Postupak : 2015/0070(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0174/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0174/2015

Rasprave :

PV 08/06/2015 - 11
CRE 08/06/2015 - 11

Glasovanja :

PV 09/06/2015 - 4.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0217

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 485kWORD 243k
1.6.2015
PE 554.849v03-00 A8-0174/2015

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju stope prilagodbe za izravna plaćanja predviđene Uredbom Vijeća (EU) br. 1306/2013 za kalendarsku godinu 2015.

(COM(2015)0141 – C8‑0083/2015 – 2015/0070(COD))

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Izvjestitelj: Czesław Adam Siekierski

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju stope prilagodbe za izravna plaćanja predviđene Uredbom Vijeća (EU) br. 1306/2013 za kalendarsku godinu 2015.

(COM(2015)0141 – C8‑0083/2015 – 2015/0070(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0141),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0083/2015),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

–       uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 1. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0174/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

PRILOG

PE-CONS 27/15 - 2015/0070(COD)

UREDBA (EU) 2015/...EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od …

o utvrđivanju stope prilagodbe predviđene u Uredbi Vijeća (EU) br. 1306/2013 za izravna plaćanja za kalendarsku godinu 2015.

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)      Člankom 25. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(4) predviđeno je da se da se pričuva namijenjena za pružanje dodatne potpore za poljoprivredni sektor u slučaju većih kriza koje utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju mora uspostaviti primjenom, na početku svake godine, smanjenja izravnih plaćanja s pomoću mehanizma financijske discipline iz članka 26. te Uredbe.

(2)      Člankom 26. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 predviđeno je da se, kako bi se osiguralo poštovanje godišnjih gornjih granica utvrđenih u Uredbi (EU, Euratom) br. 1311/2013(5) za financiranje rashoda povezanih s tržištem i izravna plaćanja, mora utvrditi stopa prilagodbe za izravna plaćanja ako predviđanja za financiranje mjera financiranih u okviru podograničenja za određenu financijsku godinu ukazuju na prekoračenje primjenjivih godišnjih gornjih granica.

(3)      Iznos pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru, koji treba uključiti u Komisijin nacrt proračuna za 2016., iznosi 441,6 milijuna EUR u tekućim cijenama. Za pokriće tog iznosa mehanizam financijske discipline mora se primjenjivati na izravna plaćanja u okviru programa potpore navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(6) za kalendarsku godinu 2015.

(4)  Preliminarna predviđanja za izravna plaćanja i rashode povezane s tržištem koje treba utvrditi u Komisijinu nacrtu proračuna za 2016. pokazuju da nema potrebe za daljnjom financijskom disciplinom.

(5)      Člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 od Komisije se zahtijeva da podnese prijedlog o stopi prilagodbe Europskom parlamentu i Vijeću najkasnije do 31. ožujka kalendarske godine za koju se primjenjuje ta stopa prilagodbe.

(6)      U pravilu, poljoprivrednici koji podnose zahtjev za potporu za izravna plaćanja za jednu kalendarsku godinu (N) plaćanja primaju unutar određenog razdoblja plaćanja u financijskoj godini (N + 1). Međutim, države članice mogu izvršiti zakašnjela plaćanja poljoprivrednicima nakon isteka tog razdoblja plaćanja, unutar određenih rokova. Ta zakašnjela plaćanja mogu biti izvršena u sljedećoj financijskoj godini. Kada se u određenoj kalendarskoj godini primjenjuje financijska disciplina, stopu prilagodbe ne bi trebalo primjenjivati na plaćanja za koja su zahtjevi za potporu podneseni u kalendarskim godinama u kojima se ne primjenjuje financijska disciplina. Stoga je, kako bi se osiguralo jednako postupanje prema poljoprivrednicima, primjereno predvidjeti da se stopa prilagodbe treba primjenjivati samo na plaćanja za koja su zahtjevi za potporu podneseni u kalendarskoj godini u kojoj se primjenjuje financijska disciplina, neovisno o tome kada je izvršeno plaćanje poljoprivrednicima.

(7)  Člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 predviđeno je da se stopa prilagodbe koja se primjenjuje na izravna plaćanja, koja je određena u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013, primjenjuje samo na izravna plaćanja dodijeljena poljoprivrednicima u odgovarajućoj kalendarskoj godini koja premašuju 2000 EUR. Nadalje, člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 predviđeno je da se kao rezultat postupnog uvođenja izravnih plaćanja stopa prilagodbe primjenjuje na Bugarsku i Rumunjsku tek od 1. siječnja 2016. te na Hrvatsku tek od 1. siječnja 2022. Stoga se stopa prilagodbe koju treba odrediti ovom Uredbom ne bi trebala primjenjivati na plaćanja poljoprivrednicima u tim državama članicama.

(8)      U skladu s člankom 26. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Komisija može do 1. prosinca 2015. prilagoditi stopu prilagodbe određenu ovom Uredbom, na temelju novih informacija koje posjeduje,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

1.          Za potrebe određivanja stope prilagodbe u skladu s člancima 25. i 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013, iznosi izravnih plaćanja u okviru programa potpore navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 koje se poljoprivrednicima dodjeljuje na temelju zahtjeva za potporu podnesenog za kalendarsku godinu 2015. i koji premašuju 2 000 EUR smanjuju se za stopu prilagodbe od 1,393041 %.

2.          Smanjenje iz stavka 1. ne primjenjuje se na Bugarsku, Hrvatsku i Rumunjsku.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                Predsjednik

(1)

Mišljenje od 22.4.2015. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)

          Mišljenje od 22.4.2015. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)

         Stajalište Europskog parlamenta od […] (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od […] .

(4)

          Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).

(5)

          Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(6)

          Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).


POSTUPAK

Naslov

Stopa prilagodbe za izravna plaćanja predviđena Uredbom (EU) br. 1306/2013 za kalendarsku godinu 2015.

Referentni dokumenti

COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD)

Datum podnošenja EP-u

26.3.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

15.4.2015

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

15.4.2015

REGI

15.4.2015

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

27.4.2015

REGI

5.5.2015

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Czesław Adam Siekierski

14.4.2015

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

14.4.2015

Razmatranje u odboru

5.5.2015

 

 

 

Datum usvajanja

28.5.2015

 

 

 

Datum podnošenja

1.6.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti