Postup : 2013/0451(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0176/2015

Predkladané texty :

A8-0176/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0267

SPRÁVA     *
PDF 290kWORD 450k
02.06.2015
PE 546.837v02-00 A8-0176/2015

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu

(COM(2013)0943 – C7‑0045/2014 – 2013/0451(NLE))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Esther Herranz García

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu

(COM(2013)0943 – C8‑0045/2014 – 2013/0451(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0943),

–       so zreteľom na články 31 a 32 Zmluvy o Európskej únii, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0045/2014),

–       so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–       so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0176/2015),

1.      schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.      vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

3.      vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.      žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

Nariadenie Rady, ktorým sa ustanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Citácia 1

Návrh nariadenia

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej články 31 a 32,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 168 ods. 4 písm. b) a článok 114,

 

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Citácia 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu14,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

____________________

 

14 Ú. v. EÚ C …, …, s. ….

 

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim návrhom č. 2.

Odôvodnenie

PN v súlade so zmenou právneho základu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Smernicou Rady 96/29/Euratom14 sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia.

(1) Smernicou Rady 2013/59/Euratom16 sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku vystavenia ionizujúcemu žiareniu.

 

__________________

__________________

16 Smernica Rady č. 96/29/EURATOM z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia (Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.).

16 Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom, Ú. v. EÚ L 13, 17.1.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) V súlade s článkom 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa pri vymedzovaní a vykonávaní všetkých politík a činností Únie mala zabezpečiť vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Následne po havárii v atómovej elektrárni v Černobyle 26. apríla 1986 do atmosféry unikli značné množstvá rádioaktívnych materiálov, ktoré zamorili potraviny a krmivo v niekoľkých európskych krajinách v miere, ktorá je významná zo zdravotného hľadiska. Boli prijaté opatrenia, ktorými sa má zabezpečiť, že určité poľnohospodárske produkty sú uvádzané na trh v Únii iba na základe spoločných opatrení, ktoré ochránia zdravie obyvateľstva, zachovajú jednotný charakter trhu a predchádzajú výkyvom na trhu.

(2) Následne po havárii v atómovej elektrárni v Černobyle 26. apríla 1986 do atmosféry unikli značné množstvá rádioaktívnych materiálov, ktoré zamorili potraviny a krmivo v niekoľkých európskych krajinách v miere, ktorá je významná zo zdravotného hľadiska, čím spôsobili život ohrozujúce choroby a zdravotné ťažkosti. Vysoká úroveň rádioaktívnej kontaminácie pretrváva dodnes. Vzhľadom na to, že uniknutý rádioaktívny materiál kontaminoval ovzdušie, vodu, pôdu a vegetáciu, prijali sa opatrenia, ktorými sa má zabezpečiť, aby sa určité poľnohospodárske produkty uvádzali na trh v Únii iba na základe spoločných opatrení s cieľom ochrániť zdravie obyvateľstva a zároveň zachovať jednotný charakter trhu a predísť výkyvom na trhu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Členské štáty sú zodpovedné za kontrolovanie toho, či sú dodržiavané úrovne stanovené v tomto nariadení, a to najmä prostredníctvom dohľadu nad normami bezpečnosti potravín a krmív. Článok 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ stanovuje prijatie spoločných opatrení v oblasti veterinárnej starostlivosti, ktorých priamym cieľom je ochrana ľudského zdravia. Zároveň článok 114 stanovuje primeranú harmonizáciu v záujme dobrého fungovania vnútorného trhu.

Odôvodnenie

Článok 168 poskytuje právny základ pre postup spolurozhodovania v oblasti krmív, zatiaľ čo sa článok 114 vzťahuje aj na kapitolu týkajúcu sa potravín určených na ľudskú spotrebu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b) Je dokázané, že vyššie dávky žiarenia majú škodlivý a deštruktívny vplyv na bunky v tele a môžu spôsobiť rakovinu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2c) Je dôležité stanoviť nízke hraničné hodnoty pre najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie potravín, aby sa zohľadnila vyššia kumulatívna dávka spôsobená kontaminovanou potravinou, ktorá sa konzumuje po dlhší čas.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Nariadením Rady (Euratom) č. 3954/8717 sa stanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie, ktoré sa uplatňujú po jadrovej havárii alebo inom prípade rádiologického núdzového stavu, ktorý môže viesť alebo viedol k značnej rádioaktívnej kontaminácii potravín a krmív. Tieto najvyššie povolené hodnoty sú aj naďalej v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii v medzinárodnom meradle.

(3) Nariadením Rady (Euratom) č. 3954/8717 sa stanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie, ktoré sa uplatňujú po jadrovej havárii alebo inom prípade rádiologického núdzového stavu, ktorý môže viesť alebo viedol k značnej rádioaktívnej kontaminácii potravín a krmív. Tieto najvyššie povolené hodnoty sú aj naďalej v súlade s najnovšími vedeckými odporúčaniami, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii v medzinárodnom meradle, a mali by sa pravidelne preskúmavať a aktualizovať s cieľom zohľadniť nové vedecké dôkazy. Najvyššie povolené úrovne stanovené v prílohách I až III boli preskúmané a sú stanovené v publikácii Komisie č. 105 o rádiologickej ochrane. Konkrétne vychádzajú z referenčnej úrovne 1 mSv za rok, pokiaľ ide o požitú individuálnu dávku, a z predpokladu, že 10 % ročne skonzumovaných potravín je kontaminovaných.

____________________

____________________

17 Nariadenie Rady (Euratom) č. 3954/87 z 22. decembra 1987 stanovujúce najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 11).

17 Nariadenie Rady (Euratom) č. 3954/87 z 22. decembra 1987 stanovujúce najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 11).

(Publikácia Komisie č. 105 o rádiologickej ochrane = Publikácia Komisie č. 105 o rádiologickej ochrane o kritériách zákazu potravín v EÚ po havárii, pozri http://ec.europa.eu/energy/en/radiation-protection-publications.)

Odôvodnenie

Cieľom PN je objasnenie textu Komisie. Odvoláva sa na parametre používané na určenie najvyšších povolených hodnôt stanovených v prílohách. Európska únia disponuje vysokou úrovňou ochrany proti rádioaktívnej kontaminácii potravín. Uvedené úrovne sú však oveľa nižšie oproti úrovniam povoleným na medzinárodnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) V nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime z 11. marca 2011 bola Komisia informovaná, že hladiny rádionuklidov v určitých potravinových produktoch pochádzajúcich z Japonska prekročili účinné hladiny v potravinách platné v Japonsku. Keďže takáto kontaminácia môže predstavovať ohrozenie pre verejné zdravie a zdravie zvierat v Únii, boli prijaté opatrenia, ktorými sa stanovujú osobitné podmienky pre dovoz krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat.

(4) V nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime z 11. marca 2011 bola Komisia informovaná, že hladiny rádionuklidov v určitých potravinových produktoch pochádzajúcich z Japonska prekročili hraničné hodnoty platné v Japonsku pre potraviny. Keďže takáto kontaminácia môže predstavovať ohrozenie pre verejné zdravie a zdravie zvierat v Únii, boli prijaté opatrenia, ktorými sa stanovujú osobitné podmienky pre dovoz krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat. Tiež by sa mali zaviesť opatrenia na monitorovanie a minimalizáciu rizika konzumácie potravinových produktov z iných krajín, ktoré sú zasiahnuté rádioaktívnym spadom z jadrovej havárie v inej krajine.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Vzniká potreba vytvoriť systém, ktorý Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu umožní po jadrovej havárii alebo inom prípade rádiologického núdzového stavu, ktorý môže viesť alebo viedol k značnej rádioaktívnej kontaminácii potravín a krmiva, pevne stanoviť najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie s cieľom chrániť obyvateľstvo.

(5) Vzniká potreba vytvoriť systém, ktorý Únii umožní po jadrovej havárii alebo inom prípade rádiologického núdzového stavu, ktorý môže viesť alebo viedol k značnej rádioaktívnej kontaminácii potravín a krmiva, stanoviť najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany verejného zdravia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie by sa mali uplatňovať na potraviny a krmivá, ktoré pochádzajú z Únie alebo boli dovezené z tretích krajín podľa miesta a okolností jadrovej havárie alebo rádiologického núdzového stavu.

(6) Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie by sa mali uplatňovať na potraviny a krmivá, ktoré pochádzajú z Únie alebo boli dovezené z tretích krajín podľa miesta a okolností jadrovej havárie alebo rádiologického núdzového stavu s ohľadom na účinok prírodného a kumulatívneho žiarenia, keď postupuje v rámci potravinového reťazca. Malo by sa zaviesť pravidelné preskúmanie týchto hodnôt.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) S cieľom zohľadniť skutočnosť, že strava dojčiat počas prvých šiestich mesiacov života sa môže značne líšiť, a zahrnúť neistotu týkajúcu sa metabolizmu dojčiat počas druhých šiestich mesiacov života, je výhodné rozšíriť uplatňovanie nižších maximálnych povolených hodnôt pre potraviny pre dojčatá na celé obdobie prvých 12 mesiacov života.

(8) S cieľom zohľadniť skutočnosť, že strava dojčiat počas prvých šiestich mesiacov života sa môže značne líšiť, a zahrnúť neistotu týkajúcu sa metabolizmu dojčiat počas druhých šiestich mesiacov života, je výhodné rozšíriť uplatňovanie nižších maximálnych povolených hodnôt pre potraviny pre dojčatá na celé obdobie prvých 12 mesiacov života. Nižšie najvyššie povolené hodnoty pre potraviny by sa mali uplatňovať pre tehotné a dojčiace ženy.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom uľahčiť zmeny najvyšších povolených hodnôt, najmä vzhľadom na vedecké poznatky, by postupy stanovenia najvyšších povolených hodnôt mali zahŕňať konzultácie so skupinou expertov uvedenou v článku 31 zmluvy.

(9) S cieľom uľahčiť zmeny najvyšších povolených hodnôt, najmä vzhľadom na vedecké poznatky a vedecký pokrok na medzinárodnej úrovni, by Komisia mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade nový návrh na úpravu najvyšších povolených hodnôt. .

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Na uľahčenie úpravy najvyšších povolených hodnôt by sa mali zaviesť postupy umožňujúce pravidelné konzultácie s odborníkmi. Komisia by mala zriadiť skupinu odborníkov na základe vedeckých a etických kritérií. Komisia by mala zverejniť zloženie skupiny, ako aj vyhlásenia o záujmoch jej členov. Pri prijímaní najvyšších povolených úrovní by mala Komisia konzultovať aj s odborníkmi z medzinárodných orgánov v oblasti ochrany proti žiareniu.

Odôvodnenie

V súčasnosti neexistujú žiadne prehľadné informácie o zložení skupiny odborníkov uvedenej v článku 31 Zmluvy o Euratome. O zložení skupiny sa musí rozhodnúť jasným a prehľadným spôsobom v rámci zodpovednosti Komisie, ako je to v prípade iných vedeckých výborov, predovšetkým v oblasti ochrany zdravia a spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b) Skupina expertov by mala odhadnúť kumulatívny účinok rádioaktívnej kontaminácie.

Odôvodnenie

Dávky sa možno nedosiahnu v prípade žiadnej jednotlivej potraviny, ale keď niekto skonzumuje rôzne rádioaktívne kontaminované potraviny, ktoré takmer dosahujú limit, môže sa takisto vystaviť vysokej úrovni žiarenia.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b) Najvyššie povolené hodnoty by sa mali uverejňovať a pravidelne prehodnocovať s cieľom náležite zohľadniť najnovší vedecký pokrok a poznatky, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na medzinárodnej úrovni, odrážať potrebu opätovne upokojiť verejnosť a zabezpečiť jej vysokú úroveň ochrany a vyhnúť sa odchýlkam v medzinárodnej dozornej praxi.

Odôvodnenie

Les niveaux maximaux admissibles sont des limites dérivées de la limite de dose qui sert de référence. La limite de dose (en mSv) indique le niveau de risque jugé acceptable. La US FDA a choisi 5 mSv pour la limite de dose efficace (corps entier) et 50 mSv pour la limite de dose à l’organe, le niveau de risque acceptable est un mort par cancer pour 4400 personnes consommant 30% d’aliments contaminés aux niveaux maximaux qu’elle a choisis. C’est un niveau de risque élevé. Pour la totalité de la population européenne, cela représenterait près de 114 000 décès imputables à la consommation des aliments « légalement » contaminés, sans compter les cancers non mortels, maladies génétiques et autres problèmes.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zabezpečiť, aby sa potraviny a krmivá presahujúce najvyššie povolené hodnoty neuvádzali na trh v EÚ, by dodržiavanie týchto hodnôt malo podliehať primeraným kontrolám.

(10) S cieľom zabezpečiť, aby sa potraviny a krmivá presahujúce najvyššie povolené hodnoty neuvádzali na trh v Únii, by dodržiavanie týchto hodnôt malo podliehať hĺbkovým kontrolám zo strany členských štátov a Komisie; sankcie za nedodržanie by sa mali uplatňovať a verejnosť by mala byť príslušne informovaná.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Pravidlá overovania plnenia opatrení zameraných na predchádzanie rizikám kontaminácie osôb alebo zvierat, odstránenie týchto rizík alebo ich zníženie na prijateľnú úroveň sú ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) z 29. apríla 20041a.

 

____________________

 

1a Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1.

Odôvodnenie

Nariadenie (ES) č. 882/2004 stanovuje úradné kontroly uskutočňované s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá,

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Postup preskúmania by sa mal použiť na prijatie právnych aktov, ktorými sa uplatňujú vopred stanovené najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie potravín a krmív.

(12) Postup preskúmania by sa mal použiť na prijatie právnych aktov, ktorými sa uplatňujú vopred stanovené najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie potravín a krmív. V prípade jadrovej havárie alebo iného rádiologického núdzového stavu je však potrebné náležite prihliadať na konkrétne okolnosti a podmienky vzťahujúce sa na každú haváriu, a teda vytvoriť postup umožňujúci rýchle zníženie týchto vopred stanovených najvyššie povolených hodnôt a v prípade nutnosti zavedenie najvyššie povolených hodnôt v prípade iných rádionuklidov (najmä trícia) v súvislosti s haváriou s cieľom zaručiť čo najvyššiu úroveň ochrany obyvateľstva; Verejnosť by mala byť informovaná okamžite o opatrení a maximálnych hodnotách.

Odôvodnenie

Les accidents nucléaires ou les urgences radiologiques pouvant être de nature différente et concerner des radionucléides différents, il faut prévoir un mécanisme de révision rapide. La flexibilité pour répondre aux cas spécifiques de chaque accident est aussi l’approche prévue par la US FDA qui recommande l’évaluation immédiate après un accident pour s’assurer que les niveaux en place soient appropriés à la situation. Les normes préétablies ne doivent pas être définies par rapport à une configuration optimiste mais par rapport à une configuration pénalisante. De cette façon, on part d’un niveau de protection a priori adéquat et on peut assouplir le dispositif une fois connu l’intensité, la composition et l’étendue des retombées radioactives.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Európskej komisii pomáha Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 20021a. Členské štáty zabezpečia, aby ich zástupcovia v uvedenom výbore mali primerané znalosti v oblasti rádiologickej ochrany.

 

____________________

 

1a Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

Odôvodnenie

Podľa nového „komitologického“ postupu musí Európskej komisii pomáhať uvedený výbor počas rokovania o vykonávacích aktoch.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak si to vyžadujú riadne odôvodnené nevyhnutné a naliehavé prípady týkajúce sa určitých radiačných núdzových stavov, ktoré môžu viesť alebo viedli k značnej rádioaktívnej kontaminácii potravín a krmiva.

(13) Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak si to vyžadujú riadne odôvodnené nevyhnutné a naliehavé prípady týkajúce sa určitých radiačných núdzových stavov, ktoré môžu viesť alebo viedli k značnej rádioaktívnej kontaminácii potravín a krmiva. Verejnosť by mala byť informovaná okamžite o opatrení a maximálnych hodnotách.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Prijatie najvyššie povolených hodnôt v rámci tohto nariadenia by sa malo zakladať na požiadavkách ochrany najohrozenejších a najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, najmä detí a osôb nachádzajúcich sa v izolovaných geografických oblastiach alebo zaoberajúcich sa samozásobiteľským hospodárením. Najvyššie povolené hodnoty by mali byť rovnaké pre celé obyvateľstvo a mali by sa zakladať na najnižších úrovniach.

Odôvodnenie

Tento prístup uplatňuje aj Agentúra pre potraviny a lieky USA, ktorá i roku 1998 po vykonaní štúdie o odvodených hodnotách pre rôzne vekové skupiny odporučila prijatie najprísnejšej hodnoty podľa vekovej skupiny a rádionuklidov pri zaručení vysokého stupňa ochrany celého obyvateľstva na základe ochrany najzraniteľnejších skupín, čim sa zjednoduší vykonávanie odporúčaní (napríklad rovnaká strava pre všetkých členov rodiny).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) V prípade, keď potraviny alebo krmivá pochádzajúce z Únie alebo dovážané z tretích krajín predstavujú vážne ohrozenie ľudského zdravia, zdravia zvierat alebo ohrozenie životného prostredia, Európska komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov dodatočné opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 178/2002 s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a zdravia zvierat. Ak je to možné, najvyššie platné povolené limity a dodatočné núdzové opatrenia sú zahrnuté do jedného výkonného nariadenia.

Odôvodnenie

Uvedeným nariadením sa v prípade potreby ustanovujú opatrenia obmedzujúce obchod s cieľom chrániť potravinovú bezpečnosť. Je vhodné, aby sa v tomto legislatívnom texte uviedli tieto dodatočné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b) Európska komisia počas vypracúvania alebo preskúmavania vykonávacích aktov zohľadňuje predovšetkým tieto okolnosti: miesto, charakter a rozsah jadrovej havárie alebo akejkoľvek inej príčiny rádiologického núdzového stavu; charakter a rozsah uvoľňovania rádioaktívnych látok do ovzdušia, vody a pôdy, ako aj do potravín a krmív, a to v Únii alebo mimo nej; riziká zistenej alebo potenciálnej rádiologickej kontaminácie potravín a krmív a výsledné dávky radiácie; druh a množstvo kontaminovaných potravín a krmív, ktoré môžu byť uvedené na trh EÚ, a najvyššie povolené úrovne v prípade potravín a krmív kontaminovaných v tretích krajinách;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b) V prípade jadrovej havárie alebo rádiologického núdzového stavu, keď sa vyžaduje uplatňovanie najvyšších povolených hodnôt, by mala byť verejnosť informovaná o platných hodnotách tak zo strany Komisie, ako aj každého členského štátu. Okrem toho by sa mali verejnosti poskytnúť informácie o potravinách a krmivách, ktoré môžu vo väčšej miere koncentrovať rádioaktivitu.

Odôvodnenie

Povinnosť poskytovať informácie sa neuvádza v nariadení, ale je základnou podmienkou jeho vykonávania.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13c) Dodržiavanie najvyšších povolených hodnôt by malo byť byť primerane kontrolované a v prípade úmyselného vývozu alebo predaja potravín s úrovňou kontaminácie, ktorá prekračuje najvyššie povolené hodnoty, by sa mali zaviesť sankcie.

Odôvodnenie

Zo zrejmých etických dôvodov nie je prijateľné, aby sa vyvážali potraviny, ktoré sú kontaminované nad povolené európske limity. Je tiež povinnosťou EÚ chrániť občanov a úradníkov kdekoľvek – či žijú alebo cestujú v EÚ alebo mimo nej.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) „potraviny“ znamenajú akékoľvek látky alebo výrobky, či už spracované, čiastočne spracované alebo nespracované, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, alebo o ktorých sa predpokladá, že sú určené na ľudskú spotrebu, vrátane nápojov, žuvačiek a všetkých látok vrátane vody zámerne pridávaných do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy; medzi „potraviny“ nepatria:

(1) „potraviny“ akékoľvek látky alebo výrobky zodpovedajúce vymedzeniu v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002;

(a) krmivá;

 

(b) živé zvieratá, ak nie sú pripravované s cieľom uvedenia na trh pre ľudskú spotrebu;

 

(c) rastliny pred zberom;

 

(d) lieky v zmysle článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES20;

 

(e) kozmetické výrobky v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1223/2009 Európskeho parlamentu a Rady21;

 

(f) tabak a tabakové výrobky v zmysle smernice 2001/37/ES Európskeho parlamentu a Rady22;

 

(g) omamné látky alebo psychotropné látky v súlade s Jednotným dohovorom Organizácie Spojených národov o omamných látkach z roku 1961 a Dohovorom Organizácie Spojených národov o psychotropných látkach z roku 1971;

 

(h) rezíduá a kontaminanty.

 

____________________

 

20Smernica 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).

 

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59).

 

22 Smernica 2001/37/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov (Ú. v. ES L 194, 18.7.2001, s. 26).

 

Odôvodnenie

V texte sa musí uviesť odkaz na nariadenie (ES) č. 178/2002, aby sme sa v budúcnosti vyhli akémukoľvek prípadnému nesúladu s vymedzením, ktoré Európska komisia presunula vo svojom návrhu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) „krmivá“ znamenajú akékoľvek látky alebo výrobky vrátane prídavných látok, spracované, čiastočne spracované alebo nespracované, určené na kŕmenie zvierat orálnou cestou;

(3) „potraviny“ akékoľvek látky alebo výrobky zodpovedajúce vymedzeniu v článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002;

Odôvodnenie

V texte sa musí uviesť odkaz na nariadenie (ES) č. 178/2002, aby sme sa v budúcnosti vyhli akémukoľvek prípadnému nesúladu s vymedzením, ktoré Európska komisia presunula vo svojom návrhu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) „uvedenie na trh“ znamená nakladanie s potravinami alebo krmivom s cieľom predaja, vrátane ponuky na predaj alebo na inú formu prevodu, či už bezplatne alebo za odplatu, a predaj, distribúciu a iné samotné formy prevodu.

(4) „uvedenie na trh“ je činnosť zodpovedajúca vymedzeniu v článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

Odôvodnenie

V texte sa musí uviesť odkaz na nariadenie (ES) č. 178/2002, aby sme sa v budúcnosti vyhli akémukoľvek prípadnému nesúladu s vymedzením, ktoré Európska komisia presunula vo svojom návrhu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a) „materiály obsahujúce potraviny/krmivo“ sú obaly a iné materiály prichádzajúce do styku s potravinami.

Odôvodnenie

Je potrebné vziať do úvahy možnú kontamináciu obalov, pretože ak sa nekontaminované potraviny zabalia do obalu vyrobeného v kontaminovanej oblasti, môžu obsahovať rádioaktivitu. Je nutné brať do úvahy tieto aspekty, nielen pôvod potraviny, ale aj pôvod obalu, pri rozhodovaní o kontrole potraviny.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b) „rádiologický núdzový stav“ je mimoriadna udalosť týkajúca sa zdroja žiarenia a vyžadujúca okamžitý zásah na zmiernenie akýchkoľvek vážnych ohrození zdravia alebo bezpečnosti, alebo akýchkoľvek nepriaznivých účinkov na kvalitu života, majetok alebo životné prostredie, alebo predstavujúca nebezpečenstvo, ktoré by mohlo viesť k takýmto nepriaznivým dôsledkom;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Postupy pozostávajúce z miešania potravín, ktoré obsahujú koncentrácie presahujúce limity povolené v pravidlách o maximálnych povolených úrovniach rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a v krmivách a nekontaminovaných alebo len mierne kontaminovaných potravín s cieľom získať výrobok vyhovujúci pravidlám, nie sú povolené.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Návrh nariadenia

Pozmeňujúci návrh

1. V prípade, že je Komisii, najmä v súlade s opatreniami Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na včasnú výmenu informácií v prípade rádiologického núdzového stavu alebo s dohovorom MAAE z 26. septembra 1986 o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, zaslaná oficiálna informácia o haváriách alebo o iných prípadoch rádiologického núdzového stavu, ktorá odôvodňuje domnienku, že pravdepodobne budú alebo boli dosiahnuté najvyššie povolené hodnoty pre potraviny, menej významné potraviny a krmivá, Komisia prijme, ak si to okolnosti vyžadujú, vykonávacie nariadenie na uplatnenie týchto najvyšších povolených hodnôt. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 5 ods. 2.

1. V prípade, že je Komisii, najmä v súlade s opatreniami Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na včasnú výmenu informácií v prípade rádiologického núdzového stavu alebo v súlade s dohovorom MAAE z 26. septembra 1986 o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, zaslaná oficiálna informácia o haváriách alebo o iných prípadoch rádiologického núdzového stavu spôsobujúcich kontamináciu potravín a krmív, prijme čo najskôr vykonávacie nariadenie stanovujúce najvyššie povolené úrovne rádioaktivity, ktoré nemôžu byť vyššie ako úrovne stanovené v prílohách tohto nariadenia. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 5 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Najvyššie povolené hodnoty by sa mali uverejňovať a pravidelne prehodnocovať s cieľom náležite zohľadniť najnovší vedecký pokrok a poznatky, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na medzinárodnej úrovni, odrážať potrebu opätovne upokojiť verejnosť a zabezpečiť jej vysokú úroveň ochrany a vyhnúť sa odchýlkam v medzinárodnej dozornej praxi, ktoré stanovujú vysokú úroveň ochrany.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V riadne odôvodnených závažných a naliehavých prípadoch týkajúcich sa okolností jadrovej havárie alebo rádiologického núdzového stavu Komisia prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie nariadenie v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3.

2. V závažných a naliehavých prípadoch týkajúcich sa okolností jadrovej havárie alebo rádiologického núdzového stavu Komisia prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie nariadenie v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3.

Odôvodnenie

Vykonávací akt uplatní úrovne stanovené v tomto nariadení alebo, ak si to vyžadujú okolnosti, limity nižšie ako tieto úrovne. Komisia stanovuje v článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 okamžite uplatniteľný vykonávací akt ako postup pre naliehavé prípady, keby bolo nutné bezodkladne konať.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Návrh nariadenia

Pozmeňujúci návrh

3. Počas prípravy návrhu vykonávacieho aktu uvedeného v odsekoch 1 a 2 a počas diskusií o ňom s výborom uvedeným v článku 5 Komisia zohľadní základné normy stanovené v súlade s článkami 30 a 31 zmluvy vrátane zásady, že všetky ožiarenia musia mať čo najnižšiu rozumne dosiahnuteľnú mieru so zreteľom na ochranu zdravia obyvateľstva a hospodárske a spoločenské faktory.

3. Počas prípravy vykonávacieho aktu uvedeného v odsekoch 1 a 2 a počas diskusií o ňom s výborom uvedeným v článku 5 Komisia zohľadní základné normy stanovené v súlade so smernicou Rady 2013/59/Euratom vrátane zásady, že všetky ožiarenia musia mať čo najnižšiu rozumne dosiahnuteľnú mieru so zreteľom prioritne na ochranu zdravia obyvateľstva a hospodárske a spoločenské faktory, najmä najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti. Pri vypracúvaní aktu Komisii pomáha skupina nezávislých expertov na verejné zdravie vybraných na základe ich vedomostí a odborných znalostí v oblasti rádiologickej ochrany a bezpečnosti potravín. Komisia zverejní zloženie výboru odborníkov, ako aj vyhlásenia o záujmoch predložené jeho členmi.

 

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Návrh nariadenia

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa prijmú v súlade s povahou a rozsahom žiarenia a posudzujú sa tak často, ako je potrebné s ohľadom na vývoj kontaminácie. Komisia sa zaviaže, že vykoná prvé hodnotenie do jedného mesiaca po jadrovej havárii alebo rádiologickom núdzovom stave, aby podľa potreby upravila maximálne povolené úrovne rádioaktivity a zoznam rádionuklidov.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Hneď po tom, ako Komisia prijme vykonávacie nariadenie na uplatnenie najvyšších povolených hodnôt, sa potraviny alebo krmivá, ktoré nie sú v súlade s týmito najvyššími povolenými hodnotami, nesmú uvádzať na trh.

1. Hneď po tom, ako Komisia prijme vykonávacie nariadenie na uplatnenie najvyšších povolených hodnôt, sa potraviny, menej významné potraviny alebo krmivá, ktoré nie sú v súlade s týmito najvyššími povolenými hodnotami, nesmú uvádzať na trh.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia zriadi režim jadrovej zodpovednosti, ktorý bude riešiť obavy všetkých členských štátov, ktoré môžu byť postihnuté jadrovou haváriou; tento systém stanoví primerané odškodnenie v prípade jadrových havárií.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely uplatnenia tohto nariadenia sa budú potraviny a krmivá dovezené z tretích krajín považovať za uvedené na trh, ak na colnom území Únie prejdú colným postupom iným než tranzitným.

Na účely uplatnenia tohto nariadenia sa budú potraviny, menej významné potraviny alebo krmivá dovezené z tretích krajín považovať za uvedené na trh, ak na colnom území Únie prejdú colným postupom iným než tranzitným.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty monitorujú dodržiavanie najvyšších povolených hodnôt rádioaktívnej kontaminácie na svojom území. Na tento účel členské štáty udržiavajú systém úradných kontrol potravín a krmív a podľa potreby a okolností uskutočňujú ďalšie činnosti vrátane verejného oznámenia o potravinách, bezpečnosti potravín a rizikách v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 178/2002.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odseky 2 a 2 a (nové)

Návrh nariadenia

Pozmeňujúci návrh

2. Každý členský štát poskytne Komisii všetky informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia, a najmä informácie týkajúce sa prípadov nedodržania najvyšších povolených hodnôt. Komisia oznámi túto informáciu ostatným členským štátom.

2. Každý členský štát poskytne Komisii všetky informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia, a najmä informácie týkajúce sa:

 

a) pravidelného plánovania kontrol najvyšších povolených hodnôt na svojom vnútroštátnom území;

 

b) prípadov nedodržania najvyšších povolených hodnôt;

 

c) identifikácie vnútroštátnych príslušných útvarov zodpovedných za kontroly.

 

Komisia čo najskôr poskytne tieto informácie ostatným členským štátom.

 

Prípady nedodržania najvyšších povolených úrovní sa oznámia prostredníctvom systému včasného varovania stanovenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

 

2 a. Členské štáty poskytnú verejnosti informácie najmä prostredníctvom online služby o maximálnych povolených úrovniach, núdzových situáciách a prípadoch nedodržania maximálnych povolených úrovní. Verejnosti sa tiež oznámia potraviny, ktoré by mohli akumulovať vyššie koncentrácie rádioaktivity, a najmä druh výrobku, značku, pôvod a dátum analýzy;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Každý členský štát poskytne Komisii všetky informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia, a najmä informácie týkajúce sa prípadov nedodržania najvyšších povolených hodnôt. Komisia oznámi túto informáciu ostatným členským štátom.

2. Každý členský štát poskytne Komisii všetky informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia, a najmä informácie týkajúce sa prípadov nedodržania najvyšších povolených hodnôt. Komisia oznámi túto informáciu ostatným členským štátom. Komisia ukladá sankcie členským štátom, ktoré neuložia sankcie za uvedenie na trh alebo vývoz krmiva prekračujúceho najvyššie povolené hodnoty kontaminácie.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prílohy zohľadňujú účinok polčasu rozpadu rádioaktívnych izotopov počas skladovania konzervovaných potravín. V závislosti od druhu kontaminácie, napríklad kontaminácia izotopmi jódu, sa neustále sleduje rádioaktivita konzervovaných potravín.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 31. marca 2017 správu o vhodnosti mechanizmu poskytovania kompenzácií poľnohospodárom, ktorých potraviny boli kontaminované nad stanovené najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie a preto nemôžu byť uvedené na trh. Tento mechanizmus by sa mal zakladať na zásade „znečisťovateľ platí". K tejto správe by mal byť v prípade potreby priložený legislatívny návrh na stanovenie takéhoto mechanizmu.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

1. Komisia do 31. marca 2017 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vhodnosti najvyšších povolených hodnôt rádioaktívnej kontaminácie stanovených v prílohách.

 

2. Správa umožňuje overenie toho, či najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie zaručujú, že je dodržaný limit efektívnej dávky pre verejné ožiarenie 1 mSv/rok a výsledné dávky pre štítnu žľazu sú dostatočne nižšie než referenčná hodnota 10 mGy v súlade s odporúčaním WHO pre podávanie stabilného jódu mimoriadne zraniteľným skupinám.

 

3. V správe sa zváži možnosť preskúmania klasifikácie rádionuklidov a zahrnutie trícia a uhlíka 14 do príloh. Správa sa pri hodnotení najvyšších povolených hodnôt zameria na ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, najmä detí, a posúdi, či by bolo na tomto základe vhodné stanoviť najvyššie povolené hodnoty pre všetky kategórie obyvateľov.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisii napomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat ustanovený článkom 58 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/200223. Uvedený výbor sa považuje za výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

1. Komisii pomáha Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá ustanovený článkom 58 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/200223. Uvedený výbor sa považuje za výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

____________________

____________________

23 Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

23 Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

Odôvodnenie

Uvedený výbor bol premenovaný.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 6

Návrh nariadenia

Pozmeňujúci návrh

Aby sa zabezpečilo, že najvyššie povolené hodnoty stanovené v prílohách I, II a III zodpovedajú všetkým novým alebo dodatočným dôležitým informáciám, ktoré sú k dispozícii, najmä pokiaľ ide o vedecké poznatky, Komisia po konzultácii so skupinou expertov uvedenou v článku 31 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu navrhne úpravu príloh.

Aby sa zabezpečilo, že najvyššie povolené hodnoty stanovené v prílohách tohto nariadenia zodpovedajú všetkým novým alebo dodatočným dôležitým informáciám, ktoré sú k dispozícii, najmä pokiaľ ide o vedecké poznatky, Komisia predloží Rade a Európskemu parlamentu správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí návrh týkajúci sa prispôsobenia uvedených príloh a v prípade potreby revízie zoznamu rádionuklidov, a to po konzultácii so skupinou expertov uvedenou v článku 3 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Správy

 

V prípade jadrovej havárie alebo iného rádiologického núdzového stavu, ktoré spôsobujú kontamináciu potravín a krmív, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej podrobne uvedie opatrenia prijaté v súlade s týmto nariadením a informácie oznámené v súlade s článkom 4 ods. 2.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Je vhodné, aby Európska únia disponovala aktualizovanými právnymi nástrojmi zahŕňajúcimi pružné postupy prijímania rozhodnutí, ktoré sú prispôsobené každej situácii s cieľom čeliť situáciám, aké vznikli po haváriách v Černobyle a Fukušime.

V apríli 2010 Európska komisia predložila návrh prepracovaného znenia nariadenia (Euratom) č. 3954/87 zavádzajúceho najvyššie povolené hodnoty kontaminácie v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu, nariadenia Komisie (Euratom) č. 944/89, ktorým sa stanovujú najvyššie povolené úrovne rádioaktívnej kontaminácie v menej významných potravinách po jadrovej havárii alebo po akomkoľvek inom prípade rádiologickej havarijnej situácie a nariadenia Komisie (Euratom) č. 770/90, ktorým sa určujú najvyššie povolené úrovne rádioaktivity v krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu.

Právny základ tohto návrhu si vyžaduje iba konzultáciu s Európskym parlamentom. Vo februári 2011 v súlade so stanoviskom svojho Výboru pre právne veci schválilo plénum Európskeho parlamentu príslušné legislatívne uznesenie, čím nahradilo právny základ článkov 31 a 32 Zmluvy o Euratome článkom 168 ods. 4 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Znamenalo to uplatnenie riadneho legislatívneho postupu.

Počas rokovania o tomto návrhu sa však zistilo, že ustanovenia nariadenia (Euratom) č. 3954/87 nie sú v súlade s novými pravidlami „komitológie“ zavedenými po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy. Európska komisia preto rozhodla stiahnuť tento návrh a predložiť nový.

Nový návrh, ktorý je predmetom tejto správy, zavádza niektoré nové prvky, ktoré prinášajú jasnejšie prepojenie s európskym právnym predpisom o potravinovej bezpečnosti. Komisia vo svojej dôvodovej správe uznáva, že vzhľadom na vývoj primárneho práva Spoločenstva v oblasti potravinovej bezpečnosti, ako aj na potrebu zaručiť súdržnosť všetkých legislatívnych opatrení súvisiacich s podmienkami dovozu potravín a krmív pochádzajúcich z tretích krajín postihnutých jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu, je nutné „zosúladiť opatrenia, ktoré sa zaviedli v období po havárii v Černobyle, so systémom vykonávacích právomocí a postupov vymedzených v tomto nariadení. Toto by mohlo takisto v prípade potreby zahŕňať zmenu právneho základu. Toto tvrdenie sa môže interpretovať ako otvorenosť smerom k zmene právneho základu, podľa ktorého Európska komisia doteraz postupovala.

Návrh stanovuje vo svojich prílohách najvyššie povolené úrovne uplatniteľné v prípade jadrovej havárie alebo rádiologického núdzového stavu, ktoré potvrdila skupina odborníkov v článku 31 Zmluvy o Euratome a ktoré boli zahrnuté do publikácie o radiačnej ochrane č. 105, ktorú pripravila Európska komisia.

V prípade jadrovej havárie alebo rádiologického núdzového stavu Komisia prijme vykonávací akt, ktorým sa najvyššie povolené hodnoty rezíduí v potravinách stanú uplatniteľnými. V prípade potreby sa Komisii udeľuje veľká pružnosť na prispôsobenie limitov stanovených v prílohách, ak si to vyžiadajú okolnosti.

V súlade s novou „komitológiou“ bude musieť Komisii pomáhať sekcia Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá: Na základe skúseností získaných počas jadrových havárií v Černobyle a najmä vo Fukušime sa v revidovanom návrhu stanovuje, že Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat – sekcia toxikologickej bezpečnosti potravinového reťazca zaoberajúca sa rádioaktívnou kontamináciou potravín a krmív, ktorý je uvedený v článku 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.

Názory spravodajkyne

V súlade so stanoviskom, ktoré prijal Európsky parlament v roku 2010, spravodajkyňa navrhuje zmenu právneho základu nariadenia, ktorou sa Európskemu parlamentu poskytuje právomoc spolurozhodovania. Potravinová bezpečnosť predstavuje konečný cieľ návrhu Európskej komisie a nariadenie musí odzrkadľovať vývoj práva Spoločenstva v období po prijatí Maastrichtskej zmluvy (1992), ktorá začlenila článok o verejnom zdraví (článok 168), čo by sa malo vziať do úvahy pri preskúmaní právneho predpisu prijatého predtým. Túto relevantnú okolnosť treba zohľadňovať pri zvažovaní rozhodovacích právomocí Európskeho parlamentu. Spravodajkyňa navrhuje právny základ článku 168 ods. 4 písm. b) a článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorými sa udeľuje Európskemu parlamentu spolurozhodovacia právomoc v oblasti krmív i potravín.

Autorka návrhu správy sa domnieva, že uplatnenie vykonávacích aktov na zvládnutie kritických situácií súvisiacich s jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu je najvhodnejší spôsob rýchleho konania. Komisia stanovuje špecifický postup pre naliehavé prípady, ktorým je prijatie vykonávacieho aktu bez predchádzajúc ej debaty, keď je nutné bezodkladne konať, aby sa zaručila bezpečnosť spotrebiteľov. Parlament si však ponecháva právo spolurozhodovať pri zmene limitov stanovených v prílohách nariadenia v prípade, keď je nutné ich preskúmať vzhľadom na nové vedecké poznatky Návrh správy okrem toho obsahuje povinnosť Európskej komisie predložiť Parlamentu a Rade správu o opatreniach prijatých v prípade jadrovej havárie alebo iného rádiologického núdzového stavu.

Pokiaľ ide o vykonávacie akty prijaté v prípade jadrovej havárie alebo iného druhu rádiologického núdzového stavu, v návrhu správy sa uvádza možnosť preskúmať ich tak často, ako je to potrebné vzhľadom na vývoj kontaminácie.

V odôvodneniach návrhu sa spresňuje, ktoré parametre sa použili pri stanovovaní najvyšších povolených hodnôt uvedených v prílohách nariadenia.

Text, ktorý navrhuje Komisia, sa musí doplniť aj o postupy stanovené v nariadení (ES) č. 178/2002, ktoré stanovuje všeobecné zásady právnych predpisov v oblasti potravín, ako aj systém včasného varovania, ktorý umožňuje rýchlu výmenu informácií. Okrem toho je potrebné uviesť primerané legislatívne odkazy s cieľom začleniť vymedzenia „potravín“, „krmív“ a „uvedenia na trh“, ktoré figurujú v uvedenom nariadení. Uvedenie týchto odkazov zaručí automatické uplatnenie akejkoľvek prípadnej zmeny týchto vymedzení, keďže v opačnom prípade by mohlo dôjsť k nesúladu medzi nariadením (ES) č. 178/2002 a týmto legislatívnym textom.


STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

pán Giovanni La Via

predseda

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

BRUSEL

Vec:                Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (COM(2013)09432013/0451(NLE))

Vážený pán predseda,

listom z 5. februára 2015 ste v súlade s článkom 39 ods. 2 požiadali Výbor pre právne veci, aby posúdil, či je právny základ uvedeného návrhu Komisie vhodný.

Právny základ, ktorý navrhla Komisia, predstavujú články 31 a 32 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Zmluva o Euratome).

Pozmeňujúce návrhy predložené vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín majú za cieľ zmeniť právny základ na články 168 ods. 4 písm. b) a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Výbor pre právne veci preskúmal uvedenú vec na svojej schôdzi 24. marca 2015.

I – Kontext

Cieľom navrhovaného nariadenia Rady je nahradiť nariadenie Rady (Euratom) č. 3954/87, nariadenie Komisie (Euratom) č 944/89 a nariadenie Komisie (Euratom) č 770/90, ktoré sa všetky týkajú povolenej úrovne rádioaktívnej kontaminácie potravín a krmív.

Tento návrh je úpravou skoršieho návrhu na prepracovanie týchto aktov z roku 2010, v rámci ktorého však neboli zosúladené ustanovenia článku 291 Zmluvy o fungovaní EÚ o zverení vykonávacích právomocí a nariadenie o vykonávacích aktoch z roku 2011(1). V roku 2011 Parlament prijal legislatívne uznesenie o prepracovanom znení návrhu z roku 2010, v ktorom zmenil právny základ z článkov 31 a 32 Zmluvy o Euratome na článok 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ(2).

V zmenenom návrhu, ktorý je predmetom tohto stanoviska, však boli ponechané články 31 a 32 Zmluvy o Euratome ako jeho právny základ.

Návrh správy o návrhu vypracovanom vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín zahŕňa pozmeňujúci návrh, ktorého cieľom je zmeniť právny základ na články 168 ods. 4 písm. b) a 114 ZFEÚ, s týmto odôvodnením:

[PN2] Nariadenie musí zohľadňovať vývoj zmlúv Európskej únie a najmä začlenenie do Maastrichtskej zmluvy článku 168 o verejnom zdraví, ku ktorému došlo po prijatí nariadení Euratom, ktoré sú ešte v platnosti. Článok 168 ods. 4 písm. b) sa vzťahuje na harmonizačné opatrenia v oblasti krmív, zatiaľ čo článok 114 o vnútornom trhu zaručuje harmonizáciu maximálnych limitov rezíduí v potravinách.

Nasledujúce pozmeňujúce návrhy k návrhu správy majú tiež za cieľ zmeniť právny základ, a to s nasledujúcimi odôvodneniami:

[PN 24] Na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia občanov EÚ v prípade rádioaktívnej kontaminácie a na poskytnutie demokratickej legitimity prijatiu tohto nariadenia by sa mal právny základ zmeniť na článok 168 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom udeliť Európskemu parlamentu úlohu pri rozhodovaní o nariadení s potenciálnym vplyvom na zdravie obyvateľstva.

[PN 28] Na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia občanov EÚ v prípade rádioaktívnej kontaminácie a na poskytnutie demokratickej legitimity prijatiu tohto nariadenia by sa mal zmeniť právny základ v rámci novej Lisabonskej zmluvy s cieľom udeliť Európskemu parlamentu úlohu pri rozhodovaní o nariadení s potenciálnym vplyvom na zdravie obyvateľstva. Navrhuje sa zvážiť verejné zdravie (článok 168) a ochranu spotrebiteľov (článok 169 ods. 1).

II – Príslušné články zmluvy

V návrhu Komisie sú ako právny základ uvedené tieto články Zmluvy o Euratome v kapitole 3 pod názvom Zdravie a bezpečnosť (s doplneným zvýraznením textu):

Článok 31

Základné normy vypracuje Komisia po získaní stanoviska skupiny osobností vymenovaných Vedeckým a technickým výborom z okruhu vedeckých expertov členských štátov, a to najmä expertov na verejné zdravie. Komisia si vyžiada k týmto základným normám stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru.

Základné normy stanoví po porade s Európskym parlamentom Rada kvalifikovanou väčšinou, na návrh Komisie, ktorá jej postúpi získané stanoviská výborov.

Článok 32

Na návrh Komisie alebo členského štátu môžu byť základné normy preskúmané alebo doplnené v súlade s postupom uvedeným v článku 31.

Komisia preskúma každý návrh, ktorý jej predloží členský štát.

Výraz „základné normy“ je vymedzený v článku 30 Zmluvy o Euratome (s doplneným zvýraznením textu):

Článok 30

V rámci Spoločenstva budú stanovené základné normy ochrany zdravia verejnosti a zdravia pracovníkov voči nebezpečenstvu ionizačného žiarenia.

Základnými normami sa rozumejú:

a) najvyššie prípustné hodnoty, ktoré zaručujú postačujúcu bezpečnosť;

b) najvyššia prípustná úroveň vystavenia a kontaminácie;

c) východiskové princípy lekárskej kontroly pracovníkov.

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín navrhuje, aby právny základ tvorili nasledujúce články ZFEÚ (zvýraznenie doplnené).

Článok 168

(pôvodný článok 152 ZES)

[...]

4. Odchylne od článku 2 ods. 5 a článku 6 písm. a) a v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. k) a s cieľom riešiť spoločné otázky bezpečnosti, Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku prijatím:

a) [...]

b) opatrení v oblastí veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby , ktorých priamym cieľom je ochrana verejného zdravia;

[...]

Článok 114

(pôvodný článok 95 ZES)

1. Nasledujúce ustanovenia sa použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 26, pokiaľ zmluvy neustanovujú inak. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijímajú opatrenia na aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.

2. [...]

3.Komisia vo svojich návrhoch podľa odseku 1, ktoré sa týkajú zdravia, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa, berie za základ vysokú úroveň takejto ochrany, prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov. V rámci svojich príslušných právomocí sa tento cieľ usiluje dosiahnuť aj Európsky parlament a Rada.

[...]

8. Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích opatrení, špecifický problém verejného zdravia, dá tento do pozornosti Komisie, ktorá okamžite preskúma, či treba Rade navrhnúť príslušné opatrenia.

III – Navrhované právne základy

Článok 31 Zmluvy o Euratome poskytuje právny základ pre prijatie základných noriem na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred žiarením, zatiaľ čo článok 32 Zmluvy o Euratome poskytuje právny základ pre revíziu základných noriem a ustanovenia, ktorými sa dopĺňajú. Rada rozhoduje jednomyseľne a vedie konzultácie s Parlamentom.

Článok 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ stanovuje právny základ pre prijímanie opatrení vo veterinárnej a fytosanitárnej oblasti, ktoré sú priamo zamerané na ochranu ľudského zdravia. Tieto opatrenia sa prijímajú v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

Článok 114 ZFEÚ poskytuje právny základ pre zriadenie a fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom prijatia opatrení pre aproximáciu predpisov v tejto oblasti. Takéto opatrenia sa prijímajú v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

IV – Judikatúra a predchádzajúce stanoviská k právnemu základu

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „musí výber právneho základu pre opatrenie Spoločenstva spočívať na objektívnych faktoroch, ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah opatrenia“(3). Výber nesprávneho právneho základu preto môže byť dôvodom na zrušenie príslušného aktu.

Právna služba Parlamentu upozornila výbor na skutočnosť, že Súdny dvor nedávno rozhodol(4) v otázke správneho právneho základu právneho aktu(5) , pri ktorom vznikajú rovnaké otázky ako pri predmetnom návrhu. Súdny dvor v príslušných častiach uviedol (zvýraznenie doplnené):

35. Súdny dvor už pritom niekoľkokrát rozhodol, že ustanovenia kapitoly 3 hlavy II Zmluvy ESAE si vyžadujú široký výklad, ktorý bude vhodný na zaistenie ich potrebného účinku (effet utile) [...]. Uvedené ustanovenia, medzi ktoré patria články 30 AE a 31 AE, tak majú zabezpečiť konzistentnú a účinnú ochranu zdravia obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia bez ohľadu na jeho zdroj a bez ohľadu na skupiny osôb vystavené tomuto žiareniu [...].

36. Okrem toho, pokiaľ v Zmluvách existuje špeciálne ustanovenie , ktoré môže predstavovať právny základ pre predmetný akt, potom musí byť tento akt založený na takomto ustanovení [...].

37. Článok 31 AE pritom predstavuje špecifickejší právny základ, pokiaľ ide o ochranu zdravia obyvateľstva pred rádioaktívnymi látkami vo vode určenej na ľudskú spotrebu, než je všeobecný právny základ vyplývajúci z článku 192 ods. 1 ZFEÚ. Zmluva ESAE totiž obsahuje súbor pravidiel týkajúcich sa práve ochrany obyvateľstva a životného prostredia pred ionizujúcim žiarením [...].

38. V každom prípade, aj keby samotné konštatovanie, že akt týkajúci sa rádioaktívnych látok je zameraný na ochranu ľudského zdravia v zmysle článku 191 ods. 1 ZFEÚ, postačovalo na to, aby bol článok 192 ods. 1 ZFEÚ zachovaný ako primeraný právny základ uvedeného aktu, článok 31 AE by už nemohol slúžiť ako právny základ pre činnosť Spoločenstva, keďže základné normy v zmysle článku 30 AE majú zo svojej povahy za cieľ ochranu ľudského zdravia. Argumentácia Parlamentu je tak nielen v rozpore s potrebným účinkom (effet utile) článku 31 AE, ktorý predstavuje špecifickejší právny základ, než je článok 192 ods. 1 ZFEÚ, ale aj so zásadou zakotvenou v článku 106a ods. 3 AE, podľa ktorej ustanovenia Zmluvy o FEÚ sa neodchyľujú od ustanovení Zmluvy ESAE.

Súdny dvor preto jednoznačne rozhodol, že postup podľa článku 31 Zmluvy o Euratome má prednosť pred všeobecnejšími ustanoveniami ZFEÚ, pokiaľ ide o opatrenia Únie zamerané na ochranu zdravia verejnosti pred žiarením a rádioaktívnou kontamináciou.

Výbor pre právne veci vo svojom stanovisku zo 17. septembra 2013 k právnemu základu návrhu legislatívneho aktu o bezpečnostných normách ochrany proti nebezpečenstvám, ktoré vznikajú v dôsledku žiarenia(6), adresovanom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín odporučil, aby vhodným právnym základom boli články 31 a 32 ZFEÚ, a nie článok 192 ods. 1 ZFEÚ.

V – Cieľ a obsah navrhovaného nariadenia

Cieľom návrhu je konsolidovať existujúce právne predpisy Euratomu v záujme stanovenia základných bezpečnostných noriem ochrany zdravia pracovníkov, verejnosti, pacientov a ostatných osôb vystavovaných lekárskemu ožiareniu pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z rádioaktívnej kontaminácie potravín a krmív po jadrovej havárii alebo akomkoľvek inom prípade rádiologického núdzového stavu na účely ich jednotného vykonávania členskými štátmi.

V návrhu a jeho prílohách sa stanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie potravín, najvyššie povolené hodnoty menej významných potravín a najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie krmív, ktoré môžu byť uvedené na trh po jadrovej havárii alebo po inom prípade rádiologického núdzového stavu, ktorý môže viesť alebo viedol k značnej rádioaktívnej kontaminácii potravín a krmiva, ako aj postupy na uplatnenie týchto najvyšších povolených hodnôt.

VI – Stanovenie vhodného právneho základu

Akty, ktoré sa návrhom zrušujú, boli všetky založené na článku 31 Zmluvy o Euratome, pričom v navrhovanom nariadení sa zachovávajú rovnaké najvyššie povolené úrovne, ktoré sú vopred stanovené pre prípad havárií v budúcnosti. Vzhľadom na rozvoj vedeckých poznatkov o radiačných dávkach a rizikách rádioaktívnej kontaminácie vody základné normy budú musieť byť v budúcnosti pravdepodobne preskúmané alebo doplnené. Článok 32 Zmluvy o Euratome bol preto tiež zahrnutý ako právny základ pre tento návrh.

Aby bolo možné stanoviť, či je táto voľba právneho základu vhodná, ako vyplýva zo zásad odvodených z judikatúry Súdneho dvora, rozhodujúcimi faktormi sú cieľ a obsah navrhovaného opatrenia.

Prevládajúcim cieľom návrhu je stanoviť základné bezpečnostné normy ochrany pred rizikami vyplývajúcimi z rádioaktívnej kontaminácie potravín a krmív po jadrovej havárii alebo inom prípade rádiologickej havarijnej situácie v rámci systému Euratomu. Súčasťou návrhu sú preto aj najvyššie hodnoty žiarenia v prípade potravín a krmív a postup na ich aktualizáciu.

Vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora a predchádzajúcu prax výboru, najmä na už citovaný rozsudok vo veci C-48/14 a stanovisko k právnemu základu smernice o ionizujúcom žiarení z roku 2013, musia právny základ návrhu preto predstavovať články 31 a 32 Zmluvy o Euratome. Použitie akéhokoľvek iného právneho základu zo ZFEÚ, ktoré majú všeobecnejšiu povahu, pokiaľ ide o verejné zdravie, životné prostredie alebo ochranu spotrebiteľov, vrátane článkov 168 ods. 4 písm. b) a 114 ZFEÚ, by s najväčšou pravdepodobnosťou viedlo k zrušeniu aktu, pokiaľ by bol napadnutý na súde.

VII – Záver

Články 31 a 32 Zmluvy o Euratome predstavujú vhodný právny základ pre návrh.

VIII – Odporúčanie

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 24. marca 2015 rozhodol

21 hlasmi za, dvomi hlasmi proti, pričom dvaja členovia sa zdržali hlasovania(7), odporučiť Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby nemenil právny základ článkov 31 a 32 Zmluvy o Euratome, ako navrhuje Komisia, pokiaľ sa hmotnoprávne ustanovenia nariadenia nebudú meniť tak, aby bolo možné pridať ďalšie právne základy.

S úctou,

Pavel Svoboda

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(2)

Pozri stanovisko Výboru pre právne veci z 22. novembra 2010.

(3)

Vec v-45/86, Komisia/Rada (Všeobecné colné preferencie) Zbierka 1987 1439, bod 5; Vec C-440/05 Komisia/Rada, Zb. 2007, s. I-9097; Vec C-411/06 Komisia/Parlament a Rada (8. septembra 2009) (Ú. v. EÚ C 267, 7.11.2009, s. 8).

(4)

Vec C-48/14 Parlament/Rada.

(5)

Smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu Ú. v. EÚ L 296, 7.11.2013, s. 12).

(6)

Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú. v. EÚ L 13, 17.1.2014, s. 1).

(7)

Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (predseda), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (podpredsedovia), Heidi Hautala (spravodajkyňa), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Andrzej Duda,

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte Guteland,

Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Victor Negrescu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

21

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Renata Briano, Soledad Cabezón Ruiz, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, József Nagy, James Nicholson, Younous Omarjee, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Fredrick Federley, Jiří Maštálka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia