Ziņojums - A8-0165/2015Ziņojums
A8-0165/2015

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pagaidu juridisko palīdzību aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām, kurām ir atņemta brīvība, un juridisko palīdzību Eiropas apcietināšanas ordera procesā

18.5.2015 - (COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD)) - ***I

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Dennis de Jong


Procedūra : 2013/0409(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0165/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0165/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pagaidu juridisko palīdzību aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām, kurām ir atņemta brīvība, un juridisko palīdzību Eiropas apcietināšanas ordera procesā

(COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0824),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 82. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0429/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0165/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.     1

Direktīvas priekšlikums

Virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par pagaidu juridisko palīdzību aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām, kurām ir atņemta brīvība, un juridisko palīdzību Eiropas apcietināšanas ordera procesā

 

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par juridisko palīdzību aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām un juridisko palīdzību Eiropas apcietināšanas ordera procesā

Grozījums Nr.     2

Direktīvas priekšlikums

-1. apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1) Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (ECTK) 6. panta 3. punkta c) apakšpunktā un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 14. panta 3. punkta d) apakšpunktā atzīta tiesība uz juridisko palīdzību personām, kurām nav pietiekamu līdzekļu pašām samaksāt par juridiskajiem pakalpojumiem, ja tas nepieciešams tiesiskuma interesēs.

Grozījums Nr.     3

Direktīvas priekšlikums

-1.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1a) Eiropas Savienības Pamattiesību hartas ("Harta") 47. panta trešajā daļā paredzēts, ka juridiskā palīdzība ir jāpadara pieejama tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu tiesiskuma īstenošanu.

Grozījums Nr.     4

Direktīvas priekšlikums

-1.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1b) Apvienoto Nāciju Organizācijas Principos un pamatnostādnēs par juridiskās palīdzības pieejamību kriminālprocesā1a paredz vispusīgu pamatu tiesībai uz juridisko palīdzību.

 

______________

 

1a. Pieņemti ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 2012. gada 20. decembra rezolūciju A/Res/67/187.

Grozījums Nr.     5

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt tiesību uz advokāta palīdzību efektivitāti, dalībvalstīm agrīnā kriminālprocesa stadijā sniedzot palīdzību personām, kurām atņemta brīvība, un pieprasītajām personām nodošanas procedūrā saskaņā ar Padomes Pamatlēmumu 2002/584/TI1 (Eiropas apcietināšanas ordera process).

(1) Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt tiesību uz advokāta palīdzību efektivitāti, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/48/ES0a, padarot pieejamu advokāta palīdzību, ko finansē dalībvalstis, aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām un pieprasītajām personām nodošanas procedūrā saskaņā ar Padomes Pamatlēmumu 2002/584/TI1 (Eiropas apcietināšanas ordera process). Šīs direktīvas piemērošanas jomu jo īpaši nosaka Direktīvas 2013/48/ES attiecīgie noteikumi.

________________

________________

 

0a. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm (OV L 294, 6.11.2013., 1. lpp.).

1. Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.).

1. Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.).

Grozījums Nr.     6

Direktīvas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. panta 2. punktu tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai atvieglotu tiesas spriedumu un lēmumu savstarpējo atzīšanu, kā arī policijas un tiesas sadarbību krimināllietās, kam ir pārrobežu raksturs, Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot direktīvas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, var paredzēt minimālos noteikumus. Šādos noteikumos ir jāņem vērā dalībvalstu tiesību tradīciju un tiesību sistēmu atšķirības. Jo īpaši tās attiecas uz personu tiesībām kriminālprocesā.

Pamatojums

Ir jāatgādina Eiropas Savienības kompetence attiecībā uz krimināltiesu un jāmin tiesiskais pamats, uz kura balstīta šī direktīva. Saskaņā ar LESD 82. panta 2. punktu Eiropas Savienība ir kompetenta pieņemt tiesību aktus šajā jomā.

Grozījums Nr.     7

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Stokholmas programmā2 tika uzsvērta personu tiesību stiprināšana kriminālprocesā. Tās 2.4. punktā Eiropadome aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumus, lai pakāpeniski3 stiprinātu aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesības.

(3) Stokholmas programmā2 tika uzsvērta personu tiesību stiprināšana kriminālprocesā. Tās 2.4. punktā Eiropadome aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumus, lai pakāpeniski3 stiprinātu aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesības, jo īpaši tiesību uz juridiskajām konsultācijām un juridisko palīdzību (C pasākums).

________________

________________

2. OV C 115, 4.5.2010., 1. lpp.

2. OV C 115, 4.5.2010., 1. lpp.

3. OV C 291, 4.12.2009., 1. lpp.

3. OV C 291, 4.12.2009., 1. lpp.

Grozījums Nr.     8

Direktīvas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Padome 2009. gada 30. novembrī pieņēma rezolūciju par ceļvedi, kura mērķis ir stiprināt aizdomās turēto vai apsūdzēto personu procesuālās tiesības kriminālprocesā. Tajā ir ierosināts ieviest vairākas likumdošanas iniciatīvas, tostarp tiesības uz juridiskajām konsultācijām un uz juridisko palīdzību kriminālprocesos (C pasākums).

Pamatojums

Šī direktīva atbilst vispārējai loģikai, kas ietverta 2009. gada 30. novembrī pieņemtajā ceļvedī attiecībā uz kriminālprocesos vajāto aizdomās turēto un apsūdzēto personu procesuālajām tiesībām.

Grozījums Nr.     9

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Līdz šim ir pieņemti trīs tiesību akti par procesuālajām tiesībām kriminālprocesā, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES4, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES5 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES6.

(4) Līdz šim ir pieņemti trīs tiesību akti par procesuālajām tiesībām kriminālprocesā, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES par tiesībām uz rakstisko un mutisko tulkojumu kriminālprocesā4, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā5 un Direktīva 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm.

________________

________________

4.Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV L 280, 26.10.2010., 1. lpp.).

4. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV L 280, 26.10.2010., 1. lpp.).

5. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (OV L 142, 1,6.2012., 1. lpp.).

5. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (OV L 142, 1,6.2012., 1. lpp.).

6. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm (OV L 294, 6.11.2013., 1. lpp.).

 

Grozījums Nr.     10

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Tiesību uz advokāta palīdzību tvērums un saturs ir noteikts Direktīvā 2013/48/ES. Aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai kriminālprocesā vajadzētu būt tiesībām uz advokāta palīdzību no brīža, kad kompetentās iestādes ar oficiālu paziņojumu vai citādi ir personai darījušas zināmu, ka tā tiek turēta aizdomās vai ir apsūdzēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, un neatkarīgi no tā, vai personai ir atņemta brīvība. Šīs tiesības piemēro līdz procesa noslēgumam, ar ko saprot galīgu jautājuma izšķiršanu par to, vai aizdomās turētā vai apsūdzētā persona ir izdarījusi noziedzīgo nodarījumu, tostarp attiecīgajā gadījumā notiesāšanu un pārsūdzībā pieņemto lēmumu.

svītrots

Pamatojums

Priekšlikuma 1. apsvērumā (5. grozījums) jau ir iekļauta atsauce uz Direktīvas par tiesībām uz advokātu piemērošanas jomu. Padarot abu direktīvu piemērošanas jomu identisku, nav nepieciešami turpmāki precizējumi.

Grozījums Nr.     11

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Saskaņā ar Direktīvu 2013/48/ES dalībvalstīs juridiskā palīdzība tiek sniegta saskaņā ar Hartu un ECTK. Gadījumos, kad aizdomās turētajam vai apsūdzētajam ir atņemta brīvība, dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka šādām personām ir iespējas efektīvi īstenot tiesības uz advokāta palīdzību, tostarp nodrošinot advokāta palīdzību, ja attiecīgajām personām tāda nav, ja vien tā no šīm tiesībām nav atteikusies. Saskaņā ar minēto direktīvu šajos noteikumos vajadzības gadījumā varētu ietvert noteikumus par juridisko palīdzību.

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt Direktīvas 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta palīdzību īstenošanas efektivitāti, kurā apstiprināts, ka pasākumos, kas ļauj efektīvi īstenot šīs tiesības, varētu ietvert noteikumus par juridisko palīdzību.

Grozījums Nr.     12

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Viens no taisnīgas tiesas pamatelementiem, kā noteikusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT), ir ikvienas personas, kura apsūdzēta noziedzīgā nodarījumā, efektīva aizstāvība, ko īsteno advokāts, kuru, ja nepieciešams, ieceļ oficiāl. Kriminālprocesa taisnīgumam ir nepieciešams, lai aizdomās turētajai personai būtu pieejama juridiskā palīdzība no brīža, kad tai ir atņemta brīvība.

svītrots

Pamatojums

Jaunajā apsvērumā –1a) jau ir atsauce uz Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju. Atsauce (visai vispārīga) uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas jurisdikciju nesniedz nekādu pievienoto vērtību.

Grozījums Nr.     13

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Direktīvā 2013/48/ES ir noteikts, ka gadījumā, ja aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām ir atņemta brīvība, dalībvalstīm vajadzētu veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šīs personas spēj efektīvi īstenot savas tiesības uz advokāta palīdzību, ja vien tās nav atteikušās no šīm tiesībām.

svītrots

Pamatojums

Priekšlikuma 1. apsvērumā (5. grozījums) jau ir iekļauta atsauce uz Direktīvas 2013/48/ES 3. pantu. Nav vajadzības atgādināt tikai par vienu atsevišķu šā panta daļu, savukārt iekļaut visu panta tekstu šķiet apgrūtinoši.

Grozījums Nr.     14

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Lai aizdomās turētās vai apsūdzētās personas, kurām ir atņemta brīvība, varētu efektīvi izmantot savas tiesības uz advokāta palīdzību agrīnā procesa stadijā, tām nevajadzētu gaidīt uz advokāta pakalpojumiem, kamēr tiek izskatīts juridiskās palīdzības pieprasījums un izvērtēti atbilstīguma kritēriji juridiskās palīdzības saņemšanai. Tādēļ dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka pagaidu juridiskā palīdzība ir pieejama bez nepamatotas kavēšanās pēc brīvības atņemšanas un pirms nopratināšanas, un tai vajadzētu būt pieejamai vismaz līdz brīdim, kad kompetentā iestāde ir pieņēmusi lēmumu par juridisko palīdzību un – daļēja vai pilnīga atteikuma gadījumā – kad šis lēmumus ir kļuvis galīgs, vai, ja juridiskās palīdzības pieprasījums ir apmierināts – kad kompetentā iestāde ir iecēlusi advokātu.

(9) Lai aizdomās turētās vai apsūdzētās personas varētu efektīvi izmantot savas tiesības uz advokāta palīdzību agrīnā procesa stadijā, tām nevajadzētu gaidīt uz advokāta pakalpojumiem, kamēr tiek izskatīts juridiskās palīdzības pieprasījums un izvērtēti atbilstīguma kritēriji juridiskās palīdzības saņemšanai. Tādēļ dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka pagaidu juridiskā palīdzība ir pieejama bez nepamatotas kavēšanās pirms jebkāda procesuāla posma uzsākšanas, kurā saskaņā ar valsts vai Savienības tiesību aktiem nepieciešama advokāta klātbūtne, un tai vajadzētu būt pieejamai vismaz līdz brīdim, kad kompetentā iestāde ir pieņēmusi lēmumu par juridisko palīdzību un – daļēja vai pilnīga atteikuma gadījumā – kad šis lēmumus ir kļuvis galīgs, vai, ja juridiskās palīdzības pieprasījums ir apmierināts – kad kompetentā iestāde ir iecēlusi advokātu.

Grozījums Nr.     15

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Šajā direktīvā būtu jāņem vērā juridiskās palīdzības sistēmu dažādība dalībvalstīs. Katrai dalībvalstij būtu jāatbild par juridiskās palīdzības piešķiršanu. Juridiskā palīdzība būtu jāpiešķir, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja finanšu līdzekļu novērtējumu ("mantiskā stāvokļa pārbaude") un/vai atkarībā no tiesiskuma interesēm šajā lietā ("lietas būtības pārbaude").

Pamatojums

Šo direktīvu vajadzētu piemērot, ievērojot valstu suverenitāti. Eiropas Savienības ziņā nav izstrādāt noteikumus par juridiskās palīdzības piešķiršanu dalībvalstīs.

Grozījums Nr.     16

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka pagaidu juridiskā palīdzība tiek sniegta nepieciešamajā apmērā un nav ierobežota veidā, kas liedz aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai efektīvi īstenot savas tiesības uz advokāta palīdzību, kas paredzētas jo īpaši Direktīvas 2013/48/ES 3. pantā 3. punktā.

(10) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka juridiskā palīdzība tiek sniegta nepieciešamajā apmērā un nav ierobežota veidā, kas liedz aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai efektīvi īstenot savas tiesības uz advokāta palīdzību, kas paredzētas jo īpaši Direktīvas 2013/48/ES 3. pantā 3. punktā.

Pamatojums

Lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu procesu visā kriminālprocesā un efektīvi nostiprinātu dalībvalstu uzticēšanos citu dalībvalstu krimināltiesību sistēmām, ir jāpaplašina šīs direktīvas darbības joma, iekļaujot arī parasto juridisko palīdzību tām aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām, kurām ir atņemta brīvība.

Grozījums Nr.     17

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Eiropas apcietināšanas ordera procesā pieprasītajām personām, kurām ir atņemta brīvība, vajadzētu būt tiesībām uz pagaidu juridisko palīdzību pēc brīvības atņemšanas izpildes dalībvalstī vismaz līdz brīdim, kad kompetentā iestāde ir pieņēmusi lēmumu par juridisko palīdzību un – daļēja vai pilnīga atteikuma gadījumā – kad šis lēmumus ir kļuvis galīgs, vai, ja juridiskās palīdzības pieprasījums ir apmierināts – kad kompetentā iestāde ir iecēlusi advokātu.

(11) Eiropas apcietināšanas ordera procesā pieprasītajām personām vajadzētu būt tiesībām uz pagaidu juridisko palīdzību pēc brīvības atņemšanas izpildes dalībvalstī vismaz līdz brīdim, kad kompetentā iestāde ir pieņēmusi lēmumu par juridisko palīdzību un – daļēja vai pilnīga atteikuma gadījumā – kad šis lēmumus ir kļuvis galīgs, vai, ja juridiskās palīdzības pieprasījums ir apmierināts – kad kompetentā iestāde ir iecēlusi advokātu.

Grozījums Nr.     18

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Dalībvalstīm vajadzētu spēt noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar pagaidu juridisko palīdzību aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām, kurām ir atņemta brīvība, un izdevumus, kas saistīti ar pagaidu juridisko palīdzību pieprasītajām personām, var no šīm personām atgūt, ja, veicot vēlāku izvērtējumu, ir konstatēts, ka tās neatbilst kritērijiem juridiskās palīdzības saņemšanai saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

(12) Dalībvalstīm vajadzētu spēt noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar pagaidu juridisko palīdzību aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām, un izdevumus, kas saistīti ar pagaidu juridisko palīdzību pieprasītajām personām, drīkst no šīm personām atgūt, ja, kompetentās iestādes, veicot vēlāku izvērtējumu un pieņemot galīgo lēmumu, ir konstatējušas, ka tās neatbilst kritērijiem parastas juridiskās palīdzības saņemšanai saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un ja tās ar nodomu sniegušas kompetentajām iestādēm nepatiesu informāciju par savu personīgo finanšu situāciju. Lai nodrošinātu to, ka nekāda izmaksu atgūšana saistībā ar pagaidu juridisko palīdzību neskar aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tādā veidā, kas apdraud tiesvedības vispārējo taisnīgumu, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka nosacījumi attiecībā uz izmaksu atgūšanu ir skaidri un pamatoti un tajos ir ņemta vērā aizdomās turētās, apsūdzētās personas vai pieprasītās personas konkrētā finanšu situācija.

Grozījums Nr.     19

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Lai nodrošinātu, ka pieprasītās personas patiesi saņem advokāta palīdzību izpildes dalībvalstī, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šādām personām ir pieejama juridiskā palīdzība līdz nodošanas brīdim, vai – ja persona netiek nodota – līdz lēmums par nodošanu ir kļuvis galīgs. Tiesības uz juridisko palīdzību drīkst būt atkarīgas no pieprasītās personas līdzekļu izvērtējuma un/vai izvērtējuma, vai juridiskās palīdzības sniegšana ir taisnīguma interesēs, saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī piemērojamiem atbilstīguma kritērijiem.

(13) Lai nodrošinātu, ka pieprasītās personas patiesi saņem advokāta palīdzību izpildes dalībvalstī, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šādām personām ir pieejama juridiskā palīdzība līdz nodošanas brīdim, vai – ja persona netiek nodota – līdz lēmums par nodošanu ir kļuvis galīgs. Tiesības uz juridisko palīdzību drīkst būt atkarīgas no mantiskā stāvokļa pārbaudes un/vai lietas būtības pārbaudes saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī piemērojamiem atbilstīguma kritērijiem.

Pamatojums

Šajā direktīvā ir ievērota krimināltiesu sistēmu dažādība dalībvalstīs. Tāpēc tā ir jāpiemēro saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajiem noteikumiem par juridisko palīdzību.

Grozījums Nr.     20

Direktīvas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a) Dažās dalībvalstīs atsevišķi maznozīmīgi nodarījumi, jo īpaši maznozīmīgi satiksmes noteikumu pārkāpumi, maznozīmīgi nodarījumi attiecībā uz vispārējiem pašvaldību noteikumiem un maznozīmīgi sabiedriskās kārtības pārkāpumi, tiek uzskatīti par noziedzīgiem nodarījumiem. Šādās situācijās nebūtu pamatoti prasīt, lai kompetentās iestādes nodrošina visas šajā direktīvā paredzētās tiesības. Ja dalībvalsts tiesību akti paredz, ka par maznozīmīgi nodarījumiem kā sankciju nevar piemērot brīvības atņemšanu, šī direktīva būtu jāattiecina tikai uz tiesvedību tiesā, kuras jurisdikcijā ir krimināllietas.

Grozījums Nr.     21

Direktīvas priekšlikums

13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13b) Šīs direktīvas piemērošanas jomai attiecībā uz sīkiem kriminālpārkāpumiem nebūtu jāietekmē dalībvalstu pienākumi saskaņā ar ECTK nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu, tostarp tiesības saņemt advokāta juridisko palīdzību.

Grozījums Nr.     22

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Lai nodrošinātu, ka pieprasītās personas var efektīvi īstenot savas tiesības izsniegšanas dalībvalstī iecelt advokātu, kas palīdz advokātam izpildes dalībvalstī, saskaņā ar Direktīvu 2013/48/ES, izsniegšanas dalībvalstij būtu jānodrošina, ka pieprasītajām personām ir pieejama juridiskā palīdzība Eiropas apcietināšanas ordera procesa nolūkos izpildes dalībvalstī. Šīs tiesības drīkst būt atkarīgas no pieprasītās personas līdzekļu izvērtējuma un/vai izvērtējuma, vai juridiskās palīdzības sniegšana ir taisnīguma interesēs, saskaņā ar attiecīgajā izsniegšanas dalībvalstī piemērojamajiem atbilstības kritērijiem.

(14) Lai nodrošinātu, ka pieprasītās personas var efektīvi īstenot savas tiesības izsniegšanas dalībvalstī iecelt advokātu, kas palīdz advokātam izpildes dalībvalstī, saskaņā ar Direktīvu 2013/48/ES, izsniegšanas dalībvalstij būtu jānodrošina, ka pieprasītajām personām ir pieejama pagaidu juridiskā palīdzība un juridiskā palīdzība juridiskās pārstāvības nolūkos attiecīgajā dalībvalstī, lai palīdzētu advokātam izpildes dalībvalstī Eiropas apcietināšanas ordera procesa gaitā. Tiesības uz juridisko palīdzību drīkst būt atkarīgas no mantiskā stāvokļa pārbaudes un/vai lietas būtības pārbaudes saskaņā ar attiecīgajā izsniegšanas dalībvalstī piemērojamiem atbilstīguma kritērijiem.

Grozījums Nr.     23

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Šajā direktīvā ir paredzētas tiesības uz pagaidu juridisko palīdzību bērniem, kuriem ir atņemta brīvība, un juridisko palīdzību bērniem, kas ir pieprasīti Eiropas apcietināšanas ordera procesā.

(15) Šajā direktīvā ir paredzētas tiesības uz pagaidu un parasto juridisko palīdzību neaizsargātām aizdomās turētām, apsūdzētām vai pieprasītām personām. Bērni ir īpaši neaizsargāti, un tādēļ tiem būtu jāpievērš īpaša uzmanība un jāveic īpaši pasākumu saskaņā ar Direktīvu ... par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā.

Grozījums Nr.     24

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek ievērotas pamattiesības uz juridisko palīdzību, kas paredzētas Hartas 47. panta 3. punktā un ECTK 6. panta 3. punkta c) apakšpunktā, un jānodrošina juridiskās palīdzības pieejamība personām, kurām nav pietiekamu līdzekļu, lai apmaksātu juridiskos pakalpojumus, ja tas nepieciešams taisnīguma interesēs.

(16) Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek ievērotas pamattiesības uz juridisko palīdzību, kas paredzētas Hartas 47. panta trešajā daļā un ECTK 6. panta 3. punkta c) apakšpunktā, un jānodrošina juridiskās palīdzības pieejamība pieteikuma iesniedzējiem, balstoties uz mantiskā stāvokļa pārbaudi un/vai lietas būtības pārbaudi. Dalībvalstīm, rīkojoties šādā veidā, būtu jārespektē Apvienoto Nāciju Organizācijas Principi un pamatnostādnes par juridiskās palīdzības pieejamību kriminālprocesā. Ja juridiskās palīdzības piešķiršana ir atkarīga no mantiskā stāvokļa pārbaudes, veicot šādu pārbaudi, būtu jāņem vērā apsvērumi attiecībā uz neaizsargātām aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām.

Grozījums Nr.     25

Direktīvas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a) Savienības tiesību aktu efektivitātes princips paredz, ka dalībvalstis ievieš pienācīgus un efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus gadījumos, kad ir pārkāptas tiesības, kas personām piešķirtas ar Savienības tiesību aktiem. Ir jābūt pieejamai efektīvai tiesību aizsardzībai, ja juridiskās palīdzības sniegšana netiek pienācīgi ievērota, tiek aizkavēta vai ir noraidīta, ja aizdomās turētās vai apsūdzētās personas nav atbilstoši informētas par savām tiesībām uz juridisko palīdzību un ja noteikumi par atbilstību vai izmaksu atgūšanu ir neskaidri. Tāpēc personām, kas pieprasa juridisko palīdzību, būtu jābūt tiesībām pārsūdzēt lēmumu par juridiskās palīdzības atteikšanu.

Grozījums Nr.     26

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Dalībvalstīm būtu jāvāc dati, kas atklāj, kā tiek izmantotas aizdomās turēto vai apsūdzēto personu un pieprasīto personu tiesības uz juridisko palīdzību. Dalībvalstīm būtu arī jāvāc dati par lietu skaitu, kurās pagaidu juridiskā palīdzība tika sniegta aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām, kurām ir atņemta brīvība, kā arī pieprasītajām personām, un par lietu skaitu, kurās šīs tiesības netika izmantotas. Šajos datos būtu jāiekļauj informācija par juridiskās palīdzības pieprasījumu skaitu Eiropas apcietināšanas ordera procesā, kad dalībvalsts rīkojas kā izsniegšanas un izpildes valsts, kā arī par lietu skaitu, kurās šie pieprasījumi tika apmierināti. Būtu jāvāc arī dati par pagaidu juridiskās palīdzības izmaksām, kas sniegta personām, kurām ir atņemta brīvība, un pieprasītajām personām.

(17) Dalībvalstīm būtu jāvāc dati, kas atklāj, kā tiek izmantotas aizdomās turēto vai apsūdzēto personu un pieprasīto personu tiesības uz juridisko palīdzību. Dalībvalstīm būtu arī jāvāc dati par lietu skaitu, kurās juridiskā palīdzība tika sniegta aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām, kā arī pieprasītajām personām, un par lietu skaitu, kurās šīs tiesības netika izmantotas. Šajos datos būtu jāiekļauj informācija par juridiskās palīdzības pieprasījumu skaitu Eiropas apcietināšanas ordera procesā, kad dalībvalsts rīkojas kā izsniegšanas un izpildes valsts, kā arī par lietu skaitu, kurās šie pieprasījumi tika apmierināti. Būtu jāvāc arī dati par juridiskās palīdzības izmaksām, kas sniegta aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām un pieprasītajām personām.

Grozījums Nr.     27

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Šī direktīva būtu jāpiemēro aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām neatkarīgi no to juridiskā statusa, pilsonības vai valstspiederības. Ar šo direktīvu nostiprina pamattiesības un pamatprincipus, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, ieskaitot spīdzināšanas aizliegumu, necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes aizliegumu, tiesības uz brīvību un drošību, tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, tiesības uz personas neaizskaramību, bērna tiesības, personu ar invaliditāti tiesības uz integrāciju, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un tiesības uz taisnīgu tiesu, nevainīguma prezumpciju un tiesības uz aizstāvību. Šī direktīva būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(18) Šī direktīva būtu jāpiemēro aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām neatkarīgi no to juridiskā statusa, pilsonības vai valstspiederības, dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskajām īpašībām, valodas, reliģijas vai pārliecības, politiskajiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederības kādai nacionālajai minoritātei, īpašumtiesībām, dzimšanas, invaliditātes, uzturēšanās statusa, vecuma vai seksuālās orientācijas vai jebkura cita statusa. Ar šo direktīvu nostiprina pamattiesības un pamatprincipus, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, ieskaitot spīdzināšanas aizliegumu, necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes aizliegumu, tiesības uz brīvību un drošību, tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, tiesības uz personas neaizskaramību, bērna tiesības, personu ar invaliditāti tiesības uz integrāciju, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un tiesības uz taisnīgu tiesu, nevainīguma prezumpciju un tiesības uz aizstāvību. Šī direktīva būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

Grozījums Nr.     28

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Šajā direktīvā ir paredzēti minimālie noteikumi. Dalībvalstis drīkst paplašināt direktīvā noteiktās tiesības, lai nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni. Šāds augstāks aizsardzības līmenis nedrīkstētu radīt šķērsli tiesas nolēmumu savstarpējai atzīšanai, kuras veicināšanai šie minimālie noteikumi ir paredzēti. Aizsardzības līmenim nekad nevajadzētu būt zemākam par Hartā vai ECTK noteiktajiem standartiem, kā tie interpretēti Eiropas Savienības Tiesas un ECT judikatūrā.

(19) Šajā direktīvā ir paredzēti minimālie noteikumi. Dalībvalstis drīkst paplašināt direktīvā noteiktās tiesības, lai nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni. Šāds augstāks aizsardzības līmenis nedrīkstētu radīt šķērsli tiesas nolēmumu savstarpējai atzīšanai, kuras veicināšanai šie minimālie noteikumi ir paredzēti. Aizsardzības līmenim nekad nevajadzētu būt zemākam par Hartā vai ECTK noteiktajiem standartiem, kā tie interpretēti Eiropas Savienības Tiesas un ECT judikatūrā. Šī direktīva nekādā gadījumā nebūtu jāinterpretē tā, ka tiek ierobežotas tiesības un garantijas, kuras piešķirtas ar dažiem valstu tiesību aktiem, kas nodrošina augstāku aizsardzības līmeni.

Pamatojums

Šai direktīvai nebūtu jāpazemina dalībvalstīs spēkā esošais juridiskās aizsardzības līmenis.

Grozījums Nr.     29

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ar šo direktīvu paredz minimālos noteikumus, kas attiecas uz:

1. Ar šo direktīvu paredz minimālos noteikumus, kas attiecas uz:

a) kriminālprocesā aizdomās turēto un apsūdzēto personu, kurām ir atņemta brīvība, tiesībām uz pagaidu juridisko palīdzību; un

a) kriminālprocesā aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesībām uz pagaidu un parasto juridisko palīdzību un

b) pieprasīto personu, uz kuram attiecas Eiropas apcietināšanas ordera process, tiesībām uz pagaidu juridisko palīdzību un juridisko palīdzību.

b) pieprasīto personu, uz kurām attiecas Eiropas apcietināšanas ordera process, tiesībām uz pagaidu un parasto juridisko palīdzību.

Grozījums Nr.     30

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šī direktīva papildina Direktīvu 2013/48/ES. Šī direktīva netiek interpretēta tā, ka tiek ierobežotas minētajā direktīvā paredzētās tiesības.

2. Šī direktīva papildina Direktīvu 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta palīdzību. Šī direktīva netiek interpretēta tā, ka tiek ierobežotas minētajā direktīvā paredzētās tiesības.

Grozījums Nr.     31

Direktīvas priekšlikums

2. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. pants

2. pants

Darbības joma

Darbības joma

Šī direktīva attiecas uz:

1. Šī direktīva attiecas uz:

a) kriminālprocesā aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām, kurām ir atņemta brīvība un kurām ir tiesības uz advokāta palīdzību saskaņā ar Direktīvu 2013/48/ES;

a) kriminālprocesā aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām, kurām ir tiesības uz advokāta palīdzību saskaņā ar Direktīvu 2013/48/ES vai jebkādiem citiem juridiski saistošiem Savienības instrumentiem par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās personas;

b) pieprasītajām personām.

b) pieprasītajām personām, kas definētas šīs direktīvas 3. panta c) punktā.

 

2. Neskarot tiesības uz taisnīgu tiesu, attiecībā uz maznozīmīgiem nodarījumiem:

 

a) ja dalībvalsts tiesību aktos paredzēts, ka sankciju piemēro iestāde, kas nav tiesa, kurai ir jurisdikcija krimināllietās, un ka šādas sankcijas piemērošanu var pārsūdzēt vai izskatīt šādā tiesā, vai arī

 

b) ja brīvības atņemšanu nevar piemērot kā sankciju;

 

šī direktīva attiecas tikai uz tiesvedību tiesā, kurai ir jurisdikcija krimināllietās.

 

Jebkurā gadījumā šo direktīvu pilnībā piemēro, ja aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai tiek atņemta brīvība, neatkarīgi no tā, kādā posmā ir kriminālprocess.

Grozījums Nr.     32

Direktīvas priekšlikums

3. pants – a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) juridiskā palīdzība ir finansējums un pakalpojumi, ko sniedz dalībvalsts, nodrošinot tiesību uz advokāta palīdzību efektīvu īstenošanu;

a) "parastā juridiskā palīdzība" ir finansējums un pakalpojumi, ko sniedz dalībvalsts, nodrošinot tiesību uz advokāta palīdzību efektīvu īstenošanu;

Grozījums Nr.     33

Direktīvas priekšlikums

3. pants – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) pagaidu juridiskā palīdzība ir juridiskā palīdzība personai, kurai ir atņemta brīvība, līdz pieņemts lēmums par juridisko palīdzību;

b) "pagaidu juridiskā palīdzība" ir juridiskā palīdzība, kuru sniedz, līdz ir pieņemts un stājies spēkā lēmums par parasto juridisko palīdzību;

Grozījums Nr.     34

Direktīvas priekšlikums

3. pants – d punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)advokāts ir jebkura persona, kura saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tostarp pēc akreditācijas, ko veikusi pilnvarota iestāde, ir kvalificēta un tiesīga sniegt juridiskas konsultācijas un juridiskos pakalpojumus aizdomās turētām vai apsūdzētām personām.

d) "juridiskās palīdzības advokāts" ir jebkura persona, kura saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tostarp pēc akreditācijas, ko veikusi pilnvarota iestāde, ir kvalificēta un tiesīga sniegt juridiskas konsultācijas un juridiskos pakalpojumus aizdomās turētām vai apsūdzētām personām, kā arī pārstāvēt tās.

Grozījums Nr.     35

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka šādām personām, ja tās to vēlas, ir tiesības uz pagaidu juridisko palīdzību:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka šādām personām, ja tās to vēlas, ir tiesības uz pagaidu juridisko palīdzību:

a) kriminālprocesā aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām, kurām ir atņemta brīvība;

a) kriminālprocesā aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām, kurām ir tiesības uz advokāta palīdzību saskaņā ar Direktīvu 2013/48/ES vai jebkādiem citiem juridiski saistošiem Savienības instrumentiem par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās personas;

b) pieprasītajām personām, kurām ir atņemta brīvība izpildes dalībvalstī.

b) pieprasītajām personām, kurām ir tiesības uz advokātā palīdzību saskaņā ar Direktīvu 213/48/ES gan izpildes, gan izsniegšanas dalībvalstī, saskaņā ar šīs direktīvas 10. pantu vai jebkuru saistošu Savienības juridisko instrumentu par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie.

Grozījums Nr.     36

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pagaidu juridisko palīdzību piešķir bez nepamatotas kavēšanās pēc brīvības atņemšanas un jebkurā gadījumā – pirms nopratināšanas.

2. Pagaidu juridisko palīdzību piešķir bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā – pirms nopratināšanas.

Grozījums Nr.     37

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pagaidu juridisko palīdzību nodrošina līdz ir pieņemts un stājies spēkā galīgais lēmums par juridisko palīdzību vai – ja aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām tiek piešķirta juridiskā palīdzība – līdz ticis iecelts advokāts.

3. Pagaidu juridisko palīdzību nodrošina, līdz ir pieņemts un stājies spēkā galīgais lēmums par juridisko palīdzību un līdz iestājas kāds no šiem apstākļiem:

 

 

a) ja ir piešķirta juridiskā palīdzība un ir spēkā advokāta iecelšana vai arī

 

b) ja juridiskā palīdzība ir noraidīta, lēmums ir galīgs, bet aizdomās turētajai un apsūdzētajai personai vai arī pieprasītajai personai ir bijusi pienācīga iespēja atrast advokātu pēc savas izvēles.

Pamatojums

Papildus grozījumiem, kas saistīti ar direktīvas piemērošanas jomas paplašināšanu nolūkā iekļaut visu parasto juridisko palīdzību, ar grozījumiem, kas ierosināti attiecībā uz 3. punktu, mēģināts precizēt tiesību konkrēto raksturu. Īpaši pagaidu palīdzību nevajadzētu atlikt, līdz tiek pieņemts galīgais lēmums par parasto juridisko palīdzību. Turklāt tiesība saņemt advokāta palīdzību tiek īstenota arī gadījumos, kad pieņemts negatīvs lēmums attiecībā uz juridisko palīdzību. Šādā gadījumā būtu jāparedz pietiekams laiks, lai atrastu piemērotu advokātu.

Grozījums Nr.     38

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka pagaidu juridiskā palīdzība vajadzības gadījumā ietver arī saziņas tulkošanu starp personu, kurai atņemta brīvība, un advokātu saskaņā ar Direktīvu 2010/64/ES, jo īpaši ņemot vērā tās 2. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.     39

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Dalībvalstis var noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar pagaidu juridiskās palīdzības sniegšanu, var atgūt no aizdomās turētājām vai apsūdzētajām personām un pieprasītajām personām, kuras neatbilst juridiskās palīdzības piešķiršanas kritērijiem, kas piemērojami saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

5. Dalībvalstis drīkst noteikt, ka izņēmuma gadījumā izdevumus, kas saistīti ar pagaidu juridiskās palīdzības sniegšanu, var atgūt no aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām un pieprasītajām personām, ja ar galīgo lēmumu ir atzīts, ka šādas personas neatbilst parastās juridiskās palīdzības piešķiršanas kritērijiem, kas piemērojami saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un ja tās kompetentajām iestādēm ar nodomu sniegušas nepatiesu informāciju par savu finanšu situāciju. Lai nodrošinātu to, ka nekāda izmaksu atgūšana saistībā ar pagaidu juridisko palīdzību neskar aizdomās turēto, apsūdzēto vai pieprasīto personu veidā, kas apdraud tiesvedības vispārējo taisnīgumu, dalībvalstis nodrošina, ka nosacījumi attiecībā uz izmaksu atgūšanu ir skaidri un pamatoti un tajos ir ņemta vērā aizdomās turētās, apsūdzētās vai pieprasītās personas konkrētā finanšu situācija.

Grozījums Nr.     40

Direktīvas priekšlikums

4.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a pants

 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 4. panta 1. punktā norādītās personas var saņemt juridisko palīdzību, ja tām pašām nav pietiekamu finanšu līdzekļu, lai daļēji vai pilnībā segtu ar aizstāvību saistītās un procesuālās izmaksas ekonomiskās situācijas dēļ ("mantiskā stāvokļa pārbaude"), un/vai ja šāda palīdzība ir jāsniedz tiesiskuma interesēs ("lietas būtības pārbaude").

 

2. Mantiskā stāvokļa pārbaude ir balstīta uz visiem svarīgajiem un objektīvajiem faktoriem, piemēram, ienākumiem, uzkrājumiem, ģimenes stāvokli, dzīves līmeni, no vienas puses, un ar advokāta pakalpojumiem saistītajām izmaksām.

 

3. Lietas būtības pārbaude ietver lietas steidzamības un sarežģītības, nodarījuma smaguma un iespējamā soda, kādu varētu noteikt, bardzības novērtējumu, kā arī aizdomās turētās vai apsūdzētās personas vai pieprasītās personas sociālās un personīgās situācijas novērtējumu.

 

4. Dalībvalstis visu svarīgo informāciju par juridisko palīdzību kriminālprocesā padara viegli pieejamu un saprotamu aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām, kā arī pieprasītajām personām, tostarp informāciju par to, kā un kur iesniegt pieteikumu šādas palīdzības saņemšanai, kā arī informāciju par pieejamām iespējām apstākļos, ja juridiskā palīdzība tiek noraidīta vai ja juridiskās palīdzības advokāta pakalpojumi ir nepietiekami.

Grozījums Nr.     41

Direktīvas priekšlikums

4.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b pants

 

Lēmumus par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai nepiešķiršanu un advokātu iecelšanu pieņem savlaicīgi neatkarīga kompetenta iestāde. Dalībvalstis nodrošina, ka atbildīgās iestādes pieņem lēmumus rūpīgi un ka pastāv būtisks nodrošinājums pret patvaļību.

Grozījums Nr.     42

Direktīvas priekšlikums

5. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. pants

5. pants

Juridiskā palīdzība pieprasītajām personām

Juridiskā palīdzība pieprasītajām personām

1. Izpildes dalībvalsts nodrošina, ka pieprasītajai personai ir tiesības uz juridisko palīdzību pēc apcietināšanas, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, līdz šīs personas nodošanai vai – gadījumā, ja persona netiek nodota, – līdz lēmums par nodošanu ir kļuvis galīgs.

1. Izpildes dalībvalsts nodrošina, ka pieprasītajai personai ir tiesības uz pagaidu juridisko palīdzību un parasto juridisko palīdzību pēc Eiropas apcietināšanas ordera izsniegšanas, līdz šīs personas nodošanai vai – gadījumā, ja persona netiek nodota, – līdz lēmums par nodošanu ir kļuvis galīgs.

2. Izsniegšanas dalībvalsts nodrošina, ka pieprasītajām personām, kuras izmanto savas tiesības iecelt advokātu izsniegšanas dalībvalstī, lai tas palīdzētu advokātam izpildes dalībvalstī, saskaņā ar Direktīvas 2013/48/ES 10. pantu, ir tiesības uz juridisko palīdzību minētajā dalībvalstī Eiropas apcietināšanas ordera procesa nolūkos izpildes dalībvalstī.

2. Izsniegšanas dalībvalsts nodrošina, ka pieprasītajām personām, kuras izmanto savas tiesības iecelt advokātu izsniegšanas dalībvalstī vai jebkurā citā dalībvalstī, kurā kompetentās iestādes veic pierādījumu vākšanu vai citas izmeklēšanas darbības, saskaņā ar Direktīvas 2013/48/ES 10. pantu, ir tiesības uz pagaidu un parasto juridisko palīdzību minētajā dalībvalstī Eiropas apcietināšanas ordera procesa nolūkos izpildes dalībvalstī.

3. Šā panta 1. un 2. punktā minētās tiesības uz juridisko palīdzību var būt atkarīgas no pieprasītās personas līdzekļu izvērtējuma un/vai izvērtējuma, vai juridiskās palīdzības sniegšana ir taisnīguma interesēs, saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī piemērojamiem atbilstīguma kritērijiem.

3. Pieteikuma, ko iesniegusi pieprasītā persona, par parastās juridiskās palīdzības sniegšanu izvērtējuma pamatā ir 4.a pantā noteiktie atbilstīguma kritēriji, proti, pieprasītās personas finanšu līdzekļu izvērtējuma dalībvalstīs, kurās par pamatu tiek ņemta mantiskā stāvokļa pārbaude, un/vai izvērtējuma, vai juridiskās palīdzības sniegšana attiecīgajā lietā ir taisnīguma interesēs dalībvalstīs, kurās juridiska palīdzības tiek pakļauta lietas būtības pārbaudei.

Grozījums Nr.     43

Direktīvas priekšlikums

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

1. Lai nodrošinātu juridiskās palīdzības lietderīgumu un kvalitāti, dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai garantētu, ka juridiskās palīdzības pakalpojumiem ir pietiekami augsts standarts nolūkā nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu.

 

2. Dalībvalstis it īpaši nodrošina, ka

 

a) parastā juridiskā palīdzība tiek sniegta visos kriminālprocesa posmos;

 

b) tiek ieviestas vai saglabātas sistēmas, kas nodrošina juridiskās palīdzības advokātu kvalitāti un neatkarību, jo īpaši juridiskās palīdzības advokātu akreditācijas sistēmas, kā arī izglītība un nepārtraukta profesionālā apmācība, lai nodrošinātu, ka šādiem advokātiem ir pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze efektīvai tiesību uz aizstāvību īstenošanai;

 

c) tiek nodrošināta juridiskās pārstāvības nepārtrauktība, ja aizdomās turētā un apsūdzētā persona, kā arī pieprasītā persona tā vēlas;

 

d) aizdomās turētajai un apsūdzētajai personai, kā arī pieprasītajai personai ir tiesība vismaz vienu reizi aizstāt tām iecelto juridiskās palīdzības advokātu;

 

e) tiek nodrošināts pietiekams finansējums un resursi un ir garantēta budžeta autonomija efektīvai juridiskās palīdzības sistēmas darbībai;

 

f) tiek sniegta atbilstoša apmācība visiem darbiniekiem, kas iesaistīti lēmumu pieņemšanā par juridisko palīdzību kriminālprocesā;

 

g) jebkuru lēmumu par daļēju vai pilnīgu juridiskās palīdzības pieteikuma noraidīšanu aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai un pieprasītajai personai izsniedz rakstiski.

Grozījums Nr.     44

Direktīvas priekšlikums

5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b pants

 

1. Ikviena persona, kas pieprasa juridisko palīdzību saskaņā ar šo direktīvu, lēmumu par juridiskās palīdzības atteikumu ir tiesīga pārsūdzēt neatkarīgā tiesā, lai saglabātu tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesības uz aizstāvību.

 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka aizdomās turētajām, apsūdzētajām personām un pieprasītajām personām ir efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi, ja tiek pārkāptas viņu tiesības, ko paredz šī direktīva. Šie tiesību aizsardzības līdzekļi ietver tiesības uz pārskatīšanu tiesā, ja juridiskās palīdzības pieejamība netiek pienācīgi ievērota, ir novēlota vai noraidīta pilnībā vai daļēji vai ja personas netiek pietiekami informētas par savām tiesībām uz pagaidu vai parasto juridisko palīdzību..

Grozījums Nr.     45

Direktīvas priekšlikums

6. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. pants

6. pants

Datu sniegšana

Datu sniegšana

1. Dalībvalstis vāc datus, par to, kā ir īstenotas 4. un 5. pantā paredzētās tiesības.

1. Dalībvalstis vāc attiecīgos statistikas datus par to, kā ir īstenotas 4.,4.a, 4.b, 5. un 5.a pantā paredzētās tiesības, vienlaicīgi pilnībā nodrošinot aizdomās turēto vai apsūdzēto personu un pieprasīto personu personas datu pilnīgu aizsardzību.

2. Dalībvalstis šādus datus nosūta Komisijai vēlākais [36 mēnešus pēc šīs direktīvas publicēšanas] un pēc tam – reizi divos gados.

2. Dalībvalstis šādus datus nosūta Komisijai līdz ...*un pēc tam — reizi trīs gados.

 

______________

 

* OV: lūdzu, norādīt datumu — divus gadus pēc šīs direktīvas publicēšanas.

PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisija 2013. gada 27. novembrī pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pagaidu juridisko palīdzību aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām, kurām ir atņemta brīvība, un juridisko palīdzību Eiropas apcietināšanas ordera procesā[1].

Priekšlikuma vispārējais novērtējums

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 82. pantu tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās Savienībā pamatojas uz tiesas spriedumu un lēmumu savstarpējas atzīšanas principu. Šā principa īstenošanas priekšnosacījums ir tas, ka dalībvalstis uzticas cita citas krimināltiesību sistēmai, tostarp veidam, kā tiek garantētas aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesības.

Taču praksē valstu pieeja šajā ziņā atšķiras. Šajā kontekstā Padome 2009. gada 30. novembrī pieņēma Rezolūciju par ceļvedi aizdomās turēto vai apsūdzēto personu procesuālo tiesību stiprināšanai kriminālprocesā[2]. Ceļvedī aprakstīts C pasākums „Juridiskās konsultācijas un juridiskā palīdzība”. Tiesības uz juridisko palīdzību ir cieši saistītas ar tiesībām uz advokātu, par ko Eiropas Parlaments un Padome ir pieņēmuši 2013. gada 22. oktobra Direktīvu 2013/48/ES. Personām, kam trūkst vajadzīgo finanšu līdzekļu, tiesības uz advokātu ļauj īstenot tikai juridiskā palīdzība.

Tiesības uz juridisko palīdzību nav vienkārša tēma, līdz ar to varbūt ir skaidrs, kāpēc Komisijai vajadzēja visai daudz laika, līdz šos instrumentus varēja iesniegt. Tam gan nevajadzētu atturēt jauno sasaukumu no direktīvas priekšlikuma izskatīšanas prioritārā kārtībā. Dažādas interpretācijas par tiesībām uz taisnīgu tiesu, tostarp ar juridisko palīdzību, kas inter alia atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantā, ir šķērslis taisnīgai un efektīvai tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās. Tāpēc atlikušie ceļveža pasākumi un jo īpaši priekšlikums direktīvai par juridisko palīdzību būtu jāpieņem, cik vien drīz iespējams.

Komisijas priekšlikums ir atbalstāms solis ceļā uz juridiskās palīdzības minimuma nodrošināšanu visās dalībvalstīs. Taču tā darbības joma ietver tikai tiesības uz pagaidu juridisko palīdzību kriminālprocesā aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām, kurām ir atņemta brīvība, un tiesībām uz pagaidu juridisko palīdzību un uz juridisko palīdzību Eiropas apcietināšanas ordera procesā pieprasītajām personām. Papildu aspekti saistībā ar tiesībām uz juridisko palīdzību skatīti atsevišķā Komisijas ieteikumā[3].

Referents uzskata, ka pašreizējā sadrumstalotā Eiropas Komisijas pieeja atspoguļo tēmas jutīgumu, taču tā neuzlabo juridisko noteiktību un nedara aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām skaidri zināmu, kādā mērā tām būs tiesības uz juridisko palīdzību un kāda būs juridiskās palīdzības kvalitāte. Tādējādi šīs direktīvas piemērošanas jomai būtu jāaptver tiesības uz pagaidu un parasto juridisko palīdzību visos apstākļos. Šajā sakarībā direktīvai būtu jāaptver tā pati piemērošanas joma, kā Direktīvai 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta palīdzību.

Referents uzskata, ka apsūdzētās, aizdomās turētās vai pieprasītās personas no juridiskās palīdzības lūgšanas var atturēt tas, ka dalībvalstis var no tām atgūt ar pagaidu juridisko palīdzību saistītās izmaksas, ja šīs personas neatbilst atbilstības kritērijiem. Līdz ar to šķiet, ka būtu taisnīgi ierobežot izmaksu atlīdzināšanu tikai gadījumos, kad apsūdzētās vai aizdomās turētās personas, kā arī pieprasītās personas apzināti sniedz nepatiesu informāciju.

Turklāt ir svarīgi, lai apsūdzētās vai aizdomās turētās personas, kā arī pieprasītās personas iegūtu noteiktu pārliecību attiecībā uz juridisko noteiktību saistībā ar atbilstīguma kritērijiem. Komisijas ieteikumā minētie atbilstības kritēriji vieš zināmu skaidrību, bet nenodrošina pilnīgu saskaņošanu. Tas šķiet pamatoti, jo, ņemot vērā dalībvalstu atšķirības tiesu procedūru izmaksu ziņā, pieņemt sīki izstrādātu Eiropas tiesību aktu par šo jautājumu nebūtu nedz iespējams, nedz nepieciešams. Tajā pašā laikā tas arī nozīmē, ka vispārīgu aprakstu par mantiskā stāvokļa vai lietas būtības pārbaudēm, kāds iekļauts ieteikumā, vai vismaz tā elementus tikpat labi varēja iekļaut arī direktīvā. Referents atbalsta šādu pieeju.

Referents zina, ka dalībvalstu piedāvātās juridiskās palīdzības kvalitāte ir atšķirīga. Tā cita starpā ir atkarīga no samaksas, ko par juridisko palīdzību saņem advokāti. Ja samaksa ir pārāk maza, advokāti nevēlas veltīt pietiekami daudz laika un pūļu augstas kvalitātes juridiskās palīdzības sniegšanai. Ņemot vērā dalībvalstu ienākumu un izmaksu līmeņu atšķirības, nav iespējams paredzēt arī sīki izstrādātus noteikumus par samaksas apjomu. Taču tāpēc ir jo svarīgāk direktīvā paredzēt vismaz kaut kādas garantijas attiecībā uz piedāvātās juridiskās palīdzības kvalitāti.

Jo īpaši direktīvā derētu iekļaut noteikumu, ka, ciktāl iespējams, attiecībā uz juridiskās palīdzības advokāta izvēli būtu jāņem vērā aizdomās turēto vai apsūdzēto un pieprasīto personu vēlmes. Tas pats attiecas arī uz nepieciešamību nodrošināt, ka tiesisko pārstāvību visu laiku sniedz viens un tas pats advokāts, ja aizdomās turētā, apsūdzētā vai pieprasītā persona to vēlas. Būtu jāparedz arī iespēja mainīt juridiskās palīdzības advokātu, ja aizdomās turētā, apsūdzētā vai pieprasītā persona vairs neuzticas advokātam un var to pamatot ar pārbaudāmiem argumentiem. Pašlaik šāda noteikuma nav pat ieteikumā.

Visbeidzot referents direktīvas 6. pantu uzskata par diezgan neskaidru. Dalībvalstīm ir visai sarežģīti savākt datus par direktīvas īstenošanu katrā atsevišķā lietā. Ziņošanas pienākumam drīzāk vajadzētu būt vērstam uz īstenošanas problēmām aizdomās turēto, apsūdzēto un pieprasīto personu skatījumā vai kompetento iestāžu skatījumā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pagaidu juridiskā palīdzība aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām, kurām ir atņemta brīvība, un juridiskā palīdzība Eiropas apcietināšanas ordera procesā

Atsauces

COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

27.11.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

13.1.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

JURI

3.9.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Dennis de Jong

3.9.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

16.10.2014

11.12.2014

6.5.2015

 

Pieņemšanas datums

6.5.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

7

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini

Iesniegšanas datums

18.5.2015

  • [1]  COM(2013) 824 final, 2013. gada 27.  novembris.
  • [2]  OV C 205, 4.12.2009., 1. lpp.
  • [3]  C(2013)8179/2.