala tiettyjen vähäisten rikkomusten osalta ei saisi vaikuttaa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määrättyihin jäsenvaltioiden velvoitteisiin varmistaa oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, mukaan lukien oikeudellisen avun saaminen avustajalta.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Sen varmistamiseksi, että etsitty voi tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan nimetä avustaja pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa avustamaan täytäntöönpanojäsenvaltion avustajaa direktiivin 2013/48/EU mukaisesti, pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion olisi huolehdittava siitä, että etsityllä on oikeus saada oikeusapua täytäntöönpanojäsenvaltiossa toteutettavissa eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä. Oikeutta oikeusapuun voidaan arvioida etsityn varojen perusteella sekä sen perusteella, edellyttääkö oikeuden toteutuminen oikeusavun myöntämistä, täytäntöönpanojäsenvaltiossa sovellettavien myöntämisperusteiden mukaisesti.

(14) Sen varmistamiseksi, että etsitty voi tosiasiallisesti käyttää oikeuttaan nimetä avustaja pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa avustamaan täytäntöönpanojäsenvaltion avustajaa direktiivin 2013/48/EU mukaisesti, pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion olisi huolehdittava siitä, että etsityllä on oikeus saada ensivaiheen oikeusapua ja oikeusapua oikeudelliseen edustukseen kyseisessä jäsenvaltiossa avustamaan edustajaa täytäntöönpanojäsenvaltiossa eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä. Oikeutta oikeusapuun voidaan arvioida tarve- ja/tai aiheellisuusharkinnan perusteella ja noudattaen pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa sovellettavia myöntämisperusteita.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(15) Tämän direktiivin nojalla on vapautensa menettäneellä lapsella oikeus ensivaiheen oikeusapuun ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen kohteena olevalla lapsella oikeus oikeusapuun.

(15) Tämän direktiivin nojalla haavoittuvassa asemassa olevilla epäillyillä tai syytetyillä tai etsityillä henkilöillä on oikeus ensivaiheen oikeusapuun ja tavanomaiseen oikeusapuun. Lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, joten heihin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota ja olisi toteutettava erityistoimenpiteitä rikosoikeudellisissa menettelyissä epäiltyjä ja syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista annetun direktiivin ... mukaisesti.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(16) Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä täytäntöön pannessaan varmistettava, että perusoikeuskirjan 47 artiklan kolmannen kohdan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaista perusoikeutta oikeusapuun kunnioitetaan ja että henkilöt, jotka eivät pysty itse maksamaan oikeusavusta, saavat sitä maksutta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa.

(16) Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä täytäntöön pannessaan varmistettava, että perusoikeuskirjan 47 artiklan kolmannen kohdan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaista perusoikeutta oikeusapuun kunnioitetaan ja että hakijoilla on mahdollisuus oikeusapuun tarve- ja/tai aiheellisuusharkinnan perusteella. Näin toimiessaan niiden olisi noudatettava oikeusavun saatavuutta rikosoikeusjärjestelmissä koskevia Yhdistyneiden kansakuntien periaatteita ja suuntaviivoja. Kun oikeusavun myöntämiseen sovelletaan tarveharkintaa, tällaisessa harkinnassa olisi otettava huomioon erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia epäiltyjä tai syytettyjä koskevat seikat.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Unionin oikeuden vaikuttavuuden periaate edellyttää, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat oikeussuojakeinot siltä varalta, että yksilöille unionin oikeuden nojalla annettua oikeutta loukataan. Olisi oltava saatavilla tehokkaita oikeussuojakeinoja, kun mahdollisuutta oikeusavun saamiseen on heikennetty, viivytetty tai se on evätty, kun epäillylle tai syytetylle ei ole kerrottu riittävästi hänen oikeudestaan oikeusapuun ja kun avun saantia tai kustannusten perimistä koskevat määräykset ovat olleet epäselviä. Oikeusapua hakevilla olisi sen vuoksi oltava oikeus valittaa oikeusavun epäämispäätöksestä.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoja, joista käy ilmi, kuinka epäillyt, syytetyt ja etsityt henkilöt ovat käyttäneet oikeuttaan oikeusapuun. Jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoja myös siitä, kuinka monessa tapauksessa ensivaiheen oikeusapua on annettu vapautensa menettäneille epäillyille, syytetyille ja etsityille henkilöille, ja kuinka monessa tapauksessa oikeutta ensivaiheen oikeusapuun ei ole käytetty. Näihin tietoihin olisi sisällyttävä eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä tehtyjen oikeusapuhakemusten lukumäärä jaoteltuna sen mukaan, onko jäsenvaltio antanut pidätysmääräyksen vai pannut sen täytäntöön, sekä niiden tapausten lukumäärä, joissa oikeusapuhakemus on hyväksytty. Lisäksi olisi kerättävä tietoja vapautensa menettäneille ja etsityille henkilöille myönnetyn ensivaiheen oikeusavun kustannuksista.

(17) Jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoja, joista käy ilmi, kuinka epäillyt, syytetyt ja etsityt henkilöt ovat käyttäneet oikeuttaan oikeusapuun. Jäsenvaltioiden olisi kerättävä tietoja myös siitä, kuinka monessa tapauksessa oikeusapua on annettu epäillyille, syytetyille ja etsityille henkilöille, ja kuinka monessa tapauksessa oikeutta ensivaiheen oikeusapuun ei ole käytetty. Näihin tietoihin olisi sisällyttävä eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä tehtyjen oikeusapuhakemusten lukumäärä jaoteltuna sen mukaan, onko jäsenvaltio antanut pidätysmääräyksen vai pannut sen täytäntöön, sekä niiden tapausten lukumäärä, joissa oikeusapuhakemus on hyväksytty. Lisäksi olisi kerättävä tietoja epäillyille tai syytetyille ja etsityille henkilöille myönnetyn oikeusavun kustannuksista.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Tätä direktiiviä olisi sovellettava epäiltyihin ja syytettyihin heidän oikeusasemastaan, kansalaisuudestaan tai kansallisuudestaan riippumatta. Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa, jäljempänä ’Euroopan ihmisoikeussopimus’, tunnustettuja perusoikeuksia ja periaatteita, joihin kuuluvat muun muassa kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto, oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, lapsen oikeudet, vammaisten sopeutuminen yhteiskuntaan, oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, syyttömyysolettama ja oikeus puolustukseen. Direktiivi olisi pantava täytäntöön näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(18) Tätä direktiiviä olisi sovellettava epäiltyihin ja syytettyihin heidän oikeusasemastaan, kansalaisuudestaan, kansallisuudestaan, sukupuolestaan, rodustaan, ihonväristään, etnisestä tai yhteiskunnallisesta alkuperästään, geneettisistä ominaisuuksistaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, poliittisesta tai muusta mielipiteestään, kansalliseen vähemmistöön kuulumisestaan, varallisuudestaan, syntyperästään, vammaisuudestaan, asuinpaikastaan, iästään, sukupuolisesta suuntautumisestaan tai muusta asemastaan riippumatta. Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa, jäljempänä ’Euroopan ihmisoikeussopimus’, tunnustettuja perusoikeuksia ja periaatteita, joihin kuuluvat muun muassa kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto, oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen, oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, lapsen oikeudet, vammaisten sopeutuminen yhteiskuntaan, oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, syyttömyysolettama ja oikeus puolustukseen. Direktiivi olisi pantava täytäntöön näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Tässä direktiivissä säädetään vähimmäissäännöistä. Jäsenvaltiot voivat laajentaa direktiivissä säädettyjä oikeuksia korkeatasoisemman suojan tason tarjoamiseksi. Korkeatasoisempi suoja ei saisi olla este oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroiselle tunnustamiselle, jota näiden vähimmäissääntöjen on tarkoitus helpottaa. Suojan taso ei saisi milloinkaan alittaa perusoikeuskirjassa tai Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määrättyjä vaatimuksia, sellaisina kuin niitä tulkitaan Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä.

(19) Tässä direktiivissä säädetään vähimmäissäännöistä. Jäsenvaltiot voivat laajentaa direktiivissä säädettyjä oikeuksia korkeatasoisemman suojan tason tarjoamiseksi. Korkeatasoisempi suoja ei saisi olla este oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroiselle tunnustamiselle, jota näiden vähimmäissääntöjen on tarkoitus helpottaa. Suojan taso ei saisi milloinkaan alittaa perusoikeuskirjassa tai Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määrättyjä vaatimuksia, sellaisina kuin niitä tulkitaan Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä. Tätä direktiiviä ei missään tapauksessa pidä tulkita siten, että sillä rajoitetaan korkeamman suojatason tarjoavien kansallisten oikeusjärjestelmien mahdollistamia oikeuksia ja takeita.

Perustelu

Tällä direktiivillä ei saa laskea jäsenvaltioissa voimassa olevan oikeussuojan tasoa.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan vähimmäissäännöt, jotka koskevat

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan vähimmäissäännöt, jotka koskevat

a) rikosoikeudellisissa menettelyissä epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden, jotka ovat menettäneet vapautensa, oikeutta ensivaiheen oikeusapuun, ja

a) rikosoikeudellisissa menettelyissä epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden oikeutta ensivaiheen ja tavanomaiseen oikeusapuun, ja

b) eurooppalaista pidätysmääräystä koskevien menettelyjen kohteena olevien etsittyjen henkilöiden oikeutta oikeusapuun.

b) eurooppalaista pidätysmääräystä koskevien menettelyjen kohteena olevien etsittyjen henkilöiden oikeutta ensivaiheen ja tavanomaiseen oikeusapuun.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämä direktiivi täydentää direktiiviä 2013/48/EU. Tämän direktiivin ei pidä tulkita rajoittavan direktiivissä 2013/48/EU säädettyjä oikeuksia.

2. Tämä direktiivi täydentää oikeudesta käyttää avustajaa annettua direktiiviä 2013/48/EU. Tämän direktiivin ei pidä tulkita rajoittavan direktiivissä 2013/48/EU säädettyjä oikeuksia.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

2 artikla

2 artikla

Soveltamisala

Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan

1. Tätä direktiiviä sovelletaan

a) rikosoikeudellisissa menettelyissä epäiltyihin tai syytettyihin, jotka ovat menettäneet vapautensa ja joilla on oikeus avustajaan direktiivin 2013/48/EU mukaisesti;

a) rikosoikeudellisissa menettelyissä epäiltyihin tai syytettyihin, joilla on oikeus avustajaan direktiivin 2013/48/EU tai lapsiepäiltyjä koskevista menettelytakeista annetun oikeudellisesti sitovan unionin välineen mukaisesti;

b) etsittyihin henkilöihin.

b) tämän direktiivin 3 artiklan c kohdassa määriteltyihin etsittyihin henkilöihin.

 

2. Kun kyse on vähäisistä rikkomuksista ja

 

a) jos jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, että jokin muu viranomainen kuin tuomioistuin, jolla on toimivalta rikosasioissa, määrää rangaistuksen, ja tällaisen rangaistuksen määräämisestä on mahdollista valittaa tällaiseen tuomioistuimeen tai saattaa se tällaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi; tai

 

b) jos rangaistukseksi ei voida määrätä vapaudenmenetystä,

 

tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan menettelyihin tuomioistuimessa, jolla on toimivalta rikosasioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

 

Tätä direktiiviä on joka tapauksessa sovellettava kaikilta osin, jos epäilty tai syytetty menettää vapautensa, riippumatta siitä, missä vaiheessa rikosoikeudellinen menettely on.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) ’oikeusavulla’ jäsenvaltion myöntämää rahoitusta ja apua, jolla varmistetaan, että oikeutta avustajaan voidaan käyttää,

a) tavanomaisella oikeusavulla’ jäsenvaltion myöntämää rahoitusta ja apua, jolla varmistetaan, että oikeutta avustajaan voidaan käyttää,

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) ’ensivaiheen oikeusavulla’ vapautensa menettäneelle henkilölle jo ennen oikeusapupäätöksen tekemistä annettavaa oikeusapua,

b) ’ensivaiheen oikeusavulla’ jo ennen tavanomaista oikeusapua koskevan päätöksen tekemistä ja lainvoimaiseksi tuloa annettavaa oikeusapua,

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d) ’avustajalla’ henkilöä, joka on jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien hyväksytyn elimen antaman akkreditoinnin perusteella, pätevä ja oikeutettu antamaan oikeudellista neuvontaa ja apua epäillyille ja syytetyille.

d) ’oikeusavustajalla’ henkilöä, joka on jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien hyväksytyn elimen antaman akkreditoinnin perusteella, pätevä ja oikeutettu antamaan oikeudellista neuvontaa, apua ja edustusta epäillyille ja syytetyille.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavilla henkilöillä on halutessaan oikeus saada ensivaiheen oikeusapua:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavilla henkilöillä on halutessaan oikeus saada ensivaiheen oikeusapua:

a) rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyt tai syytetyt henkilöt, jotka ovat menettäneet vapautensa,

a) rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyt tai syytetyt, joilla on oikeus avustajaan direktiivin 2013/48/EU tai lapsiepäiltyjä koskevista menettelytakeista annetun oikeudellisesti sitovan unionin välineen mukaisesti;

b) etsityt henkilöt, jotka ovat menettäneet vapautensa täytäntöönpanojäsenvaltiossa.

b) etsityt henkilöt, joilla on oikeus avustajaan sekä täytäntöönpanojäsenvaltiossa että pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa direktiivin 2013/48/EU 10 artiklan tai lapsiepäiltyjä koskevista menettelytakeista annetun oikeudellisesti sitovan unionin välineen mukaisesti.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Ensivaiheen oikeusapua on myönnettävä ilman aiheetonta viivästystä vapaudenmenetyksen jälkeen ja joka tapauksessa ennen kuulusteluja.

2. Ensivaiheen oikeusapua on myönnettävä ilman aiheetonta viivästystä ja joka tapauksessa ennen kuulusteluja.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Ensivaiheen oikeusapua on annettava siihen asti kun oikeusapua koskeva lopullinen päätös on tehty ja saanut lainvoiman tai, jos epäillylle tai syytetylle myönnetään oikeusapua, kunnes avustaja on nimitetty.

3. Ensivaiheen oikeusapua on annettava siihen asti kun oikeusapua koskeva lopullinen päätös on tehty ja saanut lainvoiman ja siihen asti kun jompikumpi seuraavista toteutuu:

 

a) jos oikeusapua on myönnetty, kunnes avustaja on nimitetty, tai

 

b) jos oikeusapu on evätty, kunnes päätös on lopullinen ja epäillyllä tai syytetyllä ja etsityllä henkilöllä on ollut kohtuullinen mahdollisuus löytää haluamansa avustaja.

Perustelu

Sen lisäksi, että direktiiviin esitetään sen soveltamisalaa laajentavia tarkistuksia, jotta siihen sisältyisi kaikki tavanomainen oikeusapu, sen 3 kohtaan esitetyllä tarkistuksella pyritään selventämään näiden oikeuksien tarkkaa luonnetta. Etenkään ensivaiheen oikeusapua ei pitäisi lykätä siihen asti kun tavanomaista oikeusapua koskeva lopullinen päätös on tehty. Lisäksi oikeus käyttää avustajaa pätee myös silloin kun oikeusapupäätös on kielteinen. Tässä tapauksessa olisi oltava riittävästi aikaa sopivan avustajan löytämiseen.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ensivaiheen oikeusapu sisältää tarvittaessa vapautensa menettäneen henkilön ja avustajan välisen yhteydenpidon tulkkauksen oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä annetun direktiivin 2010/64/EU mukaisesti erityisesti sen 2 artiklan 2 kohta huomioon ottaen.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että ensivaiheen oikeusapuun liittyvät kustannukset voidaan periä takaisin epäillyltä, syytetyltä tai etsityltä henkilöltä, joka ei täytä kansallisen lainsäädännön mukaisesti sovellettavia oikeusavun myöntämisperusteita.

5. Jäsenvaltiot voivat säätää, että ensivaiheen oikeusapuun liittyvät kustannukset voidaan poikkeuksellisesti periä takaisin epäillyltä, syytetyltä ja etsityltä henkilöltä, jos lainvoimaisella päätöksellä todetaan, että henkilö ei täytä kansallisen lainsäädännön mukaisesti sovellettavia tavanomaisen oikeusavun myöntämisperusteita ja jos hän on tahallisesti antanut toimivaltaiselle viranomaiselle vääriä tietoja omasta taloudellisesta tilanteestaan. Jotta voidaan varmistaa, että ensivaiheen oikeusapuun liittyvien kustannusten mahdollinen takaisinperintä ei vaikuta epäiltyyn tai syytettyyn tai etsittyyn henkilöön tavalla, joka heikentää menettelyn yleistä oikeudenmukaisuutta, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kustannusten takaisinperintään liittyvät ehdot ovat selkeät ja kohtuulliset ja niissä otetaan huomioon epäillyn tai syytetyn tai etsityn henkilön nimenomainen taloudellinen tilanne.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

4 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä on oikeus oikeusapuun, jos he eivät taloudellisen tilanteensa vuoksi pysty maksamaan kaikkia puolustuksen kuluja ja oikeudenkäyntikuluja tai niiden osaa (tarveharkinta) ja/tai jos oikeudenmukaisuus vaatii oikeusavun myöntämistä (aiheellisuusharkinta).

 

2. Tarveharkinnan on perustuttava kaikkiin asiaankuuluviin ja objektiivisiin tekijöihin, kuten tulot, varallisuus, perhetilanne, elintaso ja oikeusavustajasta aiheutuvat kustannukset.

 

3. Aiheellisuusharkinnassa on arvioitava tapauksen kiireellisyys ja monimutkaisuus, rikoksen vakavuus ja siitä määrättävän mahdollisen seuraamuksen ankaruus sekä asianomaisen epäillyn tai syytetyn tai etsityn henkilön sosiaalinen ja henkilökohtainen tilanne.

 

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta kaikki olennaiset tiedot oikeusavusta rikosoikeudellisissa menettelyissä olisivat epäillyn tai syytetyn tai etsityn henkilön saatavilla vaivattomasti ja ymmärrettävässä muodossa. Näitä tietoja ovat tieto siitä, milloin ja mistä oikeusapua haetaan, selkeät perusteet sen ratkaisemiseksi, onko henkilöllä oikeus oikeusapuun, sekä tieto mahdollisuuksista tilanteissa, joissa oikeusapu on evätty tai oikeusavustajan antama oikeusapu ei riitä.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

4 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b artikla

 

Riippumattoman toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä tehtävä päätös oikeusavun myöntämisestä ja avustajien nimittämisestä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiasta vastaavat viranomaiset tekevät päätöksensä asianmukaista huolellisuutta noudattaen ja että mielivaltaisuutta vastaan on riittävät takeet.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

5 artikla

Etsityn henkilön oikeus oikeusapuun

Etsityn henkilön oikeus oikeusapuun

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen mukaisessa menettelyssä etsityllä henkilöllä on oikeus oikeusapuun täytäntöönpanojäsenvaltiossa siitä lähtien, kun hänet pidätetään pidätysmääräyksen nojalla siihen asti kun hänet luovutetaan tai, jos häntä ei luovuteta, siihen asti kun tätä koskeva päätös saa lainvoiman.

1. Täytäntöönpanojäsenvaltion on huolehdittava siitä, että kun eurooppalainen pidätysmääräys on annettu, etsityllä henkilöllä on oikeus ensivaiheen ja tavanomaiseen oikeusapuun siihen asti kun hänet luovutetaan tai, jos häntä ei luovuteta, siihen asti kun tätä koskeva päätös saa lainvoiman.

2. Pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että etsityllä henkilöllä, joka käyttää direktiivin 2013/48/EU 10 artiklan mukaista oikeuttaan nimetä avustaja pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa avustamaan täytäntöönpanojäsenvaltion avustajaa, on oikeus saada oikeusapua pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä, jotka toteutetaan täytäntöönpanojäsenvaltiossa.

2. Pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että etsityllä henkilöllä, joka käyttää direktiivin 2013/48/EU 10 artiklan mukaista oikeuttaan nimetä avustaja pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa ja kaikissa muissa jäsenvaltioissa, joissa toimivaltaiset viranomaiset suorittavat todisteiden keräämistä tai muita tutkintatoimia, on oikeus saada ensivaiheen ja tavanomaista oikeusapua pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä, jotka toteutetaan täytäntöönpanojäsenvaltiossa

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua oikeutta oikeusapuun voidaan arvioida etsityn henkilön varojen perusteella sekä sen perusteella, edellyttääkö oikeuden toteutuminen oikeusavun myöntämistä, asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavien myöntämisperusteiden mukaisesti.

3. Etsityn henkilön esittämän tavanomaista oikeusapua koskevan pyynnön arvioinnin on tapahduttava 4 a artiklassa vahvistettujen myöntämisperusteiden pohjalta, eli on arvioitava etsityn henkilön taloudellinen tilanne jäsenvaltioissa, jossa oikeusapuun sovelletaan tarveharkintaa, ja/tai arvioitava, vaatiiko oikeudenmukaisuus oikeusavun myöntämistä jäsenvaltioissa, joissa oikeusapuun sovelletaan aiheellisuusharkintaa.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

1. Oikeusavun tehokkuuden ja laadun varmistamiseksi jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että tarjotut oikeusapupalvelut ovat riittävän korkealaatuisia turvaamaan oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

 

2. Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että

 

a) tavanomaista oikeusapua annetaan kaikissa rikosoikeudellisen menettelyn vaiheissa,

 

b) otetaan käyttöön tai ylläpidetään järjestelmiä, joilla varmistetaan oikeusavustajien laatu ja riippumattomuus, erityisesti oikeusavustajien akkreditointijärjestelmiä, sekä koulutusta ja ammatillista koulutusta, jotta varmistetaan, että näillä avustajilla on riittävästi osaamista, taitoja ja kokemusta, jotta he voivat osaltaan auttaa puolustautumisoikeuden käytännön hyödyntämisessä,

 

c) oikeudellisen edustuksen jatkuvuus turvataan, jos epäilty tai syytetty ja etsitty henkilö niin pyytää,

 

d) epäillyllä tai syytetyllä ja etsityllä henkilöllä on oikeus heille osoitetun oikeusavustajan vaihtamiseen yhden kerran,

 

e) taataan riittävät rahoitus ja resurssit ja taloudellinen riippumattomuus oikeusapujärjestelmän tehokasta toimintaa varten,

 

f) kaikelle rikosoikeudellisissa menettelyissä annettavaa oikeusapua koskevien päätösten tekemiseen osallistuvalle henkilöstölle annetaan asianmukaista koulutusta,

 

g) oikeusapupyynnön osittaista tai täydellistä hylkäämistä koskeva päätös perustellaan epäillylle tai syytetylle ja etsitylle henkilölle kirjallisesti.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

5 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b artikla

 

1. Kaikilla tämän direktiivin mukaisesti oikeusapua hakevilla henkilöillä on oltava oikeus valittaa oikeusavun epäämistä koskevasta päätöksestä riippumattomaan tuomioistuimeen, jotta oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeus puolustukseen voidaan säilyttää.

 

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että epäillyillä tai syytetyillä ja etsityillä henkilöillä on tehokkaat oikeussuojakeinot, jos heidän tämän direktiivin mukaisia oikeuksiaan on rikottu. Kyseiset oikeussuojakeinot sisältävät oikeuden laillisuusvalvontaan, jos oikeutta oikeusapuun on heikennetty tai viivytetty tai se on evätty kokonaan tai osittain tai jos henkilöille ei ole tiedotettu riittävästi heidän oikeudestaan ensivaiheen oikeusapuun ja tavanomaiseen oikeusapuun.

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

6 artikla

6 artikla

Tietojen toimittaminen

Tietojen toimittaminen

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä tietoja siitä, miten 4 ja 5 artiklassa tarkoitetut oikeudet ovat toteutuneet.

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä asiaankuuluvia tilastotietoja siitä, miten 4, 4 a, 4 b, 5 ja 5 a artiklassa tarkoitetut oikeudet ovat toteutuneet siten, että epäiltyjen tai syytettyjen ja etsittyjen henkilöiden henkilötietojen suoja taataan täysin.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot komissiolle viimeistään [36 kuukauden kuluttua tämän direktiivin julkaisemisesta] ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot komissiolle viimeistään ... * ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

 

______________

 

*EUVL: lisätään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän direktiivin julkaisemisesta.

PERUSTELUT

Komissio hyväksyi 27. marraskuuta 2013 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ensivaiheen oikeusavusta rikoksesta epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka ovat menettäneet vapautensa, sekä oikeusavusta eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä[1].

Ehdotuksen yleinen arviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan mukaan oikeudellinen yhteistyö unionissa rikosoikeuden alalla perustuu tuomioistuinten tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen. Tämän periaatteen noudattaminen edellyttää, että jäsenvaltiot luottavat toistensa rikosoikeusjärjestelmiin ja tapaan, jolla epäiltyjen ja syytettyjen henkilöiden oikeudet turvataan.

Käytännössä tätä asiaa koskevat kansalliset käytännöt kuitenkin vaihtelevat. Tältä pohjalta neuvosto hyväksyi 30. marraskuuta 2009 etenemissuunnitelman epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä[2]. Etenemissuunnitelmassa määritellään toimenpiteenä C oikeus oikeudelliseen neuvontaan ja oikeusapuun. Oikeus oikeusapuun liittyy kiinteästi avustajan käyttämistä koskevaan oikeuteen, josta Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 22. lokakuuta 2013 direktiivin 2013/48/EU. Jos henkilöillä ei ole riittäviä varoja, heidän oikeutensa käyttää avustajaa voi toteutua vain oikeusavun kautta.

Oikeus oikeusapuun ei ole helppo aihe, mikä voi selittää sen, että komissiolta on mennyt varsin pitkä aika nykyisten välineiden luomiseen. Sen ei kuitenkaan pitäisi estää direktiiviehdotuksen käsittelyä ensisijaisena asiana uudella vaalikaudella. Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (myös oikeusavun kautta) tunnustetaan muun muassa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen 6 artiklassa, ja sen vaihtelevat tulkinnat muodostavat esteen oikeudenmukaiselle ja tehokkaalle oikeudelliselle yhteistyölle rikosasioissa. Näin ollen etenemissuunnitelman muut toimenpiteet ja erityisesti ehdotus oikeusapua koskevaksi direktiiviksi olisi hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti.

Komission ehdotus on tervetullut askel kohti oikeusavun vähimmäistason varmistamista kaikissa jäsenvaltioissa. Se rajoittuu kuitenkin oikeuteen ensivaiheen oikeusapuun vapautensa menettäneille epäillyille tai syytetyille rikosoikeudellisissa menettelyissä sekä oikeuteen ensivaiheen oikeusapuun ja oikeusapuun eurooppalaisen pidätysmääräyksen kohteena oleville henkilöille. Muut oikeutta oikeusapuun koskevat näkökohdat on sisällytetty erilliseen komission suositukseen[3].

Esittelijä katsoo, että komission noudattama nykyinen hajanainen lähestymistapa voi johtua aiheen arkaluontoisuudesta, mutta se ei lisää oikeusvarmuutta eikä tarjoa epäillyille tai syytetyille selvyyttä siitä, missä määrin heillä on tosiasiassa oikeus oikeusapuun ja minkä laatuista oikeusapu on. Siksi direktiivin soveltamisalaan olisi sisällyttävä oikeus sekä ensivaiheen että tavanomaiseen oikeusapuun kaikissa olosuhteissa. Tässä suhteessa direktiivillä olisi oltava sama soveltamisala kuin oikeudesta käyttää avustajaa annetulla direktiivillä 2013/48/EU.

Esittelijä katsoo, että syytetyt tai epäillyt tai etsityt henkilöt voivat tuntea itsensä estyneiksi pyytämään oikeusapua, jos jäsenvaltiot voivat periä ensivaiheen oikeusavun kustannukset takaisin heiltä, jos he eivät täytä myöntämisperusteita. Siksi on kohtuullista rajoittaa kustannusten takaisinperintä tapauksiin, joissa syytetyt tai epäillyt tai etsityt henkilöt toimittavat tietoisesti vääriä tietoja.

Lisäksi on tärkeää, että syytetyt tai epäillyt tai etsityt henkilöt saavat tietynlaisen oikeusvarmuuden myöntämisperusteista. Komission suosituksessa mainitut myöntämisperusteet tarjoavat jonkinlaista selvyyttä, mutta ei täyteen yhdenmukaistamiseen saakka. Se tuntuu perustellulta, koska olisi yksinkertaisesti mahdotonta ja myös tarpeetonta antaa yksityiskohtaista unionin lainsäädäntöä tässä asiassa, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden väliset erot oikeudenkäyntikuluissa. Samalla se merkitsee myös sitä, että suositukseen sisällytetty yleiskuvaus tarveharkinnasta ja aiheellisuusharkinnasta, tai ainakin osa siitä, olisi yhtä hyvin voitu sisällyttää direktiiviin. Esittelijä kannattaa tällaista lähestymistapaa.

Esittelijä on tietoinen siitä, että jäsenvaltioiden välillä on eroja tarjotun oikeusavun laadussa. Tämä johtuu muun muassa avustajille oikeusavusta maksettavista palkkioista. Jos palkkiot ovat liian pieniä, avustajat eivät ole valmiita uhraamaan tarpeeksi aikaa ja työtä korkealaatuisen oikeusavun tarjoamiseen. Jäsenvaltioiden välisten tulo- ja kustannuserojen vuoksi on taas mahdotonta säätää yksityiskohtaisia sääntöjä palkkiotasosta. Näin ollen on sitäkin tärkeämpää sisällyttää direktiiviin ainakin joitakin takeita tarjottavan oikeusavun laadusta.

Erityisesti säännös, jonka mukaan epäiltyjen tai syytettyjen ja etsittyjen henkilöiden mieltymykset ja toiveet olisi otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon oikeusavustajan valinnassa, on sisällytettävä direktiiviin. Sama koskee tarvetta oikeudellisen edustuksen jatkuvuuteen, jos epäilty tai syytetty tai etsitty henkilö sitä haluaa. On säädettävä myös oikeusavustajan vaihtamisesta, jos epäilty tai syytetty tai etsitty henkilö on menettänyt kaiken luottamuksensa avustajaan ja voi perustella asian todennettavin perustein. Tällä hetkellä tällainen säännös puuttuu myös suosituksesta.

Lopuksi esittelijä katsoo, että direktiivin 6 artikla on melko epämääräinen: jäsenvaltioiden on vaikeaa koota tietoja, jotka koskevat direktiivin toteutumista yksittäistapauksissa. Raportointivelvoitteessa olisi sen sijasta keskityttävä täytäntöönpanon ongelmiin joko epäiltyjen tai syytettyjen tai etsittyjen henkilöiden näkökulmasta tai toimivaltaisten viranomaisten näkökulmasta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Vapautensa menettäneiden epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden oikeusapu ja oikeusapu eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä

Viiteasiakirjat

COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

27.11.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

13.1.2014

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

3.9.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Dennis de Jong

3.9.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.10.2014

11.12.2014

6.5.2015

 

Hyväksytty (pvä)

6.5.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.5.2015