Pranešimas - A8-0165/2015Pranešimas
A8-0165/2015

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laikinosios teisinės pagalbos įtariamiesiems arba kaltinamiesiems, kurių laisvė apribota, ir teisinės pagalbos vykdant Europos arešto orderio procedūrą

18.5.2015 - (COM(2013) 0824 – C7‑0429/2013 – 2013/0409(COD)) - ***I

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Dennis de Jong


Procedūra : 2013/0409(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0165/2015
Pateikti tekstai :
A8-0165/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laikinosios teisinės pagalbos įtariamiesiems arba kaltinamiesiems, kurių laisvė apribota, ir teisinės pagalbos vykdant Europos arešto orderio procedūrą

(COM(2013) 0824 – C7‑0429/2013 – 2013/0409(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0824),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 82 straipsnio 2 dalies b punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0429/2013),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0165/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl laikinosios teisinės pagalbos įtariamiesiems arba kaltinamiesiems, kurių laisvė apribota, ir teisinės pagalbos vykdant Europos arešto orderio procedūrą

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems arba kaltinamiesiems ir teisinės pagalbos vykdant Europos arešto orderio procedūrą

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1) Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – EŽTK) 6 straipsnio 3 dalie c punkte ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 14 straipsnio 3 dalies d punkte pripažįstama teisė į teisinę pagalbą asmenims, kurie neturi pakankamai lėšų gynėjui atsilyginti, kai to reikalauja teisingumo interesai;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1a) Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau –Chartija) 47 straipsnio trečioje pastraipoje nustatyta, kad asmenys, neturintys pakankamai lėšų, turi gauti nemokamą teisinę pagalbą, jei ji būtina siekiant užtikrinti veiksmingą teisę kreiptis į teismą;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1b) Jungtinių Tautų dokumente „Naudojimosi teisine pagalba baudžiamosios teisės sistemoje principai ir gairės“1a nustatyta išsami teisės į teisinę pagalbą sistema;

 

______________

 

1a Generalinė Asamblėja jį priėmė 2012 m. gruodžio 20 d. Rezoliucija A/Res/67/187.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) šia direktyva siekiama užtikrinti teisės turėti advokatą veiksmingumą, valstybėms narėms suteikiant pagalbą asmenims, kurių laisvė ankstyvoje baudžiamojo proceso stadijoje apribota, ir pagal Tarybos pamatiniame sprendime 2002/584/TVR1 (Europos arešto orderio procedūra) numatytą perdavimo procedūrą prašomiems išduoti asmenims;

(1) šia direktyva siekiama įtariamiesiems arba kaltinamiesiems užtikrinti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/48/ES0b nustatytos teisės turėti advokatą veiksmingumą, ir prašomiems išduoti asmenims pagal Tarybos pamatiniame sprendime 2002/584/TVR1 (Europos arešto orderio procedūra) numatytą perdavimo procedūrą naudotis valstybių narių finansuojamais advokatais. Direktyvos taikymo sritis visų pirma apibrėžta pagal atitinkamas Direktyvos 2013/48/ES nuostatas;

________________

________________

 

0a 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu, OL L 294, 2013 11 6, p. 1.

1 Žr. 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 18, p. 1).

1 Žr. 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 18, p. 1).

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 82 straipsnio 2 dalį nustatyta, kad „Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami direktyvas pagal įprastą teisėkūros procedūrą, gali nustatyti tokias minimalias taisykles, kokių reikia nuosprendžių ir teismo sprendimų tarpusavio pripažinimui bei policijos ir teisminiam bendradarbiavimui tarpvalstybinio pobūdžio baudžiamosiose bylose palengvinti. Šiose minimaliose taisyklėse atsižvelgiama į skirtingas valstybių narių teisines tradicijas ir sistemas.“ Jos visų pirma susijusios su asmenų teisėmis baudžiamajame procese;

Pagrindimas

Reikėtų duoti nuorodą į Europos Sąjungos kompetenciją baudžiamojoje teisėje ir į šios direktyvos teisinį pagrindą. Pagal SESV 82 straipsnio 2 dalį Europos Sąjungos kompetencijai priklauso priimti teisės aktus šioje srityje.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Stokholmo programoje2 didelė reikšmė skiriama asmenų teisių baudžiamosiose bylose stiprinimui. Jos 2.4 punkte Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją pateikti pasiūlymus, kuriuose būtų išdėstytas laipsniškas metodas3 įtariamųjų arba kaltinamųjų teisėms stiprinti;

(3) Stokholmo programoje2 didelė reikšmė skiriama asmenų teisių baudžiamosiose bylose stiprinimui. Jos 2.4 punkte Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją pateikti pasiūlymus, kuriuose būtų išdėstytas laipsniškas metodas3 įtariamųjų arba kaltinamųjų teisėms, visų pirma teisei gauti teisines konsultacijas ir teisinę pagalbą (C priemonė), stiprinti;

________________

________________

2 OL C 115, 2010 5 4, p. 1.

2 OL C 115, 2010 5 4, p. 1.

3 OL C 291, 2009 12 4, p. 1.

3 OL C 291, 2009 12 4, p. 1.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) 2009 m. lapkričio 30 d. Taryba patvirtino rezoliuciją dėl veiksmų plano, skirto įtariamųjų ar kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose procesinėms teisėms stiprinti. Jame siūloma pateikti kelias teisėkūros iniciatyvas, įskaitant teisę turėti advokatą ir į teisę pagalbą baudžiamajame procese (C priemonė);

Pagrindimas

Ši direktyva yra teisinių priemonių, nustatytų veiksmų plane, skirtame įtariamųjų ar kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose procesinėms teisėms stiprinti ir patvirtintame 2009 m. lapkričio 30 d., dalis.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) kol kas priimtos trys priemonės dėl procesinių teisių baudžiamosiose bylose, t. y. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES4, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES5 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES6.

(4) kol kas priimtos trys priemonės dėl procesinių teisių baudžiamosiose bylose, t. y. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas4, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją5 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu;

________________

________________

4 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese, OL L 280, 2010 10 26, p. 1.

4 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese, OL L 280, 2010 10 26, p. 1.

5 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese, OL L 142, 2012 6 1, p. 1.

5 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese, OL L 142, 2012 6 1, p. 1.

6 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu, OL L 294, 2013 11 6, p. 1.

 

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) teisės turėti advokatą apimtis ir turinys išdėstyti Direktyvoje 2013/48/ES. Įtariamasis arba kaltinamasis baudžiamojoje byloje turėtų turėti teisę naudotis advokato pagalba nuo tada, kai jis oficialiu pranešimu ar kitaip kompetentingų institucijų informuojamas, kad yra įtariamas arba kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu, nepriklausomai nuo to, ar jo laisvė apribota. Ši teisė galioja iki proceso pabaigos, t. y. iki bus galutinai išspręstas klausimas, ar įtariamasis arba kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką, įskaitant, atitinkamais atvejais, bausmės skyrimą ir sprendimą dėl apeliacinio skundo;

Išbraukta.

Pagrindimas

1 konstatuojamojoje dalyje (5 pakeitimas) jau nurodyta direktyvos dėl teisės turėti advokatą taikymo sritis. Nustačius, kad abiejų direktyvų taikymo sritis vienoda, nebūtina toliau detalizuoti.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) pagal Direktyvą 2013/48/ES teisinė pagalba valstybėse narėse teikiama laikantis Chartijos ir EŽTK. Jei atimama įtariamųjų arba kaltinamųjų laisvė, valstybės narės turėtų imtis reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog tokie asmenys galėtų veiksmingai naudotis savo teise turėti advokatą, be kita ko, būtų pasirūpina, kad atitinkamas asmuo gautų advokato pagalbą tada, kai jis jo neturi, nebent jis tos teisės atsisakė. Pagal šią direktyvą tokios priemonės galėtų apimti ir teisinės pagalbos priemones, jei taikytina;

Pagrindimas

Šia direktyva siekiama užtikrinti veiksmingą Direktyvos 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą, pagal kurią nustatytos veiksmingo šios teisės užtikrinimo priemonės, kurios gali apimti ir teisinės pagalbos priemones, įgyvendinimą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) kaip nurodė Europos žmogaus teisių teismas, vienas iš esminių teisingo bylos nagrinėjimo bruožų yra tai, kad kiekvieną nusikalstamos veikos padarymu kaltinamą asmenį veiksmingai gina advokatas, kuris, jei reikia, paskiriamas oficialiai. Baudžiamojo proceso teisingumas reikalauja, kad įtariamajam būtų suteikta galimybė naudotis teisine pagalba nuo laisvės apribojimo momento;

Išbraukta.

Pagrindimas

Naujojoje 1a konstatuojamojoje dalyje jau duodama nuoroda į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Nuoroda (gana bendra nuoroda) į Europos žmogaus teisių teismo praktiką jokios tikros pridedamosios vertės neturi.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Direktyva 2013/48/ES nustatyta, kad tais atvejais, kai įtariamųjų arba kaltinamųjų laisvė apribojama, valstybės narės turėtų imtis reikalingų priemonių, kad užtikrintų šių asmenų galimybę veiksmingai įgyvendinti savo teisę naudotis advokato paslaugomis, nebent jie tokios teisės atsisako;

Išbraukta.

Pagrindimas

1 konstatuojamojoje dalyje (5 pakeitimas) jau duodama nuoroda į direktyvos 2013/48/ES 3 straipsnį. Nebūtina duoti nuorodą į vieną konkrečią šio straipsnio pastraipą, kai sudėtinga įtraukti visą šio straipsnio tekstą.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) kad įtariamieji arba kaltinamieji, kurių laisvė apribota, ankstyvosiose proceso stadijose galėtų veiksmingai įgyvendinti teisę turėti advokatą, jie neturėtų būti verčiami šios galimybės laukti, kol bus apdorojamas jų prašymas skirti teisinę pagalbą ir bus vertinami atitikimo teisinei pagalbai kriterijai. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nevilkinant po laisvės apribojimo ir prieš asmenį apklausiant būtų suteikta galimybė naudotis veiksminga laikinąja teisine pagalba, ir ši pagalba turėtų būti prieinama bent tol, kol kompetentinga institucija priims sprendimą dėl teisinės pagalbos ir, kai pagalbos prašymas visiškai arba iš dalies atmetamas, šis sprendimas taps galutinis arba, jei teisinės pagalbos prašymas patenkinamas, įsigalios kompetentingos institucijos advokato paskyrimas;

(9) kad įtariamieji arba kaltinamieji ankstyvosiose proceso stadijose galėtų veiksmingai įgyvendinti teisę turėti advokatą, jie neturėtų būti verčiami šios galimybės laukti, kol bus apdorojamas jų prašymas skirti teisinę pagalbą ir bus vertinami atitikimo teisinei pagalbai kriterijai. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nevilkinant prieš atliekant bet kokius procesinius veiksmus, kurie pagal Sąjungos teisę turi būti atliekami advokato akivaizdoje, būtų suteikta galimybė naudotis veiksminga laikinąja teisine pagalba, ir ši pagalba turėtų būti prieinama bent tol, kol kompetentinga institucija priims sprendimą dėl teisinės pagalbos ir, kai pagalbos prašymas visiškai arba iš dalies atmetamas, šis sprendimas taps galutinis arba, jei teisinės pagalbos prašymas patenkinamas, įsigalios kompetentingos institucijos advokato paskyrimas;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) pagal šią direktyvą turėtų būti leidžiami valstybių narių teisinės pagalbos sistemų skirtumai. Kiekviena valstybė narė atsako už teisinės pagalbos skyrimą. Teisinė pagalba turėtų būti teikiama įvertinus prašytojo finansinius išteklius (išteklių įvertinimas) ir (arba) ar tokia pagalba reikalinga teisingumo interesais (vertingumo įvertinimas);

Pagrindimas

Direktyva negali būti pažeidžiamas nacionalinis suverenitetas. ES kompetencijos sričiai nepriklauso spręsti, kaip valstybės narės turi teikti teisinę pagalbą.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad laikinoji teisinė pagalba būtų teikiama reikalinga apimtimi ir nebūtų niekaip ribojama, dėl ko įtariamiesiems arba kaltinamiesiems būtų užkirstas kelias veiksmingai įgyvendinti teisę turėti advokatą, kaip konkrečiai nustatyta Direktyvos 2013/48/ES 3 straipsnio 3 dalyje;

(10) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad teisinė pagalba būtų teikiama reikalinga apimtimi ir nebūtų niekaip ribojama, dėl ko įtariamiesiems arba kaltinamiesiems būtų užkirstas kelias veiksmingai įgyvendinti teisę turėti advokatą, kaip konkrečiai nustatyta Direktyvos 2013/48/ES 3 straipsnio 3 dalyje;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisę į tinkamą procesą per visą baudžiamosios bylos nagrinėjimą ir padidinti valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą viena kitos baudžiamosios teisės sistemomis, direktyvos taikymo sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų įprastą teisinę pagalbą įtariamiesiems ir kaltinamiesiems, kurių laisvė apribota.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) pagal Europos arešto orderį prašomi išduoti asmenys, kurių laisvė apribota, turėtų turėti teisę į laikinąją teisinę pagalbą apribojus jų laisvę vykdančiojoje valstybėje narėje bent tol, kol kompetentinga institucija priims sprendimą dėl teisinės pagalbos ir, kai pagalbos prašymas visiškai arba iš dalies atmetamas, šis sprendimas taps galutinis arba, jei teisinės pagalbos prašymas patenkinamas, įsigalios kompetentingos institucijos advokato paskyrimas;

(11) pagal Europos arešto orderį prašomi išduoti asmenys turėtų turėti teisę į laikinąją teisinę pagalbą apribojus jų laisvę vykdančiojoje valstybėje narėje bent tol, kol kompetentinga institucija priims sprendimą dėl teisinės pagalbos ir, kai pagalbos prašymas visiškai arba iš dalies atmetamas, šis sprendimas taps galutinis arba, jei teisinės pagalbos prašymas patenkinamas, įsigalios kompetentingos institucijos advokato paskyrimas;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) valstybės narės turėtų turėti galimybę numatyti, kad su laikinąja teisine pagalba įtariamiesiems arba kaltinamiesiems, kurių laisvė apribota, susijusios išlaidos ir su laikinąja teisine pagalba prašomiems išduoti asmenims susijusios išlaidos gali būti išieškomos iš šių asmenų, jeigu vėliau įvertinus, ar jie turi teisę į teisinę pagalbą, padaryta išvada, kad pagal nacionalinę teisę jie neatitinka kriterijų teisinei pagalbai gauti;

(12) valstybės narės turėtų turėti galimybę numatyti, kad su laikinąja teisine pagalba įtariamiesiems arba kaltinamiesiems susijusios išlaidos ir su laikinąja teisine pagalba prašomiems išduoti asmenims susijusios išlaidos gali būti išieškomos iš šių asmenų, jeigu vėliau kompetentingai institucijai įvertinus, ar jie turi teisę į įprastą teisinę pagalbą, padaryta galutinį sprendimą, kad pagal nacionalinę teisę jie neatitinka kriterijų įprastai teisinei pagalbai gauti, ir jeigu jie sąmoningai kompetentingoms institucijoms pateikė neteisingą informaciją apie asmeninę finansinę padėtį. Siekiant užtikrinti, kad su laikinąja teisine pagalba susijusių išlaidų išieškojimas nepadarytų žalos įtariamajam ar kaltinamajam arba prašomam išduoti asmeniui, pakenkdamas bendram proceso teisingumui, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad išlaidų išieškojimo sąlygos būtų aiškios ir pagrįstos ir jose būtų atsižvelgiama į įtariamojo, kaltinamojo arba prašomo išduoti asmens, konkrečią finansinę padėtį;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) siekdamos užtikrinti veiksmingą prašomų išduotų asmenų galimybę turėti advokatą arešto orderį vykdančioje valstybėje narėje, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šie asmenys turėtų galimybę naudotis teisine pagalba iki jų perdavimo, o kai jie neperduodami, iki sprendimas dėl perdavimo tampa galutinis. Teisė į teisinę pagalbą gali priklausyti nuo prašomo išduoti asmens finansinių išteklių ir (arba) to, ar teisinės pagalbos teikimas atitinka teisingumo interesus, įvertinimo pagal konkrečioje arešto orderį vykdančioje valstybėje narėje taikomus atitikimo kriterijus;

(13) siekdamos užtikrinti veiksmingą prašomų išduotų asmenų galimybę turėti advokatą arešto orderį vykdančioje valstybėje narėje, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šie asmenys turėtų galimybę naudotis teisine pagalba iki jų perdavimo, o kai jie neperduodami, iki sprendimas dėl perdavimo tampa galutinis. Teisė į teisinę pagalbą gali priklausyti nuo išteklių įvertinimo ir (arba) vertingumo įvertinimo pagal konkrečioje arešto orderį vykdančioje valstybėje narėje taikomus atitikimo kriterijus.

Pagrindimas

Pagal šią direktyvą leidžiami valstybių narių baudžiamosios teisės sistemų skirtumai. Todėl ji turi būti taikoma atsižvelgiant į valstybėse narėse galiojančias teisinės pagalbos skyrimo taisykles.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) kai kuriose valstybėse narėse tam tikri nedideli pažeidimai, visų pirma nedideli eismo taisyklių pažeidimai, nedideli savivaldybių nustatytų bendrų taisyklių pažeidimai ir nedideli viešosios tvarkos pažeidimai, laikomi nusikalstamomis veikomis. Tokiais atvejais būtų neprotinga reikalauti, kad kompetentingos valdžios institucijos užtikrintų visas pagal šią direktyvą numatytas teises. Kai valstybės narės teisėje nustatyta, kad už nedidelius pažeidimus negali būti baudžiama laisvės atėmimo bausme, taigi ši direktyva turėtų būti taikoma tik jurisdikciją baudžiamosiose bylose turinčiame teisme vykstančiam procesui;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b) dėl šios direktyvos taikymo tam tikriems nedideliems pažeidimams neturėtų būti daromas poveikis valstybių narių prievolėms pagal EŽTK užtikrinti teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, įskaitant būti ginamam advokato;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) siekdama užtikrinti, kad prašomi išduoti asmenys galėtų veiksmingai įgyvendinti savo teisę paskirti advokatą arešto orderį išdavusioje valstybėje narėje, kad šis padėtų advokatui vykdančiojoje valstybėje narėje, kaip numatyta Direktyvoje 2013/48/ES, arešto orderį išdavusi valstybė narė turėtų užtikrinti, kad prašomi išduoti asmenys turėtų galimybę naudotis teisine pagalba vykdant Europos arešto orderio procedūrą vykdančiojoje valstybėje narėje. Ši teisė gali priklausyti nuo prašomo išduoti asmens finansinių išteklių ir (arba) to, ar teisinės pagalbos teikimas atitinka teisingumo interesus, įvertinimo pagal konkrečioje arešto orderį išdavusioje valstybėje narėje taikomus kriterijus;

(14) siekdama užtikrinti, kad prašomi išduoti asmenys galėtų veiksmingai įgyvendinti savo teisę paskirti advokatą arešto orderį išdavusioje valstybėje narėje, kad šis padėtų advokatui vykdančiojoje valstybėje narėje, kaip numatyta Direktyvoje 2013/48/ES, arešto orderį išdavusi valstybė narė turėtų užtikrinti, kad vykdant Europos arešto orderio procedūrą prašomi išduoti asmenys turėtų galimybę naudotis laikinąja teisine pagalba ir teisine pagalba užtikrinant teisinį atstovavimą, kuris padėtų advokatui vykdančiojoje valstybėje narėje. Teisė į teisinę pagalbą gali priklausyti nuo išteklių įvertinimo ir (arba) vertingumo įvertinimo pagal konkrečioje arešto orderį vykdančioje valstybėje narėje taikomus atitikimo kriterijus.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) šia direktyva nustatoma vaikų, kurių laisvė apribota, teisė į laikinąją teisinę pagalbą ir pagal Europos arešto orderį prašomų išduoti vaikų teisė į teisinę pagalbą;

(15) šia direktyva nustatoma pažeidžiamų įtariamųjų arba kaltinamųjų ir prašomų išduoti asmenų teisė į laikinąją ir įprastą teisinę pagalbą; Vaikai yra ypač pažeidžiami, todėl į juos reikia atkreipti ypatingą dėmesį ir jiems turi būti taikomos specialios priemonės pagal Direktyvą ... dėl procesinių garantijų baudžiamosiose bylose įtariamiems ar kaltinamiems vaikams;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų paisoma pagrindinės teisės į teisinę pagalbą, nustatytos Chartijos 47 straipsnio 3 dalyje ir EŽTK 6 straipsnio 3 dalies c punkte, ir užtikrinti, kad teisinė pagalba būtų prieinama neturintiesiems pakankamų išteklių susimokėti už teisinę pagalbą, kai to reikalauja teisingumo interesai;

(16) įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų paisoma pagrindinės teisės į teisinę pagalbą, nustatytos Chartijos 47 straipsnio trečioje pastraipoje ir EŽTK 6 straipsnio 3 dalies c punkte, ir užtikrinti, kad teisinė pagalba prašytojams būtų prieinama remiantis išteklių įvertinimu ir (arba) vertingumo įvertinimu. Taip būtų laikomasi Jungtinių Tautų dokumento „Naudojimosi teisine pagalba baudžiamosios teisės sistemoje principai ir gairės“. Jeigu teisinei pagalbai užtikrinti atliekamas išteklių įvertinimas, jį atliekant visų pirma reikia atsižvelgti į pažeidžiamus įtariamuosius ir kaltinamuosius;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) pagal Sąjungos teisės veiksmingumo principą valstybės narės turi numatyti tinkamas ir veiksmingas pažeistų teisių, kurios asmenims suteiktos pagal Sąjungos teisę, gynimo priemones. Turėtų būti galima taikyti veiksmingas teisių gynimo priemones, jeigu buvo pažeistos nuostatos dėl teisinės pagalbos, jos suteikimas atidėtas arba atsisakyta ją suteikti, kai įtariamieji arba kaltinamieji nebuvo tinkamai informuoti apie teisę į teisinę pagalbą ir kai nuostatos dėl atitikimo jai arba išlaidų išieškojimo neaiškios. Todėl asmenys, kurie kreipiasi dėl teisinės pagalbos, turėtų turėti teisę teikti apeliacinį skundą dėl sprendimo, kuriuo atsisakyta ją suteikti;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) valstybės narės turėtų rinkti duomenis, rodančius, kaip naudojamasi įtariamųjų arba kaltinamųjų ir prašomų išduoti asmenų teise į teisinę pagalbą. Valstybės narės taip pat turėtų rinkti duomenis apie tai, kiek kartų laikinoji teisinė pagalba buvo suteikta įtariamiesiems arba kaltinamiesiems, kurių laisvė apribota, taip pat prašomiems išduoti asmenims, ir kiek kartų šia teise nebuvo pasinaudota. Tarp tokių duomenų turėtų būti teisinės pagalbos prašymų vykdant Europos arešto orderio procedūrą, kai valstybė narė veikia kaip arešto orderį išdavusioji ir vykdančioji valstybė, skaičius, taip pat atvejų, kai šie prašymai buvo patenkinti, skaičius. Taip pat turėtų būti renkami duomenys apie laikinosios teisinės pagalbos teikimo asmenims, kurių laisvė apribota, ir prašomiems išduoti asmenims išlaidas;

(17) valstybės narės turėtų rinkti duomenis, rodančius, kaip naudojamasi įtariamųjų arba kaltinamųjų ir prašomų išduoti asmenų teise į teisinę pagalbą. Valstybės narės taip pat turėtų rinkti duomenis apie tai, kiek kartų teisinė pagalba buvo suteikta įtariamiesiems arba kaltinamiesiems, taip pat prašomiems išduoti asmenims, ir kiek kartų šia teise nebuvo pasinaudota. Tarp tokių duomenų turėtų būti teisinės pagalbos prašymų vykdant Europos arešto orderio procedūrą, kai valstybė narė veikia kaip arešto orderį išdavusioji ir vykdančioji valstybė, skaičius, taip pat atvejų, kai šie prašymai buvo patenkinti, skaičius. Taip pat turėtų būti renkami duomenys apie teisinės pagalbos teikimo įtariamiesiems ir kaltinamiesiems ir prašomiems išduoti asmenims išlaidas;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) ši direktyva turėtų būti taikoma įtariamiesiems arba kaltinamiesiems nepriklausomai nuo jų teisinės padėties, pilietybės arba tautybės. Šia direktyva puoselėjamos pagrindinės teisės ir principai, pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir Europos žmogaus teisių konvencijoje, įskaitant draudimą kankinti ir kitaip žiauriai, nežmoniškai ar žeminančiai elgtis, teisę į laisvę, saugumą, teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, teisę į asmens fizinę neliečiamumą, vaiko teises, neįgaliųjų integraciją, teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpciją ir teisę į gynybą. Šią direktyvą reikėtų įgyvendinti remiantis minėtomis teisėmis ir principais;

(18) ši direktyva turėtų būti taikoma įtariamiesiems arba kaltinamiesiems nepriklausomai nuo jų teisinės padėties, pilietybės arba tautybės, lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kitų įsitikinimų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, teisės apsigyventi padėties, amžiaus ar seksualinės orientacijos ar kitos padėties. Šia direktyva puoselėjamos pagrindinės teisės ir principai, pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir Europos žmogaus teisių konvencijoje, įskaitant draudimą kankinti ir kitaip žiauriai, nežmoniškai ar žeminančiai elgtis, teisę į laisvę, saugumą, teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, teisę į asmens fizinę neliečiamumą, vaiko teises, neįgaliųjų integraciją, teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpciją ir teisę į gynybą. Šią direktyvą reikėtų įgyvendinti remiantis minėtomis teisėmis ir principais;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) šia direktyva nustatomos būtiniausios taisyklės. Valstybės narės gali išplėsti šioje direktyvoje nustatytas teises, kad suteiktų didesnio lygio apsaugą. Tokia didesnio lygio apsauga neturėtų tapti kliūtimi teismo sprendimų tarpusavio pripažinimui, kurio palengvinimui yra skirtos tos būtiniausios taisyklės. Apsaugos lygis niekada neturėtų būti žemesnis už Chartijoje arba EŽTK nustatytus standartus, kaip išaiškinta Teisingumo Teismo ir EŽTT praktikoje;

(19) šia direktyva nustatomos būtiniausios taisyklės. Valstybės narės gali išplėsti šioje direktyvoje nustatytas teises, kad suteiktų didesnio lygio apsaugą. Tokia didesnio lygio apsauga neturėtų tapti kliūtimi teismo sprendimų tarpusavio pripažinimui, kurio palengvinimui yra skirtos tos būtiniausios taisyklės. Apsaugos lygis niekada neturėtų būti žemesnis už Chartijoje arba EŽTK nustatytus standartus, kaip išaiškinta Teisingumo Teismo ir EŽTT praktikoje. Jokiu būdu ši direktyva neturėtų būti aiškinama suvaržant teises ir garantijas, nustatytas nacionalinėse teisinėse sistemose, pagal kurias užtikrinama aukštesnio lygio apsauga;

Pagrindimas

Direktyva negali būti remiamasi sumažinant apsaugos lygį nei nustatytas nacionalinėse teisinėse sistemose.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatomos būtiniausios taisyklės dėl:

1. Šia direktyva nustatomos būtiniausios taisyklės dėl:

a) įtariamųjų arba kaltinamųjų baudžiamosiose bylose, kurių laisvė apribota, teisės į laikinąją teisinę pagalbą, ir

a) įtariamųjų arba kaltinamųjų baudžiamosiose bylose teisės į laikinąją ir įprastą teisinę pagalbą ir

b) prašomų išduoti asmenų, kurių atžvilgiu vykdoma Europos arešto orderio procedūra, teisės į laikinąją teisinę pagalbą ir į teisinę pagalbą.

b) prašomų išduoti asmenų, kurių atžvilgiu vykdoma Europos arešto orderio procedūra, teisės į laikinąją ir įprastą teisinę pagalbą.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Ši direktyva papildo Direktyvą 2013/48/ES. Jokia šios direktyvos nuostata negali būti aiškinama kaip ribojanti toje direktyvoje nustatytas teises.

2. Ši direktyva papildo Direktyvą 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą. Jokia šios direktyvos nuostata negali būti aiškinama kaip ribojanti toje direktyvoje nustatytas teises.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnis

2 straipsnis

Taikymo sritis

Taikymo sritis

Ši direktyva taikoma:

1. Ši direktyva taikoma:

a) įtariamiesiems arba kaltinamiesiems baudžiamosiose bylose, kurių laisvė apribota ir kurie pagal Direktyvą 2013/48/ES turi teisę turėti advokatą;

a) įtariamiesiems arba kaltinamiesiems baudžiamosiose bylose, kurie pagal Direktyvą 2013/48/ES arba kitus privalomus Sąjungos teisės aktus dėl procesinių garantijų įtariamiems vaikams turi teisę turėti advokatą;

b) prašomiems išduoti asmenims.

b) šios direktyvos 3 straipsnio c punkte nurodytiems prašomiems išduoti asmenims.

 

2. Nepažeidžiant teisės į teisingą bylos nagrinėjimą teismo procesui dėl nedidelių pažeidimų:

 

a) jei valstybės narės teisėje numatyta, kad bausmę nustato kita valdžios institucija nei jurisdikciją baudžiamosiose bylose turintis teismas, o tokia bausmė gali būti apeliacine tvarka apskųsta ar perduota tokiam teismui, arba

 

b) už kuriuos negali būti baudžiama laisvės atėmimo bausme;

 

ši direktyva taikoma tik jurisdikciją baudžiamosiose bylose turinčiame teisme vykstančiam procesui.

 

Bet kuriuo atveju ši direktyva taikoma visa, jei įtariamojo arba kaltinamojo laisvė yra apribota, nepriklausomai nuo baudžiamojo proceso stadijos.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) teisinė pagalba – valstybės narės finansavimas ir pagalba, kuriais užtikrinamas teisės turėti advokatą įgyvendinimas;

a) įprasta teisinė pagalba – valstybės narės finansavimas ir pagalba, kuriais užtikrinamas teisės turėti advokatą įgyvendinimas;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) laikinoji teisinė pagalba – teisinė pagalba asmeniui, kurio laisvė apribota iki priimamas sprendimas dėl teisinės pagalbos;

b) laikinoji teisinė pagalba – teisinė pagalba, teikiama asmeniui iki priimamas ir įsigalioja sprendimas dėl įprastos teisinės pagalbos;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) advokatas – asmuo, kuris pagal nacionalinę teisę yra kvalifikuotas ir įgaliotas, be kita ko, akredituotas įgaliotosios įstaigos, teikti teisines konsultacijas ir pagalbą įtariamiesiems arba kaltinamiesiems.

d) teisinę pagalbą teikiantis advokatas – asmuo, kuris pagal nacionalinę teisę yra kvalifikuotas ir įgaliotas, be kita ko, akredituotas įgaliotosios įstaigos, teikti teisines konsultacijas ir pagalbą įtariamiesiems arba kaltinamiesiems ir jiems atstovauti.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad teisę į laikinąją teisinę pagalbą turėtų šie jos pageidaujantys asmenys:

1. Valstybės narės užtikrina, kad teisę į laikinąją teisinę pagalbą turėtų šie jos pageidaujantys asmenys:

a) įtariamieji arba kaltinamieji baudžiamosiose bylose, kurių laisvė apribota;

a) įtariamieji arba kaltinamieji baudžiamosiose bylose, kurie pagal Direktyvą 2013/48/ES arba kitus teisiškai privalomus Sąjungos aktus dėl procesinių garantijų įtariamiems vaikams turi teisę turėti advokatą;

b) prašomi išduoti asmenys, kurių laisvė apribota arešto orderį vykdančioje valstybėje narėje.

b) prašomi išduoti asmenys, kurie pagal Direktyvą 2013/48/ES turi teisę turėti advokatą, įskaitant pagal šios direktyvos 10 straipsnį arba kitus teisiškai privalomus Sąjungos aktus dėl procesinių garantijų įtariamiems vaikams į teisinę pagalbą tiek arešto orderį vykdančioje, tiek išduodančioje valstybėje narėje.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Laikinoji teisinė pagalba suteikiama nevilkinant po laisvės apribojimo ir prieš asmenį apklausiant.

2. Laikinoji teisinė pagalba suteikiama nevilkinant ir prieš asmenį apklausiant.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Laikinoji teisinė pagalba užtikrinama tol, kol priimamas ir įsigalioja galutinis sprendimas dėl teisinės pagalbos arba, jei įtariamiesiems arba kaltinamiesiems teisinė pagalba suteikiama, advokato paskyrimas.

3. Laikinoji teisinė pagalba užtikrinama tol, kol priimamas ir įsigalioja galutinis sprendimas dėl teisinės pagalbos ir įvyksta vienas iš šių įvykių:

 

a) teisinė pagalba suteikiama, paskiriamas advokatas arba

 

b) teisinės pagalbos prašymas atmetamas, sprendimas įsiteisėjo ir įtariamasis arba kaltinamasis ar prašomas išduoti asmuo turėjo deramą galimybę rasti jam tinkantį advokatą.

Pagrindimas

Be pakeitimų, susijusių su direktyvos taikymo srities išplėtimu siekiant apimti visą įprastą teisinę pagalbą, 3 daliai siūlomais pakeitimais siekiama paaiškinti konkretų teisių pobūdį. Visų pirma laikinosios teisinės pagalbos teikimas neturėtų būti laikinai nutrauktas iki bus priimtas galutinis sprendimas dėl įprastos teisinės pagalbos. Be to, teisė kreiptis į advokatą taip pat taikoma, kai atmetamas prašymas teikti teisinę pagalbą – tokiu atveju turėtų būti skirta pakankamai laiko tinkamam advokatui rasti.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Valstybės narės užtikrina, kad laikinoji teisinė pagalba prireikus apimtų ir asmenų, kurių laisvė suvaržyta, ir jų advokatų bendravimo vertimą žodžiu pagal Direktyvą 2010/64/ES, ypač jos 2 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės turi turėti galimybę numatyti, kad su laikinosios teisinės pagalbos teikimu susijusios išlaidos gali būti išieškomos iš įtariamųjų arba kaltinamųjų ir prašomų išduoti asmenų, neatitinkančių pagal nacionalinę teisę taikytinų atitikimo teisinei pagalbai kriterijų.

5. Valstybės narės gali numatyti, kad išskirtiniais atvejais su laikinosios teisinės pagalbos teikimu susijusios išlaidos gali būti išieškomos iš įtariamųjų arba kaltinamųjų ir prašomų išduoti asmenų, jeigu galutiniu sprendimu nustatyta, jog šie asmenys neatitinka pagal nacionalinę teisę taikytinų atitikimo įprastai teisinei pagalbai kriterijų ir jeigu jie sąmoningai kompetentingoms institucijoms pateikė neteisingą informaciją apie savo asmeninę finansinę padėtį. Siekiant užtikrinti, kad su laikinąja teisine pagalba susijusių išlaidų išieškojimas nepadarytų žalos įtariamajam ar kaltinamajam arba prašomam išduoti asmeniui taip, kad tai pakenktų bendram proceso teisingumui, valstybės narės užtikrina, kad išlaidų išieškojimo sąlygos būtų aiškios ir pagrįstos ir jose būtų atsižvelgiama į įtariamojo ar kaltinamojo arba prašomo išduoti asmenins konkrečią finansinę padėtį.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys, neturintys pakankamų finansinių išteklių (išteklių įvertinimas) padengti daliai ar visoms gynybos ir proceso išlaidoms ir (arba) kai tokia pagalba reikalinga teisingumo interesais (vertingumo įvertinimas), turėtų galimybę naudotis teisine pagalba.

 

2. Išteklių įvertinimas atliekamas remiantis susijusiais ir objektyviais veiksniais, pavyzdžiui, pajamomis, turtu, šeimos padėtimi, gyvenimo lygiu ir išlaidomis gynėjui.

 

3. Vertingumo įvertinimas, apima bylos svarbos ir sudėtingumo, nusikalstamos veikos sunkumo ir bausmės, kuri gali būti paskirta, griežtumo vertinimą, taip pat atitinkamo įtariamojo ar kaltinamojo arba prašomo išduoti asmens socialinės ir asmeninės padėties.

 

4. Valstybės narės sudaro galimybes įtariamiesiems ar kaltinamiesiems ir prašomiems išduoti asmenims lengvai susipažinti su visa atitinkama suprantama informacija apie teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, įskaitant informaciją apie tai, kaip ir kur kreiptis dėl šios pagalbos, skaidrius atitikimo teisinei pagalbai gauti kriterijus, taip pat informaciją apie galimybes atvejais, kai teisinės pagalbos prašymas atmetamas arba teisinę pagalbą teikęs advokatas ją teikė nepakankamai.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b straipsnis

 

Sprendimus dėl teisinės pagalbos suteikimo ar nesuteikimo ir dėl advokatų skyrimo turi operatyviai priimti nepriklausoma kompetentinga institucija. Valstybės narės užtikrina, kad atsakingos valdžios institucijos kruopščiai priimtų sprendimus ir kad būtų pakankamos garantijos siekiant užkirsti kelią savavališkiems sprendimams.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

5 straipsnis

Teisinė pagalba prašomiems išduoti asmenims

Teisinė pagalba prašomiems išduoti asmenims

1. Vykdančioji valstybė narė užtikrina, kad prašomi išduoti asmenys, areštuoti pagal Europos arešto orderį, turėtų teisę į teisinę pagalbą iki jų perdavimo arba, jei jie neperduodami, sprendimo dėl perdavimo įsiteisėjimo.

1. Vykdančioji valstybė narė užtikrina, kad prašomi išduoti asmenys, turėtų teisę į laikinąją ir įprastą teisinę pagalbą iš karto po to kai išduodamas Europos arešto orderis iki jų perdavimo arba, jei jie neperduodami, sprendimo dėl perdavimo įsiteisėjimo.

2. arešto orderį išdavusi valstybė narė užtikrina, kad prašomi išduoti asmenys, įgyvendinantys savo teisę paskirti advokatą arešto orderį išdavusioje valstybėje narėje, kad šis padėtų advokatui vykdančiojoje valstybėje narėje, pagal Direktyvos 2013/48/ES 10 straipsnį, turėtų teisę į teisinę pagalbą vykdant Europos arešto orderio procedūrą vykdančiojoje valstybėje narėje.

2. arešto orderį išdavusi valstybė narė užtikrina, kad prašomi išduoti asmenys, įgyvendinantys savo teisę paskirti advokatą arešto orderį išdavusioje valstybėje narėje ir bet kurioje kitoje valstybėje narėje, kurioje kompetentingos institucijos atlieka įrodymų rinkimo ar kitus tyrimo veiksmus, pagal Direktyvos 2013/48/ES 10 straipsnį, turėtų teisę į laikinąją ir įprastą teisinę pagalbą vykdant Europos arešto orderio procedūrą vykdančiojoje valstybėje narėje.

3. 1 ir 2 dalyse nurodyta teisė į teisinę pagalbą gali priklausyti nuo prašomo išduoti asmens finansinių išteklių ir to, ar teisinės pagalbos teikimas atitiktų teisingumo interesus, įvertinimo pagal atitinkamoje valstybėje narėje taikomus atitikimo kriterijus.

3. Prašomo išduoti asmens pateikto prašymo suteikti įprastą teisinę pagalbą įvertinimas pagrįstas 4a straipsnyje išdėstytais atitikimo teisinei pagalbai kriterijais, t. y. valstybėse narėse, kuriose teisinės pagalbos skyrimas priklauso nuo išteklių įvertinimo, gali priklausyti nuo prašomo išduoti asmens finansinių išteklių vertinimo ir (arba) valstybėse narėse, kuriose teisinės pagalbos skyrimas priklauso nuo vertingumo įvertinimo – nuo įvertinimo, ar teisinės pagalbos teikimas atitinka teisingumo interesus.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

1. Siekdamos užtikrinti teisinės pagalbos veiksmingumą ir kokybę valstybės narės imasi reikiamų veiksmų, taip garantuodamos, kad teikiamos teisinės pagalbos paslaugoms būtų taikomi pakankamai aukšti standartai ir užtikrinama teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.

 

2. Valstybės narės visų pirma užtikrina, kad:

 

a) įprasta teisinė pagalba būtų teikiama visose baudžiamojo proceso stadijose;

 

b) būtų nustatytos arba išsaugotos sistemos, kuriomis būtų užtikrintas teisinę pagalbą teikiančių advokatų nepriklausomumas ir kokybė, visų pirma teisinę pagalbą teikiančių advokatų akreditavimo, švietimo ir tęstinio profesinio mokymo, siekiant užtikrinti, jog šie advokatai turėtų pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, kad galėtų prisidėti prie veiksmingo teisės į gynybą įgyvendinimo;

 

c) būtų užtikrintas teisinio atstovavimo tęstinumas, jeigu taip pageidauja įtariamieji ar kaltinamieji ir prašomi išduoti asmenys;

 

d) įtariamieji ar kaltinamieji ir prašomi išduoti asmenys turėtų teisę vieną kartą pakeisti jiems paskirtą teisinę pagalbą teikiantį advokatą;

 

e) būtų teikiamas pakankamas finansavimas ir ištekliai ir garantuotas biudžeto savarankiškumas siekiant veiksmingo teisinės pagalbos sistemos veikimo;

 

f) būtų teikiami tinkami mokymai visiems darbuotojams, dalyvaujantiems priimant sprendimus dėl teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose;

 

g) bet koks sprendimas, kuriuo teisinės pagalbos prašymas visiškai arba iš dalies atmetamas, įtariamajam, kaltinamajam arba prašomam išduoti asmeniui būtų pateiktas raštu.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b straipsnis

 

1. Bet kuris asmuo, prašantis suteikti teisinę pagalbą pagal šią direktyvą, turi teisę dėl sprendimo, kuriuo atsisakyta ją suteikti, teikti apeliacinį skundą nepriklausomam teismui, taip užtikrinant teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisę į gynybą.

 

2. Valstybės narės užtikrina, kad įtariamieji arba kaltinamieji ir prašomi išduoti asmenys turėtų teisę pasinaudoti veiksmingomis pažeistų teisių, nustatytų šioje direktyvoje, gynimo priemonėmis. Šios priemonės apima teisę į teisminę peržiūrą, jeigu nesuteikta galimybė pasinaudoti teisine pagalba, jos teikimas atidėtas arba visiškai ar iš dalies atsisakyta ją suteikti, arba jeigu asmenys nebuvo tinkamai informuoti apie teisę į laikinąją ir įprastą teisinę pagalbą.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

6 straipsnis

Duomenų teikimas

Duomenų teikimas

1. Valstybės narės renka duomenis apie tai, kaip įgyvendinamos 4 ir 5 straipsniuose numatytos teisės.

1. Valstybės narės renka atitinkamus statistinius duomenis apie tai, kaip įgyvendinamos 4, 4a, 4b, 5 ir 5a straipsniuose numatytos teisės, tuo pačių užtikrinant įtariamųjų, kaltinamųjų arba prašomų išduoti asmenų asmens duomenų apsaugą.

2. Valstybės narės šiuos duomenis siunčia Komisijai iki [36 mėnesiai nuo šios direktyvos paskelbimo], o po to – kas dvejus metus.

2. Valstybės narės šiuos duomenis siunčia Komisijai iki ...*, o po to – kas trejus metus.

 

______________

 

* OL: prašom įrašyti datą: 2 metai nuo šios direktyvos priėmimo.

AIŠKINAMOJI DALIS

2013 m. lapkričio 27 d. Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laikinosios teisinės pagalbos įtariamiesiems ar kaltinamiesiems, kurių laisvė atimta, ir teisinės pagalbos vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms[1]. Kadangi šiuo etapu iki dabartinės kadencijos pabaigos neįmanoma pasiekti sutarimo per pirmąjį svarstymą, šiame darbo dokumente bandoma pristatyti pirmą jungtinį pasiūlymo vertinimą, kuriam pritaria visi šešėliniai pranešėjai, ir keletą asmeninių pranešėjo pastabų.

Bendrasis pasiūlymo vertinimas

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 82 straipsnį, teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose Sąjungoje grindžiamas nuosprendžių ir teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principu. Šio principo įgyvendinimas paremtas prielaida, kad valstybės narės pasitiki viena kitos baudžiamojo teisingumo sistemomis, įskaitant tai, kaip saugomos įtariamųjų ar kaltinamųjų asmenų teisės.

Tačiau šiuo atžvilgiu nacionalinė praktika skiriasi. Šiomis aplinkybėmis 2009 m. lapkričio 30 d. Taryba patvirtino Veiksmų planą, skirtą įtariamųjų ar kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose procesinėms teisėms stiprinti[2]. Šio veiksmų plano C priemonėje nustatyta teisė gauti teisines konsultacijas ir teisinę pagalbą. Teisė gauti teisinę pagalbą yra glaudžiai susieta su 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtoje Direktyvoje 2013/48/ES nustatyta teise turėti advokatą. Asmenims, neturintiems reikiamų finansinių lėšų, teisę turėti advokatą galima veiksmingai užtikrinti tik sudarant galimybę naudotis teisine pagalba.

Teisė į teisinę pagalba – nelengvas klausimas ir tai galbūt paaiškina, kodėl Komisijai prireikė palyginti daug laiko, kad ji pateiktų dabartinę priemonę. Tačiau tai neturėtų trukdyti naujos kadencijos Parlamentui pradėti svarstyti pasiūlymą dėl direktyvos pirmumo tvarka. Skirtingai aiškinant teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, įskaitant teisę gauti teisinę pagalbą, kuri pripažinta, inter alia, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje, atsiranda kliūčių siekiant vykdyti teisingą ir veiksmingą teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Todėl reikia kiek įmanoma greičiau priimti likusias veiksmų plano priemones ir visų pirma direktyvos dėl teisinės pagalbos projektą.

Komisijos pasiūlymas yra palankiai vertinamas žingsnis, užtikrinant būtiniausią teisinės pagalbos lygį visose valstybėse narėse. Tačiau šiame pasiūlyme apsiribojama įtariamųjų ar kaltinamųjų baudžiamosiose bylose teise gauti laikinąją teisinę pagalbą, kai iš jų atimama laisvė, ir prašomų išduoti asmenų, kuriems taikoma Europos arešto orderio procedūra, teise gauti laikinąją teisinę pagalbą ir teisinę pagalbą. Papildomi teisės gauti teisinę pagalbą aspektai aptariami atskiroje Komisijos rekomendacijoje[3].

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad iš dabartinio Europos Komisijos fragmentiško požiūrio galima matyti, kad klausimas yra jautrus, tačiau remiantis šiuo požiūriu nei sustiprinamas teisinis tikrumas, nei įtariamiesiems ar kaltinamiesiems tampa aišku, kiek jie galės veiksmingai naudotis teise gauti teisinę pagalbą ir kokia bus teisinės pagalbos kokybė. Taigi direktyvos taikymo sritis turėtų apimti teisę gauti laikinąją ir įprastą teisinę pagalbą visais atvejais. Šiuo požiūriu direktyvos taikymo sritis turėtų sutapti su Direktyvos 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą taikymo sritimi.

Pranešėjas mano, kad, jei valstybės narės gali iš kaltinamųjų, įtariamųjų ar prašomų išduoti asmenų išieškoti su laikinosios teisinės pagalbos teikimu susijusias išlaidas, jeigu jie neatitinka tinkamumo gauti teisinę pagalbą kriterijų, tokie asmenys gali jaustis suvaržyti norėdami prašyti teisinės pagalbos. Taigi, atrodo sąžininga išlaidų išieškojimą taikyti tik tais atvejais, kai kaltinamieji, įtariamieji ar prašomi išduoti asmenys sąmoningai pateikė neteisingą informaciją.

Be to, labai svarbu, kad kaltinamieji, įtariamieji ar prašomi išduoti asmenys turėtų tam tikrą teisinį tikrumą dėl atitikimo teisinei pagalbai kriterijų. Komisijos rekomendacijose minimais atitikimo teisinei pagalbai gauti kriterijais suteikiamas tam tikras aiškumas, bet jų nepakanka, kad būtų pasiektas visiškas suderinimas. Tai atrodo pateisinama, nes būtų paprasčiausiai neįmanoma ir nereikalinga priimti išsamius šią sritį reglamentuojančius Europos Sąjungos teisės aktus, atsižvelgiant į valstybių narių teismo proceso išlaidų skirtumus. Tuo pačiu tai taip pat reiškia tai, kad rekomendacijoje pateiktas bendras finansinės padėties bei pagrįstumo įvertinimo aprašas ar bent šio aprašo aspektai galėjo būti įtraukti į šią direktyvą. Pranešėjas pritaria tokiam sprendimui.

Pranešėjas supranta, kad valstybėse narėse siūlomos teisinės pagalbos kokybė skiriasi. Tai priklauso, inter alia, nuo advokatams už teisinę pagalbą mokamo honoraro. Jei honoraras bus per mažas, advokatai nenorės skirti pakankamai laiko ir pastangų, kad suteiktų aukštos kokybės teisinę pagalbą. Be to, atsižvelgiant į valstybių narių pajamų ir išlaidų lygių skirtumus, neįmanoma nustatyti išsamių, honorarų lygius reglamentuojančių taisyklių. Todėl dar svarbiau įtraukti bent kelias apsaugos priemones, susijusias su direktyvoje siūlomos teisinės pagalbos kokybe.

Visų pirma į direktyvą turėtų būti įtraukta nuostata, pagal kurią reikėtų kiek įmanoma geriau atsižvelgti į tai, kam įtariamieji ar kaltinamieji ir prašomi išduoti asmenys teikia pirmenybę, paskiriant teisinę pagalbą teikiantį advokatą, ir į jų norus. Tas pats taikoma ir poreikiui tęsti teisinį atstovavimą, jeigu to pageidauja įtariamasis, kaltinamasis ar prašomas išduoti asmuo. Taip pat turėtų būti įtraukta nuostata dėl teisinę pagalbą teikiančio advokato pakeitimo, jei įtariamasis, kaltinamasis ar prašomas išduoti asmuo visiškai prarado pasitikėjimą advokatu ir tai gali tinkamai pagrįsti. Šiuo metu tokių nuostatų nėra net rekomendacijoje.

Galiausiai, pranešėjo manymu, direktyvos 6 straipsnis yra gana miglotas. Valstybėms narėms sunku kiekvienam atskiram atvejui rinkti su direktyvos įgyvendinimu susijusius duomenis. Vykdant prievolę teikti ataskaitas, reikėtų kreipti daugiau dėmesio įgyvendinimo problemoms, su kuriomis susiduria arba įtariamieji, kaltinamieji ar prašomi išduoti asmenys, arba kompetentingos institucijos.

  • [1]  COM(2013) 0824 final, 2013 m. lapkričio 27 d.
  • [2]  OL C 205, 2009 12 4, p. 1.
  • [3]  C(2013)8179/2.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Teisinė pagalba įtariamiesiems arba kaltinamiesiems, kurių laisvė apribota, ir teisinė pagalba vykdant Europos arešto orderio procedūrą

Nuorodos

COM(2013) 0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

27.11.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

13.1.2014

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

3.9.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Dennis de Jong

3.9.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

16.10.2014

11.12.2014

6.5.2015

 

Priėmimo data

6.5.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini

Pateikimo data

18.5.2015