Menetlus : 2014/0124(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0172/2015

Esitatud tekstid :

A8-0172/2015

Arutelud :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Hääletused :

PV 02/02/2016 - 6.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0033

RAPORT     ***I
PDF 939kWORD 575k
22.5.2015
PE 539.484v02-00 A8-0172/2015

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Georgi Pirinski

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS
 NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0221),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 153 lõike 2 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0144/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse Ühendkuningriigi Parlamendi Alamkoja poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. septembri 2014. aasta arvamust(1),

–       võttes arvesse Regioonide Komitee 7. oktoobri 2014. aasta arvamust(2),

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–       võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A8-0172/2015),

1.      võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu otsus

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus deklareerimata töö probleemiga tegelemise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) ELi toimimise lepingu artiklis 151 on sätestatud sotsiaalpoliitika valdkonna eesmärkidena tööhõive edendamine ning elu- ja töötingimuste parandamine. Pidades silmas nende eesmärkide saavutamist, toetab ja täiendab liit meetmeid, mida liikmesriigid võtavad töötajate tervise ja turvalisuse kaitsmiseks, töötingimuste parandamiseks, tööturult väljatõrjutud isikute integreerimiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks.

(3) ELi toimimise lepingu artiklis 151 on sätestatud sotsiaalpoliitika valdkonna eesmärkidena tööhõive edendamine ning elu- ja töötingimuste parandamine. Pidades silmas nende eesmärkide saavutamist, toetab ja täiendab liit meetmeid, mida liikmesriigid võtavad töötajate tervise ja turvalisuse kaitsmiseks, töötingimuste parandamiseks, tööturult väljatõrjutud isikute integreerimiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks, välja arvatud riiklike õigusnormide ühtlustamine. Vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 153 lõikele 2 võib liit siiski võtta meetmeid liikmesriikidevahelise koostöö edendamiseks.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlament kiitis resolutsioonis „Tõhus tööjärelevalve kui Euroopas töötingimuste parandamise strateegia”27 heaks komisjoni algatuse luua Euroopa platvorm ja kutsus üles tugevdama koostööd võitluses deklareerimata tööga.

(4) Euroopa Parlament kiitis oma 14. jaanuari 2014. aasta resolutsioonis „Tõhus tööjärelevalve kui Euroopas töötingimuste parandamise strateegia”27 heaks komisjoni algatuse luua Euroopa platvorm ja nõudis tugevdatud koostööd liidu tasandil, et tegeleda deklareerimata töö probleemiga, mis kahjustab liidu majandust, põhjustab ebaausat konkurentsi ja turumoonutusi, ohustab liidu sotsiaalmudelite rahalist jätkusuulikkust ja vähendab järjest rohkem töötajate sotsiaal- ja töökohtade kaitset. Seda arvestades peaks Euroopa platvorm (edaspidi „platvorm”) edendama kogemuste ja heade tavade vahetust, andma ajakohast, objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat teavet, soodustama piiriülest koostööd ning tuvastama ja dokumenteerima riiulifirmasid ja muid sarnaseid tegevusi;

__________________

_________________

27 Euroopa Parlamendi 14. jaanuari 2014. aasta resolutsioon „Tõhus tööjärelevalve kui Euroopas töötingimuste parandamise strateegia” (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

27 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0012 (Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata)

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b) Platvormi loomine ei tohi piirata liikmesriikide pädevust ja/või kohustust tegeleda deklareerimata töö probleemiga ega ILO konventsiooni nr 81 kohaldamist. Liikmesriigid ja nende täitevorganid omavad deklareerimata töö tulemuslikul ennetamisel, avastamisel ja karistamisel keskset rolli. Platvormi tegevus ei tohiks seepärast takistada liikmesriikide ranget kontrolli või muid tegevusi, mille eesmärk on võidelda varimajanduse vastu, vaid peaks pigem toetama meetmeid, mille eesmärk on edendada deklareeritud tööd ja vähendada sotsiaalkindlustuspettusi.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liidu tasandil on deklareerimata tööd määratletud järgmiselt: „igasugune tasustatud tegevus, mis on oma olemuselt seaduslik, kuid riiklikes asutustes deklareerimata, võttes arvesse liikmesriikide õigusliku reguleerimise süsteemide erinevusi”28; seega on välja jäetud mistahes ebaseaduslik tegevus.

(5) Nagu on märgitud komisjoni 24. oktoobri 2007. aasta teatises „Tõhustagem võitlust deklareerimata töö vastu”, on deklareerimata tööd liidu tasandil alates 1988. aastast määratletud järgmiselt: „igasugune tasustatud tegevus, mis on oma olemuselt seaduslik, kuid riiklikes asutustes deklareerimata, võttes arvesse liikmesriikide õigusliku reguleerimise süsteemide erinevusi”; seega on välja jäetud mistahes ebaseaduslik tegevus. Seda määratlust tuleks ajakohastada, et kajastada tööturul viimasel ajal toimunud muutusi.

_________________

 

28 Komisjoni teatis „Tõhustagem võitlust deklareerimata töö vastu” KOM(2007) 628, 24. oktoober 2007.

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:ET:HTML

 

 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Nii deklareerimata töö määratlused kui ka riiklikud õigusaktid erinevad liikmesriigiti. Lisaks võib deklareerimata tööd esineda eri vormides olenevalt majandus-, haldus-, finants- ja sotsiaalsest kontekstist, mis muudab selle probleemi ulatuse kindlakstegemise liidu tasandil raskeks. Samuti esineb see väga erinevatel kujudel, sõltuvalt töö liigist ja iseloomust ning töötajast. Koduabiliste (peamiselt naiste) poolt tehtav deklareerimata töö on eriti problemaatiline, sest seda tehakse üksi ja see on töö on oma iseloomult nähtamatu. Deklareerimata töö probleemiga tegelemiseks väljatöötatavates meetmetes tuleks neid erinevusi arvesse võtta.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b) Tõhusam koostöö deklareerimata töö probleemiga tegelemisel peaks aitama kaasa võrdsete tingimuste loomisele ja tooma kasu nendele majanduses osalejatele, kes deklareerimata tööga ei tegele. Platvormi raames tuleks vahet tegemata tegeleda kõigi deklareerimata töö olemasolevate vormidega, et kaotada liidus varimajandus, luua kvaliteetseid ja jätkusuutlikke töökohti, ergutada majanduse elavdamist ja saavutada liidu tööhõive- ja sotsiaalsed eesmärgid.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 c) Varimajandus on märkimisväärse suurusega – üle 18 % liidu SKPst. Varimajanduse osakaal on liikmesriigiti siiski väga erinev ning ulatub vähem kui 8%-st enam kui 30%-ni SKPst. Eurofoundi hinnangul esineb ELi 27 liikmesriigi hulgas selge erinevus põhja ja lõuna ning ida ja lääne vahel 1 a.

 

__________________

 

1 a Eurofoundi 2013. aasta aruanne, milles käsitletakse deklareerimata tööd Euroopa Liidu 27 liikmesriigis ja Norras.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Füüsilisest isikust ettevõtja staatuse kuritarvitamist, kas siis riigisiseselt või piiriülestes olukordades, on tihtipeale seostatud deklareerimata tööga. Näilise füüsilisest isikust ettevõtjaga on tegemist juhul, kui isik selleks, et vältida teatavaid maksukohustusi, on ametlikult registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, kuid tema töötamise puhul on täidetud töösuhtele omased kriteeriumid. Näiline füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine on seega valelikult deklareeritud töö ja peaks hakkama kuuluma probleemide hulka, millega platvorm tegeleb.

(6) Lisaks deklareerimata tööle peaks platvorm tegelema valesti deklareeritud tööga, mille all mõeldakse tasustatavat tööd, mis on oma laadilt õiguspärane, kuid mida ei ole riigiasutustele õigesti deklareeritud. Deklareerimata töö erivorm on füüsilisest isikust ettevõtja staatuse kuritarvitamine, kas siis riigisiseselt või piiriülestes olukordades. Näilise füüsilisest isikust ettevõtjaga on tegemist juhul, kui isik selleks, et vältida teatavaid maksukohustusi, on ametlikult registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, kuid tema töötamise puhul on täidetud töösuhtele omased kriteeriumid. Näiline füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine on seega valelikult deklareeritud töö. Tuleks siiski märkida, et füüsilisest isikust ettevõtja määratlused ja sellekohased õigusaktid erinevad liikmesriigiti. Deklareerimata töö ja näiline füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine on varimajanduse kesksed elemendid. Platvorm peaks seetõttu tegelema näilise füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise ja deklareerimata töö kasvava nähtusega ning tuvastama peamised pettuseohud.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Riiulifirmad on äriühingud, mis on loodud eesmärgiga ära kasutada seaduselünki, ilma et nende firmade kaudu osutataks klientidele teenuseid. Need firmad on omanike poolt osutatavatele teenustele vaid fassaadiks. Riiulifirmasid tuleks seetõttu pidada deklareerimata töö vormiks ja nendega tuleks platvormi raames tegeleda.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b) Deklareerimata töö riiklikul ja piiriülesel tasandil on kaks deklareerimata töö eri vormi. Deklareerimata töö võib aidata kaasa sellisele nähtusele nagu sotsiaalne dumping, sh palkade vähendamisele liikmesriikides, kus teenuseid pakutakse.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 c) Deklareerimata tööl on suur mõju asjaomastele töötajatele, kes peavad leppima ebakindlate ja mõnikord ohtlike töötingimustega, palju madalamate palkadega, tööga seotud õiguste jämeda rikkumise ning oluliselt väiksema kaitsega tööd ja sotsiaalkaitset käsitlevate õigusaktide alusel, mistõttu nad jäävad ilma piisavatest sotsiaalhüvitistest, pensioniõigustest ja juurdepääsust tervishoiule, aga ka kutseoskuste arendamise ja elukestva õppe võimalustest. Alaealiste puhul on olukord veelgi tõsisem.

Selgitus

Komisjoni ettepaneku põhjendus 7 on jagatud kaheks põhjenduseks (6 c ja 7).

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Deklareerimata tööl on tõsised tagajärjed eelarvele, kuna vähenevad maksu- ja sotsiaalkindlustustulud. See mõjub kahjulikult tööhõivele, tootlikkusele, töötingimusi käsitlevate normide täitmisele, kutseoskuste arendamisele ja elukestvale õppele. Samuti halvendab deklareerimata töö sotsiaalkaitsesüsteemide rahastamise jätkusuutlikkust, jätab töötajad ilma ettenähtud sotsiaalhüvitistest, selle tagajärjeks on ka pensionõiguste vähenemine ja halvem juurdepääs tervishoiuteenustele.

 

(7) Samal ajal on deklareerimata tööl tõsised tagajärjed eelarvele, kuna vähenevad maksu- ja sotsiaalkindlustustulud, mis halvendab sotsiaalkaitsesüsteemide rahastamise jätkusuutlikkust. Lisaks mõjub see kahjulikult tööhõivele ja tootlikkusele ning tekitab ebaausat konkurentsi, mis põhjustab turumoonutusi ja mõjub kahjulikult majandusele üldiselt. Platvorm peaks erilist tähelepanu pöörama asjaolule, et see probleem mõjutab eriti VKEsid, mis moodustavad suure enamuse liidu ettevõtetest. Lisaks võivad deklareerimata töö otseste tagajärgede hulgas olla veel ebaseaduslik hüvitiste saamine ja sotsiaalne dumping.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Deklareerimata töö mõjutab ühiskonna eri rühmi erinevalt. Erilist tähelepanu tuleks pöörata kõige kaitsetumatele isikutele, näiteks naistele ja sisserändajatele, kes on deklareerimata tööd kasutavates valdkondades tihtipeale ülekaalus. Kuna töötingimused ning töötajate ja tööandjate motiivid deklareerimata töö tegemiseks või kasutamiseks on valdkonniti ja riigiti erinevad, nõuab selle probleemi lahendamine väga erinevaid poliitilisi meetmeid.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b) Tõhusam koostöö liikmesriikide vahel võimaldab selle probleemiga tegeleda mitte ainult maksude seisukohast, vaid ka vahetada sotsiaalkaitse alaseid paremaid tavasid, nt pensioniõiguste ja tervishoiuteenustele juurdepääsu kohta, sh nende deklareerimata töötajate rühmade õiguste osas, kes on eriti haavatavas olukorras või teevad tööd, mida kõigis liikmesriikides isegi ei peeta deklareerimata tööks, nagu kitsas pereringis mitteametlik lapsehoidmine või eakate pereliikmete eest hoolitsemine, mida tavaliselt teevad naised.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Liikmesriikides on deklareerimata töö takistamiseks rakendatud mitmesuguseid poliitilisi lähenemisviise ja meetmeid. Liikmesriigid on sõlminud ka kahepoolseid kokkuleppeid ja korraldanud mitmepoolseid projekte deklareerimata töö teatavate aspektide käsitlemiseks. Loodav platvorm ei takista halduskoostöö alaste kahepoolsete kokkulepete või muude meetmete rakendamist..

(8) Liikmesriikides on deklareerimata töö probleemiga tegelemiseks rakendatud mitmesuguseid poliitilisi lähenemisviise ja meetmeid, kuid üldine lähenemisviis puudub sageli ikka veel. Enamikus liikmesriikides on peamiseks lähenemisviisiks tõkestamine, mille eesmärk on saavutada seadustest kinnipidamine seadustest mittekinnipidamise avastamise ja karistamise abil. Paljud liikmesriigid on juba võtnud kasutusele tõhusad meetmed deklareerimata töö probleemiga tegelemiseks, eriti seoses tööturu, maksu- ja tööõiguse valdkonna kuritarvitustega, ning kohaldavad mitteametlikke töötajaid kasutavate tööandjate suhtes rangemaid täitemeetmeid ja karmimaid karistusi; Põhimõte. et maksmata sotsiaalkindlustusmaksete ja maksude tasumine on tööandja kohustus, ning lisakontrollide ja trahvide määramise oht, mis selgelt kaaluvad üles võimaliku kasumi, on olulised tõkestajad, mis mõjutavad tööandjaid mitteametlikus majanduses tegutsemisest loobuma.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Viimastel aastatel on märgatavalt rohkem hakatud kasutama toetavat lähenemisviisi, mis soodustab ja edendab deklareeritud tööd. Liikmesriikidel võiks aidata uusi lähenemisviise leida interaktiivne teadmistepank, nt Eurofoundi arendatav teadmistepank.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 b) Liikmesriigid on sõlminud ka kahepoolseid kokkuleppeid ja korraldanud mitmepoolseid projekte deklareerimata töö teatavate aspektide käsitlemiseks. Platvorm peks neid meetmeid täiendama ja aitama parandada halduskoostöö alaste kahepoolsete ja mitmepoolsete kokkulepete või muude meetmete rakendamist.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 c) Platvorm peaks täielikult järgima Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle artikleid 5, 15, 28 ja 31, samuti Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) asjakohaseid konventsioone ja soovitusi, eriti konventsiooni nr 81 töötingimuste järelevalve kohta tööstuses ja kaubanduses, koduabiliste inimväärse töö konventsiooni nr 189, töökorralduse (roll, ülesanded ja ülesehitus) konventsiooni nr 150 ja töösuhteid käsitlevat soovitust nr 198, ning nendega kooskõlas tegutsema.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) ELi tasandil koostöö ei ole aga piisavalt ulatuslik, seda nii osalevate liikmesriikide kui ka käsitletavate teemade seisukohast. Praegu ei ole ametlikku mehhanismi, mis reguleeriks liikmesriikide asjakohaste asutuste piiriülest koostööd deklareerimata töö küsimustes.

(9) Tihe ja tulemuslik liidu tasandi koostöö ei ole praegu aga piisavalt ulatuslik, seda nii osalevate liikmesriikide kui ka käsitletavate teemade seisukohast. Praegu ei ole ametlikku mehhanismi, mis reguleeriks liikmesriikide asjakohaste asutuste piiriülest koostööd deklareerimata töö küsimustes. Platvormi töö peaks põhinema muude asutuste tehtaval tööl ja kasutama vajaduse korral siseturu infosüsteemi (IMI). Samuti tuleks selles arvestada deklareerimata tööd käsitlevate siseriiklike õigusaktide erinevusi ja vajaduse korral soovitada piisavate vahendite eraldamist tööinspektsioonidele, et tagada parem piiriülene seaduste järgimine.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Liikmesriikide koostöö tugevdamine ELi tasandil on jätkuvalt vajalik, et liikmesriigid saaksid tõhusamalt ja tulemuslikumalt ennetada ja tõkestada deklareerimata tööd.

(10) Liidu tasandil on vaja tugevdada liikmesriikidevahelist aktiivset koostööd, mis vajadusel põhineb vastastikusel abil, läbipaistvusel ja konfidentsiaalsusel, et liikmesriigid saaksid tõhusamalt ja tulemuslikumalt tegeleda deklareerimata töö probleemiga, austades samas teenuste pakkumise vabadust, töötajate liikumise vabandust, mittediskrimineerimise põhimõtet ning töötajate õigusi ja sotsiaalõigustikku. Sellise tugevdatud koostöö eesmärk peaks olema deklareeritud töö kasutamise propageerimine ja deklareerimata töö muutmine vähem atraktiivsemaks valikuvõimaluseks.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Riiklikud tööinspektsioonid ja muud asjaomased asutused, eriti täitevasutused vajavad sageli kohest juurdepääsu teise riigi ametiasutuste käsutuses olevatele andmetele ja teabele. Tõhus ja kiire andmevahetus on seepärast deklareerimata töö vähendamiseks ülioluline, samas tuleb aga arvestada andmekaitse tähtsust.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 b) Riiklikud tööinspektsioonisüsteemid tuleks korraldada tõhusalt ja nende käsutuses peaks olema piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu, et nad saaksid tulemuslikult töötada ning süstemaatilist ja sagedast kontrolli teostada.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Platvormi ülesandeks saab olema kaasa aitamine teabe- ja parimate tavade vahetamisele, põhjalike valdkondlike teadmiste kogumise ja analüüsimise jaoks vajaliku ELi tasandi raamistiku loomine, samuti liikmesriikide erinevate riiklike täitevasutuste koostöö koordineerimise parandamine.

(11) Platvorm peaks kaasa aitama sellele, et kõrvaldatakse vaba liikumise põhimõtte deklareerimata töö kaudu kuritarvitamine. Sellel eesmärgil peaks platvorm edendama ja parandama kogemuste, teabe- ja parimate tavade vahetust ning ühise arusaama, põhjalike valdkondlike teadmiste ja analüüsi, sh uute ja tekkivate töösuhete kujundamist liidu tasandil. Samuti peaks see süvendama teadmisi teadmistepanga loomise abil, uurima võimalusi teabevahetuse parandamiseks, tegema ettepanekuid tööinspektsioonide vaheliste ühiste koolituste ja teabevahetuste korraldamiseks, edendama mõjusaid kontrollimehhanisme ja aitama kaasa liikmesriikide erinevate riiklike täitevasutuste koostöö koordineerimise parandamisele. Lisaks edendab platvorm parimate tavade ja teabevahetust.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Platvorm peaks oma töös kogutud teabe põhjal tegema ettepanekuid standardite kohta ja andma vajaduse korral nõu deklareerimata tööd käsitlevate õigusaktide väljatöötamiseks ning arendama oma võimekust vajalike poliitikameetmete ja -vahendite kohta nõua anda.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b) Töötingimusi ja tööga seotud sotsiaalprobleeme käsitlevate liidu õigusaktide täitmise tagamisega seotud praktiliste probleemide tuvastamine, analüüs ja lahendamine on peamiselt liikmesriikide ja nende riiklike tööinspektsioonisüsteemide pädevuses. Seetõttu on vaja liidu tasandil tihedat ja tulemuslikku koostööd.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Platvorm peaks kasutama kõiki asjakohaseid teabeallikaid, eelkõige uuringuid, liikmesriikide sõlmitud kahepoolseid kokkuleppeid ja mitmepoolse koostöö projekte ning looma sünergiaid olemasolevate ELi tasandi instrumentide ja struktuuridega, et nende meetmete tõkestav või ennetav mõju oleks maksimaalne. Liikmesriikide tegevuse koordineerimine võiks toimuda ühiste koolituste korras, vastastikuste eksperdihinnangute koostamise ja andmevahetuse võimaluste leidmise käigus. Üleeuroopaliste kampaaniate korraldamine või ühtsete strateegiate väljatöötamine aitaks samuti suurendada teadlikkust deklareerimata töö probleemidest.

(12) Platvorm peaks kasutama kõiki asjakohaseid teabeallikaid, eelkõige uuringuid, liikmesriikide sõlmitud kahepoolseid kokkuleppeid ja mitmepoolse koostöö projekte ning looma sünergiaid olemasolevate ELi tasandi instrumentide ja struktuuridega, et nende meetmete tõkestav või ennetav mõju oleks maksimaalne. Liikmesriikide tegevuse koordineerimine võiks toimuda ühiste koolituste korras, vastastikuste eksperdihinnangute koostamise ja andmevahetuse võimaluste leidmise käigus. Teadlikkust deklareerimata töö probleemidest aitaks samuti suurendada üleeuroopaliste kampaaniate korraldamine või ühtsete strateegiate väljatöötamine, mis põhinevad deklareerimata tööst teadlikkuse suurendamise poliitikameetmetele ja strateegiatele, mis liikmesriikidel on juba eri määral ka olemas. Platvormi tuleks oluliste teabeallikatena kaasata ka valitsusvälised osalejad. Platvorm peaks kaasa aitama liikmesriikide vahelise koostöö tugevdamisele, tehes ettepanekuid piiriülese koostöö ja õigusnormide täitmise tagamise uudsete käsituste kohta ning hinnates sellise koostöö kogemusi, et teha järeldusi tulevaste poliitikameetmete tarvis.

 

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a) Platvorm peaks olema midagi enamat kui passiivne olukorra kaardistamise ja hindamise organ. Platvorm peaks ka aktiivselt panustama deklareerimata töö ennetamisse, töötades välja praktilised juhised deklareerimata töö organiseeritud vormide ja võrgustikega võitlemiseks ning hoides asjaomaseid asutusi ja osalisi kursis. Platvorm peaks sel eesmärgil arutama lähenemisviise ja tegema ettepanekuid meetmete ja vahendite kohta, mis võiksid deklareerimata töö organiseeritud vorme ja võrgustikke paremini ennetada, kontrolli all hoida ja karistada ning aitaksid tagada kehtivate õigusnormide järgimise.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Deklareerimata töö probleemidega tegelevad peamiselt kolm erinevat riiklikku täitevasutust: tööinspektsioonid, sotsiaalkindlustusasutused ja maksuametid. Mõnikord on kaasatud ka migratsiooni-, tööturu- ja tolliasutused, politsei, riigiprokuratuur ja tööturu osapooled.

(13) Deklareerimata töö probleemiga tegelevad sageli mitu erinevat riiklikku täitevorganit ja osalejat, sh tööinspektsioonid, sotsiaalkaitseinspektsioonid ja sotsiaalkindlustusasutused, töötervishoiu- ja -ohutusinspektsioonid ja maksuametid. Mõnikord on kaasatud ka migratsiooni-, tööturu- ja tolliasutused, politsei, riigiprokuratuur ja tööturu osapooled.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Selleks, et deklareerimata töö probleeme saaks lahendada laiaulatuslikult ja edukalt, tuleb liikmesriikides rakendada erinevaid poliitilisi vahendeid ja seda saab paremini teha siis, kui asjaomaste asutuste vahel tehakse struktureeritud koostööd. Koostöösse tuleks kaasata kõik riigiasutused, kes juhivad tegevust ja/või tegutsevad deklareerimata töö ennetamise ja/või tõkestamise valdkonnas.

(14) Selleks, et deklareerimata töö probleeme saaks lahendada laiaulatuslikult ja edukalt, tuleks liikmesriikides rakendada individuaalselt väljatöötatud poliitilisi vahendeid, mis põhinevad kõigi asjaomaste organite vahelisel struktureeritud koostööl. Koostöösse tuleks kaasata kõik riigiasutused, tööturu osapoolte esindajad ja vajaduse korral ka muud osalejad, kes juhivad tegevust ja/või tegelevad deklareerimata töö probleemiga deklareerimata töötajate kaitse valdkonnas. Sellega seoses on oluline ka koostöö asjaomaste valitsusväliste osalejate vahel.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Platvormi mõjususe ja edu tagamiseks tuleks tugevdada tööinspektsioonide rolli liikmesriikides.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Eesmärkide saavutamiseks peaks platvormi tegevust toetama üks kontaktisik igast liikmesriigist ja tal peaks olema piisav pädevus, et viia kokku deklareerimata töö mitmesuguste aspektidega tegelevad riiklikud asutused.

(15) Eesmärkide saavutamiseks peaks platvormi tegevust toetama juhtiv esindaja igast liikmesriigist ja tal peaks olema piisav pädevus, et viia kokku deklareerimata töö mitmesuguste aspektidega tegelevad riiklikud asutused, piirkondlikud ja liidu organid ning muud osalejad, eelkõige tööturu osapooled. Platvormi enda töö peaks toimuma ekspertide tasandil.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a) Juhtivad esindajad peaksid suhtlema kõigi täitevorganitega, kes osalevad seoses platvormi tegevusega deklareerimata töö probleemiga tegelemises, misläbi kaasatakse kõik sidusrühmad ja soodustatakse nende panust platvormi või selle töörühmade tegevusse, juhul kui käsitletavad küsimused kuuluvad nende pädevusvaldkonda.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Platvorm peaks kaasama ELi tasandi tööturu osapooli, seda nii sektoriüleselt kui ka nende sektorite kaupa, mida deklareerimata töö kõige rohkem mõjutab, ning tegema koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO), ja liidu detsentraliseeritud asutustega, eelkõige Eurofoundi ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuriga. Eurofoundi ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri kaasamine vaatlejatena platvormi töösse ei nõua nende asutuste töötajatelt lisaülesannete täitmist.

(16) Platvorm peaks kaasama ELi tasandi tööturu osapooli, seda nii sektoriüleselt kui ka nende sektorite kaupa, mida deklareerimata töö rängalt mõjutab või millel on deklareerimata töö probleemiga tegelemises eriline roll, ning tegema koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) ja liidu detsentraliseeritud asutustega.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Eurofound peaks etendama olulist rolli interaktiivse teadmistepanga loomisel, mille eesmärk on edendada koostööd deklareerimata töö probleemiga tegelemisel, ning deklareerimata töö mõju hindamisel töötajate tervisele ja ohutusele.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 b) Komisjoni otsusega 95/319/EÜ 1 a loodi kõrgemate tööinspektorite komitee, et tegeleda töötervishoidu ja -ohutust käsitlevate ühenduse õigusaktide jõustamisega seotud probleemidega liikmesriikides. Ka platvormis peaks olema kõrgemate tööinspektorite komitee esindaja, et vältida kattuvust ja luua sünergilist toimet.

 

____________

 

1 a Komisjoni 12. juuli 1995. aasta otsus 95/319/EÜ kõrgemate tööinspektorite komitee asutamise kohta (EÜT L 188, 9.8.1995, lk 11).

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Platvorm võib moodustada töörühmi, kes tegelevad konkreetsete küsimuste lahendamisega, ja peab suutma tugineda erialaseid pädevusi omavate isikute oskusteabele.

(19) Platvorm võib moodustada töörühmi, kes tegelevad konkreetsete küsimuste lahendamisega, nt konkreetsed poliitikameetmed mitteametlikus sektoris töötavatele töötajatele, kes on kas noored, eakad või naissoost, eelkõige puuetega naistele ja naissoost sisserändajatele, ning deklareerimata töö põhjustega, ja peab suutma tugineda erialaseid pädevusi omavate isikute oskusteabele.

Selgitus

Eramajapidamistes tehtav töö, sh sellised majapidamisteenused nagu koristamine ning laste ja eakate eest hoolitsemine, on sageli reguleerimata ja seda tööd teevad naised. Platvormi algusest alates peaks ette nägema töörühma, kes tegeleks deklareerimata tööd tegevate naiste töötingimuste ja selle töö mõjuga nende sotsiaalkindlustusele. Samuti on tähtis, et platvorm uuriks korduvaid põhjusi, miks töötajad lähevad üle deklareerimata tööle, ja liikmesriigid arutaksid, millist poliitikat selle põhjustega tegelemiseks kasutada.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Platvorm teeb koostööd ELi tasandi eksperdirühmade ja komiteedega, kelle töö on seotud deklareerimata töö probleemide lahendamisega.

(20) Platvorm peaks tegema koostööd asjakohaste eksperdirühmade ja komiteedega ja sidusrühmadega, kelle tegevus on seotud deklareerimata töö probleemiga tegelemisega.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a) Platvormi töö peaks aitama kaasa deklareerimata töö käsitlemisse komisjoni ühises tööhõivearuandes.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Platvormi tegevust ja tööülesandeid tuleks rahastada tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) tegevussuuna „Progress” alt assigneeringute ulatuses, mille määravad kindlaks eelarvepädevad institutsioonid.

(21) Platvormi tegevust ja tööülesandeid tuleks rahastada tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) tegevussuuna „Progress” alt assigneeringute ulatuses, mille määravad kindlaks eelarvepädevad institutsioonid. Komisjon peaks tagama, et platvorm kasutab talle antud rahalisi vahendeid oma töös läbipaistvalt ja tõhusalt.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Komisjon võtab võrgustiku loomiseks vajalikud haldusmeetmed,

(22) Komisjon võtab platvormi loomiseks vajalikud haldusmeetmed,

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a) Kuigi platvorm on esimene kasulik samm liikmesriikide vahelise parema koostöö suunas deklareerimata tööga võitlemisel, ei tuleks seda vaadelda kui ainsat võimalikku liidu vahendit, millega selle nähtuse vastu võidelda. Eelkõige peaks komisjon jätkama liikmesriikide ja liidu kehtivate õigusnormide jälgimist, et teha kindlaks, millised neist otseselt või kaudselt deklareerimata tööd soodustavad.

 

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Käesolevaga luuakse deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendav ELi platvorm (edaspidi „platvorm”).

1. Käesolevaga luuakse deklareerimata töö probleemiga tegelemise alast liidu tasandi koostööd edendav Euroopa platvorm (edaspidi „platvorm”).

 

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) liikmesriikide nimetatud riiklikud täitevasutused,

(a) iga liikmesriigi nimetatud üks juhtiv esindaja, kes esindab riiklikke täitevorganeid, ja/või muud osalejad, kes on kaasatud deklareerimata töö probleemiga tegelemisse ja kellel on volitused osaleda liikmesriigi nimel kõigis platvormiga seotud tegevustes,

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) liidu tasandi sektoriüleste tööturu osapoolte hulgast maksimaalselt neli esindajat, kelle nimetavad tööturu osapooled ise ja kes esindavad võrdselt töösuhete mõlemat poolt.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Platvormi koosolekutel võivad kodukorras sätestatud tingimuste kohaselt vaatlejana osaleda:

3. Platvormi koosolekutele tuleks vaatlejatena aktiivselt kaasata järgmised sidusrühmad, kelle panust võetakse platvormi kodukorras sätestatud tingimusi järgides nõuetekohaselt arvesse:

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) sektoriüleselt ELi tasandil tegutsevad tööturu osapoolte esindajad ja tööturu osapoolte esindajad neist sektoritest, kus deklareerimata tööd esineb palju,

(a) maksimaalselt 14 tööturu osapoolte esindajat sektoritest, kus deklareerimata tööd esineb palju, kelle nimetavad tööturu osapooled ise ja kes esindavad võrdselt töösuhete mõlemat poolt,

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 3 – punktid b a kuni b d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) kõrgemate tööinspektorite komitee esindaja,

 

(b b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 883/2004 1 a loodud sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise halduskomisjoni esindaja,

 

(b c) avalike tööturuasutuste võrgustiku esindaja,

 

(b c) Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindaja ning Regioonide Komitee esindaja,

 

(b d) Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) esindaja.

 

______________

 

1 a EÜT L ...

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) EMP riikide esindajad.

(d) Esindaja igast EMPsse kuuluvast kolmandast riigist.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1 a

 

Mõisted

 

Käesoleva otsuse tähenduses on „deklareerimata töö probleemiga tegelemine” deklareerimata töö ennetamine, tõkestamine ja selle vastu võitlemine ning deklareeritud töö ergutamine ja edendamine.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 2

Artikkel 2

Eesmärgid

Eesmärgid

 

Platvormi peaeesmärk on täiendada liikmesriikide ja liidu institutsioonide tehtavaid jõupingutusi liidu tasandil lisaväärtusega, et tegeleda edukalt deklareerimata töö keerulise probleemi ja selle mitmepalgelise mõju ja tagajärgedega, sh deklareeritud töö ergutamine ja edendamine.

Artikli 1 lõikes 1 sätestatud platvorm aitab kaasa ELi ja liikmesriikide õigusaktide korrektsele rakendamisele, deklareerimata töö vähendamisele ja ametlike töökohtade tekkele, vältides seeläbi töö kvaliteedi halvenemist, ning edendab tööturu integreerimist ja sotsiaalset kaasatust; selleks seab platvorm järgmised eesmärgid:

Artikli 1 lõikes 1 sätestatud platvorm aitab seetõttu kaasa liidu ja liikmesriikide õigusaktide parandamisele ja korrektsele rakendamisele, deklareerimata töö vähendamisele ja ametlike töökohtade tekkele. Seega aitab platvorm kaasa liidu tööhõive-eesmärkide saavutamisele, pakkudes mõjusamat liidu tööhõive ning töötervisehoiu ja-ohutuse raamistikku, misläbi välditakse töö kvaliteedi halvenemist, ning edendab tööturu integreerimist ja sotsiaalset kaasatust; selleks seab platvorm järgmised eesmärgid:

(a) parandada liikmesriikide erinevate täitevasutuste vahelist ELi tasandi koostööd ennetamaks ja tõkestamaks tõhusamalt ja tulemuslikumalt deklareerimata tööd, sealhulgas näilist füüsilisest isikust ettevõtjana töötamist,

(a) parandada tulemuslikku ja tihedat koostööd liikmesriikide asjaomaste täitevorganite ja muude osalejate vahel, kes on liidu tasandil kaasatud mis tahes vormis deklareerimata töö, sealhulgas näilise füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise tõhusamasse ja tulemuslikumasse ennetamisse ja tõkestamisse ning sellega võitlemisse,

(b) parandada liikmesriikide erinevate täitevasutuste tehnilist suutlikkust deklareerimata töö piiriüleste aspektidega seonduvate probleemide kõrvaldamisel,

(b) aidata liikmesriikide erinevaid täitevorganeid tulemuslikult deklareerimata töö piiriüleste aspektidega ning nendega seotud ebaausa konkurentsi ja turumoonutustega seonduvate probleemidega tegelemisel ja nende lahendamisel,

(c) suurendada üldsuse teadlikkust meetme pakilisusest ning suunata liikmesriike tõhusamalt tegelema deklareerimata tööga seonduvate probleemidega.

(c) suurendada üldsuse teadlikkust deklareerimata tööga seotud küsimustest ja vajadusest asjakohaste meetmete järele ning suunata liikmesriike suurendama oma jõupingutusi deklareerimata tööga tegelemisel,

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) piiriülese tegevuse koordineerimine.

(c) ergutada ja edendada praktilist, mõjusat ja tõhusat piiriülese tegevuse koordineerimist,

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) aidata kaasa deklareerimata tööga seotud küsimuste laialdasele mõistmisele.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 4

Artikkel 4

Ülesanded

Ülesanded

(1) Oma missiooni elluviimiseks täidab platvorm eelkõige järgmisi ülesandeid:

(1) Oma missiooni elluviimiseks täidab platvorm eelkõige järgmisi ülesandeid:

(a) deklareerimata tööd puudutavate teadmiste parandamine, selleks tuleks luua ühine kontseptsioon, kehtestada mõõtkava ning edendada ühiste võrdlevate analüüside tegemist ning seonduvate asjakohaste näitajate loomist;

(a) deklareerimata töö kõiki vorme, sh põhjuseid ja piirkondlikke erinevusi puudutavate teadmiste parandamine, milleks tuleks luua ühine kontseptsioon, sh deklareerimata töö olemasolevate ja uute vormide kõikehaaravad määratlused, näitajad ja andmete kogumise metoodikad, kehtestada mõõtkava ning edendada ühiste võrdlevate analüüside ja teadusuuringute tegemist;

 

(a a) teadmiste ja vastastikuse arusaamise parandamine eri riikide tööinspektsioonisüsteemidest ja deklareerimata töö, sh piiriülese deklareerimata töö probleemiga tegelemise tavadest, arvestades ebaausat konkurentsi ja turumoonutusi ning ebakindlaid töötingimusi, millega deklareerimata tööd tegevad inimesed peavad leppima;

(b) analüüsimeetodite väljatöötamine hindamaks mitmesuguste poliitiliste meetmete (sealhulgas nii ennetavad ja karistavad meetmed kui ka üldised tõkestavad meetmed) tõhusust deklareerimata töö esinemissageduse mõjutamisel;

(b) mitmesuguste poliitiliste meetmete, nagu ennetamine ja tõkestamine, ning võimaldavate meetmete, nagu deklareeritud töö ergutamine ja edendamine, tulemuslikkuse ja tagajärgede analüüsimine deklareerimata töö esinemissageduse mõjutamise seisukohast;

(c) vahendite, näiteks erinevaid tavu/meetmeid (sh kahepoolsed kokkulepped, mida liikmesriigid on kasutanud deklareerimata töö tõkestamisel ja ennetamisel) sisaldava teadmistepanga loomine;

(c) Tõhusate vahendite, näiteks erinevaid tavu/meetmeid sisaldava interaktiivse teadmistepanga loomine eri tööturumudelite rakendamise alusel, sh kahepoolsed ja mitmepoolsed kokkulepped, mida liikmesriigid on kasutanud deklareerimata töö probleemiga tegelemisel;

(d) mittesiduvate juhiste vastuvõtmine kontrollijate jaoks, samuti heade tavade käsiraamatu ja deklareerimata töö takistamiseks läbiviidava kontrolli ühtsete põhimõtete käsiraamatu vastuvõtmine;

(d) mittesiduvate juhiste väljatöötamine õigusnormide täitmise tagamiseks, samuti heade tavade käsiraamatu ja deklareerimata töö takistamiseks läbiviidava kontrolli ühtsete põhimõtete käsiraamatu väljatöötamine ning juhiste rakendamise edukuse jälgimine;

(e) koostöövormide väljatöötamine selleks, et suurendada tehnilist suutlikkust deklareerimata töö piiriüleste aspektidega seonduvate probleemide kõrvaldamisel ühiste kontrollitoimingute ja töötajate vahetuse ühtse raamistiku vastuvõtmise kaudu;

(e) tiheda koostöö arendamine selleks, et suurendada riiklike tööinspektsioonisüsteemide suutlikkust kontrolli ja deklareerimata töö piiriüleste aspektidega tegelemise alal selliste meetmetega nagu ühisoperatsioonid, asjakohased andmebaasid ja töötajate vahetus,

 

(e a) teabe koostamine ja avaldamine, et edendada riiklike tööinspektsioonisüsteemide tegevust;

(f) võimaluste uurimine, kuidas parandada andmete ühist kasutamist kooskõlas liidu andmekaitse-eeskirjadega, sh võimaluste uurimine, kuidas kasutada siseturu infosüsteemi (IMI) ja sotsiaalkindlustusalase teabe elektroonilise vahetamise (EESSI) süsteemi;

(f) ja usaldusväärse ja tõhusa kiire teabevahetussüsteemi väljatöötamine ning võimaluste uurimine, kuidas parandada andmete ühist kasutamist kooskõlas liidu andmekaitse-eeskirjadega, sh võimaluste uurimine, kuidas kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1024/2012 1 a loodud siseturu infosüsteemi (IMI) ja sotsiaalkindlustusalase teabe elektroonilise vahetamise (EESSI) süsteemi;

 

(f a) Selliste deklareerimata tööga seotud valdkondade tuvastamisele kaasaaitamine, kus liidu õigusaktidega ei saavutata kavandatud eesmärke;

(g) püsiva võimekuse väljaarendamine täitevasutuste koolituste jaoks ja ühiste koolituste korraldamise ühtse raamistiku vastuvõtmine;

(g) püsiva võimekuse väljaarendamine ja parandamine täitevasutuste koolituste jaoks ja ühiste koolituste korraldamise ühtse raamistiku vastuvõtmine, et aidata liikmesriikidel täita oma kohustusi, sh ILO konventsioonis nr 81 sätestatud kohustusi;

(h) vastastikuste eksperdihinnangute korraldamine eesmärgiga jälgida liikmesriikides saavutatut deklareerimata töö vastu võitlemisel, sealhulgas toetus nende Euroopa Ülemkogu esitatud riigipõhiste soovituste rakendamisel, mis on seotud deklareerimata töö vastase võitluse või sellise töö ennetamisega;

(h) vastastikuste eksperdihinnangute korraldamine eesmärgiga jälgida liikmesriikides saavutatut deklareerimata töö vastu võitlemisel, sealhulgas toetus nende Euroopa Ülemkogu esitatud riigipõhiste soovituste rakendamisel, mis on seotud deklareerimata töö vastase võitluse või sellise töö ennetamisega, ning asjakohaste meetmete edendamine;

 

(h a) ettepanekute esitamine komisjonile, Euroopa Parlamendile ja nõukogule lisada riigipõhistesse soovitustesse sobivaid meetmeid, mis käsitlevad deklareerimata töö probleemidega tegelemise konkreetseid aspekte asjaomases liikmesriigis ja asjaomase riigi tegevusetuse tagajärgi;

 

(h b) arvamuste ja ettepanekute esitamine komisjonile, Euroopa Parlamendile või nõukogule küsimuste kohta, mis on seotud töötingimusi ja sotsiaalkaitset käsitlevate liidu õigusaktide parema reguleerimise ning täitmise tagamisega liikmesriikides seoses deklareerimata töö probleemi ja tegevusetuse tagajärgedega tegelemisega;

 

(h c) vajaduse korral aktiivse koostöö julgustamine liikmesriikide ja kolmandate riikide täitevasutuste vahel, et lahendada neid kolmandaid riike puudutavad deklareerimata tööga seotud probleemid;

(i) probleemi olemasolu alase teadlikkuse suurendamine ühiste ettevõtmiste kaudu, näiteks viies läbi üleeuroopalisi kampaaniaid ja võttes vastu piirkondlikke või ELi tasandi strateegiaid, sealhulgas sektoripõhiseid lähenemisviise.

(i) probleemi olemasolu alase teadlikkuse suurendamine ühiste ettevõtmiste kaudu, näiteks viies läbi üleeuroopalisi kampaaniaid ja võttes vastu piirkondlikke või liidu tasandi strateegiaid, sealhulgas sektoripõhiseid lähenemisviise.

 

(i a) riigiasutuste ja muude organite innustamine deklareerimata töö tava all kannatanud töötajatele nõu ja teabe andmisel.

(2) Oma ülesandeid täites kasutab platvorm kõiki asjakohaseid teabeallikaid, sealhulgas uuringuid ja mitmepoolse koostöö projekte, ning võtab arvesse asjaomaseid liidu vahendeid ja struktuure, samuti asjakohaste kahepoolsete kokkulepete kaudu saadud kogemusi. Platvorm teeb vajadusel koostööd Eurofoundi ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuriga (EU-OSHA).

(2) Oma ülesandeid täites kasutab platvorm kõiki asjakohaseid teabeallikaid, sealhulgas uuringuid ja mitmepoolse koostöö projekte, ning võtab arvesse asjaomaseid liidu vahendeid ja struktuure, samuti asjakohaste kahepoolsete kokkulepete kaudu saadud kogemusi.

 

(2 a) Platvorm teeb vajadusel koostööd Eurofoundiga, eriti seoses interaktiivse teadmistepanga loomisega, mis on ameti lisaülesanne, samuti Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuriga (EU-OSHA).

 

_________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (edaspidi „IMI määrus”) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1).

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5

Artikkel 5

Kontaktisikud

Juhtivad esindajad

(1) Iga liikmesriik määrab platvormi liikmeks ühe kontaktisiku. Liikmesriigid võivad nimetada ka ühe asendusliikme.

(1) Iga liikmesriik määrab platvormi liikmeks artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud juhtiva esindaja. Ta võib määrata ka asendaja, kes osaleb platvormi koosolekutel vajaduse korral.

(2) Esindajate nimetamisel peaksid liikmesriigid kaasama kõiki riigiasutusi, kes tegelevad deklareerimata töö ennetamise ja/või tõkestamisega, näiteks tööinspektsioonid, sotsiaalkindlustusasutused, maksuametid, tööturuasutused ja migratsiooniametid (edaspidi „täitevasutused”). Liikmesriigid võivad kooskõlas riikliku õiguse ja/või tavadega kaasata ka tööturu osapooli.

(2) Juhtiva esindaja ja asendaja nimetamisel peaksid liikmesriigid kaasama kõik asjakohased organid, kes tegelevad deklareerimata töö probleemiga riigisisesel või piiriülesel tasandil, näiteks tööinspektsioonid, sotsiaalkindlustusasutused, maksuametid, tööturuasutused ja migratsiooniametid (edaspidi „täitevasutused”). Liikmesriigid peaksid kooskõlas riikliku õiguse ja/või tavadega kaasama ka tööturu osapooli ja muid asjaomaseid osalejaid.

(3) Liikmesriigid esitavad komisjonile kõigi deklareerimata töö ennetamise ja/või tõkestamisega tegelevate täitevasutuste nimekirja ja nende kontaktandmed.

(3) Liikmesriigid esitavad komisjonile kõigi deklareerimata töö probleemiga tegelevate täitevorganite ning siseriikliku õiguse või tavade kohaselt ka tööturu osapoolte ja muude asjaomaste osalejate nimekirja ja nende kontaktandmed.

(4) Kontaktisiku ülesandeks on suhelda kõigi deklareerimata töö ennetamise ja/või tõkestamisega tegelevate täitevasutustega platvormi tegevuse asjus ja tagada, et kõnealused asutused osalevad koosolekutel ja/või platvormi tegevusse panustamisel või platvormi töörühmade tegevuses, juhul kui arutletavad teemad puudutavad nende pädevusvaldkonda.

(4) Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud juhtivad esindajad suhtlevad regulaarselt kõigi deklareerimata töö probleemiga tegelevate täitevorganite ning siseriikliku õiguse või tavade kohaselt ka tööturu osapoolte ja muude osalejatega, kellel on deklareerimata töö probleemiga tegelemisel oma roll, seega kaasatakse kõik sidusrühmad.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 6

välja jäetud

Tööturu osapoolte esindajad

 

(1) Tööturu osapoolte esindajad, nii sektoriülesel tasandil kui ka neist sektoritest, kus deklareerimata töö osakaal on suur, võivad vaatlejana osaleda platvormi koosolekutel vastavalt esindatava organisatsiooni määratud korrale.

 

(2) Vastavalt liidu tasandi sektoriüleste ja sektoripõhiste tööturu osapoolt ettepanekutele määratakse vaatlejate grupi koosseis järgmiselt:

 

(a) maksimaalset 8 vaatlejat, kes esindavad tööturu osapooli sektoriülesel tasandil (vaatlejate kohad tuleb võrdselt jaotada tööandjate ja töötajate organisatsioonide vahel),

 

(b) maksimaalset 10 vaatlejat, kes esindavad tööturu osapooli sektoritest, kus deklareerimata töö osakaal on suur (vaatlejate kohad tuleb võrdselt jaotada tööandjate ja töötajate organisatsioonide vahel).

 

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 7

Artikkel 7

Tegevus

Tegevus

(1) Platvormi tööd koordineerib ja koosolekuid juhatab komisjon.

(1) Platvormi tööd koordineerib komisjon ja komisjoni esindaja platvormis on platvormi koosolekutel kaasjuhataja. Platvormi liikmed valivad endi seast võrdväärse staatusega kaasjuhataja ning kaks asendajat. Kaasjuhatajad ja asendajad moodustavad platvormi juhatuse (edaspidi „juhatus”).

 

(1 a) Platvorm tuleb kokku vähemalt kaks korda aastas.

(2) Oma missiooni elluviimiseks võtab platvorm häälteenamusega vastu:

(2) Oma missiooni elluviimiseks võtab platvorm häälteenamusega vastu:

(a) kodukorra, mis sisaldab muu hulgas platvormi otsuste vastuvõtmise menetlust,

(a) kodukorra, mis sisaldab muu hulgas platvormi otsuste vastuvõtmise menetlust,

(b) platvormi kaheaastase töökava, milles sätestatakse muu hulgas platvormi üksikasjalikud ülesanded ja aruandluskord, mille kohaselt platvorm esitab aruanded korrapäraselt, iga kahe aasta tagant,

(b) platvormi iga-aastase ja mitmeaastase töökava, milles sätestatakse muu hulgas platvormi üksikasjalikud ülesanded ning võetakse arvesse eelmis(t)e aasta(te) tegevust,

(c) otsuse luua töörühmad, kelle ülesanne on tegeleda platvormi töökavas määratletud teemadega. Sellised töörühmad saadetakse kohe pärast nende volituste lõppemist laiali.

(c) otsuse luua töörühmad, kelle ülesanne on tegeleda platvormi töökavas määratletud teemadega, keda juhib platvormi liige ning kes saadetakse kohe pärast nende volituste lõppemist laiali,

 

(c a) iga-aastase aruande oma tegevuse kohta.

(3) Platvormi või töörühma töös osalema võib soovi korral kutsuda eksperte, kes on pädevad arutlusel oleva teema valdkonnas ning kui see on kasulik ja/või vajalik.

(3) Juhatus võib soovi korral, kui seda peetakse kasulikuks või vajalikuks, kutsuda platvormi või töörühma töös osalema eksperte, kes on pädevad arutlusel oleva teema valdkonnas.

(4) Platvormi abistab sekretariaat, mille paneb kokku komisjon. Sekretariaat valmistab ette koosolekuid, platvormi töökavu ja aruandeid.

(4) Platvormi abistab sekretariaat, mille paneb kokku komisjon. Sekretariaat valmistab ette koosolekuid, platvormi töökavade projekte ja aruannete projekte tihedas koostöös juhatusega ja selle järelevalve all. Samuti järgib ta platvormi soovitusi.

 

(4 a) Platvormi töö toimub ELi toimimise lepingu artiklis 15 sätestatud läbipaistvuse põhimõtte kohaselt.

(5) Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu korrapäraselt platvormi tegevusest.

(5) Platvorm edastab lõike 2 punktis b osutatud töökavad ja lõike 2 punktis c a osutatud aruanded komisjonile. Komisjon esitab töökavad ja aruanded Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8

Artikkel 8

Koostöö

Koostöö

Platvorm teeb vajaduse korral koostööd muude liidu tasandi eksperdirühmade ja komiteedega, kelle töö on seotud deklareerimata töö probleemide lahendamisega, eelkõige kõrgemate tööinspektorite komitee (SLIC), töötajate lähetamise eksperdikomitee, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni, tööhõivekomitee (EMCO), sotsiaalkaitsekomitee (SPC) ja maksustamise valdkonnas tehtava halduskoostöö töörühmaga. Võib korraldada ka ühiseid koosolekuid.

1. Platvorm teeb vajaduse korral koostööd muude liidu tasandi eksperdirühmade ja komiteedega, kelle töö on seotud deklareerimata töö probleemide lahendamisega, eelkõige kõrgemate tööinspektorite komitee (SLIC), töötajate lähetamise eksperdikomitee, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni, H5NCP ELi platvormi, tööhõivekomitee (EMCO), sotsiaalkaitsekomitee (SPC) ja maksustamise valdkonnas tehtava halduskoostöö töörühmaga. Tulemuslikuma töö ja tõhusama mõju huvides korraldatakse ühiseid koosolekuid. Selliste koosolekute protokollid edastatakse mõistliku aja jooksul Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

1 a. Välditakse muude liidu tasandi organite töö dubleerimist. Sel eesmärgil on väga tähtsad läbipaistvus ja teabe vahetamine.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud üldised vahendid nähakse ette tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmis (EaSI), mille iga-aastasteks assigneeringuteks annab finantsraamistiku piires loa eelarvepädev asutus.

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud üldised vahendid nähakse ette tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmis (EaSI), mille iga-aastasteks assigneeringuteks annab finantsraamistiku piires loa eelarvepädev asutus. Komisjon tagab, et EaSI finantsvahendeid kasutatakse läbipaistvalt ja tulemuslikult.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Neli aastat pärast käesoleva otsuse jõustumist esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele aruande selle kohaldamise kohta. Aruandes antakse hinnang sellele, kuivõrd on platvorm aidanud kaasa artiklis 2 sätestatud eesmärkide saavutamisele ja mil määral on ta täitnud artiklis 3 ja platvormi töökavades sätestatud ülesandeid.

Komisjon esitab ... * [neli aastat pärast käesoleva otsuse jõustumist], olles konsulteerinud platvormiga, Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele aruande selle kohaldamise ja lisaväärtuse kohta. Aruandes antakse eelkõige hinnang sellele, kuivõrd on platvorm aidanud kaasa artiklis 2 sätestatud eesmärkide saavutamisele, täitnud oma artiklis 3 sätestatud missiooni, täitnud oma artiklis 4 sätestatud ülesandeid ja käsitlenud oma töökavades sätestatud prioriteete. Kui see on asjakohane, tuuakse ära ka puudused ja esitatakse ettepanekud platvormi toimimise kohta.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 a

 

Õiguste kaitse

 

Isikuid, kes annavad platvormile kas otse või riiklike täitevasutuste kaudu teada deklareerimata töö juhtudest, kaitstakse tööandja poolse ebasoodsa kohtlemise eest.

(1)

             ELT C 458, 19.12.2014, lk 43.

(2)

              ELT C 415, 20.11.2014, lk 37.


SELETUSKIRI

           Euroopa Parlamendi kaheksas koosseis peab kohe oma ametiaja alguses käsitlema üht kõige häirivamat ja keerukamat probleemi – deklareerimata tööd. Ülesande keerukus tuleneb juba tema olemusest – igasugune tasustatud tegevus, mis on oma olemuselt seaduslik, kuid riiklikes asutustes deklareerimata või (näilise füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise puhul) valesti deklareeritud.

           Selleks et edukalt käsitleda deklareerimata töö mitmetahulist probleemi, tuleb kõigepealt objektiivselt käsitleda selle tegelikku olemust. Sellest ilmneb, et nõuetekohase registreerimise vältimine on otsene põhjus, mis toob kaasa mitmesuguseid väga negatiivseid mõjusid ja tagajärgi.

           Oma ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa platvormi loomise kohta on komisjon seadnud esikohale jõustamisele keskenduva lähenemisviisi, mille eesmärk on deklareerimata töö ennetamine ja tõkestamine. Sellega nähakse ette tõhustatud koostöö võitluseks tööõiguse rikkumise, maksudest kõrvalehoidumise ning sotsiaalkaitsenõuete täitmata jätmise vastu, mis on kahtlemata ka iseenesest väga murettekitavad probleemid.

           Kuid üha enam jõutakse arusaamisele, et jõustamisega peab kaasnema ennetav ja toetav poliitika ning meetmed, mille eesmärk on deklareerimata töökohtade seadustamine – nt maksusoodustused, maksevähendused ja toetuskavad. Deklareerimata töö jätkuv laialdane levik kõigis liikmesriikides näitab, et asjaomastele töökohtadele on olemas nii nõudlus kui ka pakkumine – seepärast ei tohiks neid töökohti kaotada, vaid need tuleks pigem integreerida sotsiaalse turumajanduse ametlike eeskirjade raamesse.

           Seepärast peaks platvormi peaeesmärk olema pakkuda liidu tasandil lisandväärtust jõupingutustele, et mitte ainult ennetada ja tõkestada deklareerimata tööd, vaid esmajoones seadustada asjaomased töökohad. Vajadus eesmärgipärase ennetava poliitika järele tuleneb vajadusest suurendada tootlikkust, et võidelda püsivalt väikese majanduskasvu ja deflatsiooni vastu.

           Selline poliitika on veelgi vajalikum, kui võtta arvesse Eurofoundi hiljutisi uuringutulemusi, mis näitavad tugevat seost ühelt poolt deklareerimata majanduse suuruse ja kasvu ning teiselt poolt kokkuhoiupoliitika, drastiliste eelarvekärbete, liberaliseerimise ja riigi rolli minimeerimise vahel. Sama uuring näitab, et alternatiivne lähenemisviis – suurendada riigi kulutusi tööturule ja sotsiaalkaitsele – on tugevalt seotud deklareerimata majanduse osakaalu vähenemisega.

Platvorm annab võimaluse koguda ja jagada usaldusväärset teavet parimate tavade ja püsivate probleemide kohta ning teha koostööd tõhusate jõustamis- ja toetamismeetmete kavandamisel ja rakendamisel.

Meetmeid on vaja rakendada kiiresti, arvestades deklareerimata töö mitmesuguseid väga negatiivseid tagajärgi – miljonid töötajad kõikjal liidus peavad taluma ärakasutamist ning ebakindlaid töö- ja elutingimusi, väga ebaaus konkurents takistab ühtse turu toimimist ning liikmesriikide eelarved ja sotsiaalkindlustussüsteemid jäävad ilma märkimisväärsetest summadest. Samuti peaks olema selge, et ainult liikmesriikide ning sotsiaalpartnerite ja muude sidusrühmade ühised jõupingutused (sh piirkondlikul tasandil) koos ELi institutsioonide ja võimalustega võivad aidata välja pääseda sellest väga tõsiste probleemide ja puuduste rägastikust.

Selline arusaamine deklareerimata töö probleemi tegelikust olemusest ja platvormi kavandatavatest ülesannetest peaks võimaldama jõuda kokkuleppele liikmesuse, osalemise, menetluste ja otsustusprotsessidega seotud küsimustes. Samuti peaks see olema aluseks tööprogrammile, mis vastab täielikult vajadusele kiiresti sihipäraseid meetmeid võtta, et pöörata ümber praegune deklareerimata töö kasvu suundumus ning suurendada seaduslike töökohtade arvu, mis pakuvad korralikku teenistust ja vajalikke teenuseid tarbijatele, andes samal ajal panuse ausasse turukonkurentsi ja jätkusuutlikku eelarve stabiliseerimisse.


SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (23.1.2015)

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Arvamuse koostaja: Dennis de Jong

LÜHISELGITUS

2014. aasta jaanuari resolutsioonis tõhusa tööjärelevalve kohta kutsus Euroopa Parlament üles tugevdama tööinspektsioonide vahelist koostööd ja tööinspektsioonide tegevust võitluses deklareerimata tööga.

Komisjon soovitas oma 2014. aasta aprilli ettepanekus rajada Euroopa platvorm. Nimetatud platvorm peaks parandama ELi tasandil deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd. Platvorm ühendaks erinevaid riiklikke täitevasutusi, kes osalevad võitluses deklareerimata tööga – nähtusega, mis kahjustab tõsiselt töötingimusi, ausat konkurentsi ja avaliku sektori eelarveid.

Arvamuse koostaja pooldab kõnealuse platvormi loomist, kuigi sellest meetmest üksi ei piisa, et võtta järelmeetmeid mitmete ettepanekute, sealhulgas seadusandlike ettepanekute suhtes, mida sisaldab eespool nimetatud resolutsioon. Ta soovitab teha muudatusi, mis muudaksid platvormi ülesanded ja eesmärgid tõhusamaks.

Eelkõige peab ta ülioluliseks lisada otsuse reguleerimisalasse valelikult deklareeritud töö. Valeandmete esitamine tööaja või palga kohta kujutab endast valelikult deklareeritud tööd, mida ei saa platvormi pädevusalast välja jätta.

Arvamuse koostaja on samuti veendunud, et platvorm aitaks edukalt hõlbustada liikmesriikide ühiseid uurimisi. Platvormi praktiline väärtus hakkab suurel määral sõltuma tulemustest, mida seda liiki operatiivkoostööga saavutatakse. Teisalt on küsitav üle-euroopaliste teadlikkuse tõstmise kampaaniate mõju, sest sellised kampaaniad on enamasti tõhusamad riiklikul tasandil – seda eriti siis, kui riigi tööturu osapooled neile aktiivselt kaasa aitavad. Sel põhjusel pooldab arvamuse koostaja nii tööturu osapoolte tihedat kaasamist platvormi tegevusse kui ka riigi kontaktisiku ideed.

Viimasena veel üks sama tähtis punkt: arvamuse koostaja leiab, et sellesse protsessi on väga oluline kaasata Euroopa Parlament ning paluda sellel institutsioonil nimetada ametisse sõltumatu esindaja, kes osaleks platvormi töös koos riikide ametiasutuste ja Euroopa Komisjoniga.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu otsus

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS deklareerimata ja valelikult deklareeritud töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta

Selgitus

Kogu teksti läbiv horisontaalne muudatusettepanek. Platvormi tõhusaks toimimiseks on hädavajalik lisada mitte ainult näiline füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine, vaid ka muu valelikult deklareeritud töö, nagu valeandmete esitamine tööaja või palga kohta.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlament kiitis resolutsioonis „Tõhus tööjärelevalve kui Euroopas töötingimuste parandamise strateegia”27 heaks komisjoni algatuse luua Euroopa platvorm ja kutsus üles tugevdama koostööd võitluses deklareerimata tööga.

(4) Euroopa Parlament kiitis resolutsioonis „Tõhus tööjärelevalve kui Euroopas töötingimuste parandamise strateegia”27 heaks komisjoni algatuse luua Euroopa platvorm ja kutsus üles tugevdama koostööd võitluses deklareerimata tööga, sest see toob kaasa turgu moonutava ebaausa konkurentsi.

__________________

__________________

27 Euroopa Parlamendi 14. jaanuari 2014. aasta resolutsioon „Tõhus tööjärelevalve kui Euroopas töötingimuste parandamise strateegia” (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

27 Euroopa Parlamendi 14. jaanuari 2014. aasta resolutsioon „Tõhus tööjärelevalve kui Euroopas töötingimuste parandamise strateegia” (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Euroopa Liidu tasandil on deklareerimata tööd määratletud järgmiselt: „igasugune tasustatud tegevus, mis on oma olemuselt seaduslik, kuid riiklikes asutustes deklareerimata, võttes arvesse liikmesriikide õigusliku reguleerimise süsteemide erinevusi”7; seega on välja jäetud mistahes ebaseaduslik tegevus.

(5) Deklareerimata tööd on komisjoni 24. oktoobri 2007. aasta teatises „Tõhustagem võitlust deklareerimata töö vastu” määratletud järgmiselt: „igasugune tasustatud tegevus, mis on oma olemuselt seaduslik, kuid riiklikes asutustes deklareerimata, võttes arvesse liikmesriikide õigusliku reguleerimise süsteemide erinevusi”; seega on välja jäetud mistahes ebaseaduslik tegevus.

__________________

__________________

7 Komisjoni teatis „Tõhustagem võitlust deklareerimata töö vastu” KOM(2007)628, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:ET:HTML

7 Komisjoni teatis „Tõhustagem võitlust deklareerimata töö vastu” KOM(2007)628, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:ET:HTML

Selgitus

Viitamine komisjoni teatisele on selgem ja täpsem, kui lihtsalt viide „Euroopa Liidu tasandil”. Tekst on kooskõlas nõukogu üldise lähenemisviisi kavandiga.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Füüsilisest isikust ettevõtja staatuse kuritarvitamist, kas siis riigisiseselt või piiriülestes olukordades, on tihtipeale seostatud deklareerimata tööga. Näilise füüsilisest isikust ettevõtjaga on tegemist juhul, kui isik selleks, et vältida teatavaid maksukohustusi, on ametlikult registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, kuid tema töötamise puhul on täidetud töösuhtele omased kriteeriumid. Näiline füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine on seega valelikult deklareeritud töö ja peaks hakkama kuuluma probleemide hulka, millega platvorm tegeleb.

(6) Deklareerimata töö kõrval peaks platvorm tegelema valelikult deklareeritud tööga. See määratlus viitab tasustatavale tegevusele, mis on oma laadilt õiguspärane, kuid millest ei ole riigiasutustele korrakohaselt teatatud. Valelikult deklareeritud töö erivorm on füüsilisest isikust ettevõtja staatuse kuritarvitamine, kas siis riigisiseselt või piiriülestes olukordades. Näilise füüsilisest isikust ettevõtjaga on tegemist juhul, kui isik selleks, et vältida teatavaid maksukohustusi, on ametlikult registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, kuid tema töötamise puhul on täidetud töösuhtele omased kriteeriumid. Näiline füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine on seega valelikult deklareeritud töö ja peaks hakkama kuuluma probleemide hulka, millega platvorm tegeleb.

Selgitus

Nagu märkis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, võib ilma täiendavate selgituseta tunduda, et näiline füüsilisest isikust ettevõtja ja deklareerimata töö on kaks eri teemat. Kuid tegevust näilise füüsilisest isikust ettevõtjana peetakse üldiselt valelikult deklareeritud tööks ja seetõttu on see deklareerimata tööga tegelikult tihedalt seotud. Samuti võib eksisteerida muid valelikult deklareeritud töö vorme, näiteks tööaja või palga kohta valeandmete esitamine. Selleks, et kõnealuse otsuse reguleerimisala oleks täiesti arusaadav, on vaja teha selgeks, et platvormi pädevusalasse kuulub igasugune valelikult deklareeritud töö.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Deklareerimata tööl on suur mõju asjaomastele töötajatele, kes peavad leppima ebakindlate töötingimustega, palju madalamate palkadega ning oluliselt väiksema kaitsega tööd ja sotsiaalkaitset käsitlevate õigusaktide alusel, mistõttu nad jäävad ilma piisavatest sotsiaalhüvitistest, pensioniõigusest ja juurdepääsust tervishoiule, aga ka kutseoskuste arendamise ja elukestva õppe võimalustest.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Deklareerimata tööl on tõsised tagajärjed eelarvele, kuna vähenevad maksu- ja sotsiaalkindlustustulud. See mõjub kahjulikult tööhõivele, tootlikkusele, töötingimusi käsitlevate normide täitmisele, kutseoskuste arendamisele ja elukestvale õppele. Samuti halvendab deklareerimata töö sotsiaalkaitsesüsteemide rahastamise jätkusuutlikkust, jätab töötajad ilma ettenähtud sotsiaalhüvitistest, selle tagajärjeks on ka pensionõiguste vähenemine ja halvem juurdepääs tervishoiuteenustele.

(7) Deklareerimata tööl on tõsised tagajärjed eelarvele, kuna vähenevad maksu- ja sotsiaalkindlustustulud. See mõjub kahjulikult tööhõivele, tootlikkusele, töötingimusi käsitlevate normide täitmisele, kutseoskuste arendamisele ja elukestvale õppele. Samuti halvendab deklareerimata töö sotsiaalkaitsesüsteemide rahastamise jätkusuutlikkust, jätab töötajad ilma ettenähtud sotsiaalhüvitistest, selle tagajärjeks on ka pensionõiguste vähenemine ja halvem juurdepääs tervishoiuteenustele. Deklareerimata töö kahjustab siseturu toimimist ja tekitab ebaausat konkurentsi, mis põhjustab turumoonutusi. Deklareerimata töö probleemiga tuleks tegeleda liikmesriigi tasandil, kasutades selleks muu hulgas fiskaal- ja sotsiaalpoliitika tõhusat jõustamist.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Liikmesriikides on deklareerimata töö takistamiseks rakendatud mitmesuguseid poliitilisi lähenemisviise ja meetmeid. Liikmesriigid on sõlminud ka kahepoolseid kokkuleppeid ja korraldanud mitmepoolseid projekte deklareerimata töö teatavate aspektide käsitlemiseks. Loodav platvorm ei takista halduskoostöö alaste kahepoolsete kokkulepete või muude meetmete rakendamist..

(8) Deklareerimata töö avaldab negatiivset mõju ka siseturu toimimisele. Liikmesriikides on deklareerimata töö takistamiseks rakendatud mitmesuguseid poliitilisi lähenemisviise ja meetmeid. Liikmesriigid on sõlminud ka kahepoolseid kokkuleppeid ja korraldanud mitmepoolseid projekte deklareerimata töö teatavate aspektide käsitlemiseks. Loodav platvorm ei takista halduskoostöö alaste kahepoolsete kokkulepete või muude meetmete rakendamist. Deklareerimata töö vastu võitlemisel peaksid põhivastutust kandma endiselt liikmesriigid.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Liikmesriikide koostöö tugevdamine ELi tasandil on jätkuvalt vajalik, et liikmesriigid saaksid tõhusamalt ja tulemuslikumalt ennetada ja tõkestada deklareerimata tööd.

(10) Vastastikusel abistamisel, läbipaistvusel ja konfidentsiaalsusel põhineva liikmesriikidevahelise aktiivse koostöö tugevdamine ELi tasandil on vajalik, et liikmesriigid saaksid tõhusamalt ja tulemuslikumalt ennetada ja tõkestada deklareerimata tööd. Tõhustatud koostöö eesmärk on soodustada deklareeritud tööd, mis muudetakse sel eesmärgil vähem bürokraatlikuks ja väiksemat halduskoormust nõudvaks, tagades seeläbi, et deklareerimata töö on teiste valikuvõimalustega võrreldes vähem atraktiivne.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Riiklikud tööinspektsioonid ja täitevorganid vajavad sageli kohest juurdepääsu teise riigi ametiasutuste käsutuses olevatele andmetele ja teabele. Seetõttu on tõhus ja kiire andmevahetus deklareerimata töö piiramiseks hädavajalik.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Platvormi ülesandeks saab olema kaasa aitamine teabe- ja parimate tavade vahetamisele, põhjalike valdkondlike teadmiste kogumise ja analüüsimise jaoks vajaliku ELi tasandi raamistiku loomine, samuti liikmesriikide erinevate riiklike täitevasutuste koostöö koordineerimise parandamine.

(11) Vastastikusel abistamisel, läbipaistvusel ja konfidentsiaalsusel põhineva liikmesriikidevahelise aktiivse koostöö tugevdamine ELi tasandil on vajalik, et liikmesriigid saaksid tõhusamalt ja tulemuslikumalt ennetada ja tõkestada deklareerimata tööd. Lisaks on platvormi eesmärk jagada liikmesriikide vahel parimaid tavasid selge ja lihtsa reguleerimise vallas, et vähendada tahtmatuid eksimusi eelkõige füüsilisest isikust ettevõtjate ning VKEde seas.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Töötingimusi ja sotsiaalkaitset töökohal käsitlevate liidu õigusaktide jõustamisega seotud praktiliste probleemide tuvastamine, analüüs ja lahendamine kuuluvad peamiselt riiklike tööinspektsioonisüsteemide pädevusse, mistõttu nad peavad tegema liidu tasandil tihedat ja tõhusat koostööd.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Platvorm peaks kasutama kõiki asjakohaseid teabeallikaid, eelkõige uuringuid, liikmesriikide sõlmitud kahepoolseid kokkuleppeid ja mitmepoolse koostöö projekte ning looma sünergiaid olemasolevate ELi tasandi instrumentide ja struktuuridega, et nende meetmete tõkestav või ennetav mõju oleks maksimaalne. Liikmesriikide tegevuse koordineerimine võiks toimuda ühiste koolituste korras, vastastikuste eksperdihinnangute koostamise ja andmevahetuse võimaluste leidmise käigus. Üleeuroopaliste kampaaniate korraldamine või ühtsete strateegiate väljatöötamine aitaks samuti suurendada teadlikkust deklareerimata töö probleemidest.

(12) Platvorm peaks kasutama kõiki asjakohaseid teabeallikaid, eelkõige uuringuid, liikmesriikide sõlmitud kahepoolseid kokkuleppeid, mitmepoolse koostöö projekte ja aruandeid liidu õiguse rakendamise kohta deklareerimata töö valdkonnas, ning looma sünergiaid olemasolevate ELi tasandi instrumentide ja struktuuridega, et nende meetmete tõkestav või ennetav mõju oleks maksimaalne. Liikmesriikide tegevuse koordineerimine võiks toimuda ühiste koolituste korras, vastastikuste eksperdihinnangute koostamise ja andmevahetuse võimaluste leidmise käigus kooskõlas andmekaitse eeskirjadega, kasutades vajaduse korral siseturu infosüsteemi (IMI) ja sotsiaalkindlustusalase teabe elektroonilise vahetamise (EESSI) süsteemi. Platvorm võiks samuti edendada liikmesriikide ühiseid uurimisi, seda eelkõige piiriüleste juhtumite korral. Liikmesriigid peaksid olema võimelised täitma vabatahtlikkuse alusel platvormi soovitusi.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a) Platvorm peaks hoolikalt jälgima, kuidas rakendatakse liidu uusi eeskirju, millest võib olla abi deklareerimata tööga võitlemisel, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL riigihangete kohta1a ning eelkõige selle sätteid alltöövõtu ja põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste kohta.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Deklareerimata töö probleemidega tegelevad peamiselt kolm erinevat riiklikku täitevasutust: tööinspektsioonid, sotsiaalkindlustusasutused ja maksuametid. Mõnikord on kaasatud ka migratsiooni-, tööturu- ja tolliasutused, politsei, riigiprokuratuur ja tööturu osapooled.

(13) Deklareerimata töö piiramisega tegeleb sageli mitu riiklikku täitevasutust: nende seas tööinspektsioonid, sotsiaalkindlustusasutused, tervishoiu- ja ohutusinspektsioonid ning maksuametid. Mõnikord on kaasatud ka migratsiooni-, tööturu- ja tolliasutused, politsei, riigiprokuratuur ja tööturu osapooled.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Selleks, et deklareerimata töö probleeme saaks lahendada laiaulatuslikult ja edukalt, tuleb liikmesriikides rakendada erinevaid poliitilisi vahendeid ja seda saab paremini teha siis, kui asjaomaste asutuste vahel tehakse struktureeritud koostööd. Koostöösse tuleks kaasata kõik riigiasutused, kes juhivad tegevust ja/või tegutsevad deklareerimata töö ennetamise ja/või tõkestamise valdkonnas.

(14) Selleks, et deklareerimata töö probleeme saaks lahendada laiaulatuslikult ja edukalt, tuleb liikmesriikides rakendada erinevaid poliitilisi vahendeid ja seda saab paremini teha siis, kui asjaomaste asutuste vahel tehakse struktureeritud koostööd. Platvormi tuleks kaasata kõik riigiasutused ja muud huvirühmad, kes juhivad tegevust ja/või tegutsevad deklareerimata töö ennetamise ja/või tõkestamise valdkonnas. Liikmesriikidele peaks jääma pädevus otsustada, millised asutused neid platvormi eri tegevustes esindavad.

Selgitus

Käesolev ettepanek tuleneb nõukogu üldise lähenemisviisi kavandist ja selle eesmärk on teha selgeks, et liikmesriikidele jäetakse õigus otsustada, millised riigiasutused osalevad nende nimel platvormi tegevustes.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Platvorm peaks kaasama ELi tasandi tööturu osapooli, seda nii sektoriüleselt kui ka nende sektorite kaupa, mida deklareerimata töö kõige rohkem mõjutab, ning tegema koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO), ja liidu detsentraliseeritud asutustega, eelkõige Eurofoundi ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuriga. Eurofoundi ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri kaasamine vaatlejatena platvormi töösse ei nõua nende asutuste töötajatelt lisaülesannete täitmist.

(16) Platvorm peaks kaasama Euroopa Parlamendi, ELi tasandi tööturu osapooled, seda nii sektoriüleselt kui ka nende sektorite kaupa, mida deklareerimata töö kõige rohkem mõjutab, ning tegema koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO), ja liidu detsentraliseeritud asutustega, eelkõige Eurofoundi ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuriga. Eurofoundi ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri kaasamine vaatlejatena platvormi töösse ei nõua nende asutuste töötajatelt lisaülesannete täitmist. Euroopa Parlamendi esindajal peaks olema platvormi juures vaatleja staatus.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 1 lõike 2 punkti b a (uus) kohta.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a) Komisjon peaks platvormi töö kohta avaldama iga-aastase tegevusaruande.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 7 lõike 5 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Platvormi tegevust ja tööülesandeid tuleks rahastada tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) tegevussuuna „Progress” alt assigneeringute ulatuses, mille määravad kindlaks eelarvepädevad institutsioonid.

(21) Platvormi tegevust ja tööülesandeid tuleks rahastada tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) tegevussuuna „Progress” alt assigneeringute ulatuses, mille määravad kindlaks eelarvepädevad institutsioonid. Komisjon peaks tagama, et finantsvahendeid kasutatakse läbipaistvalt ja tulemuslikult platvormi tegevuseks.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Komisjon võtab võrgustiku loomiseks vajalikud haldusmeetmed,

(22) Komisjon võtab platvormi loomiseks vajalikud haldusmeetmed,

Selgitus

Selgitus, mis sisaldub ka nõukogu üldise lähenemisviisi kavandis.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a) Kuigi platvorm on esimene kindel samm selles suunas, et parandada liikmesriikidevahelist koostööd deklareerimata töö vastu võitlemisel, ei tohiks seda pidada liidu ainsaks võimalikuks vahendiks selle nähtusega võitlemisel. Eelkõige peaks komisjon jätkuvalt kontrollima kehtivaid riiklikke ja liidu õigusakte, et teha kindlaks, kas need otseselt või kaudselt soodustavad deklareerimata tööd.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Käesolevaga luuakse deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendav ELi platvorm (edaspidi „platvorm”).

(1) Käesolevaga luuakse deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise eesmärgil liidu tasandil liikmesriikidevahelist koostööd edendav Euroopa platvorm (edaspidi „platvorm”).

Selgitus

Selgitus koostöö kohta vastavalt nõukogu üldise lähenemisviisi kavandile.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) Euroopa Parlamendi liige, kes on vastutava komisjoni liige, ja/või sõltumatu esindaja, kelle nimetab Euroopa Parlament.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) EMP riikide esindajad.

(d) üks esindaja igast EMP riigist.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) parandada liikmesriikide erinevate täitevasutuste vahelist ELi tasandi koostööd ennetamaks ja tõkestamaks tõhusamalt ja tulemuslikumalt deklareerimata tööd, sealhulgas näilist füüsilisest isikust ettevõtjana töötamist,

(a) parandada liikmesriikide erinevate täitevasutuste ja muude huvirühmade vahelist tõhusat ja tihedat ELi tasandi koostööd, et tõhusamalt ja tulemuslikumalt ennetada ja tõkestada deklareerimata tööd, sealhulgas fiktiivset füüsilisest isikust ettevõtjana töötamist,

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) piiriülese tegevuse koordineerimine.

(c) praktiliste, tõhusate ja tulemuslike piiriüleste operatiivmeetmete ning piirialade kohalike ja piirkondlike ametiasutuste vahel selliste meetmete alase teabevahetuse ergutamine, algatamine ja hõlbustamine.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) analüüsimeetodite väljatöötamine hindamaks mitmesuguste poliitiliste meetmete (sealhulgas nii ennetavad ja karistavad meetmed kui ka üldised tõkestavad meetmed) tõhusust deklareerimata töö esinemissageduse mõjutamisel;

(b) mitmesuguste poliitiliste meetmete (sealhulgas nii ennetavad ja tõkestavad meetmed kui ka üldised toetavad meetmed) tõhususe analüüsimine deklareerimata töö esinemissageduse mõjutamisel ning põhjuste analüüsimine, miks mõnedes liikmesriikides ja piirkondades esineb vähem deklareerimata tööd kui teistes;

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) mittesiduvate juhiste vastuvõtmine kontrollijate jaoks, samuti heade tavade käsiraamatu ja deklareerimata töö takistamiseks läbiviidava kontrolli ühtsete põhimõtete käsiraamatu vastuvõtmine;

(d) mittesiduvate juhiste väljatöötamine kontrollijate jaoks, samuti heade tavade käsiraamatu ja deklareerimata töö takistamiseks läbiviidava kontrolli ühtsete põhimõtete käsiraamatu väljatöötamine;

Selgitus

On lisatud nõukogu üldise lähenemisviisi kavandi teatud osi, mis selgitavad koostöö liiki.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f) võimaluste uurimine, kuidas parandada andmete ühist kasutamist kooskõlas liidu andmekaitse-eeskirjadega, sh võimaluste uurimine, kuidas kasutada siseturu infosüsteemi (IMI) ja sotsiaalkindlustusalase teabe elektroonilise vahetamise (EESSI) süsteemi;

(f) võimaluste uurimine ja väljapakkumine, kuidas luua kiire teabevahetuse usaldusväärne ja tõhus süsteem ning parandada andmete ühist kasutamist kooskõlas liidu andmekaitse-eeskirjadega, sh võimaluste uurimine, kuidas kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1024/20121a loodud siseturu infosüsteemi (IMI) ja sotsiaalkindlustusalase teabe elektroonilise vahetamise (EESSI) süsteemi;

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (siseturu infosüsteemi määrus) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1).

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h) vastastikuste eksperdihinnangute korraldamine eesmärgiga jälgida liikmesriikides saavutatut deklareerimata töö vastu võitlemisel, sealhulgas toetus nende Euroopa Ülemkogu esitatud riigipõhiste soovituste rakendamisel, mis on seotud deklareerimata töö vastase võitluse või sellise töö ennetamisega;

(h) vastastikuste eksperdihinnangute korraldamine eesmärgiga jälgida liikmesriikides saavutatut deklareerimata töö vastu võitlemisel;

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Liikmesriigid esitavad komisjonile kõigi deklareerimata töö ennetamise ja/või tõkestamisega tegelevate täitevasutuste nimekirja ja nende kontaktandmed.

3. Liikmesriigid esitavad komisjonile kõigi deklareerimata töö ennetamise ja/või tõkestamisega tegelevate asjaomaste asutuste nimekirja ja nende kontaktandmed.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Platvormi tööd koordineerib ja koosolekuid juhatab komisjon.

1. Platvormi tööd edendab ja hõlbustab ning koosolekuid juhatab komisjon.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Komisjon avaldab platvormi töö kohta iga-aastase tegevusaruande.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Platvorm hoidub võimaluse korral teiste asutuste poolt juba tehtava töö dubleerimisest ja selle asemel kooskõlastab nendega teabe jagamist.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud üldised vahendid nähakse ette tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmis (EaSI), mille iga-aastasteks assigneeringuteks annab finantsraamistiku piires loa eelarvepädev asutus.

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud üldised vahendid nähakse ette tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmis (EaSI), mille iga-aastasteks assigneeringuteks annab finantsraamistiku piires loa eelarvepädev asutus. Komisjon tagab, et EaSI finantsvahendeid kasutatakse läbipaistvalt ja tulemuslikult.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 a

 

Õiguste kaitse

 

Isikuid, kes teavitavad platvormi kas otse või riiklike täitevasutuste või platvormi vaatlejate kaudu deklareerimata töö juhtudest, kaitstakse tööandja ebasoodsa kohtlemise eest.

MENETLUS

Pealkiri

Deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomine

Viited

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

16.4.2014

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Dennis de Jong

17.7.2014

Arutamine parlamendikomisjonis

4.12.2014

21.1.2015

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

14

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Marc Tarabella


NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS (22.1.2015)

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomise kohta

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Arvamuse koostaja: Kostadinka Kuneva

LÜHISELGITUS

Inimväärse töö küsimus ei ole kunagi olnud nii oluline kui viimastel aastatel. Seetõttu tuleb erilist tähelepanu pöörata tööalase ebakindlusega otseses seoses oleva deklareerimata töö ennetamisele. Euroopa Parlament nõudis oma 14. jaanuari 2014. aasta resolutsioonis tööinspektsioonide tihedamat koostööd ja nende tõhustamist, et võidelda deklareerimata töö vastu. See on ka põhjus, miks arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle. Deklareerimata töö on eriliselt kahjuliku mõjuga nähtus, mille ulatus praeguse kriisi oludes suureneb, kuna kokkuhoiumeetmed võivad põhjustada varimajanduse osakaalu suurenemist. Veelgi murettekitavam on aga asjaolu, et töötajad nõustuvad sageli deklareerimata tööga, kuna see on ainus võimalus saada kõrgemat palka, mis ei pruugi aga sellegipoolest äraelamist võimaldada. ELi tasandil kooskõlastatud lähenemisviis mitteametliku töö põhjuste väljaselgitamiseks ja selle vastu võitlemiseks võiks aidata parandada töötajate õigusi ja kaitset, suurendada sotsiaalkindlustussüsteemi rahastamist ning tõhustada tööstandardeid. Kuna naised on Euroopa tööturul endiselt alahõivatud, tuleks mis tahes ettepanekuga, mille eesmärk on aidata saavutada 2020. aastaks 75% tööhõive peamine eesmärk ja veelgi enam ELi lepingu artikli 3 lõikes 3 sätestatud täielik tööhõive, püüda vähendada meeste ja naiste vahel valitsevaid erinevusi tööhõives osalemise osas. Naiste tööhõive edendamine on väga oluline, et neil oleks võimalus teha kindlat ja inimväärset tööd ning pakkuda lastele inimväärseid elamistingimusi, samuti on see majanduskasvu edendav tegur.

Ehkki traditsiooniliselt suure deklareerimata töö osakaaluga majandusharudes, nagu ehitus või remondi- ja renoveerimistööd, on naiste osakaal väiksem, peetakse nende töötingimusi deklareerimata tööd tehes sageli ebasoodsamaks, mistõttu tuleks selle küsimusega tegeleda ELi platvormi raames. Vaatamata mitteametliku majanduse ulatusele on vähe andmeid deklareerimata töö olemuse kohta ELis. Sageli arvatakse, et naised on altimad deklareerimata tööd vastu võtma, kuna neil ei ole võimalik tegutseda ametlikus majanduses ning nende töökohad deklareerimata tööd tehes on püsivamad kui meeste puhul. Kodumajapidamistes tehtavat naiste tööd, nagu koristamine, lastehoid või eakate eest hoolitsemine, on eriti keeruline kontrollida ning sageli on tegu ebakindla, alatasustatud ja deklareerimata tööga.

2014. aastal avaldatud Eurobaromeetri küsitlusest selgus, et sooline palgalõhe on deklareerimata töö puhul täiesti olemas ning naiste keskmine teenistus on 231 eurot võrreldes meeste 402 euroga. 19% juhtudel (meeste puhul 12% juhtudel) väitsid naised, et peamine põhjus, miks nad teevad deklareerimata tööd, on see, et neil puuduvad muud sissetulekuallikad. Nad märkisid, et nn ümbrikupalgad moodustavad nende sissetulekust 45%, meeste sissetulekust aga ainult 29%.

Komisjoni ettepaneku osas juhib arvamuse koostaja tähelepanu asjaolule, et deklareerimata töö määratlus kui „igasugune tasustatud tegevus, mis on oma olemuselt seaduslik, kuid riiklikes asutustes deklareerimata, ja mille puhul on arvesse võetud liikmesriikide õigusliku reguleerimise süsteemide erinevusi” on pärit 1998. aastast ning sellisena ei saa seda kuidagi pidada ELi platvormi jaoks sobivaks aluseks. Ennekõike tuleks selleks, et tegeleda nõuetekohaselt kõikide asjaomaste töötajate olukorraga, võtta platvormi raames kohustus kohandada seda määratlust liikmesriikide tegeliku olukorraga.

Soopõhise lähenemisviisi puhul toob arvamuse koostaja välja kolm prioriteeti.

1.   Deklareerimata töö mitmepalgelisus Euroopa Liidus, mis hõlmab eri liiki ja väga erineva profiiliga töötajaid, eeldab liikmesriikidelt diferentseeritud lähenemisviisi, mistõttu on keeruline teostada järelevalvet ELi tasandil. ELi platvorm peaks sellega seoses pakkuma võimalusi töötada välja ühine arusaam deklareerimata töö olemusest, seejuures tuleks erilist tähelepanu pöörata kõige kaitsetumatele rühmadele, nagu deklareerimata naistöötajad, ning asjakohaste näitajate kasutamisele.

2.   Nimetatud ühise arusaama ja näitajate väljatöötamiseks on oluline kaasata ELi platvormi Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE), et tagada soolise võrdõiguslikkuse arvessevõtmine.

3.   Ehkki ELi platvorm on mõeldud õiguskaitseasutuste jaoks, ei tohiks jätta tähelepanuta deklareerimata töötajate konkreetseid vajadusi ja sellise tööga kaasnevaid tagajärgi ning asjaomased ametiasutused peaksid pöörama piisavat tähelepanu selliste töötajate töötingimustele ja kõikide tööturule integreerimisele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Deklareerimata töö olemus varieerub ühest riigist teise, sõltudes muu hulgas majandus-, haldus-, finants- ja sotsiaalsest kontekstist, samuti töötajate ja tööandjate motivatsioonist deklareerimata tööd teha, samuti on selle mõju elanike segmentide hulgas ebaproportsionaalne, näiteks arvestades sugu soo ja sisserändaja seisundit. Eriti suur probleem on peamiselt naiste tehtav kodutöö, kuna see on ebatüüpiline ja oma olemuse tõttu ei torka silma. Mis tahes vormis deklareerimata tööga võitlemiseks on vaja keerukat ja vastavalt kohandatud poliitiliste lähenemisviiside ja meetmete kogumit.

Selgitus

Kodutöö ja töö hooldussektoris on sageli reguleerimata ning seda teevad naised. Parimate tavade vahetamine platvormi raames võiks olla selle deklareerimata töötajate rühma jaoks oluline, kuna poliitilised lähenemisviisid, nagu kvalifikatsiooni tunnustamine või diskrimineerimise vastu suunatud meetmed, on komplekssed ja sõltuvad konkreetsest olukorrast.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b) Tõhustatud koostöö liikmesriikide vahel mitte ainult ei võimalda tegeleda selle probleemiga maksustamise seisukohast, vaid lubab ka vahetada parimaid tavasid sotsiaalse kaitse valdkonnas, nagu pensioniõigus ja juurdepääs tervishoiuteenustele, kaasa arvatud selliste deklareerimata töötajate rühmade jaoks, kes on eriti kaitsetus olukorras või teevad tööd, mida kõikides liikmesriikides isegi ei peeta deklareerimata tööks, näiteks mitteametlik lastehoid või perekondlikes lähisuhtevõrgustikes eakate pereliikmete eest hoolitsemine, millega tavaliselt tegelevad naised.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Liikmesriikides on deklareerimata töö takistamiseks rakendatud mitmesuguseid poliitilisi lähenemisviise ja meetmeid. Liikmesriigid on sõlminud ka kahepoolseid kokkuleppeid ja korraldanud mitmepoolseid projekte deklareerimata töö teatavate aspektide käsitlemiseks. Loodav platvorm ei takista halduskoostöö alaste kahepoolsete kokkulepete või muude meetmete rakendamist.

(8) Liikmesriikides on deklareerimata töö eri vormide takistamiseks rakendatud mitmesuguseid poliitilisi lähenemisviise ja meetmeid. Liikmesriigid on sõlminud ka kahepoolseid kokkuleppeid ja korraldanud mitmepoolseid projekte deklareerimata töö teatavate aspektide käsitlemiseks. Liikmesriikidel palutakse samuti liituda asjakohaste ILO konventsioonidega, nagu tööjärelevalvet käsitlev konventsioon nr 81 ja koduabilisi käsitlev konventsioon nr 189. Loodav platvorm peaks toetama liikmesriikide tegevust ning aitama parandada selliste kokkulepetega ühinemist ja nende kohaldamist.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Liikmesriikide koostöö tugevdamine ELi tasandil on jätkuvalt vajalik, et liikmesriigid saaksid tõhusamalt ja tulemuslikumalt ennetada ja tõkestada deklareerimata tööd.

(10) Liikmesriikide koostöö tugevdamine ELi tasandil on jätkuvalt vajalik, et liikmesriigid saaksid tõhusamalt ja tulemuslikumalt ennetada ja tõkestada deklareerimata tööd, võttes arvesse soolisi erinevusi.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 12

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Platvorm peaks kasutama kõiki asjakohaseid teabeallikaid, eelkõige uuringuid, liikmesriikide sõlmitud kahepoolseid kokkuleppeid ja mitmepoolse koostöö projekte ning looma sünergiaid olemasolevate ELi tasandi instrumentide ja struktuuridega, et nende meetmete tõkestav või ennetav mõju oleks maksimaalne. Liikmesriikide tegevuse koordineerimine võiks toimuda ühiste koolituste korras, vastastikuste eksperdihinnangute koostamise ja andmevahetuse võimaluste leidmise käigus. Üleeuroopaliste kampaaniate korraldamine või ühtsete strateegiate väljatöötamine aitaks samuti suurendada teadlikkust deklareerimata töö probleemidest.

(12) Platvorm peaks kasutama kõiki asjakohaseid teabeallikaid, eelkõige uuringuid, sh selliste asjaomaste liidu ametite uuringuid nagu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, kes tegeleb konkreetsete elanikkonnarühmade vajadustega, liikmesriikide sõlmitud kahepoolseid kokkuleppeid ja mitmepoolse koostöö projekte ning looma sünergiaid olemasolevate ELi tasandi instrumentide ja struktuuridega, et nende meetmete tõkestav või ennetav mõju oleks maksimaalne. Liikmesriikide tegevuse koordineerimine võiks toimuda ühiste koolituste korras, vastastikuste eksperdihinnangute koostamise ja andmevahetuse võimaluste leidmise käigus. Üleeuroopaliste kampaaniate korraldamine või ühtsete strateegiate väljatöötamine aitaks samuti suurendada teadlikkust deklareerimata töö probleemidest.

Selgitus

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi kaasamine on väga oluline tagamaks, et ELi platvormiga järgitakse igakülgselt sooliselt võrdõiguslikku lähenemisviisi. Ametlike töökohtade loomine on eriti oluline naiste jaoks, sest just naiste kaasamises jäädakse maha strateegia „Euroopa 2020” tööhõive-eesmärgi saavutamisel. Naiste tööhõive edendamine on väga oluline, et neil oleks võimalus teha kindlat ja inimväärset tööd ning pakkuda lastele inimväärseid elamistingimusi, samuti on see majanduskasvu edendav tegur.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 14

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Selleks, et deklareerimata töö probleeme saaks lahendada laiaulatuslikult ja edukalt, tuleb liikmesriikides rakendada erinevaid poliitilisi vahendeid ja seda saab paremini teha siis, kui asjaomaste asutuste vahel tehakse struktureeritud koostööd. Koostöösse tuleks kaasata kõik riigiasutused, kes juhivad tegevust ja/või tegutsevad deklareerimata töö ennetamise ja/või tõkestamise valdkonnas.

(14) Selleks, et deklareerimata töö probleeme saaks lahendada laiaulatuslikult ja edukalt, tuleks liikmesriikides rakendada erinevaid sooliselt võrdõiguslikke poliitilisi vahendeid, mis põhinevad kõikide asjaomaste asutuste ja osalejate vahelisel struktureeritud koostööl. Koostöösse tuleks kaasata kõik asutused ja osalejad, kes juhivad tegevust ja/või tegutsevad deklareerimata töö ennetamise ja/või tõkestamise valdkonnas. Erilist tähelepanu tuleks pöörata deklareerimata tööle varjatud või alahinnatud valdkondades, nagu kodutööde sektor.

 

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Loodavas platvormis tuleks esildada positiivseid meetmeid, näiteks maksusoodustusi ja teenuste osutamise vautšereid, et hõlbustada liidu kodanikel töötajaid seaduslikult tööle võtta ja täita oma ülesandeid tööandjatena, seda ka sotsiaalsektorites, nagu majapidamistööd, koristus- või lastehoiuteenused.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 16

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Platvorm peaks kaasama ELi tasandi tööturu osapooli, seda nii sektoriüleselt kui ka nende sektorite kaupa, mida deklareerimata töö kõige rohkem mõjutab, ning tegema koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO), ja liidu detsentraliseeritud asutustega, eelkõige Eurofoundi ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuriga. Eurofoundi ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri kaasamine vaatlejatena platvormi töösse ei nõua nende asutuste töötajatelt lisaülesannete täitmist.

(16) Platvorm peaks kaasama ELi tasandi tööturu osapooli, seda nii sektoriüleselt kui ka nende sektorite kaupa, mida deklareerimata töö kõige rohkem mõjutab, tõhustama sotsiaalset dialoogi ning tegema koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga (ILO), ja liidu detsentraliseeritud asutustega, eelkõige Eurofoundi, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri ja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga. Eurofoundi, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri ning Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi kaasamine vaatlejate või osalejatena platvormi töösse ei nõua nende asutuste töötajatelt lisaülesannete täitmist.

Selgitus

Platvormi tuleks selgelt käsitada ka kui võimalust aidata sellistel töötajatel, kellest paljud on naised ja töötavad eelkõige hooldussektoris, liituda tavapärase tööturuga. EIGE kaasamine on väga oluline tagamaks, et ELi platvormiga järgitakse igakülgselt sooliselt võrdõiguslikku lähenemisviisi. Ametlike töökohtade loomine on eriti oluline naiste jaoks, sest just naiste kaasamises jäädakse maha strateegia „Euroopa 2020” tööhõive-eesmärgi saavutamisel. Naiste tööhõive edendamine on väga oluline, et neil oleks võimalus teha kindlat ja inimväärset tööd ning pakkuda lastele inimväärseid elamistingimusi, samuti on see majanduskasvu edendav tegur.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 19

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Platvorm võib moodustada töörühmi, kes tegelevad konkreetsete küsimuste lahendamisega, ja peab suutma tugineda erialaseid pädevusi omavate isikute oskusteabele.

(19) Platvorm võib moodustada töörühmi, kes tegelevad konkreetsete küsimuste lahendamisega, nagu sihipärased poliitikameetmed mitteametlikus sektoris töötavate noorte, eakate ja naiste, eelkõige puuetega naiste ja naissoost sisserändajate heaks, ning deklareerimata töö põhjused, ja peab suutma tugineda erialaseid pädevusi omavate isikute oskusteabele.

 

Selgitus

Kodumajapidamistes tehtav töö, sealhulgas sellised majapidamisteenused, nagu koristamine või laste ja eakate eest hoolitsemine, on sageli reguleerimata ning seda teevad naised. Juba algusest peale tuleks platvormi raames ette näha töörühm, kes tegeleks deklareerimata tööd tegevate naiste töötingimustega ja sellise töö mõjuga nende sotsiaalsele kindlusele. Samuti on oluline, et platvorm käsitleks põhjusi, miks töötajad otsustavad sageli deklareerimata töö kasuks, ning liikmesriigid arutaks poliitikameetmeid nimetatud põhjuste kõrvaldamiseks.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Platvormi töös osalevad:

(2) Platvormi töös osalevad järgnevate asutuste esindajad, kelle esindatus on tasakaalustatud:

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) sektoriüleselt ELi tasandil tegutsevad tööturu osapoolte esindajad ja tööturu osapoolte esindajad neist sektoritest, kus deklareerimata tööd esineb palju,

(a) sektoriüleselt ELi tasandil tegutsevad tööturu osapoolte esindajad ja tööturu osapoolte esindajad neist sektoritest, kus deklareerimata tööd esineb palju, kaasa arvatud ELi naiste ühendustest;

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofoundi) esindaja ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) esindaja,

(b) Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofoundi) esindaja, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) esindaja ning Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) esindaja,

Selgitus

EIGE kaasamine on väga oluline tagamaks, et ELi platvormiga järgitakse igakülgselt sooliselt võrdõiguslikku lähenemisviisi. Ametlike töökohtade loomine on eriti oluline naiste jaoks, sest just naiste kaasamises jäädakse maha strateegia „Euroopa 2020” tööhõive-eesmärgi saavutamisel. Naiste tööhõive edendamine on väga oluline, et neil oleks võimalus teha kindlat ja inimväärset tööd ning pakkuda lastele inimväärseid elamistingimusi, samuti on see majanduskasvu edendav tegur.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 1 lõikes 1 sätestatud platvorm aitab kaasa ELi ja liikmesriikide õigusaktide korrektsele rakendamisele, deklareerimata töö vähendamisele ja ametlike töökohtade tekkele, vältides seeläbi töö kvaliteedi halvenemist, ning edendab tööturu integreerimist ja sotsiaalset kaasatust; selleks seab platvorm järgmised eesmärgid:

Artikli 1 lõikes 1 sätestatud platvorm aitab kaasa ELi ja liikmesriikide õigusaktide korrektsele rakendamisele ning deklareerimata töö vähendamisele ja ametlike töökohtade tekkele, et lihtsustada varimajandusest ametlikku majandusse üleminekut, vältides seeläbi töö kvaliteedi halvenemist, ning edendab tööturu integreerimist, soolist võrdõiguslikkust, võrdseid võimalusi ja sotsiaalset kaasatust; selleks seab platvorm järgmised eesmärgid:

Selgitus

Väga oluline on lihtsustada varimajandusest ametlikku majandusse üleminekut, seda eelkõige sektorites, kus peamiselt töötavad naised, näiteks selline kodumajapidamistes tehtav töö nagu koristamine, lastehoid või eakate ja puuetega inimeste eest hoolitsemine. Sellised töökohad ei ole reguleeritud ja on sageli ebakindlad, ilma sotsiaalse garantiita ja deklareerimata.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) suurendada üldsuse teadlikkust meetme pakilisusest ning suunata liikmesriike tõhusamalt tegelema deklareerimata tööga seonduvate probleemidega.

(c) suurendada üldsuse teadlikkust meetme pakilisusest ning suunata liikmesriike tõhusamalt tegelema deklareerimata tööga seonduvate probleemidega, sealhulgas sotsiaalsektorites, mis on halvemini dokumenteeritud ja mida sageli ei peeta sektoriteks, kus tehakse deklareerimata tööd.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) vältida ametliku majanduse töökohtade muutumist varimajanduse töökohtadeks.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a) deklareerimata tööst ühise arusaamise kujundamine deklareerimata tööl mõisteselge määratlemise kaudu, mis kajastaks tööturu tegelikkust;

Selgitus

Deklareerimata töö praegune määratlus pärineb aastast 1998, mistõttu see ei võimalda nimetatud nähtust igakülgselt käsitleda ega sellega tõhusalt võidelda. Ametlike töökohtade loomine on eriti oluline naiste jaoks, sest just naiste kaasamises jäädakse maha strateegia „Euroopa 2020” tööhõive-eesmärgi saavutamisel. Naiste tööhõive edendamine on väga oluline, et neil oleks võimalus teha kindlat ja inimväärset tööd ning pakkuda lastele inimväärseid elamistingimusi, samuti on see majanduskasvu edendav tegur.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõik 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a) ettepanekute tegemine liikmesriikide vaheliseks ühtlustamiseks, võttes arvesse soolist aspekti.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – punkt 1 – alapunkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) deklareerimata tööd puudutavate teadmiste parandamine, selleks tuleks luua ühine kontseptsioon, kehtestada mõõtkava ning edendada ühiste võrdlevate analüüside tegemist ning seonduvate asjakohaste näitajate loomist;

(a) deklareerimata tööd puudutavate teadmiste parandamine, selleks tuleks luua ühine kontseptsioon, kehtestada mõõtkava ning edendada ühiste võrdlevate analüüside tegemist ning seonduvate asjakohaste näitajate, sealhulgas soo ja vanusega seotud näitajate loomist;

Selgitus

ELi tööturud on sooliselt eristatud ning naised töötavad sagedamini sellistes valdkondades nagu koduhooldus. Nimetatud töökohtade puhul ei ole tegu mitte ainult deklareerimata töö, vaid sageli ka lühema töösuhtega, kus on lühike tööaeg ja minimaalne töötasu. See ei võimalda sellistel kohtadel töötavatel naistel saavutada majanduslikku sõltumatust. Kuid napib andmeid, sealhulgas sisserännanud naiste kohta, millele saaks tugineda selle probleemi lahendamiseks mõeldud meetmete väljatöötamisel.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) vahendite, näiteks erinevaid tavu/meetmeid (sh kahepoolsed kokkulepped, mida liikmesriigid on kasutanud deklareerimata töö tõkestamisel ja ennetamisel) sisaldava teadmistepanga loomine;

(c) tõhusate vahendite, näiteks erinevaid tavu/meetmeid (sh kahepoolsed kokkulepped, mida liikmesriigid on kasutanud deklareerimata töö tõkestamisel ja ennetamisel) sisaldava interaktiivse teadmistepanga loomine Eurofoundi raames, et lihtsustada varimajandusest ametlikku majandusse üleminekut, ning positiivsete meetmete võtmine, et julgustada kodanikke seaduslikult tööle võtma isikuid, kes varem töötasid deklareerimata;

Selgitus

Eurofoundi praegust andmebaasi peetakse kasulikuks vahendiks. Andmebaasi ümberkujundamine interaktiivseks teadmistepangaks peaks olema veelgi kasulikum, kuna see võimaldab lihtsustada kogemuste ja heade tavade vahetamist, pakkudes ajakohast, objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat teavet. Seetõttu kutsub arvamuse koostaja Euroopa Komisjoni üles looma Eurofoundi raames agentuuri lisaülesandena teadmistepanka, et toetada Euroopa platvormi, mille abil tõhustada koostööd deklareerimata töö vältimiseks ja ennetamiseks.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – punkt 1 – alapunkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) mittesiduvate juhiste vastuvõtmine kontrollijate jaoks, samuti heade tavade käsiraamatu ja deklareerimata töö takistamiseks läbiviidava kontrolli ühtsete põhimõtete käsiraamatu vastuvõtmine;

(d) mittesiduvate juhiste vastuvõtmine kontrollijate jaoks, samuti heade tavade käsiraamatu ja deklareerimata töö takistamiseks läbiviidava kontrolli ühtsete põhimõtete käsiraamatu vastuvõtmine, mis kajastavad põhjalikult naiste ja meeste töötingimuste erinevusi;

Selgitus

Seda aspekti on mainitud ka Euroopa Parlamendi resolutsioonis tõhusa tööjärelevalve kui Euroopas töötingimuste parandamise strateegia kohta, milles märgitakse, et strateegias „Euroopa 2020” on rõhutatud, et tööturule on vaja rohkem naisi.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – punkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Oma ülesandeid täites kasutab platvorm kõiki asjakohaseid teabeallikaid, sealhulgas uuringuid ja mitmepoolse koostöö projekte, ning võtab arvesse asjaomaseid liidu vahendeid ja struktuure, samuti asjakohaste kahepoolsete kokkulepete kaudu saadud kogemusi. Platvorm teeb vajadusel koostööd Eurofoundi ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuriga (EU-OSHA).

(2) Oma ülesandeid täites võtab platvorm arvesse soolist võrdõiguslikkust ja kasutab kõiki asjakohaseid teabeallikaid, sealhulgas uuringuid ja mitmepoolse koostöö projekte, ning võtab arvesse asjaomaseid liidu vahendeid ja struktuure, samuti asjakohaste kahepoolsete kokkulepete kaudu saadud kogemusi. Platvorm teeb vajadusel koostööd Eurofoundiga, eriti seoses interaktiivse teadmistepanga loomisega, mis on agentuuri lisaülesanne, samuti Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) ja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga (EIGE).

Selgitus

EIGE kaasamine on väga oluline tagamaks, et ELi platvormiga järgitakse igakülgselt sooliselt võrdõiguslikku lähenemisviisi. Ametlike töökohtade loomine on eriti oluline naiste jaoks, sest just naiste kaasamises jäädakse maha strateegia „Euroopa 2020” tööhõive-eesmärgi saavutamisel. Naiste tööhõive edendamine on väga oluline, et neil oleks võimalus teha kindlat ja inimväärset tööd ning pakkuda lastele inimväärseid elamistingimusi, samuti on see majanduskasvu edendav tegur.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Iga liikmesriik määrab platvormi liikmeks ühe kontaktisiku. Liikmesriigid võivad nimetada ka ühe asendusliikme.

(1) Iga liikmesriik määrab platvormi liikmeks ühe kontaktisiku. Liikmesriigid võivad nimetada ka ühe asendusliikme. Mõlema liikme ametissemääramisel arvestatakse soolist tasakaalu.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Tööturu osapoolte esindajad, nii sektoriülesel tasandil kui ka neist sektoritest, kus deklareerimata töö osakaal on suur, võivad vaatlejana osaleda platvormi koosolekutel, seda vastavalt esindatava organisatsiooni määratud korrale.

(1) Tööturu osapoolte esindajad sektoriülesel tasandil ja naiste ühendustest, mis esindavad sektoreid, kus deklareerimata töö osakaal on suur, võivad vaatlejana osaleda platvormi koosolekutel, seda vastavalt esindatava organisatsiooni määratud korrale.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) maksimaalset 8 vaatlejat, kes esindavad tööturu osapooli sektoriülesel tasandil (vaatlejate kohad tuleb võrdselt jaotada tööandjate ja töötajate organisatsioonide vahel),

(a) maksimaalset 8 vaatlejat, kusjuures peab olema tagatud tööturu osapoolte tasakaalustatud esindatus sektoriülesel tasandil (vaatlejate kohad tuleb võrdselt jaotada tööandjate ja töötajate organisatsioonide vahel),

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) maksimaalset 10 vaatlejat, kes esindavad tööturu osapooli sektoritest, kus deklareerimata töö osakaal on suur (vaatlejate kohad tuleb võrdselt jaotada tööandjate ja töötajate organisatsioonide vahel).

(b) maksimaalset 10 vaatlejat, kusjuures peab olema tagatud tööturu osapoolte tasakaalustatud esindatus sektoritest, kus deklareerimata töö osakaal on suur (vaatlejate kohad tuleb võrdselt jaotada tööandjate ja töötajate organisatsioonide vahel).

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Platvormi tööd koordineerib ja koosolekuid juhatab komisjon.

(1) Platvormi tööd koordineerib komisjon. Platvormi tegevus korraldatakse järgmiselt:

 

(a) platvormi iga koosolekut juhatavad selle liikmete kaks esindajat – üks naine ja üks mees eri liikmesriikidest;

 

(b) koosoleku juhatajat abistavad kaks asejuhatajat – üks naine ja üks mees eri liikmesriikidest;

 

(c) juhatajad ja asejuhtajad moodustavad platvormi juhatuse;

 

(d) juhatus valmistab ette ja korraldab platvormi tööd koos komisjoni teenistustega, kes toimivad platvormi sekretariaadina.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) platvormi kaheaastase töökava, milles sätestatakse muu hulgas platvormi üksikasjalikud ülesanded ja aruandluskord, mille kohaselt platvorm esitab aruanded korrapäraselt, iga kahe aasta tagant,

(b) platvormi kaheaastase töökava, milles sätestatakse muu hulgas platvormi üksikasjalikud ülesanded ja aruandluskord, mille kohaselt platvorm esitab aruanded korrapäraselt, iga kahe aasta tagant, ning mille koostamisel võetakse arvesse soolist aspekti,

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) otsuse luua töörühmad, kelle ülesanne on tegeleda platvormi töökavas määratletud teemadega. Sellised töörühmad saadetakse kohe pärast nende volituste lõppemist laiali.

(c) otsuse luua töörühmad, mis peavad tagama tasakaalustatud esindatuse ja kelle ülesanne on tegeleda platvormi töökavas määratletud teemadega. Sellised töörühmad saadetakse kohe pärast nende volituste lõppemist laiali.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Platvormi või töörühma töös osalema võib soovi korral kutsuda eksperte, kes on pädevad arutlusel oleva teema valdkonnas ning kui see on kasulik ja/või vajalik.

(3) Platvormi või töörühma töös osalema võib soovi korral, või kui asjaomane teema eeldab sooliselt võrdõiguslikku lähenemisviisi, kutsuda eksperte, kes valitakse soolise tasakaalu põhimõttel ja kes on pädevad arutlusel oleva teema valdkonnas ning kui see on kasulik ja/või vajalik.

Selgitus

Kuigi soo küsimust ei pruugi ELi platvormi raames konkreetselt käsitleda, võib seda analüüsida koos muude küsimustega, kui nende mõju peetakse meeste ja naiste puhul erinevaks. EIGE kaasamine peaks tagama ELi platvormi sooliselt võrdõigusliku lähenemisviisi.

MENETLUS

Pealkiri

Deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomine

Viited

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

FEMM

16.4.2014

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Kostadinka Kuneva

15.9.2014

Arutamine parlamendikomisjonis

2.12.2014

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.1.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Rosa D’Amato


MENETLUS

Pealkiri

Deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomine

Viited

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

EP-le esitamise kuupäev

9.4.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

ECON

16.4.2014

ITRE

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

JURI

16.4.2014

 

LIBE

16.4.2014

FEMM

16.4.2014

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

ECON

22.7.2014

ITRE

22.7.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Georgi Pirinski

15.9.2014

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

22.7.2014

4.11.2014

1.12.2014

22.1.2015

Vastuvõtmise kuupäev

7.5.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

5

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Joachim Schuster, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Jens Nilsson

Esitamise kuupäev

22.5.2015

Õigusteave - Privaatsuspoliitika