HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Dohaændringen til Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed

18.5.2015 - (10400/2014 – C8-0029/2015 – 2013/0376(NLE)) - ***

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Elisabetta Gardini
PR_NLE-AP_Agreement

Procedure : 2013/0376(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0167/2015
Indgivne tekster :
A8-0167/2015
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Dohaændringen til Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed

(10400/2014 – C8-0029/2015 – 2013/0376(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10400/2014),

–       der henviser til ændringen til Kyotoprotokollen, der blev vedtaget på den ottende samling i partskonferencen, der tjente som møde for parterne i Kyotoprotokollen, som blev afholdt i Doha, Qatar, i december 2012 (Dohaændringen til Kyotoprotokollen),

–       der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 192, stk. 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0029/2015),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

-      der henviser til skrivelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi,

–       der henviser til henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0167/2015),

1.      godkender indgåelsen af Dohaændringen til Kyotoprotokollen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og De Forenede Nationer.

KORT BEGRUNDELSE

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Dohaændringen til Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed

Sagsforløb

Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer blev undertegnet i 1997 og fastsatte emissionsreduktionsmål, der var internationalt bindende. EU ratificerede protokollen i 2002 og erklærede, at det og dets på det tidspunkt 15 medlemsstater ville gøre brug af denne bestemmelse til i fællesskab at opfylde EU’s emissionstilsagn. Den Europæiske Union og dens medlemsstater var således under Kyotoprotokollens overholdelsesmekanisme i fællesskab ansvarlige for at opfylde tilsagnet om at reducere deres kollektive udledning af drivhusgasser i den første periode (2008-2012) til 8 % under 1990-niveauet.

Rådet enedes i sine konklusioner af 9. marts 2012 om at foreslå en fælles kvantificeret emissionsreduktionsforpligtelse på 20 % under 1990-niveauet for Unionen i Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode.

Rådets holdning blev fulgt af dets medlemsstater under Doha-klimakonferencen i december 2012, hvor de 192 parter i Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer vedtog en ændring til protokollen.

Dohaændringen fastsætter en anden forpligtelsesperiode under Kyotoprotokollen, der begynder den 1. januar 2013 og slutter den 31. december 2020, med retligt bindende tilsagn om emissionsreduktioner, ifølge hvilke Den Europæiske Union, dens medlemsstater og Island er forpligtet til at begrænse deres gennemsnitlige årlige drivhusgasemissioner i årene 2013 til 2020 til 80 % af deres emissioner i referenceåret (oftest 1990). Denne forpligtelse blev fastsat på grundlag af de samlede tilladte drivhusgasemissioner i perioden 2013-2020 i henhold til EU's klima- og energipakke.

Sideløbende hermed kommer Dohaændringen med yderligere tre ændringer af Kyotoprotokollens tekst, der skal gennemføres i denne anden forpligtelsesperiode, og som vedrører følgende: For det første er der medtaget en ny gas (nitrogentrifluorid), for det andet en ambitionsmekanisme, der indfører en forenklet procedure, som gør det muligt for en part at tilpasse sit tilsagn ved at hæve sit ambitionsniveau i en forpligtelsesperiode, og for det tredje tilpasses en parts mål automatisk gennem Dohaændringen for at forhindre en forøgelse af emissioner for perioden 2013-2020, så de ikke overstiger de gennemsnitlige emissioner for årene 2008-2010.

Dohaændringen er betinget af accept af parterne i Kyotoprotokollen og vil kun træde i kraft efter datoen for deponeringen hos konventionens depositar af et acceptinstrument fra mindst tre fjerdedele af parterne i Kyotoprotokollen.

Ordførerens holdning

Udkastet til Rådets afgørelse danner grundlaget for Den Europæiske Unions indgåelse af Dohaændringen og fastsætter vilkårene for fælles opfyldelse af de forpligtelser, som Den Europæiske Union, dens medlemsstater og Island har påtaget sig. Det kræves, at medlemsstaterne skal tage de nødvendige skridt til at fuldføre deres nationale ratificeringsprocesser senest i efteråret 2015.

Ordføreren glæder sig over udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af Dohaændringen til Kyotoprotokollen og den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed. Ordføreren ønsker hermed at fremhæve visse aspekter af udkastet til Rådets afgørelse.

Ordføreren konstaterer først og fremmest med beklagelse, at det – som vist i bilag B til Kyotoprotokollen – hovedsageligt er EU-landene, der tilslutter sig denne anden forpligtelsesperiode, mens store forurenende lande afstår herfra. EU bør anvende alle sine til rådighed stående politiske, diplomatiske og økonomiske værktøjer til at overtale disse lande til at undertegne en bindende international aftale, der etablerer lige vilkår, således at EU ikke står alene tilbage med ansvaret for at påtage sig alle klimaforpligtelserne. Enhver ny international aftale, som indgås i Paris senere på året, skal være meget ambitiøs og samtidig realistisk, hvis vi skal forblive på vejen hen imod målet om at bevare klodens temperatur på under 2 °C.

For så vidt angår den fælles opfyldelse af aftalen minder ordføreren om, at EU og dets medlemsstater på grundlag af den klima- og energipakke, der blev vedtaget i 2009, navnlig EU's emissionshandelssystem og beslutningen om byrdefordeling, allerede er ved at gennemføre en emissionsreduktion på 20 % inden 2020, hvilket rent faktisk gjorde det muligt for dem at indvillige i at gennemføre deres forpligtelser i Kyotoprotokollens anden periode. I denne forbindelse ønsker ordføreren at understrege, at forslaget ikke ændrer medlemsstaternes mål eller forpligtelser i henhold til lovgivningen om ”klima- og energipakken” i 2009.

Kyotoprotokollen kræver, at parterne i en fælles opfyldelsesaftale fastsætter og, samtidig med indgivelsen af deres ratifikationsinstrumenter, giver besked om de emissionsniveauer, der er tildelt hvert medlem af denne aftale (artikel 4, stk.1, i Kyotoprotokollen). De emissionsniveauer, der tildeles hver medlemsstat (og Island), er fastsat i tabel 1 i bilag I til forslaget til Rådets afgørelse (i ton kuldioxidækvivalent (tCO2eq)).

Selv om Island ikke er en EU-medlemsstat, deltager landet i EU’s emissionshandelssystem og agter at opfylde sin forpligtelse i Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode sammen med EU og dets medlemsstater. De rettigheder og forpligtelser, der gælder for medlemsstater, skal gøres gældende for Island gennem EU-lovgivningen og den nye aftale mellem EU, alle medlemsstater og Island, som er underlagt en parallel godkendelsesprocedure.

Med hensyn til rapporteringskravene og de regnskabsmæssige krav er alle parter i Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode forpligtet til at fremlægge en rapport for at lette beregningen af dens tildelte mængde og for at vise deres evne til at redegøre for deres emissioner og tildelte mængde (den første rapport). De nærmere krav til de første rapporter er fastlagt i afgørelse 2/CMP.8.

Den foreslåede ratifikationsafgørelse indeholder bestemmelser om en fælles første rapport fra EU, dets medlemsstater og Island, der udarbejdes af Kommissionen, og de særskilte første rapporter fra hver medlemsstat og Island. Den fælles første rapport bør indeholde de krævede oplysninger i forbindelse med den fælles forpligtelse, som den fælles tildelte mængde beregnes efter, og fastlægge den tildelte EU-mængde.

Konklusion

Ordføreren mener, at ratifikationsafgørelsen om Den Europæiske Unions indgåelse af Dohaændringen til Kyotoprotokollen og fælles opfyldelse af forpligtelserne vil sende et stærkt signal om, at EU og dets medlemsstaters handler og går forrest for at løse klimaændringer på internationalt niveau. Derfor opfatter ordføreren Dohaændringens formelle ikrafttræden som et af Den Europæiske Unions prioritetsmål, eftersom Kyotoprotokollen bidrager afgørende til den globale indsats for bekæmpelse af klimaændringerne. Ordføreren opfordrer ligeledes Rådet til at sikre, at de nationale ratifikationsprocesser i medlemsstaterne kan finde sted senest i efteråret 2015, og at de sammen med EU kan deponere deres acceptinstrument længe før klimakonferencen i Paris i 2015.

På baggrund af ovenstående overvejelser foreslår ordføreren, at det korresponderende udvalg og Europa-Parlamentet godkender Rådets afgørelse uden unødig forsinkelse.

udtalelse i form af en skrivelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE)

305433       25.3.2015

Ref:IPOL-COM-ITRE          D (2015) 9602

RvAimu

Giovanni La Via

Formand

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Bruxelles, den ...

Vedr.:                Udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI) om indgåelse af Dohaændringen til Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed [ITRE/8/002S4 / COM (2013)0768.- 2013/0376(NLE)].

Kære formand

Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI), som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af Dohaændringen til Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed godkendes.

Med venlig hilsen

(underskrift)

Jerzy Buzek

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

6.5.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

60

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Aldo Patriciello, Gabriele Preuß, Bart Staes

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marek Jurek, Emilian Pavel, Catherine Stihler