Procedură : 2015/0070(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0174/2015

Texte depuse :

A8-0174/2015

Dezbateri :

PV 08/06/2015 - 11
CRE 08/06/2015 - 11

Voturi :

PV 09/06/2015 - 4.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0217

RAPORT     ***I
PDF 566kWORD 248k
1.6.2015
PE 554.849v03-00 A8-0174/2015

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015

(COM(2015)0141 – C8‑0083/2015 – 2015/0070(COD))

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Raportor: Czesław Adam Siekierski

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015

(COM(2015)0141 – C8‑0083/2015 – 2015/0070(COD))

Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0141),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0083/2015),

-      având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

–       având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0174/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

ANEXĂ

PE-CONS No 27/15 - 2015/0070(COD)

REGULAMENTUL (UE) 2015/...

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din …

de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)         Articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(4) prevede că trebuie să se stabilească o rezervă menită să ofere sprijin suplimentar sectorului agricol în cazul unor crize majore care afectează producția sau distribuția agricolă prin aplicarea, la începutul fiecărui an, a unei reduceri a plăților directe cu ajutorul mecanismului de disciplină financiară menționat la articolul 26 din regulamentul respectiv.

(2)         La articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 se prevede că, pentru a se asigura respectarea plafoanelor anuale stabilite de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(5) pentru finanțarea cheltuielilor de piață și a plăților directe, trebuie stabilită o rată de ajustare a plăților directe atunci când previziunile privind finanțarea măsurilor finanțate în cadrul subplafonului în cauză pentru un anumit exercițiu financiar arată că plafoanele anuale aplicabile vor fi depășite.

(3)         Valoarea rezervei pentru situații de criză în sectorul agricol, prevăzută a fi inclusă în proiectul de buget pentru 2016, se ridică la 441,6 milioane EUR în prețuri curente. Pentru a acoperi această sumă, trebuie să se aplice mecanismul de disciplină financiară în cazul plăților directe acordate în cadrul schemelor de sprijin enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(6) în ceea ce privește anul calendaristic 2015.

(4)  Estimările preliminare pentru plățile directe și cheltuielile de piață care urmează să fie stabilite de Comisie în proiectul de buget 2016 indică faptul că nu este necesară o disciplină financiară sporită.

(5)         În conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia trebuie să prezinte o propunere Parlamentului European și Consiliului cu privire la rata de ajustare până cel târziu la data de 31 martie a anului calendaristic pentru care se aplică rata de ajustare respectivă.

(6)         Ca regulă generală, fermierii care depun o cerere de ajutor pentru plăți directe în ceea ce privește un an calendaristic (N) primesc sumele aferente într-o anumită perioadă de plată care ține de exercițiul financiar (N+1). Cu toate acestea, statele membre au posibilitatea de a efectua cu întârziere plățile către fermieri după respectiva perioadă de plată, într-o anumită limită de timp. Astfel de plăți întârziate pot fi efectuate într-un exercițiu financiar ulterior. Atunci când disciplina financiară este aplicată pentru un anumit an calendaristic, rata de ajustare nu ar trebui să se aplice plăților pentru care cererile de ajutor au fost depuse în alți ani calendaristici decât cel pentru care se aplică disciplina financiară. Prin urmare, pentru a se garanta tratamentul egal al fermierilor, este necesar să se prevadă că rata de ajustare se aplică numai plăților pentru care s-au depus cereri de ajutor în anul calendaristic pentru care se aplică disciplina financiară, indiferent de momentul în care sunt efectuate plățile către fermieri.

(7)  La articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se prevede că rata de ajustare aplicată plăților directe stabilită în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 se aplică numai plăților directe care depășesc 2 000 EUR și care urmează să fie acordate fermierilor în anul calendaristic corespunzător. În plus, articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede că, în urma introducerii progresive a plăților directe, rata de ajustare se aplică Bulgariei și României numai de la 1 ianuarie 2016, iar Croației numai de la 1 ianuarie 2022. Prin urmare, rata de ajustare care urmează să fie stabilită prin prezentul regulament ar trebui să nu se aplice plăților către fermierii din respectivele state membre.

(8)         Până la 1 decembrie 2015, rata de ajustare stabilită prin prezentul regulament poate fi adaptată de Comisie, pe baza noilor informații pe care le deține, în temeiul articolului 26 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)         În scopul stabilirii ratei de ajustare în conformitate cu articolele 25 și 26 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cuantumul plăților directe care urmează să fie acordate fermierilor în cadrul schemelor de sprijin enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, în valoare de peste 2 000 EUR pentru o cerere de ajutor depusă în ceea ce privește anul calendaristic 2015, se reduce cu o rată de ajustare de 1,393041 %.

(2)         Reducerea prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în Bulgaria, în Croația și în România.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

(1)

Avizul din 22.4.2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)

            Avizul din 22.4.2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)

           Poziția Parlamentului European din ... (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din ... .

(4)

3            Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

(5)

4            Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(6)

5            Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).


PROCEDURĂ

Titlu

Rata de ajustare prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015

Referințe

COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD)

Data prezentării la PE

26.3.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

AGRI

15.4.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

15.4.2015

REGI

15.4.2015

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

27.4.2015

REGI

5.5.2015

 

 

Raportori

Data numirii

Czesław Adam Siekierski

14.4.2015

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

14.4.2015

Examinare în comisie

5.5.2015

 

 

 

Data adoptării

28.5.2015

 

 

 

Data depunerii

1.6.2015

Aviz juridic - Politica de confidențialitate