JELENTÉS az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

1.6.2015 - (COM(2015)0141 – C8‑0083/2015 – 2015/0070(COD)) - ***I

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Czesław Adam Siekierski
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2015/0070(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0174/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0174/2015
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0141 – C8‑0083/2015 – 2015/0070(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0141),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0083/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[1],

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (1) bekezdésére,

–       tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0174/2015),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

MELLÉKLET

PE-CONS 27/15 - 2015/0070(COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/… RENDELETE

(…)

az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[2],

rendes jogalkotási eljárás keretében[3],

mivel:

(1)      Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[4] 25. cikke szerint a közvetlen kifizetéseknek minden év elején a rendelet 26. cikkében említett pénzügyi fegyelmi mechanizmussal történő csökkentése révén létre kell hozni egy olyan tartalékot, amelynek célja további támogatást nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válságok esetében.

(2)      Az 1306/2013/EU rendelet 26. cikkének (1) bekezdése szerint az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletben[5] a piachoz kapcsolódó kiadások és a közvetlen kifizetések finanszírozása tekintetében meghatározott éves felső összeghatárok betartásának biztosítása érdekében kiigazítási arányt kell meghatározni a közvetlen kifizetésekre vonatkozóan, amennyiben az adott közbenső összeghatár alá tartozó intézkedések finanszírozására vonatkozó előrejelzések azt mutatják, hogy egy adott pénzügyi évben az alkalmazandó felső összeghatárok túllépése várható.

(3)      A mezőgazdasági ágazatot érintő válságokra képzett tartaléknak a Bizottság 2016. évi költségvetés-tervezetében feltüntetendő összege folyó áron összesen 441,6 millió EUR. Ezen összeg fedezése érdekében a 2015-ös naptári év tekintetében az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[6] I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek keretében nyújtott közvetlen kifizetésekre alkalmazni kell a pénzügyi fegyelmi mechanizmust.

(4)  A Bizottság 2016. évi költségvetés-tervezetében meghatározandó közvetlen kifizetésekre és piachoz kapcsolódó kiadásokra vonatkozó előrejelzések azt mutatják, hogy nincs szükség a pénzügyi fegyelmi mechanizmus további alkalmazására.

(5)      Az 1306/2013/EU rendelet 26. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottságnak javaslatot kell terjesztenie az Európai Parlament és a Tanács elé a kiigazítási arányra vonatkozóan legkésőbb azon naptári év március 31-ig, amelyre az említett kiigazítási arányt alkalmazni kell.

(6)      Általános szabályként az egy adott (N.) naptári év tekintetében közvetlen kifizetés iránti támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelők részére az N+1. pénzügyi éven belüli rögzített kifizetési időszakban folyósítják a kifizetést. A tagállamok azonban – bizonyos időkorlátokon belül – a szóban forgó kifizetési időszak lejárta után, késedelmesen is teljesíthetnek a mezőgazdasági termelők részére kifizetéseket. Az ilyen késedelmes kifizetések teljesítésére egy következő pénzügyi évben is sor kerülhet. Ha egy adott naptári évben pénzügyi fegyelmet kell alkalmazni, a kiigazítási arányt csak azokra a kifizetésekre szabad alkalmazni, amelyekre vonatkozóan a támogatási kérelmet abban a naptári évben nyújtották be, amelyre a pénzügyi fegyelmet alkalmazni kell. Ezért a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a kiigazítási arány csak azokra a kifizetésekre alkalmazandó, amelyekre vonatkozóan a támogatási kérelmet abban a naptári évben nyújtották be, amelyre a pénzügyi fegyelmet alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a kifizetést mikor folyósítják a mezőgazdasági termelők részére.

(7)  Az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerint az 1306/2013/EU rendelet 26. cikkének megfelelően meghatározott, a közvetlen kifizetésekre alkalmazott kiigazítási arány csak az adott naptári évben a mezőgazdasági termelőknek nyújtandó olyan közvetlen kifizetésekre alkalmazandó, amelyek összege meghaladja a 2000 EUR-t. Emellett az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közvetlen kifizetések fokozatos bevezetése következtében a kiigazítási arány Bulgária és Románia esetében 2016. január 1-jétől, Horvátország esetében pedig 2022. január 1-jétől alkalmazandó. Az e rendeletben meghatározandó kiigazítási arányt ezért az említett tagállamok mezőgazdasági termelőinek folyósított kifizetésekre nem kell alkalmazni.

(8)      A Bizottság az 1306/2013/EU rendelet 26. cikkének (4) bekezdése alapján 2015. december 1-jéig a rendelkezésére álló új információk alapján módosíthatja az e rendelet által rögzített kiigazítási arányt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

1.          Az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek keretében a mezőgazdasági termelőknek a 2015-ös naptári év tekintetében benyújtott támogatási kérelmek alapján nyújtandó, 2000 EUR-t meghaladó összegű közvetlen kifizetések összegét – a kiigazítási aránynak az 1306/2013/EU rendelet 25. és 26. cikkével és az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban történő rögzítése céljából – egy 1,393041%-os kiigazítási aránynak megfelelően csökkenteni kell.

2.          Az (1) bekezdésben meghatározott csökkentés Bulgária, Horvátország és Románia esetében nem alkalmazandó.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

  • [1]  2015. április 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
  • [2]      2015. április 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
  • [3]      Az Európai Parlament […]-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács […]-i határozata.
  • [4]      Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).
  • [5]      A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).
  • [6]      Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).

ELJÁRÁS

Cím

Az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány

Hivatkozások

COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

26.3.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

15.4.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

15.4.2015

REGI

15.4.2015

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

27.4.2015

REGI

5.5.2015

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Czesław Adam Siekierski

14.4.2015

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

14.4.2015

Vizsgálat a bizottságban

5.5.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

28.5.2015

 

 

 

Benyújtás dátuma

1.6.2015