Процедура : 2014/2231(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0177/2015

Внесени текстове :

A8-0177/2015

Разисквания :

PV 09/07/2015 - 11
CRE 09/07/2015 - 11

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0274

ДОКЛАД     
PDF 201kWORD 111k
2.6.2015
PE 544.402v02-00 A8-0177/2015

относно новия подход на ЕС към правата на човека и демокрацията - оценка на дейностите на Европейския фонд за демокрация от момента на неговото създаване

(2014/2231(INI))

Комисия по външни работи

Докладчик: Анджей Гжиб

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно новия подход на ЕС към правата на човека и демокрацията - оценка на дейностите на Европейския фонд за демокрация от момента на неговото създаване

(2014/2231(INI))

Европейският парламент,

–       като взе предвид членове 2, 6, 8 и 21 от Договора за Европейския съюз,

–       като взе предвид своята препоръка от 29 март 2012 г. към Съвета относно механизмите за възможното създаване на Европейски фонд за демокрация (ЕФД)(1),

–       като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2011 г. относно външните политики на ЕС в полза на демократизацията(2),

–       като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г. относно стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС(3),

–       като взе предвид годишния доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията по света през 2013 г., приет от Съвета на 23 юни 2014 г.,

–       като взе предвид своята резолюция от 12 март 2015 г. относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз по този въпрос(4),

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за финансиране на външната дейност(5),

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 235/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света(6),

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 18 май 2009 г. относно подкрепата за демократично управление – към подобрена рамка на ЕС(7),

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 17 ноември 2009 г. относно подкрепата за демокрацията в рамките на външните отношения на Европейския съюз(8),

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 13 декември 2010 г., съдържащи доклад за осъществения напредък през 2010 г. и списък на предложените пилотни държави(9),

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юни 2011 г. относно европейската политика на съседство(10),

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 1 декември 2011 г. относно Европейския фонд за демокрация(11),

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 25 юни 2012 г. относно правата на човека и демокрацията(12) и стратегическата рамка на ЕС и плана за действие относно правата на човека и демокрацията, приети от Съвета на 25 юни 2012 г.(13),

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 31 януари 2013 г. относно подкрепата на ЕС за устойчиви промени в обществата в преход(14),

–       като взе предвид документа от 4 март 2015 г. за съвместна консултация на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия, озаглавен „Към разработването на нова политика за съседство“ (JOIN(2015)0006),

–       като взе предвид прегледа за 2013 г. на Европейската служба за външна дейност(15),

–       като взе предвид съвместното съобщение от 25 май 2011 г. на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия, озаглавено „Нов отговор на промените в съседните държави: преглед на европейската политика на съседство“ (COM(2011)0303),

–       като взе предвид писмото за подкрепа за създаването на ЕФД, адресирано до тогавашния председател на Европейския парламент, Йежи Бузек, и до тогавашния заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Катрин Аштън, от 25 ноември 2011 г.,

–       като взе предвид решението на Съвета на управителите на ЕФД от 3 декември 2014 г. да отмени първоначалните географски ограничения на ЕФД,

–       като взе предвид член 52 и член 132, параграф 2 от своя правилник

–       като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8–0177/2015),

A.     като има предвид, че насърчаването и подкрепата на демокрацията, върховенството на закона и зачитането на универсалността и неделимостта на правата на човека и основните свободи са сред основните цели на външната политика на ЕС, залегнали в член 21 от Договора за Европейския съюз и в Хартата на основните права на ЕС;

Б.     като има предвид, че ЕС счита, че принципът на ангажираността в процесите на изграждането на демокрацията е от първостепенно значение за развитието на истинска демократична култура;

В.     като има предвид, че някои държави членки вече са преминали през процес на демократичен преход през последните десетилетия и са натрупали богат опит в тази област, който би могъл да бъде от значение за дейностите на ЕФД и който опит може и следва да бъде ползван на експертно и политическо ниво за дейността на ЕФД;

Г.     като има предвид, че събитията от Арабската пролет и при източните съседи предизвикаха премоделиране на инструментите на политиката на ЕС за насърчаване на човешките права и подкрепа на демокрацията;

Д.     като има предвид, че в редица държави, в които ЕФД развива дейност, пространството за легитимни действия на гражданското общество и за външно финансиране на организациите на гражданското общество се свива в контекста на авторитарни режими, които използват все по-усъвършенствани средства, включително законодателство, за ограничаване на дейността на НПО и на други участници и радетели за демокрация, включително получателите на финансиране от ЕФД;

Е.     като има предвид, че в последните години държавите в съседните на ЕС региони са изправени пред значителен брой предизвикателства, свързани с политиките, сигурността и икономиката, които се оказали значителен натиск върху усилията за демократизация и зачитане на правата на човека и основните свободи;

Ж.    като има предвид, че е налице необходимост да се насърчава осигуряването на обективна и независима информация и да се засилва медийната среда, включително интернет и социалните медии, в държави, в които ЕФД развива дейност, чрез защита на свободата на изразяване на мнение и чрез борба с всички форми на социална и политическа цензура; като има предвид, че е необходимо също така да се подкрепят усилията за демократизация в тези държави, включително укрепването на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията;

З.      като има предвид, че създаването на ЕФД, наред с други програми на ЕС, като например Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) и механизма за гражданско общество на Европейската политика на съседство (ЕПС), допълва традиционния подход, ориентиран към държавата, с много необходима, по-балансирана, ориентирана към обществото перспектива, съсредоточена върху прякото ангажиране с местни и регионални движения и демократични политически участници;

И.     като има предвид, че оценката на въздействието на дейността в помощ на демокрацията, като тази, която се извършва от ЕФД, остава поначало трудна задача, най-вече поради нелинейния и дългосрочен характер на политическата трансформация в съответните държави и често поверителния характер на осъществяваните дейности;

Й.     като има предвид, че новите информационни технологии и социалните медии са днес важни инструменти в борбата за демокрация и затова следва да заемат важно място в рамките на европейската програма за подпомагане на демокрацията;

K.     като има предвид, че към 19 май 2015 г. ЕФД е финансирал 158 инициативи на обща стойност над 4,5 милиона евро в региона на Южното съседство на ЕС и над 4,4 милиона евро за държавите от Източното съседство;

Л.     като има предвид, че ЕФД се ползва с уникална форма на съфинансиране, при която административният бюджет на ЕФД се осигурява от Комисията, докато дейността на място се финансира от вноски на държавите членки и на трети държави;

*****

Обща оценка

1.      приветства резултатите от работата на ЕФД до настоящия момент, като се има предвид настоящата трудна международна среда, и смята, че ЕФД изпълнява основната си цел за „подпомагане и насърчаване на демократизацията и на дълбока и устойчива демокрация в държавите в политически преход и в обществата, които се борят за демократизация“(16), включително чрез „подпомагане на неподпомаганите“, като води борба с корупцията, насърчава диалога за многообразие и ненасилие, стимулира социалното и политическото участие, защитава активистите и журналистите, които правят всичко възможно на местно равнище, за да гарантират и ускорят стартирането на демократичен процес, и като осигурява по-голям достъп до справедливост;

2.      признава със задоволство, че въпреки краткия срок на дейност и ограничени средства и въпреки предизвикателствата, свързани с оценката на въздействието на действията за подкрепа на демокрацията, ЕФД изпълнява препоръките на Парламента и осигурява добавена стойност към съществуващите схеми на ЕС за подкрепа на демокрацията чрез бързо, гъвкаво, „отдолу нагоре“ и основано на търсенето финансиране, предоставяно пряко на бенефициерите по финансово ефективен начин, който допълва други средства от ЕС, и благодарение на малката административна тежест и опростените процедури, установени за ЕФД от неговия Съвет на управителите;

3.      счита, че като способ за подкрепа на демокрацията ЕФД е оказвал помощ за намаляване както на политическия, така и на личния риск;

4.      подчертава своята пълна и продължаваща подкрепа за многоаспектните усилия на ЕС за подпомагане на организациите на гражданското общество, социалните движения и активистите по целия свят; изтъква отново, че е важно да се избягва дублирането и да се осигурява взаимно допълване на дейностите на ЕФД с вече съществуващите инструменти на ЕС за външно финансиране, особено ЕИДПЧ и Европейския инструмент за съседство (ЕИС), тъй като всички те имат за цел насърчаване на демократичните принципи и спазване на правата на човека и основните свободи в близост до ЕС;

5.      приветства последователната ангажираност на ЕФД в полза на свободата на изразяване и сдружаване, свободата на медиите, изграждането и укрепването на върховенството на закона, борбата с корупцията, социалния и политическия плурализъм, като този ангажимент има за цел подпомагането на развитието на демократичните режими в източните и южните съседи на ЕС;

6.      счита, че инициативите, предприети от ЕФД, са демонстрирали своята уникална способност за преодоляване и запълване на празнините в случаите, в които е било невъзможно получаването на финансиране от държави — членки на ЕС, или от държави извън ЕС;

7.      призовава ЕС и неговите държави членки да разработят цялостен подход за подкрепа на политическия преход и демократизацията в трети държави, което включва зачитане на правата на човека, насърчаване на правосъдието, прозрачност, отчетност, помирение, спазване на принципите на върховенството на закона и укрепване на демократичните институции, включително на законодателните органи;

Финансиране

8.      призовава основателите на ЕФД, особено всички държави – членки на ЕС, да плащат вноските си към ЕФД или да ги увеличат, в съответствие с ангажиментите, които са поели;

9.      припомня, че към 26 април 2015 г. следните държави са обещали и са оказали принос за ЕФД: Белгия, България, Чешката република, Дания, Естония, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Швеция и Швейцария, докато останалите 12 държави членки още не са сторили това;

10.    подчертава, че за подпомагането и допълнителното развитие на ефективността на ЕФД е от жизненоважно значение осигуряването на дългосрочно, достатъчно, стабилно, прозрачно и предсказуемо финансиране;

11.    призовава заместник-председателя/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и члена на Комисията, отговарящ за политиката на съседство и за преговорите за присъединяване, да разглеждат добавената стойност на ЕФД в хода на новосъздадения преглед на европейската политика на съседство и да обмислят начини за осигуряване на устойчиво финансиране на ЕФД;

12.    призовава Белгия да обмисли поне възможността за връщане на данъчните приходи или част от тях, получени от ЕФД и неговите служители, в ЕФД под формата на финансиране на проекти на ЕФД; припомня, че ЕФД функционира като частна фондация съгласно белгийското право;

13.    приветства финансовите вноски от северните, централноевропейските и някои южни държави членки; призовава останалите южни държави членки, някои от които поддържат особено тесни исторически, икономически или културни връзки с държави от Южното съседство, да полагат специални усилия за подпомагане на ЕФД чрез финансиране или командироване на специалисти;

14.    приветства финансовия принос, получен от ЕФД, от партньори на ЕС като Швейцария и Канада; насърчава други държави, по-специално държавите — членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), да подкрепят ЕФД;

15.    призовава всички донори на ЕФД да гарантират пълна независимост на изпълнителния комитет на ЕФД при подбора на бенефициери въз основа на работен план, утвърден от Съвета на управителите, и призовава да се прекрати заделянето на средства от страна на донорите за конкретни държави или проекти;

Човешки ресурси

16.    призовава за укрепване на капацитета на секретариата на ЕФД, което да намери израз в подходящи човешки ресурси, които да му позволяват да се справя с новите си задачи;

17.    насърчава държавите членки да подкрепят изразения от тях интерес чрез командироване на национални експерти в секретариата на ЕФД;

Разширяване на географския мандат на ЕФД и балансът Изток-Юг

18.    приветства отмяната на първоначалното географско ограничение на ЕФД, приета на срещата на Управителния съвет на 3 декември 2014 г.;

19.    поздравява ЕФД за запазването на географския баланс в своето финансиране на проекти между Източното и Южното съседство на ЕС;

Безвъзмездни помощи и бенефициери

20.    счита, че е от съществено значение осигуряването на устойчиво финансиране за получателите на помощи от ЕФД в дългосрочен план чрез укрепване на допълнителни връзки с други двустранни донори и европейските финансови инструменти за външно финансиране, по-специално ЕИДПЧ, които – когато е уместно – могат да поемат средносрочната финансова подкрепа за „зрелите“ бенефициери на ЕФД;

a) приканва ЕФД и Европейската комисия да създадат контактна група с цел определяне на най-добрите начини бенефициерите на ЕФД да преминат към финансовата подкрепа на ЕИДПЧ; както и

б) призовава Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да представят конкретни предложения за механизми за взаимодействие при програмирането и сътрудничество с ЕФД, така че да се гарантира последователност и устойчивост в дългосрочен план;

21.    призовава ЕФД да продължава да се ангажира активно в държави, в които възможностите за външна подкрепа за гражданското общество са силно затруднени или е налице дискриминационно държавно финансиране само за определени организации или граждански общества; подкрепя усилията на ЕФД за проучване на новаторски начини за подкрепа на агенти за промяна в особено трудни политически условия;

22.    настоятелно призовава Съвета на управителите да продължава да подкрепя демократичните политически активисти и да осигурява финансиране за приобщаващи политически процеси; счита, че ЕФД следва да се ангажира със и да подкрепя създаването и укрепването на политически партии с ясен ангажимент към демократичните принципи, когато е възможно, в партньорство със съществуващите политически фондации;

23.    приветства насоките на ЕФД за мониторинг и оценка; въпреки това подчертава, че тези насоки за изпълнение следва да бъдат пропорционални на размера и капацитета на човешките ресурси на ЕФД;

24.    насърчава ЕФД да продължава да откликва на новите технологии чрез интегриране на технологична подкрепа в отпусканите от ЕФД безвъзмездни средства;

25.    приветства отпусканите от ЕФД безвъзмездни помощи за участници от Украйна, които дават добър пример на бърза подкрепа за политически и граждански активисти, тъй като след това се превръщат в демократично избрани представители; приветства подкрепата на ЕФД, предлагана на всички продемократични активисти, ангажирани в съседните на ЕС държави, предназначена да поддържа развитието на консолидирани демократични режими;

26.    приветства безвъзмездните средства от ЕФД, предоставяни на активисти в държавите от Южното съседство, тъй като те показват добавената стойност на продемократичната дейност на ЕФД в особено враждебна среда;

27.    насърчава решително ЕФД да поставя по-голям акцент върху групите, които страдат от социално изключване или политическа маргинализация, като подкрепя, наред с другото, женските движения, насочени към насърчаване на правата на жените и повишаване на тяхното участие в обществения живот, етническите и езиковите малцинства, защитниците на човешките права на ЛГБТИ лицата, преследваните религиозни малцинства и гражданските активисти, свързани с религиозни общности, заедно с движения по места, уязвими или нововъзникващи политически движения, синдикатите, авторите на интернет блогове и активисти на нови медии;

28.    призовава на ЕФД да развие, ако и когато е уместно, сътрудничество с групи на граждански активисти, свързани с религиозни общности, включително преследвани религиозни малцинства; припомня, че църквата е изиграла важна роля в противопоставянето на комунистическите режими и в процесите на демократичен преход в Централна и Източна Европа;

29.    насърчава ЕФД да засили подкрепата си за нови млади лидери и жени, избрани за първи път на избори, представители на младежта или малцинствата в държави в политически преход;

30.    призовава държавите членки да продължават да предоставят финансова помощ за руското гражданско общество и медии чрез Европейския фонд за демокрация; изтъква, че неотдавнашният развой на събитията, като например ограниченията, налагани на организациите на гражданското общество, репресиите спрямо политическата опозиция и агресивните целенасочени кампании за дезинформация от страна на контролираните от държавата медии, изглежда обслужва целите на съзнателното създаване на условия за един крайно националистически политически климат, белязан от антидемократична реторика, репресии и слово на омразата;

Сътрудничество между Парламента и Европейския фонд за демокрация (ЕФД)

31.    приветства първото представяне на първия годишен доклад на ЕФД в комисията по външни работи в съответствие с член 8, параграф 4 от Устава на ЕФД; подчертава значението на това мероприятие, което се извършва ежегодно, и подчертава, че то е добър повод за установяване на актуалното състояние на нещата и за създаване на нови взаимодействия;

32.    призовава за ефективна връзка между ЕФД, групата за подкрепа на демокрацията и координация на избори (DEG) и съответните парламентарни комисии и постоянни делегации; насърчава своите членове да подкрепят ЕФД и да изтъкват работата на ЕФД в рамките на съответни мероприятия и по време на посещения на делегации на Европейския парламент в трети държави, включително срещи с бенефициерите;

33.    призовава за развиване на по-нататъшното сътрудничество между ЕФД, неговите бенефициери и мрежата на наградата „Сахаров“;

34.    призовава ЕФД да продължава да развива сътрудничеството си с Форума на Парламента, посветен на младите лидери;

Съгласуваност и координация на политиките

35.    насърчава както държавите членки, така и институциите на ЕС да осигуряват реална вътрешна и външна съгласуваност, що се отнася до усилията за демокрация, и да признават ролята на ЕФД;

36.    насърчава делегациите на ЕС и дипломатическите представителства на държавите членки в държавите, в които ЕФД развива дейност, да привличат потенциални бенефициери към ЕФД и да ги информират за ЕФД; насърчава на свой ред служителите на ЕФД да работят в тясно сътрудничество със съответните дипломатически служители на ЕС и на държавите членки по отношение на потенциалните бенефициери, които не могат да бъдат подкрепяни от ЕФД, като показват взаимно уважение за чувствителността на информацията и сигурността на всички страни;

37.    настоятелно призовава делегациите на ЕС и дипломатическите представителства на държавите членки да сътрудничат по конструктивен начин, за да се улеснява процесът на подаване на заявления за визи за лица, които са получатели на безвъзмездни средства от ЕФД и които са поканени в Европейския съюз;

38.    приветства усилията, полагани от страна на ЕСВД и Комисията, за разпространение на информация относно ЕФД, по-специално в делегациите на ЕС;

39.    призовава за провеждане на среща веднъж на три години на Съвета на управителите на ЕФД на равнище министри, за да се анализират политиката на ЕС в подкрепа на демокрацията и бъдещите стратегически приоритети на ЕФД;

Сътрудничество с други участници за подкрепа на демокрацията

40.    призовава ЕФД да продължава своето сътрудничество с европейски организации като Съвета на Европа, Международния институт за демокрация и електорална подкрепа (IDEA) и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), в съответствие с устава на ЕФД;

41.    призовава ЕФД да насърчава сътрудничеството с ключови участници и международни, регионални и национални организации, които участват активно в областта на подкрепата на демокрацията и които са установени в ЕС или развиват дейност в държави, където ЕФД е активен;

42.    насърчава ЕФД да се идентифицира възможни начини за сътрудничество с международни организации на гражданското общество, включително с Форума на гражданското общество на Източното партньорство и фондация „Анна Линд“;

Допълнителни препоръки

43.    призовава ЕФД да продължава да разработва нови и новаторски начини и инструменти за подпомагане на демокрацията, включително за участници в политическия живот или за активисти, и да споделя най-добри практики, с цел приспособяване към нарастващата атмосфера на ограничения в редица държави с авторитарни режими, особено по отношение на новите медии и инициативите на местно равнище в тези държави; подчертава значението в този контекст на разработването на стратегии за всяка отделна държава;

44.    призовава, в името на демокрацията, да се гарантира, че съставът на Съвета на управителите на ЕФД представлява изцяло всички политически групи, въз основа на системата д’Онт, като се гарантира поне едно място за всяка политическа група;

45.    приветства обществените кампании относно постигнатото от ЕФД до този момент и счита, че по-нататъшното подчертаване на уникалността и добавената стойност на ЕФД и широкото и редовно разгласяване на този факт ще увеличи неговия капацитет за набиране на средства;

***

46.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, правителствата и парламентите на държавите членки и на Европейския фонд за демокрация.

(1)

OВ C 257 E, 6.9.2013 г., стр. 13.

(2)

OВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 165.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2012)0470.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2015)0076.

(5)

ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 95.

(6)

ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 85.

(7)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=BG&f=ST%209908%202009%20INIT

(8)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf

(9)

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118433.pdf

(10)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/122917.pdf

(11)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/126505.pdf.

(12)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/131171.pdf.

(13)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/131181.pdf.

(14)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/135130.pdf.

(15)

http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_bg.pdf

(16)

Член 2 от Устава на ЕФД, който може да бъде намерен на адрес: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.5.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bodil Ceballos, Ignazio Corrao, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Fernando Maura Barandiarán, Norbert Neuser, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, György Schöpflin, István Ujhelyi

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Maria Grapini, Josef Weidenholzer

Правна информация - Политика за поверителност