RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2015. kalendriaastaks

1.6.2015 - (COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD)) - ***I

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Czesław Adam Siekierski
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

Menetlus : 2015/0070(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0174/2015
Esitatud tekstid :
A8-0174/2015
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2015. kalendriaastaks

(COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0141),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0083/2015),

-      võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust[1],

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 50 lõiget 1,

–       võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A8-0174/2015),

1.      võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.      palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

LISA

PE-CONS 27/15 - 2015/0070(COD)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/...,

...,

mis käsitleb määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2015. kalendriaastaks

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust[2],

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt[3]

ning arvestades järgmist:

(1)         Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013[4] artiklis 25 on sätestatud, et põllumajanduslikku tootmist või turustamist mõjutavate suurte kriiside korral põllumajandussektorile lisatoetuse andmiseks tuleb luua reserv, vähendades otsetoetusi iga aasta alguses kõnealuse määruse artiklis 26 osutatud finantsdistsipliini kohaldamisega.

(2)         Määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikes 1 on sätestatud, et selle tagamiseks, et nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013[5] kohaste turuga seotud kulude ja otsetoetuste rahastamiseks kasutatavaid aastaseid ülemmäärasid ei ületataks, tuleb määrata kindlaks otsetoetuste kohandamise määr, kui asjaomase eelarveaasta vaheülemmäära raames rahastatavate meetmete prognoosid osutavad kohaldatava aastase ülemmäära ületamisele.

(3)         Põllumajandussektori kriisireservi summa, mis tuleb lisada komisjoni 2016. aasta eelarveprojekti, on 441,6 miljonit eurot jooksevhindades. Selle summa katmiseks tuleb finantsdistsipliini 2015. kalendriaasta puhul kohaldada toetuskavade raames makstavate otsetoetuste suhtes, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013[6] I lisas.

(4)  Selliste otsetoetuste ja turuga seotud kulude esialgsed prognoosid, mis tuleb kajastada komisjoni 2016. aasta eelarveprojektis, näitavad, et täiendava finantsdistsipliini järele puudub vajadus.

(5)         Määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõike 2 kohaselt peab komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule kohandamismäära ettepaneku hiljemalt selle kalendriaasta 31. märtsiks, mille suhtes kõnealust määra kohaldatakse.

(6)         Üldjuhul makstakse ühe kalendriaasta (N) jaoks otsetoetuste saamise taotluse esitanud põllumajandustootjatele toetust eelarveaasta (N+1) piiresse jääva kindlaksmääratud makseperioodi jooksul. Sellegipoolest võivad liikmesriigid maksta põllumajandustootjatele toetust teatava tähtaja jooksul ka pärast kõnealuse makseperioodi lõppu. Nimetatud maksed võidakse teha järgneval eelarveaastal. Kui asjaomase kalendriaasta suhtes kohaldatakse finantsdistsipliini, ei tohiks kohandamismäära kohaldada selliste maksete suhtes, mille kohta esitati toetusetaotlused muudel kalendriaastatel kui finantsdistsipliini kohaldamise kalendriaasta. Seepärast on põllumajandustootjate võrdse kohtlemise tagamiseks asjakohane sätestada, et kohandamismäära kohaldatakse üksnes selliste maksete suhtes, mille kohta on toetusetaotlused esitatud finantsdistsipliini kohaldamise kalendriaastal, olenemata sellest, millal makse põllumajandustootjatele tehakse.

(7)  Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõikes 1 on sätestatud, et määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 kohaselt kindlaks määratud kohandamismäära kohaldatakse üksnes 2000 eurot ületavate otsetoetuste suhtes, mida antakse põllumajandustootjatele asjaomasel kalendriaastal. Lisaks on määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõikes 2 sätestatud, et otsetoetuste järkjärgulise kehtestamise tulemusel kohaldatakse kohandamismäära üksnes Bulgaaria ja Rumeenia suhtes alates 1. jaanuarist 2016 ning Horvaatia suhtes alates 1. jaanuarist 2022. Seega ei tuleks käesoleva määrusega kindlaks määratavat kohandamismäära kohaldada nimetatud liikmesriikide põllumajandustootjate suhtes.

(8)         Määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõike 4 kohaselt võib komisjon tema valduses oleva uue teabe põhjal kohaldada käesolevas määruses sätestatud kohandamismäära kuni 1. detsembrini 2015,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.          Selleks et kehtestada kohandamismäär kooskõlas määruse (EL) nr 1306/2013 artiklitega 25 ja 26 ning kooskõlas määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõikega 1,kohaldatakse määruse (EL) nr 1307/2013 I lisas loetletud toetuskavade raames makstavate selliste 2000 eurot ületavate otsetoetuste vähendamise korral , mida makstakse põllumajandustootjatele 2015. kalendriaasta kohta esitatud toetusetaotluse alusel, kohandamismäära 1,393041%.

2.          Lõikes 1 sätestatud vähendamist ei kohaldata Bulgaarias, Horvaatias ja Rumeenias.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

  • [1]  22. aprilli 2015. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
  • [2]           22. aprilli 2015. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
  • [3]           Euroopa Parlamendi ... seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu ... otsus.
  • [4]             Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549).
  • [5]             Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
  • [6]             Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608).

MENETLUS

Pealkiri

Määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamine 2015. kalendriaastaks

Viited

COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD)

EP-le esitamise kuupäev

26.3.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

15.4.2015

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

15.4.2015

REGI

15.4.2015

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

27.4.2015

REGI

5.5.2015

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Czesław Adam Siekierski

14.4.2015

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

14.4.2015

Arutamine parlamendikomisjonis

5.5.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

28.5.2015

 

 

 

Esitamise kuupäev

1.6.2015