POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2015

1.6.2015 - (COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD)) - ***I

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Poročevalec: Czesław Adam Siekierski
(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

Postopek : 2015/0070(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0174/2015
Predložena besedila :
A8-0174/2015
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2015

(COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0141),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0083/2015),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[1],

–       ob upoštevanju členov 59 in 50(1) Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0174/2015),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

PRILOGA

PE-CONS 27/15 - 2015/0070 (COD)

UREDBA (EU) 2015/...EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne ...

o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (EU) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2015

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[2],

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom[3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      V členu 25 Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta[4] je določeno, da se rezerva, namenjena zagotovitvi dodatne podpore kmetijskemu sektorju v primeru večjih kriz, ki vplivajo na kmetijsko proizvodnjo ali distribucijo, vzpostavi tako, da se na začetku vsakega leta uporabi znižanje neposrednih plačil z mehanizmom finančne discipline iz člena 26 navedene uredbe.

(2)      V členu 26(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 je določeno, da se za zagotovitev upoštevanja letnih zgornjih mej iz Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[5] za financiranje odhodkov, povezanih s trgom, in neposrednih plačil določi prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, kadar napovedi za financiranje ukrepov v okviru navedene vmesne zgornje meje za posamezno proračunsko leto kažejo, da bodo veljavne letne zgornje meje presežene.

(3)      Znesek rezerve za krize v kmetijskem sektorju, ki naj bi bil vključen v predlog proračuna Komisije za leto 2016, je skupno 441,6 milijona EUR v tekočih cenah. Za pokritje tega zneska se mora za neposredna plačila na podlagi shem podpore iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta[6] za koledarsko leto 2015 uporabljati mehanizem finančne discipline.

(4)  Predhodne napovedi za neposredna plačila in odhodke, povezane s trgom, ki naj bi bili določeni v predlogu proračuna Komisije za leto 2016, kažejo, da ni potrebe po nadaljnji finančni disciplini.

(5)      Člen 26(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013 zavezuje Komisijo, da predlog v zvezi s prilagoditveno stopnjo Evropskemu parlamentu in Svetu predloži najpozneje 31. marca koledarskega leta, za katero se ta prilagoditvena stopnja uporablja.

(6)      Praviloma kmetje, ki vložijo vlogo za pomoč za neposredna plačila za eno koledarsko leto (N), plačilo prejmejo v predpisanem plačilnem obdobju znotraj proračunskega leta (N + 1). Vendar lahko države članice izvedejo pozna plačila kmetom po preteku tega plačilnega obdobja znotraj določenih časovnih omejitev. Taka pozna plačila se lahko izvedejo v naslednjem proračunskem letu. Pri uporabi finančne discipline za dano koledarsko leto se prilagoditvena stopnja ne bi smela uporabljati pri plačilih, za katera so bile vloge za pomoč vložene v koledarskih letih, za katera se finančna disciplina ne uporablja. Zato je za zagotovitev enakega obravnavanja kmetov primerno določiti, da se prilagoditvena stopnja uporablja samo za plačila, za katera so bile vloge za pomoč vložene v koledarskem letu, za katero se finančna disciplina uporablja, ne glede na to, kdaj se plačilo kmetom izvede.

(7)  V členu 8(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 je določeno, da se prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, določena v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013, uporablja samo za neposredna plačila, višja od 2 000 EUR, ki se odobrijo kmetom v ustreznem koledarskem letu. Poleg tega je v členu 8(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 določeno tudi, da se zaradi postopnega uvajanja neposrednih plačil prilagoditvena stopnja za Bolgarijo in Romunijo uporablja šele od 1. januarja 2016, za Hrvaško pa šele od 1. januarja 2022. Prilagoditvena stopnja, ki se določi v tej uredbi, se zato ne bi smela uporabljati za plačila kmetom v navedenih državah članicah.

(8)      Komisija lahko do 1. decembra 2015 v skladu s členom 26(4) Uredbe (EU) št. 1306/2013 sprejme prilagoditveno stopnjo, določeno s to uredbo, na podlagi novih informacij, ki jih ima na voljo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.          Za določitev prilagoditvene stopnje v skladu s členoma 25 in 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013 ter v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 se zneski neposrednih plačil na podlagi shem podpore iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1307/2013, ki presegajo 2 000 EUR in se odobrijo kmetom na podlagi vloge za pomoč, vložene za koledarsko leto 2015, znižajo za prilagoditveno stopnjo 1 393041 %.

2.          Znižanje iz odstavka 1 se ne uporablja v Bolgariji, na Hrvaškem in v Romuniji.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

  • [1]  Mnenje z dne 22.4.2015 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
  • [2]           Mnenje z dne 22.4.2015 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
  • [3]           Stališče Evropskega parlamenta z dne ... (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne ....
  • [4]           Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).
  • [5]           Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).
  • [6]           Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

POSTOPEK

Naslov

Prilagoditvena stopnja za neposredna plačila, določena v Uredbi Sveta (ES) št. 1306/2013, za koledarsko leto 2015

Referenčni dokumenti

COM(2015)0141 – C8-0083/2015 – 2015/0070(COD)

Datum predložitve EP

26.3.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

15.4.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

15.4.2015

REGI

15.4.2015

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

27.4.2015

REGI

5.5.2015

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Czesław Adam Siekierski

14.4.2015

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

14.4.2015

Obravnava v odboru

5.5.2015

 

 

 

Datum sprejetja

28.5.2015

 

 

 

Datum predložitve

1.6.2015