Betänkande - A8-0166/2015Betänkande
A8-0166/2015

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

18.5.2015 - (10883/2014 – C8-0088/2015 – 2014/0151(NLE)) - ***

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Giovanni La Via

Förfarande : 2014/0151(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0166/2015
Ingivna texter :
A8-0166/2015
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

(10883/2014 – C8-0088/2015 – 2014/0151(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (07597/10883/2014),

–       med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (10941/2014),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 192.1 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0088/2015),

–       med beaktande av skrivelsen från utskottet för utrikesfrågor,

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och artiklarna 99.2 och 108.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0166/2015),

1.      Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Island.

KORTFATTAD MOTIVERING

om ingåendet på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

Bakgrund

Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar undertecknades 1997 och innehöll internationellt bindande utsläppsminskningsmål. EU ratificerade protokollet 2002 och uppgav att unionen och dess vid denna tidpunkt femton medlemsstater skulle använda bestämmelsen för att fullgöra EU:s utsläppsåtaganden gemensamt. Europeiska unionen och dess medlemsstater var därmed gemensamt ansvariga enligt Kyotoprotokollets efterlevnadsmekanism för att fullgöra åtagandet att minska sina kollektiva växthusgasutsläpp under den första perioden (2008–2012) till 8 procent under 1990 års nivåer.

Rådet enades i sina slutsatser av den 9 mars 2012 om att föreslå ett gemensamt kvantifierat åtagande om en utsläppsminskning på 20 procent för unionen för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Medlemsstaterna agerade i enlighet med rådets ståndpunkt vid klimatkonferensen i Doha i december 2012, där de 192 parterna i Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar antog en ändring av protokollet.

Genom Dohaändringen inrättas en andra åtagandeperiod enligt Kyotoprotokollet, med löptid från den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2020 och med rättsligt bindande åtaganden om utsläppningsminskningar enligt vilka EU, medlemsstaterna och Island gemensamt åtar sig att begränsa sina genomsnittliga växthusgasutsläpp under åren 2013–2020 till 80 % av sina basårsutsläpp (oftast 1990). Det åtagandet fastställdes på grundval av de samlade tillåtna utsläppen av växthusgaser under perioden 2013–2020 enligt EU:s klimat- och energipaket.

”Gemensamt fullgörande” är en fackterm i Kyotoprotokollet. Den innebär att flera parter får komma överens om att gemensamt uppnå sina åtaganden i fråga om utsläpp. När en gång det gemensamma fullgörandet uppnåtts kommer alla parter som medverkat i det att anses ha uppfyllt Kyotoprotokollets skyldigheter i fråga om utsläpp. Det är endast om det gemensamma fullgörandet inte uppnåtts som varje part blir ansvarig för sina enskilda utsläpp, i enlighet med ”villkoren för det gemensamma fullgörandet”.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar förslaget till rådets beslut som lägger grunden till ingåendet av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av åtagandena inom ramen för den andra åtagandeperioden inom ramen för Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

Föredraganden vill härmed framföra några synpunkter på förslaget till rådets beslut.

Island är part i bilaga I till Kyotoprotokollet och landet uppnådde sitt enskilda mål för den första åtagandeperioden. Island skulle begränsa utsläppsökningen till i genomsnitt under 10 procent under den första åtagandeperioden. Islands utsläpp har slutligen minskat med i genomsnitt 2 procent under denna period.

Under 2009 uttryckte Island sin avsikt att tillsammans med EU och dess medlemsstater gemensamt fullgöra sina åtaganden under en andra åtagandeperiod. Rådet välkomnade denna begäran och drog den slutsatsen att Island skulle ingå i det gemensamma fullgörandet under den andra åtagandeperioden. Rådet anmodade också kommissionen att utarbeta de relevanta förslagen i detta hänseende. Kommissionen (på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar) och Island slutförde under 2014 de förhandlingar som krävdes för det gemensamma fullgörandet av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod.

Island deltar i EU:s utsläppshandelssystem och i EU:s förordning om en övervakningsmekanism för växthusgaser. EU måste lagstifta för att medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter i samband med det gemensamma fullgörandet också ska gälla för Island.

Oavsett om Island går med i EU eller inte vill landet delta i det gemensamma fullgörandet tillsammans med EU och dess medlemsstater. Därför kommer anslutningsförhandlingarna mellan Island och EU inte att påverka det gemensamma fullgörandet av det åtagande som EU, dess medlemsstater och Island kommit överens om med tanke på Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod.

Enligt Kyotoprotokollet ska parter i en överenskommelse om gemensamt fullgörande tillsammans med sina ratificeringsinstrument fastställa och meddela de utsläppsnivåer som tilldelats varje part i överenskommelsen (artikel 4.1 i Kyotoprotokollet). De respektive utsläppsnivåer som tilldelats varje medlemsstat och Island finns fastställda i tabell i bilaga I till rådets utkast till beslut om Dohaändringen (uttryckta i ton koldioxidekvivalenter (tCO2eq)), och omfattas av ett parallellt godkännandeförfarande.

Förslaget till ratificeringsbeslut gör det möjligt för kommissionen att utarbeta en gemensam inledande rapport om EU, dess medlemsstater och Island, och enskilda inledande rapporter om medlemsstaterna och Island.

Slutsats

Föredraganden anser att avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar kommer att ge en stark signal om de samordnade europeiska insatserna för att på internationell nivå åtgärda klimatförändringarna. EU har sedan länge varit en drivande kraft vid de internationella förhandlingarna om klimatförändringarna och bidrog avgörande till utvecklingen såväl av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar som av Kyotoprotokollet.

Föredraganden anser därför att rådets bägge beslut, dels om Dohaändringen till Kyotoprotokollet och dels om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av åtaganden enligt Kyotoprotokollet, utan onödiga dröjsmål bör ratificeras jämsides med varandra, vilket under alla omständigheter bör ske i god tid före Pariskonferensen 2015 om Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar. Europeiska unionen är världsledande i kampen mot klimatförändringar och stöder en ambitiös klimatpolitik. EU eftersträvar med kraft en överenskommelse som är ambitiös, övergripande och rättsligt bindande. Som ett led i övergången till framtidens globala klimatordning deltar EU i den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet, vilken löper från 2013 till 2020.

Mot bakgrund av det ovansagda föreslår föredraganden att det ansvariga utskottet och Europaparlamentet godkänner rådets beslut.

YTTRANDE I FORM AV EN SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR (AFET)

Utskottet för utrikesfrågor

Ordförande

Ref.: D(2015)18586

201295           29.04.2015

Giovanni La Via

ordförande för utskottet för miljö,

folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Ärende: Yttrande från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Island om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

Herr ordförande,

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att, såsom ansvarigt utskott, rekommendera att Europaparlamentet godkänner avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Island om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

Att göra det möjligt för Europas åtaganden att träda i kraft såsom folkrättsligt bindande åtaganden sänder en stark signal om EU:s och dess medlemsstaters engagemang till förmån för ett regelbaserat multilateralt system för att på internationell nivå åtgärda klimatförändringarna.

Jag välkomnar därför varmt Islands vilja att ingå detta åtagande och att tillsammans med EU och dess medlemsstater gemensamt fullgöra sina åtaganden under en andra åtagandeperiod.

Med vänlig hälsning

(underskrift)

Elmar Brok

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

6.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

64

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Gabriele Preuß, Bart Staes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Marek Jurek, Emilian Pavel, Catherine Stihler