Procedūra : 2015/0070(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0174/2015

Pateikti tekstai :

A8-0174/2015

Debatai :

PV 08/06/2015 - 11
CRE 08/06/2015 - 11

Balsavimas :

PV 09/06/2015 - 4.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0217

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 702kWORD 243k
1.6.2015
PE 554.849v02-00 A8-0174/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas 2015 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas, numatytas Reglamente (ES) Nr. 1306/2013

(COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD))

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pranešėjas: Czesław Adam Siekierski

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

PR_COD_1amCom

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas 2015 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas, numatytas Reglamente (ES) Nr. 1306/2013

(COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0141),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0083/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–       atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A8-0174/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

PRIEDAS

PE-CONS 27/15 - 2015/0070(COD)

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOSREGLAMENTAS (ES) 2015/...

...

kuriuo nustatomas 2015 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas, numatytas Reglamente (ES) Nr. 1306/2013

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)      Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013(4) 25 straipsnyje numatyta, kad rezervas, skirtas suteikti papildomos paramos žemės ūkio sektoriui didelių krizių, kurios daro poveikį žemės ūkio gamybai ar paskirstymui, atveju, turi būti sudaromas kiekvienų metų pradžioje taikant tiesioginių išmokų sumažinimą su to reglamento 26 straipsnyje nurodytu finansinės drausmės mechanizmu;

(2)      Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad siekiant užtikrinti, jog būtų laikomasi Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(5) nustatytų su rinka susijusių išlaidų finansavimo ir tiesioginių išmokų metinių viršutinių ribų, tuo atveju, kai pagal tą tarpinę viršutinę ribą finansuojamų priemonių finansavimo atitinkamais finansiniais metais prognozės rodo, kad taikytinos metinės viršutinės ribos bus viršytos, turi būti nustatomas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas;

(3)      žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo suma, kuri bus įtraukta į Komisijos 2016 m. biudžeto projektą, sudaro 441,6 mln. EUR dabartinėmis kainomis. Siekiant padengti tą sumą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013(6) I priede išvardytų paramos schemų tiesioginėms išmokoms 2015 kalendoriniais metais turi būti taikomas finansinės drausmės mechanizmas;

(4)  iš tiesioginių išmokų ir su rinka susijusių išlaidų, kurios bus nustatytos rengiant 2016 m. biudžeto projektą, prognozės matyti, kad nėra poreikio toliau taikyti finansinės drausmės mechanizmo;

(5)      pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 2 dalį reikalaujama, kad Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktų pasiūlymą dėl koregavimo koeficiento ne vėliau kaip tų kalendorinių metų, kuriais tas koregavimo koeficientas taikomas, kovo 31 d.;

(6)      paprastai ūkininkui, pateikusiam paraišką gauti tiesiogines išmokas už vienus kalendorinius metus (N), parama išmokama per nustatytą finansinių metų (N+1) mokėjimo laikotarpį. Tačiau valstybės narės gali išmokas ūkininkams mokėti vėliau, pasibaigus tam mokėjimo laikotarpiui, per tam tikrus terminus. Tokie pavėluoti mokėjimai gali būti atlikti ateinančiais finansiniais metais. Kai finansinės drausmės mechanizmas taikomas konkretiems kalendoriniams metams, koregavimo koeficientas neturėtų būti taikomas išmokoms, dėl kurių paramos paraiškos buvo pateiktos kitais kalendoriniais metais nei tie, kuriais taikomas finansinės drausmės mechanizmas. Todėl siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams, yra tinkama numatyti, kad koregavimo koeficientas būtų taikomas tik išmokoms, dėl kurių paramos paraiškos buvo pateiktos tais kalendoriniais metais, kuriais taikomas finansinės drausmės mechanizmas, nepriklausomai nuo to, kada parama išmokama ūkininkams;

(7)  Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnį nustatytas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas taikomas tik 2 000 EUR viršijančioms tiesioginėms išmokoms, kurios turi būti skiriamos ūkininkams atitinkamais kalendoriniais metais. Be to, Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad dėl laipsniško tiesioginių išmokų įvedimo koregavimo koeficientas Bulgarijai ir Rumunijai taikomas tik nuo 2016 m. sausio 1 d., o Kroatijai – tik nuo 2022 m. sausio 1 d. Todėl koregavimo koeficientas, kuris nustatomas šiuo reglamentu, neturėtų būti taikomas tų valstybių narių ūkininkams skiriamoms išmokoms;

(8)      pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 4 dalį Komisija, remdamasi turima nauja informacija, šiuo reglamentu nustatytą koregavimo koeficientą iki 2015 m. gruodžio 1 d. gali patikslinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.          Koregavimo koeficiento pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25 ir 26 straipsnius nustatymo tikslu ir laikantis Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnio 1 dalies, Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 I priede išvardytų paramos schemų tiesioginių išmokų, skiriamų ūkininkams pagal paramos paraišką, pateiktą už 2015 kalendorinius metus, sumos, viršijančios 2 000 EUR, mažinamos 1,393041 proc. koregavimo koeficientu.

2.        1 dalyje numatytas sumažinimas netaikomas Bulgarijai, Kroatijai ir Rumunijai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

2015 m. balandžio 22 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)

         2015 m. balandžio 22 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)

         ... m. ... ... d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir ... m. ... ... d. Tarybos sprendimas.

(4)

          2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

(5)

          2013 m gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma daugiametė finansinė sistema 2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(6)

          2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).


PROCEDŪRA

Pavadinimas

2015 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas, numatytas Reglamente (ES) Nr. 1306/2013

Nuorodos

COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

26.3.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

15.4.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

15.4.2015

REGI

15.4.2015

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

27.4.2015

REGI

5.5.2015

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Czesław Adam Siekierski

14.4.2015

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

14.4.2015

Svarstymas komitete

5.5.2015

 

 

 

Priėmimo data

28.5.2015

 

 

 

Pateikimo data

1.6.2015

Teisinė informacija - Privatumo politika