SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predbežnej právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a o právnej pomoci v konaní o európskom zatykači

18.5.2015 - (COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD)) - ***I

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Dennis de Jong


Postup : 2013/0409(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0165/2015
Predkladané texty :
A8-0165/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predbežnej právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a o právnej pomoci v konaní o európskom zatykači

(COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2013)0824),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 82 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0429/2013),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0165/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o predbežnej právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a o právnej pomoci v konaní o európskom zatykači

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby a o právnej pomoci v konaní o európskom zatykači

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) V článku 6 ods. 3 písm. c) Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP) a v článku 14 ods. 3 písm. d) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach sa uznáva právo na právnu pomoc pre každého, kto nemá dostatočné prostriedky na zaplatenie obhajcu, ak to záujmy spravodlivosti vyžadujú.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a) V článku 47 treťom pododseku Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) sa stanovuje, že právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je táto pomoc potrebná na zabezpečenie účinného prístupu k spravodlivosti.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1b) Zásady a usmernenia Organizácie Spojených národov týkajúce sa prístupu k právnej pomoci v systémoch trestného súdnictva1a poskytujú komplexný rámec pre právo na právnu pomoc.

 

______________

 

1a. Prijaté Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v rezolúcii A/Res/67/187 z 20. decembra 2012.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Účelom tejto smernice je zabezpečiť účinný výkon práva na prístup k obhajcovi, a to prostredníctvom poskytnutia pomoci členskými štátmi osobám pozbaveným osobnej slobody v začiatočnej fáze trestného konania a vyžiadaným osobám v rámci postupov odovzdávania osôb podľa rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV (konanie o európskom zatykači).

(1) Účelom tejto smernice je zabezpečiť účinný výkon práva na prístup k obhajcovi, ako ho stanovuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ0a, tým, že podozrivým alebo obvineným osobám a vyžiadaným osobám v rámci postupov odovzdávania osôb podľa rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV1 (konanie o európskom zatykači) sprístupňuje pomoc obhajcu, ktorú hradia členské štáty. Rozsah pôsobnosti tejto smernice určujú predovšetkým príslušné ustanovenia smernice 2013/48/EÚ.

________________

________________

 

0a. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1).

1. Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

1. Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) V súlade s článkom 82 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) môžu Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom smerníc ustanoviť minimálne pravidlá s cieľom uľahčiť v rozsahu, v akom je to potrebné, vzájomné uznávanie rozsudkov a iných justičných rozhodnutí, ako aj policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach, ktoré majú cezhraničný rozmer. Tieto minimálne pravidlá zohľadňujú rozdiely medzi právnymi tradíciami a systémami členských štátov. Vzťahujú sa predovšetkým na práva jednotlivcov v trestnom konaní.

Odôvodnenie

Treba vložiť odkaz na právomoc EÚ týkajúcu sa trestného súdnictva a na právny základ, z ktorého vychádza táto smernica. V súlade s článkom 82 ods. 2 ZFEÚ je EÚ oprávnená prijímať právne predpisy v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) V Štokholmskom programe2 sa kladie veľký dôraz na posilnenie práv jednotlivcov v trestnom konaní. V jeho bode 2.4 Európska rada vyzvala Komisiu, aby predložila návrhy, v ktorých sa stanoví postupný prístup3 na posilnenie práv obvinených alebo podozrivých osôb.

(3) V Štokholmskom programe2 sa kladie veľký dôraz na posilnenie práv jednotlivcov v trestnom konaní. V jeho bode 2.4 Európska rada vyzvala Komisiu, aby predložila návrhy, v ktorých sa stanoví postupný prístup3 na posilnenie práv obvinených alebo podozrivých osôb, najmä práva na právne poradenstvo a právnu pomoc (opatrenie C).

________________

________________

2. Ú. v. EÚ C 115, 04.05.2010, s. 1.

2. Ú. v. EÚ C 115, 04.05.2010, s. 1.

3. Ú. v. EÚ C 291, 4.12.2009, s. 1.

3. Ú. v. EÚ C 291, 4.12.2009, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Rada prijala 30. novembra 2009 uznesenie o pláne na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní. V tomto uznesení sa navrhuje zaviesť viaceré legislatívne iniciatívy vrátane práva na pomoc právneho poradcu a na právnu pomoc v trestnom konaní (opatrenie C).

Odôvodnenie

Táto smernica je súčasťou všeobecného súboru legislatívnych opatrení, ktoré sú stanovené v pláne na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní prijatom 30. novembra 2009.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Doteraz boli prijaté tri opatrenia týkajúce sa procesných práv v trestnom konaní, a to smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ4, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ5 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ6.

(4) Doteraz boli prijaté tri opatrenia týkajúce sa procesných práv v trestnom konaní, a to smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ4 o práve na tlmočenie a preklad, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ5 o práve na informácie a smernica 2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody.

________________

________________

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1).

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Rozsah a obsah práva na prístup k obhajcovi sú stanovené v smernici 2013/48/EÚ. Podozrivá alebo obvinená osoba v trestnom konaní by mala mať právo na prístup k obhajcovi od chvíle, keď bola príslušnými orgánmi prostredníctvom úradného oznámenia alebo inak upovedomená, že je podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, a to bez ohľadu na to, či bola pozbavená osobnej slobody. Toto právo sa uplatňuje do ukončenia konania, čo znamená právoplatné rozhodnutie o tom, či podozrivá alebo obvinená osoba spáchala trestný čin, a to vrátane uloženia trestu a rozhodnutia o prípadnom opravnom prostriedku.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Odôvodnenie 1 (pozmeňujúci návrh 5) už odkazuje na rozsah pôsobnosti smernice o práve na prístup k obhajcovi. Keďže stanovuje, že rozsah pôsobnosti oboch smerníc je rovnaký, nie je potrebné uvádzať ďalšie podrobnosti.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) V súlade so smernicou 2013/48/EÚ sa právna pomoc poskytuje v členských štátoch v súlade s Chartou základných práv EÚ a EDĽP. Keď sú podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody, členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby takéto osoby mali možnosť účinne uplatňovať svoje právo na prístup k obhajcovi, a to vrátane zabezpečenia pomoci obhajcu, keď príslušné osoby žiadneho nemajú, ak sa tohto práva nevzdali. Podľa tejto smernice by takéto opatrenia mohli prípadne zahŕňať opatrenia o právnej pomoci.

Odôvodnenie

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť účinné vykonávanie smernice 2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi, v ktorej sa uvádza, že opatrenia poskytujúce účinný prístup k tomuto právu by mohli zahŕňať opatrenia pre právnu pomoc.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Jedným zo základných prvkov spravodlivého súdneho konania podľa Európskeho súdu pre ľudské práva („ESĽP“) je, že každý, kto je obvinený z trestného činu, je účinne zastúpený obhajcom, v prípade potreby ustanoveným z úradnej moci. Spravodlivosť súdneho konania si vyžaduje, aby bol podozrivému umožnený prístup k právnej pomoci od momentu pozbavenia osobnej slobody.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nové odôvodnenie -1a už odkazuje na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Tento (pomerne všeobecný) odkaz na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva nemá žiadnu skutočnú pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) V smernici 2013/48/EÚ sa stanovuje, že v prípadoch, v ktorých sú podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody, by členské štáty mali prijať potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré sú pozbavené osobnej slobody, majú možnosť účinne vykonávať svoje právo na prístup k obhajcovi, pokiaľ sa tohto práva nevzdali.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Odôvodnenie 1 (pozmeňujúci návrh 5) už odkazuje na článok 3 smernice 2013/48/EÚ. Nie je potrebné pripomínať len jeden konkrétny pododsek tohto článku, ale zároveň sa zdá zdĺhavé uvádzať celé znenie daného článku.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Aby podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré sú pozbavené osobnej slobody, mali možnosť účinne vykonávať svoje právo na prístup k obhajcovi v začiatočnej fáze konania, nemali by čeliť situáciám, že musia čakať na prístup k obhajcovi počas spracovania žiadosti o právnu pomoc a posudzovania kritérií oprávnenosti na právnu pomoc. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby bola účinná predbežná právna pomoc dostupná bez zbytočného odkladu po pozbavení osobnej slobody a pred akýmkoľvek výsluchom, a mala by byť dostupná aspoň do prijatia rozhodnutia o právnej pomoci príslušným orgánom a, v prípadoch úplného alebo čiastočného zamietnutia, do nadobudnutia právoplatnosti takéhoto rozhodnutia, alebo, v prípade kladného posúdenia žiadosti o právnu pomoc, do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o ustanovení obhajcu.

(9) Aby podozrivé alebo obvinené osoby mali možnosť účinne vykonávať svoje právo na prístup k obhajcovi v začiatočnej fáze konania, nemali by čeliť situáciám, že musia čakať na prístup k obhajcovi počas spracovania žiadosti o právnu pomoc a posudzovania kritérií oprávnenosti na právnu pomoc. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby bola účinná predbežná právna pomoc dostupná bez zbytočného odkladu pred vykonaním akéhokoľvek procesného kroku, ktorý sa podľa vnútroštátneho alebo európskeho práva musí vykonať v prítomnosti obhajcu, a mala by byť dostupná aspoň do prijatia rozhodnutia o právnej pomoci príslušným orgánom a, v prípadoch úplného alebo čiastočného zamietnutia, do nadobudnutia právoplatnosti takéhoto rozhodnutia, alebo, v prípade kladného posúdenia žiadosti o právnu pomoc, do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o ustanovení obhajcu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Touto smernicou by sa mali zohľadniť rozdiely medzi systémami právnej pomoci členských štátov. Každý členský štát by mal byť zodpovedný za zaručenie právnej pomoci. Právna pomoc by mala byť zaručená na základe posúdenia finančných prostriedkov žiadateľa (preskúmanie majetkových pomerov) a/alebo podľa toho, či je poskytnutie pomoci v danom prípade v záujme spravodlivosti (preskúmanie skutkovej podstaty).

Odôvodnenie

Smernica musí dodržiavať národnú zvrchovanosť. Nie je v právomoci EÚ rozhodovať o spôsobe poskytovania právnej pomoci v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa predbežná právna pomoc poskytovala v nevyhnutnom rozsahu a nebola obmedzená spôsobom, ktorý by bránil podozrivým alebo obvineným osobám, ktoré sú pozbavené osobnej slobody, účinne vykonávať právo na prístup k obhajcovi, ako sa stanovuje najmä v článku 3 ods. 3 smernice 2013/48/EÚ.

(10) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa právna pomoc poskytovala v nevyhnutnom rozsahu a nebola obmedzená spôsobom, ktorý by bránil podozrivým alebo obvineným osobám, ktoré sú pozbavené osobnej slobody, účinne vykonávať právo na prístup k obhajcovi, ako sa stanovuje najmä v článku 3 ods. 3 smernice 2013/48/EÚ.

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť právo na riadny proces v celom trestnom konaní a posilniť vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o ich systémy trestného súdnictva, by sa rozsah pôsobnosti tejto smernice mal rozšíriť tak, aby zahŕňal riadnu právnu pomoc pre podozrivé a obvinené osoby pozbavené osobnej slobody.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači, ktoré sú pozbavené osobnej slobody, by mali mať právo na predbežnú právnu pomoc najneskôr po pozbavení osobnej slobody vo vykonávajúcom členskom štáte a aspoň do prijatia rozhodnutia o právnej pomoci príslušným orgánom a, v prípadoch úplného alebo čiastočného zamietnutia, do nadobudnutia právoplatnosti takéhoto rozhodnutia, alebo, v prípade kladného posúdenia žiadosti o právnu pomoc, do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o ustanovení obhajcu.

(11) Vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači by mali mať právo na predbežnú právnu pomoc najneskôr po pozbavení osobnej slobody vo vykonávajúcom členskom štáte a aspoň do prijatia rozhodnutia o právnej pomoci príslušným orgánom a, v prípadoch úplného alebo čiastočného zamietnutia, do nadobudnutia právoplatnosti takéhoto rozhodnutia, alebo, v prípade kladného posúdenia žiadosti o právnu pomoc, do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o ustanovení obhajcu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť, že trovy týkajúce sa predbežnej právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a trovy týkajúce sa predbežnej právnej pomoci pre vyžiadané osoby možno od týchto osôb vymáhať, ak sa na základe následného posúdenia toho, či majú právo na právnu pomoc, zistí, že podľa vnútroštátneho práva nespĺňajú kritériá na poskytnutie právnej pomoci.

(12) Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť, že trovy týkajúce sa predbežnej právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby a trovy týkajúce sa predbežnej právnej pomoci pre vyžiadané osoby možno od týchto osôb vymáhať, ak príslušný orgán na základe následného posúdenia a konečného rozhodnutia príslušného orgánu o tom, či majú právo na riadnu právnu pomoc, zistí, že podľa vnútroštátneho práva nespĺňajú kritériá na poskytnutie riadnej právnej pomoci, a ak vedome poskytli príslušným orgánom nepravdivé informácie o svojej osobnej finančnej situácii. S cieľom zabezpečiť, aby vymáhanie trov týkajúcich sa predbežnej právnej pomoci nemalo vplyv na podozrivú, obvinenú alebo vyžiadanú osobu takým spôsobom, že by sa oslabila spravodlivosť konania ako celku, mali by členské štáty zabezpečiť, aby podmienky súvisiace s vymáhaním trov boli jednoznačné a opodstatnené a aby sa zohľadnila osobitná finančná situácia podozrivej, obvinenej alebo vyžiadanej osoby.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom zaistiť, aby mali vyžiadané osoby účinný prístup k obhajcovi vo vykonávajúcom členskom štáte, by členské štáty mali zabezpečiť, aby mali tieto osoby prístup k právnej pomoci až do odovzdania, alebo, v prípadoch neodovzdania, do nadobudnutia právoplatnosti takéhoto rozhodnutia o odovzdaní. Právo na právnu pomoc je možné podmieniť posúdením prostriedkov vyžiadanej osoby a/alebo skutočnosti, či je poskytnutie právnej pomoci v záujme spravodlivosti. Posúdenie sa vykoná na základe príslušných kritérií oprávnenosti v príslušnom vykonávajúcom členskom štáte.

(13) S cieľom zaistiť, aby mali vyžiadané osoby účinný prístup k obhajcovi vo vykonávajúcom členskom štáte, by členské štáty mali zabezpečiť, aby mali tieto osoby prístup k právnej pomoci až do odovzdania, alebo, v prípadoch neodovzdania, do nadobudnutia právoplatnosti takéhoto rozhodnutia o odovzdaní. Právo na právnu pomoc je možné podmieniť preskúmaním majetkových pomerov a/alebo preskúmaním skutkovej podstaty. Preskúmanie sa vykoná na základe príslušných kritérií oprávnenosti v príslušnom vykonávajúcom členskom štáte.

Odôvodnenie

Touto smernicou sa zohľadňujú rozdiely medzi systémami trestného súdnictva členských štátov. Musí sa preto uplatňovať v súlade s pravidlami o právnej pomoci, ktoré platia v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) V niektorých členských štátoch sa za trestné činy považujú niektoré menej závažné priestupky, najmä menej závažné dopravné priestupky, menej závažné priestupky týkajúce sa všeobecne záväzných nariadení obcí a menej závažné priestupky voči verejnému poriadku. V takýchto situáciách by bolo neprimerané požadovať, aby príslušné orgány zaručili všetky práva podľa tejto smernice. Ak sa v súvislosti s menej závažnými priestupkami v práve členského štátu ustanovuje, že ako sankciu nemožno uložiť pozbavenie osobnej slobody, mala by sa táto smernica uplatniť len vtedy, keď vo veci koná súd s právomocou v trestných veciach.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b) Rozsahom pôsobnosti tejto smernice v súvislosti s určitými menej závažnými priestupkami by nemali byť dotknuté záväzky členských štátov podľa EDĽP týkajúce sa zabezpečenia práva na spravodlivé súdne konanie vrátane poskytnutia právnej pomoci obhajcu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom zaistiť, aby mohli vyžiadané osoby vo vydávajúcom členskom štáte účinne v súlade so smernicou 2013/48/EÚ vykonávať svoje právo zvoliť si obhajcu s úlohou pomáhať obhajcovi vo vykonávajúcom členskom štáte, by mal vydávajúci členský štát zabezpečiť, aby mali vyžiadané osoby prístup k právnej pomoci na účely konania o európskom zatykači vo vykonávajúcom členskom štáte. Toto právo je možné podmieniť posúdením prostriedkov vyžiadanej osoby a/alebo skutočnosti, či je poskytnutie právnej pomoci v záujme spravodlivosti. Posúdenie sa vykoná na základe príslušných kritérií oprávnenosti v príslušnom vydávajúcom členskom štáte.

(14) S cieľom zaistiť, aby mohli vyžiadané osoby vo vydávajúcom členskom štáte účinne v súlade so smernicou 2013/48/EÚ vykonávať svoje právo zvoliť si obhajcu s úlohou pomáhať obhajcovi vo vykonávajúcom členskom štáte, by mal vydávajúci členský štát zabezpečiť, aby mali vyžiadané osoby prístup k predbežnej právnej pomoci a k právnej pomoci na účely právneho zastúpenia v danom členskom štáte na pomoc obhajcovi vo vykonávajúcom členskom štáte v priebehu konania o európskom zatykači. Právo na právnu pomoc je možné podmieniť preskúmaním majetkových pomerov a/alebo preskúmaním skutkovej podstaty. Preskúmanie sa vykoná na základe príslušných kritérií oprávnenosti v príslušnom vydávajúcom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) V tejto smernici sa stanovuje právo na predbežnú právnu pomoc pre deti pozbavené osobnej slobody a právo na právnu pomoc pre deti, ktoré sú vyžiadané v konaní o európskom zatykači.

(15) V tejto smernici sa stanovuje právo na predbežnú právnu a riadnu právnu pomoc pre zraniteľných podozrivých alebo obvinených, alebo vyžiadaných osôb. Deti sú obzvlášť zraniteľné, preto by sa im mala venovať osobitná pozornosť a mali by sa prijať špecifické opatrenia v súlade so smernicou ... o procesných zárukách pre deti podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Pri implementácii tejto smernice by členské štáty mali zabezpečiť dodržiavanie základného práva na právnu pomoc, ako sa stanovuje v článku 47 ods. 3 charty a v článku 6 ods. 3 písm. c) EDĽP a zaistiť, aby bola právna pomoc dostupná pre tých, ktorí nemajú dostatok prostriedkov na právnu pomoc, v prípadoch, keď si to vyžaduje záujem spravodlivosti.

(16) Pri implementácii tejto smernice by členské štáty mali zabezpečiť dodržiavanie základného práva na právnu pomoc, ako sa stanovuje v článku 47 ods. 3 charty a v článku 6 ods. 3 písm. c) EDĽP, a zaistiť, aby bola právna pomoc dostupná pre žiadateľov na základe preskúmania majetkových pomerov a/alebo preskúmania skutkovej podstaty. Pritom by mali dodržiavať Zásady a usmernenia Organizácie spojených národov týkajúce sa prístupu k právnej pomoci v systémoch trestného súdnictva. Ak je poskytnutie právnej pomoci podmienené preskúmaním majetkových pomerov, pri takýchto preskúmaniach by sa mal brať osobitný ohľad na zraniteľné podozrivé alebo obvinené osoby.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a) Zásada účinnosti práva Únie znamená povinnosť členských štátov zaviesť primerané a účinné opravné prostriedky v prípade porušenia práva priznaného jednotlivcom právnymi predpismi Únie. Účinný opravný prostriedok by mal byť dostupný v prípade, keď je poskytovanie právnej pomoci ohrozené, oneskorené alebo zamietnuté, keď podozrivé alebo obvinené osoby neboli primerane informované o ich práve na právnu pomoc a keď ustanovenia o oprávnenosti alebo vymáhaní trov boli nejasné. Osoby žiadajúce o právnu pomoc by preto mali mať právo podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu, ktorým sa odopiera právna pomoc.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Členské štáty by mali zbierať údaje o tom, ako podozrivé alebo obvinené osoby a vyžiadané osoby využívajú právo na právnu pomoc. Členské štáty by mali takisto zbierať údaje o počte prípadov, v ktorých sa predbežná právna pomoc poskytla podozrivým alebo obvineným osobám ako aj vyžiadaným osobám, a o počte prípadov, keď sa toto právo nevyužilo. Takéto údaje by mali zahŕňať počet žiadostí o právnu pomoc v konaní o európskom zatykači, keď členský štát koná ako vydávajúci a vykonávajúci štát, ako aj o počte prípadov, v ktorých sa táto pomoc udelila. Mali by sa takisto zbierať údaje o nákladoch na poskytnutie predbežnej právnej pomoci pre osoby pozbavené osobnej slobody a vyžiadané osoby.

(17) Členské štáty by mali zbierať údaje o tom, ako podozrivé alebo obvinené osoby a vyžiadané osoby využívajú právo na právnu pomoc. Členské štáty by mali takisto zbierať údaje o počte prípadov, v ktorých sa právna pomoc poskytla podozrivým alebo obvineným osobám, ako aj vyžiadaným osobám, a o počte prípadov, keď sa toto právo nevyužilo. Takéto údaje by mali zahŕňať počet žiadostí o právnu pomoc v konaní o európskom zatykači, keď členský štát koná ako vydávajúci a vykonávajúci štát, ako aj o počte prípadov, v ktorých sa táto pomoc udelila. Mali by sa takisto zbierať údaje o nákladoch na poskytnutie právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby a vyžiadané osoby.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Táto smernica by sa mala uplatňovať na podozrivé alebo obvinené osoby bez ohľadu na ich právne postavenie, občianstvo alebo štátnu príslušnosť. V tejto smernici sa rešpektujú základné práva a zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie a Európskom dohovore o ľudských právach vrátane zákazu mučenia a neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, práva na slobodu a bezpečnosť, rešpektovania súkromného a rodinného života, práva na nedotknuteľnosť osoby, práva dieťaťa, integrácie osôb so zdravotným postihnutím, práva na účinný prostriedok nápravy a práva na spravodlivé súdne konanie, prezumpcie neviny a práva na obhajobu. Táto smernica by sa mala vykonávať v súlade s týmito právami a zásadami.

(18) Táto smernica by sa mala uplatňovať na podozrivé alebo obvinené osoby bez ohľadu na ich právne postavenie, občianstvo alebo štátnu príslušnosť, pohlavie, rasu, farbu pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženstvo alebo vieru, politické alebo iné zmýšľanie, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rodinný pôvod, zdravotné postihnutie, postavenie z hľadiska pobytu, vek, sexuálnu orientáciu či akékoľvek iné postavenie. V tejto smernici sa rešpektujú základné práva a zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie a Európskom dohovore o ľudských právach vrátane zákazu mučenia a neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, práva na slobodu a bezpečnosť, rešpektovania súkromného a rodinného života, práva na nedotknuteľnosť osoby, práva dieťaťa, integrácie osôb so zdravotným postihnutím, práva na účinný prostriedok nápravy a práva na spravodlivé súdne konanie, prezumpcie neviny a práva na obhajobu. Táto smernica by sa mala vykonávať v súlade s týmito právami a zásadami.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Touto smernicou sa stanovujú minimálne pravidlá. Členské štáty môžu rozšíriť práva stanovené v tejto smernici s cieľom poskytnúť vyššiu úroveň ochrany. Takáto vyššia úroveň ochrany by nemala predstavovať prekážku vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí, ktoré majú tieto minimálne pravidlá uľahčovať. Úroveň ochrany by nemala byť nikdy nižšia ako úroveň, ktorú poskytujú normy stanovené v charte alebo EDĽP, ako ich v judikatúre vykladá Súdny dvor a ESĽP.

(19) Touto smernicou sa stanovujú minimálne pravidlá. Členské štáty môžu rozšíriť práva stanovené v tejto smernici s cieľom poskytnúť vyššiu úroveň ochrany. Takáto vyššia úroveň ochrany by nemala predstavovať prekážku vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí, ktoré majú tieto minimálne pravidlá uľahčovať. Úroveň ochrany by nemala byť nikdy nižšia ako úroveň, ktorú poskytujú normy stanovené v charte alebo EDĽP, ako ich v judikatúre vykladá Súdny dvor a ESĽP. Za žiadnych okolností by sa táto smernica nemala vykladať tak, že obmedzuje práva a záruky poskytované vnútroštátnymi právnymi systémami, ktoré poskytujú vyššiu úroveň ochrany.

Odôvodnenie

Smernica nesmie viesť k zníženiu úrovne ochrany poskytovanej právnymi predpismi členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Touto smernicou sa stanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa:

1. Touto smernicou sa stanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa:

a) práva na predbežnú právnu pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní, ktoré sú pozbavené osobnej slobody, a

a) práva na predbežnú a riadnu právnu pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní a

b) práva na predbežnú právnu pomoc a právnu pomoc pre vyžiadané osoby, na ktoré sa vzťahuje konanie o európskom zatykači.

b) práva na predbežnú a riadnu právnu pomoc pre vyžiadané osoby, na ktoré sa vzťahuje konanie o európskom zatykači.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Táto smernica dopĺňa smernicu 2013/48/EÚ. Žiadne ustanovenie tejto smernice sa nesmie vykladať spôsobom, ktorý by obmedzoval práva stanovené v smernici 2013/48/EÚ.

2. Táto smernica dopĺňa smernicu 2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi. Žiadne ustanovenie tejto smernice sa nesmie vykladať spôsobom, ktorý by obmedzoval práva stanovené v smernici 2013/48/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 2

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa vzťahuje na:

1. Táto smernica sa vzťahuje na:

a) podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní, ktoré sú pozbavené osobnej slobody a ktoré majú právo na prístup k obhajcovi podľa smernice 2013/48/EÚ;

a) podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní, ktoré majú právo na prístup k obhajcovi podľa smernice 2013/48/EÚ alebo iných právne záväzných nástrojov Únie v oblasti procesných záruk pre deti podozrivé v trestnom konaní;

b) vyžiadané osoby.

b) vyžiadané osoby, ktoré sú definované v článku 3 písm. c) tejto smernice.

 

2. Bez toho, aby bolo dotknuté právo na spravodlivé súdne konanie, v súvislosti s menej závažnými priestupkami:

 

a) keď sa v právnych predpisoch členského štátu ustanovuje uloženie sankcie iným orgánom ako súdom s právomocou v trestných veciach a proti uloženiu takejto sankcie možno podať opravný prostriedok na takom súde; alebo

 

b) v prípade, keď ako sankciu nemožno uložiť pozbavenie osobnej slobody;

 

táto smernica sa vzťahuje iba na konania na súde s právomocou v trestných veciach.

 

V každom prípade sa táto smernica v plnej miere uplatňuje, keď je podozrivá alebo obvinená osoba pozbavená osobnej slobody, a to bez ohľadu na štádium trestného konania.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) právna pomoc znamená finančné prostriedky a pomoc členského štátu na zabezpečenie účinného výkonu práva na prístup k obhajcovi,

a) „riadna právna pomoc znamená finančné prostriedky a pomoc členského štátu na zabezpečenie účinného výkonu práva na prístup k obhajcovi;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) predbežná právna pomoc je právna pomoc pre osobu pozbavenú osobnej slobody až do prijatia rozhodnutia o právnej pomoci,

b) predbežná právna pomoc je právna pomoc poskytovaná až do prijatia a nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o riadnej právnej pomoci;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 3 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) „obhajca“ je akákoľvek osoba, ktorá je v súlade s vnútroštátnym právom, napríklad na základe akreditácie oprávneným orgánom, spôsobilá a oprávnená poskytovať právne poradenstvo a právnu pomoc podozrivým alebo obvineným osobám.

d) „obhajca poskytujúci právnu pomoc“ je akákoľvek osoba, ktorá je v súlade s vnútroštátnym právom, napríklad na základe akreditácie oprávneným orgánom, spôsobilá a oprávnená poskytovať právne poradenstvo, právnu pomoc a zastupovanie podozrivým alebo obvineným osobám.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby tieto osoby, ak si to želajú, mali právo na predbežnú právnu pomoc:

1. Členské štáty zabezpečia, aby tieto osoby, ak si to želajú, mali právo na predbežnú právnu pomoc:

a) podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní, ktoré sú pozbavené osobnej slobody;

a) podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní, ktoré majú právo na prístup k obhajcovi podľa smernice 2013/48/EÚ alebo iných právne záväzných nástrojov Únie v oblasti procesných záruk pre deti podozrivé v trestnom konaní;

b) vyžiadané osoby pozbavené osobnej slobody vo vykonávajúcom členskom štáte.

b) vyžiadané osoby, ktoré majú právo na prístup k obhajcovi podľa smernice 2013/48/EÚ vo vykonávajúcom aj vo vydávajúcom členskom štáte v súlade s článkom 10 uvedenej smernice alebo iných právne záväzných nástrojov Únie v oblasti procesných záruk pre deti podozrivé v trestnom konaní;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Predbežná právna pomoc sa poskytne bez zbytočného odkladu po pozbavení osobnej slobody a v každom prípade pred výsluchom.

2. Predbežná právna pomoc sa poskytne bez zbytočného odkladu a v každom prípade pred výsluchom.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Predbežná právna pomoc sa zabezpečí až do prijatia konečného rozhodnutia o právnej pomoci a nadobudnutia jeho právoplatnosti alebo do chvíle kým nastanú účinky rozhodnutia o ustanovení obhajcu poskytujúceho právnu pomoc, ak bola podozrivým alebo obvineným osobám právna pomoc udelená.

3. Predbežná právna pomoc sa zabezpečí až do prijatia konečného rozhodnutia o právnej pomoci a nadobudnutia jeho právoplatnosti a dovtedy, kým nastane niektorá z nasledujúcich situácií:

 

a) v prípade, že sa právna pomoc udelí, do nadobudnutia účinnosti ustanovenia obhajcu alebo

 

b) v prípade, že sa právna pomoc neudelí, do okamihu, keď sa rozhodnutie stane konečným a podozrivá, obvinená, alebo vyžiadaná osoba mala primeranú príležitosť nájsť si obhajcu podľa vlastného výberu.

Odôvodnenie

Popri pozmeňujúcich návrhoch týkajúcich sa rozšírenia rozsahu pôsobnosti smernice s cieľom zahrnúť všetku riadnu právnu pomoc je účelom pozmeňujúcich návrhov k odseku 3 objasniť presnú povahu práv. Predovšetkým poskytovanie predbežnej právnej pomoci by sa nemalo pozastaviť, kým nebude prijaté konečné rozhodnutie o riadnej právnej pomoci. Okrem toho sa právo na prístup k obhajcovi uplatňuje aj v prípade negatívneho rozhodnutia v súvislosti s právnou pomocou. V takom prípade by sa mal príslušnej osobe poskytnúť dostatok času na nájdenie vhodného obhajcu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Členské štáty zabezpečia, aby predbežná právna pomoc zahŕňala v prípade potreby tlmočenie medzi osobou pozbavenou osobnej slobody a obhajcom v súlade so smernicou 2010/64/EÚ, najmä s jej článkom 2 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty majú možnosť stanoviť, že trovy týkajúce sa predbežnej právnej pomoci možno od podozrivých alebo obvinených osôb a vyžiadaných osôb vymáhať, ak podľa vnútroštátneho práva nespĺňajú kritériá oprávnenosti na poskytnutie právnej pomoci.

5. Členské štáty môžu stanoviť, že trovy týkajúce sa predbežnej právnej pomoci možno od podozrivých alebo obvinených osôb a vyžiadaných osôb výnimočne vymáhať, ak sa v konečnom rozhodnutí stanoví, že uvedené osoby podľa vnútroštátneho práva nespĺňajú kritériá oprávnenosti na poskytnutie riadnej právnej pomoci a ak vedome poskytli príslušným orgánom nepravdivé informácie o svojej osobnej finančnej situácii. S cieľom zabezpečiť, aby vymáhanie trov týkajúcich sa predbežnej právnej pomoci nemalo taký vplyv na podozrivú, obvinenú, alebo vyžiadanú osobu, že by sa oslabila spravodlivosť konania ako celku, členské štáty zabezpečia, aby podmienky súvisiace s vymáhaním trov boli jednoznačné a opodstatnené a aby sa zohľadnila osobitná finančná situácia podozrivej, obvinenej alebo vyžiadanej osoby.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby osoby uvedené v článku 4 ods. 1 mali prístup k právnej pomoci, ak nemajú dostatočné finančné prostriedky na uhradenie niektorých alebo všetkých nákladov na obhajobu a konania (preskúmanie majetkových pomerov) a/alebo ak je poskytnutie takejto pomoci v záujme spravodlivosti (preskúmanie skutkovej podstaty).

 

2. Preskúmanie majetkových pomerov sa zakladá na všetkých relevantných a objektívnych faktoroch, ako je príjem, kapitál, rodinná situácia, životná úroveň a náklady na právnu pomoc.

 

3. Preskúmanie skutkovej podstaty zahŕňa posúdenie naliehavosti a zložitosti daného prípadu, závažnosti trestného činu a vážnosti potenciálneho trestu, ktorý možno uložiť, ako aj sociálnej a osobnej situácie dotknutej podozrivej, obvinenej alebo vyžiadanej osoby.

 

4. Členské štáty zabezpečia, aby boli všetky relevantné informácie o právnej pomoci v trestnom konaní ľahko dostupné a zrozumiteľné pre podozrivé, obvinené a vyžiadané osoby vrátane informácií o tom, ako a kde žiadať o takúto pomoc, transparentných kritérií oprávnenosti na právnu pomoc a informácií o dostupných možnostiach v prípade, že sa prístup k právnej pomoci neudelí alebo obhajca neposkytne dostatočnú právnu pomoc.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 4 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4b

 

Rozhodnutia o udelení právnej pomoci a ustanovení obhajcov vykoná rýchlo nezávislý príslušný orgán. Členské štáty zabezpečia, aby zodpovedné orgány prijímali rozhodnutia svedomito a aby existovali silné záruky, ktoré zabránia svojvoľnosti.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Právna pomoc pre vyžiadané osoby

Právna pomoc pre vyžiadané osoby

1. Vykonávajúci členský štát zabezpečí, aby mali vyžiadané osoby právo na prístup k právnej pomoci po zatknutí na základe európskeho zatykača až do odovzdania, alebo, v prípadoch neodovzdania, do nadobudnutia právoplatnosti takéhoto rozhodnutia o odovzdaní.

1. Vykonávajúci členský štát zabezpečí, aby mali vyžiadané osoby právo na predbežnú a riadnu právnu pomoc a právnu pomoc od vydania európskeho zatykača až do odovzdania, alebo, v prípadoch neodovzdania, do nadobudnutia právoplatnosti takéhoto rozhodnutia o odovzdaní.

2. Vydávajúci členský štát zabezpečí, aby mali vyžiadané osoby, ktoré využijú svoje právo zvoliť si obhajcu vo vydávajúcom členskom štáte, aby pomáhal obhajcovi vo vykonávajúcom členskom štáte podľa článku 10 smernice 2013/48/EÚ, právo na právnu pomoc v tomto členskom štáte na účely konania o európskom zatykači vo vykonávajúcom členskom štáte.

2. Vydávajúci členský štát zabezpečí, aby mali vyžiadané osoby, ktoré využijú svoje právo zvoliť si obhajcu vo vydávajúcom členskom štáte a v každom inom štáte, v ktorom príslušné orgány zhromažďujú dôkazy alebo vykonávajú iné vyšetrovacie úkony, podľa článku 10 smernice 2013/48/EÚ, právo na predbežnú a riadnu právnu pomoc v tomto členskom štáte na účely konania o európskom zatykači vo vykonávajúcom členskom štáte.

3. Právo na právnu pomoc uvedené v odsekoch 1 a 2 je možné podmieniť posúdením prostriedkov vyžiadanej osoby a/alebo skutočnosti, či je poskytnutie právnej pomoci v záujme spravodlivosti. Posúdenie sa vykoná na základe príslušných kritérií oprávnenosti v príslušnom členskom štáte.

3. Posúdenie žiadosti o riadnu právnu pomoc, ktorú predloží vyžiadaná osoba, je založené na kritériách oprávnenosti stanovených v článku 4a, najmä na posúdení finančných prostriedkov vyžiadanej osoby v členských štátoch, v ktorých je poskytnutie právnej pomoci podmienené preskúmaním majetkových pomerov, a/alebo na posúdení toho, či je poskytnutie právnej pomoci v danom prípade v záujme spravodlivosti v členských štátoch, v ktorých je poskytnutie právnej pomoci podmienené preskúmaním skutkovej podstaty.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

1. S cieľom zaistiť účinnosť a kvalitu právnej pomoci členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovaná právna pomoc bola na dostatočne vysokej úrovni a aby tak bolo zaručené právo na spravodlivý proces.

 

2. Členské štáty predovšetkým zabezpečia, aby:

 

a) právna pomoc bola poskytovaná vo všetkých fázach trestného konania;

 

b) boli zavedené alebo zachované systémy zabezpečujúce kvalitu a nezávislosť právnikov, najmä systém akreditácie obhajcov, ako aj vzdelávania a nepretržitej odbornej prípravy s cieľom zabezpečiť dostatočné vedomosti, odbornosť a skúsenosti týchto obhajcov, aby dokázali prispievať k účinnému uplatňovaniu práva na obhajobu;

 

c) bola zaistená kontinuita právneho zastúpenia, ak si to podozrivá, obvinená alebo vyžiadaná osoba želá;

 

d) podozrivá, obvinená alebo vyžiadaná osoba mala právo jedenkrát vymeniť ustanoveného obhajcu poskytujúceho právnu pomoc;

 

e) boli zaručené primerané financovanie a zdroje, ako aj rozpočtová nezávislosť s cieľom zabezpečiť účinné fungovanie systému právnej pomoci;

 

f) bola poskytnutá vhodná odborná príprava všetkým pracovníkom zapojeným do rozhodovania o právnej pomoci v trestnom konaní;

 

g) bolo podozrivej, obvinenej alebo vyžiadanej osobe doručené v písomnej forme každé rozhodnutie, ktorým sa sčasti alebo úplne zamieta ich žiadosť o právnu pomoc.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5b

 

1. Každá osoba, ktorá požiada o právnu pomoc podľa tejto smernice, bude mať právo odvolať sa na nezávislom súde proti rozhodnutiu, ktorým sa jej zamieta právna pomoc, s cieľom zachovať právo na spravodlivý proces a právo na obhajobu.

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé, obvinené a vyžiadané osoby mali k dispozícii účinné prostriedky nápravy v prípadoch porušenia ich práv vyplývajúcich z tejto smernice. Tieto prostriedky nápravy zahŕňajú právo na súdne preskúmanie, ak bol prístup k právnej pomoci oslabený, poskytnutý oneskorene alebo čiastočne či plne zamietnutý, alebo ak tieto osoby neboli primerane informované o svojom práve na predbežnú alebo riadnu právnu pomoc.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

Článok 6

Poskytovanie údajov

Poskytovanie údajov

1. Členské štáty zbierajú údaje o tom, ako sa vykonávajú práva uvedené v článkoch 4 a 5.

1. Členské štáty zbierajú relevantné štatistické údaje o tom, ako sa vykonávajú práva uvedené článkoch 4, 4a, 4b, 5 a 5a, pričom pre podozrivé, obvinené a vyžiadané osoby plne zabezpečujú ochranu osobných údajov.

2. Členské štáty zašlú tieto údaje Komisii do [36 mesiacov od uverejnenia tejto smernice] a potom každé dva roky.

2. Členské štáty zašlú tieto údaje Komisii do ...* a potom každé tri roky.

 

______________

 

*Ú. v. EÚ: prosím, vložte dátum: dva roky od uverejnenia tejto smernice.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska komisia prijala 27. novembra 2013 návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o predbežnej právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a o právnej pomoci v konaní o európskom zatykači[1].

Všeobecné zhodnotenie návrhu

Podľa článku 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je justičná spolupráca v trestných veciach v Únii založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a iných justičných rozhodnutí. Vykonávanie tejto zásady predpokladá, že členské štáty si navzájom dôverujú, pokiaľ ide o systémy trestného súdnictva, vrátane spôsobu, akým sú zaručené práva podozrivých a obvinených osôb.

V praxi sa však vnútroštátne postupy v tomto smere líšia. Rada preto prijala 30. novembra 2009 plán na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní[2]. Plán označuje právo na právne poradenstvo a právnu pomoc ako opatrenie C. Právo na právnu pomoc je úzko prepojené s právom na prístup k obhajcovi, v súvislosti s ktorým Európsky parlament a Rada prijali smernicu 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013. V prípade osôb, ktoré nemajú dostatok potrebných finančných prostriedkov, je to jedine právna pomoc, ktorou sa môže zabezpečiť účinné uplatňovanie práva na prístup k obhajcovi.

Právo na právnu pomoc nie je jednoduchá záležitosť, čím možno vysvetliť, prečo Komisii trvalo relatívne dlho, kým predložila súčasné nástroje. Nemalo by to však brániť prednostnému prerokovaniu návrhu smernice v novom legislatívnom období. Rozdielne výklady práva na spravodlivý proces, a to aj prostredníctvom právnej pomoci, ako sa okrem iného uznáva v článku 47 Charty základných práv Európskej únie a v článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, predstavujú prekážku primeranej a účinnej justičnej spolupráci v trestných veciach. Z tohto dôvodu by sa zostávajúce opatrenia plánu, a najmä návrh smernice o právnej pomoci, mali prijať čo najskôr.

Návrh Komisie je vítaným krokom pri zabezpečení minimálnej úrovne právnej pomoci vo všetkých členských štátoch. Obmedzuje sa však na právo na predbežnú právnu pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní, ktoré sú pozbavené osobnej slobody, a na právo na predbežnú právnu pomoc pre vyžiadané osoby, na ktoré sa vzťahuje konanie o európskom zatykači. Ďalšie aspekty práva na právnu pomoc boli začlenené do osobitného odporúčania Komisie[3].

Spravodajca sa domnieva, že súčasný rozdelený prístup, ktorý zaujala Európska komisia, môže odrážať citlivosť tejto témy, ale nezvyšuje právnu istotu, ani podozrivým alebo obvineným osobám neobjasňuje, v akom rozsahu majú v skutočnosti právo na právnu pomoc a akú kvalitu bude mať táto právna pomoc. Do rozsahu pôsobnosti smernice by tak malo patriť právo na predbežnú i riadnu právnu pomoc za každých okolností. V tejto súvislosti by smernica mala mať rovnaký rozsah pôsobnosti ako smernica 2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi.

Spravodajca sa domnieva, že obvinené, podozrivé alebo vyžiadané osoby môžu mať pocit, že sa im znemožňuje žiadať o právnu pomoc, ak členské štáty môžu od nich vymáhať trovy spojené s predbežnou právnou pomocou v prípade, že tieto osoby nespĺňajú kritériá oprávnenosti. Zdá sa teda spravodlivé obmedziť vymáhanie trov na prípady, keď obvinené, podozrivé alebo vyžiadané osoby vedome poskytnú nepravdivé informácie.

Navyše je dôležité, aby obvinené, podozrivé alebo vyžiadané osoby získali určitú mieru právnej istoty, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti. Kritériá oprávnenosti uvedené v o dporúčaní Komisie poskytujú určité objasnenie, ale nepredstavujú úplnú harmonizáciu. To sa zdá opodstatnené, pretože by bolo jednoducho nemožné a tiež zbytočné stanoviť v tomto ohľade podrobné európske právne predpisy vzhľadom na rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o náklady na súdne konania. Súčasne to tiež znamená, že všeobecný opis preskúmania majetkových pomerov a skutkovej podstaty, ako sú zahrnuté v odporúčaní, alebo aspoň niektoré ich prvky by sa rovnako mohli začleniť do smernice. Spravodajca takýto prístup podporuje.

Spravodajca si uvedomuje rozdiely medzi členskými štátmi, čo sa týka kvality ponúkanej právnej pomoci. Závisí to okrem iného od odmeny poskytnutej obhajcovi za právnu pomoc. Ak je daná odmena príliš nízka, obhajcovia nebudú ochotní venovať dostatok času a úsilia tomu, aby poskytli kvalitnú právnu pomoc. Taktiež vzhľadom na rozdiely v úrovni príjmov a nákladov medzi členskými štátmi nie je možné stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa výšky odmeny. Je však o to dôležitejšie zahrnúť do smernice aspoň isté záruky týkajúce sa kvality ponúkanej právnej podpory.

Do smernice by sa malo začleniť najmä ustanovenie, podľa ktorého by sa v súvislosti s voľbou obhajcu poskytujúceho právnu pomoc mali v čo najväčšej miere zohľadniť preferencie a želania podozrivých alebo obvinených osôb a vyžiadaných osôb. To isté platí pre nutnosť kontinuity právneho zastupovania, ak si to želá podozrivá, obvinená alebo vyžiadaná osoba. Malo by sa tiež zaviesť ustanovenie o výmene obhajcu poskytujúceho právnu pomoc, ak v neho podozrivá, obvinená alebo vyžiadaná osoba stratila dôveru a túto skutočnosť môže preukázateľne doložiť. V súčasnosti takéto ustanovenie dokonca v odporúčaní chýba.

Na záver by spravodajca rád uviedol, že článok 6 smernice považuje za pomerne nejasný: pre členské štáty je zložité zbierať údaje o vykonávaní smernice v každom jednotlivom prípade. Povinnosť predkladať správy by sa mala namiesto toho zamerať na problémy, ktoré sa objavujú pri vykonávaní, či už z pohľadu podozrivých, obvinených a vyžiadaných osôb, alebo z hľadiska príslušných orgánov.

  • [1]  COM(2013)824 final z 27. novembra 2013.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 205, 4.12.2009, s. 1.
  • [3]  C(2013)8179/2.

POSTUP

Názov

Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači

Referenčné čísla

COM(2013)0824 – C7-0429/2013 – 2013/0409(COD)

Dátum predloženia v EP

27.11.2013

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

13.1.2014

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

JURI

13.1.2014

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

JURI

3.9.2014

 

 

 

Spravodajca

dátum vymenovania

Dennis de Jong

3.9.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.10.2014

11.12.2014

6.5.2015

 

Dátum prijatia

6.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Bodil Ceballos, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Jörg Leichtfried, Piernicola Pedicini

Dátum predloženia

18.5.2015