Postup : 2014/2231(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0177/2015

Předložené texty :

A8-0177/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 11
CRE 09/07/2015 - 11

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 12.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0274

ZPRÁVA     
PDF 182kWORD 106k
2.6.2015
PE 544.402v02-00 A8-0177/2015

o novém přístupu EU k lidským právům a demokracii: vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED) od jejího založení

(2014/2231(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodaj: Andrzej Grzyb

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o novém přístupu EU k lidským právům a demokracii: vyhodnocení činnosti Evropské nadace pro demokracii (EED) od jejího založení

(2014/2231(INI))

Evropský parlament,

–       s ohledem na články 2, 6, 8 a 21 Smlouvy o Evropské unii,

–       s ohledem na své doporučení Radě ze dne 29. března 2012 o způsobu a podmínkách možného založení Evropské nadace pro demokracii (dále jen EED)(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2011 o vnější politice EU na podporu demokracie(2),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU(3),

–       s ohledem na výroční zprávu EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 přijatou Radou dne 23. června 2014,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2015 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a politice Evropské unie v této oblasti(4),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů Unie pro financování vnější činnosti(5),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 235/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro demokracii a lidská práva ve světě(6),

–       s ohledem na závěry Rady ze dne 18. května 2009 na téma „Podpora demokratické státní správy: směrem k posílenému rámci EU“(7),

–       s ohledem na závěry Rady ze dne 17. listopadu 2009 o podpoře demokracie v oblasti vnějších vztahů EU(8),

–       s ohledem na závěry Rady ze dne 13. prosince 2010, které obsahují zprávu o pokroku za rok 2010 a seznam pilotních zemí(9),

–       s ohledem na závěry Rady ze dne 20. června 2011 o evropské politice sousedství(10),

–       s ohledem na závěry Rady ze dne 1. prosince 2011 o Evropské nadaci pro demokracii(11),

–       s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 25. června 2012 o lidských právech a demokracii(12) a na strategický rámec EU a akční plán pro lidská práva a demokracii, které byly rovněž přijaty dne 25. června 2012 na zasedání Rady(13),

–       s ohledem na závěry Rady ze dne 31. ledna 2013 ohledně podpory EU určené na udržitelné změny ve společnostech v procesu transformace(14),

–       s ohledem na společný konzultační dokument vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise ze dne 4. března 2015 nazvaný „Na cestě k nové evropské politice sousedství“ (JOIN(2015)0006),

–       s ohledem na zprávu o Evropské službě pro vnější činnost z roku 2013(15),

–       s ohledem na společné sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise ze dne 25. května 2011 nazvané „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ (COM(2011)0303),

–       s ohledem na dopis podporující vytvoření EED, který byl dne 25. listopadu 2011 zaslán tehdejšímu předsedovi Evropského parlamentu Jerzymu Buzekovi a tehdejší místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové,

–       s ohledem na rozhodnutí členů správní rady EED ze dne 3. prosince 2014 zrušit původní zeměpisná omezení činnosti EED,

–       s ohledem na článek 52 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0177/2015),

A.     vzhledem k tomu, že prosazování a podpora demokracie, právního státu a dodržování univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod patří mezi klíčové cíle zahraniční politiky EU, jak ji vymezuje článek 21 Smlouvy o Evropské unii a Listina základních práv Evropské unie;

B.     vzhledem k tomu, že EU má za to, že zásada vlastní odpovědnosti za rozvoj procesů demokratizace je klíčovým předpokladem pro utváření skutečně demokratické kultury;

C.     vzhledem k tomu, že mnoho členských států EU v posledních desetiletích úspěšně dokončilo proces demokratické transformace společnosti a nashromáždilo v této oblasti rozsáhlé zkušenosti, které by mohly být relevantní pro aktivity EED a které lze a je zapotřebí využít na odborné a politické úrovni pro práci EED;

D.     vzhledem k tomu, že události, k nimž došlo v průběhu arabského jara a ve východním sousedství, podnítily změnu nástrojů politiky EU v oblasti prosazování lidských práv a podpory demokracie;

E.     vzhledem k tomu, že v řadě zemí, v nichž je EED činná, se zmenšuje prostor pro legitimní působení občanské společnosti a externí financování organizací občanské společnosti se snižuje, neboť autoritářské režimy používají čím dál tím propracovanější prostředky na omezení činnosti nevládních organizací a aktérů bojujících za demokracii, včetně příjemců prostředků EED;

F.     vzhledem k tomu, že země v sousedství EU byly v posledních letech vystaveny celé řadě politických, bezpečnostních a hospodářských problémů, které vytvářejí značný tlak na úsilí o demokratizaci a dodržování lidských práv a základních svobod;

G.     vzhledem k tomu, že je třeba podporovat objektivní a nezávislé poskytování informací a posílit mediální prostředí, včetně internetu a sociálních médií, v zemích spadajících do zeměpisného mandátu EED prostřednictvím ochrany svobody sdělovacích prostředků a svobody projevu a boje proti všem podobám sociální a politické cenzury; vzhledem k tomu, že v těchto zemích je rovněž zapotřebí podporovat úsilí o demokratizaci, včetně upevnění zásad právního státu a boje proti korupci;

H.     vzhledem k tomu, že zavedení EED přispívá společně s dalšími programy EU, jako je například evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) a nástroj EPS na podporu občanské společnosti, k tolik potřebnému posunu od tradičního přístupu EU založeného na státech směrem k vyrovnanější perspektivě zaměřené na dlouhodobější výhled a na společnost, která se také více orientuje na přímé zapojení místních a regionálních hnutí řadových občanů a demokratických politických aktérů;

I.      vzhledem k tomu, že hodnocení dopadu činností na podporu demokracie, které jsou prováděny např. EED, je velmi obtížným úkolem, zejména kvůli komplikovanému a dlouhodobému charakteru procesů politické transformace v dotčených zemích a často i vzhledem k důvěrné povaze činností, jichž se týká;

J.      vzhledem k tomu, že nové informační technologie a sociální média se staly významným nástrojem boje o demokracii, a proto by měly mít výsadní postavení v rámci evropského programu na podporu demokracie;

K.     vzhledem k tomu, že ke dni 19. května 2015 financovala nadace EED 158 iniciativ, přičemž celková částka představovala více než 4,5 milionu EUR v jižním sousedství a více než 4,4 milionu EUR ve východním sousedství;

L.     vzhledem k tomu, že EED využívá ojedinělý způsob spolufinancování, v jehož rámci je správní rozpočet EED hrazen Komisí a místní činnosti financují příspěvky členských států a třetích zemí;

*****

Obecné hodnocení

1.      vzhledem ke stávajícímu náročnému mezinárodnímu prostředí vítá výsledky, jichž EED prozatím dosáhla, a je přesvědčen, že plní svůj hlavní úkol, jímž je „podporovat a podněcovat demokratizaci a hlubokou a udržitelnou demokracii v zemích, v nichž probíhá politický přechod, a ve společnostech bojujících za demokratizaci“(16), a to i „podporou nepodporovaných“ a prostřednictvím boje proti korupci, podporou dialogu o rozmanitosti a boji proti násilí, podporou sociální a politické účasti a ochranou aktivistů a novinářů, kteří se na místní úrovni zasazují ze všech sil o zajištění a urychlení demokratického procesu, jakož i zlepšením přístupu ke spravedlnosti;

2.      s potěšením konstatuje, že navzdory krátké době činnosti, omezeným finančním zdrojům a problémům spojeným s vyhodnocováním dopadů činnosti na podporu demokracie plní EED doporučení Parlamentu a přináší přidanou hodnotu vůči stávající podpoře demokracie ze strany EU díky rychlému a flexibilnímu financování směřovanému zdola nahoru a řízenému poptávkou, které je poskytováno příjemcům přímo, přičemž se finanční prostředky využívají účinně díky nízké administrativní zátěži a jednoduchým postupům, které pro EED stanovila její správní rada;

3.      domnívá se, že EED jakožto mechanismus na podporu demokracie napomáhá omezování jak politického, tak i osobního rizika;

4.      zdůrazňuje, že i nadále plně podporuje vícerozměrný přístup EU v oblasti podpory organizací občanské společnosti, společenských hnutí a aktivistů na celém světě; opět zdůrazňuje, že je důležité vyhnout se zdvojování činností a pokračovat v zajišťování toho, že aktivity EED doplňují stávající vnější finanční nástroje EU, zejména evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) a evropský nástroj sousedství (ENS), neboť všechny tyto nástroje usilují o podporu demokratických zásad a dodržování lidských práv a základních svobod v blízkosti EU;

5.      vítá trvalé zasazování se EED o svobodu projevu a sdružování, svobodu sdělovacích prostředků, rozvoj a posilování zásad právního státu, boj proti korupci a prosazování sociálního a politického pluralismu, neboť účelem tohoto úsilí je podpořit rozvoj demokratických režimů ve východním i jižním sousedství EU;

6.      domnívá se, že iniciativy podniknuté EED se ukázaly jedinečnými, pokud se jedná o jejich schopnost překonávat hluboké rozdíly a „budovat mosty“ v případech, kdy nebylo možné získat financování členských států EU ani zemí mimo EU;

7.      vyzývá EU a členské státy, aby vypracovaly komplexní přístup, který by podporoval politickou transformaci a demokratizaci ve třetích zemích a zahrnoval dodržování lidských práv, podporu spravedlnosti, transparentnosti, zodpovědnosti, usmíření, zásad právního státu a posilování demokratických institucí, včetně legislativních orgánů;

Financování

8.      vyzývá zakládající strany EED, zejména všechny členské státy a Komisi, aby EED přispěly či své příspěvky v její prospěch navýšily v souladu se závazky, které přijaly;

9.      připomíná, že ke dni 26. dubna 2015 se zavázaly, že přispějí, a poskytly prostředky EED tyto země: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Maďarsko, Německo, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko, přičemž zbývajících 12 států tak doposud neučinilo;

10.    zdůrazňuje, že má-li být udržena a dále rozvíjena účinnost EED, je klíčové zaručit dlouhodobé, dostatečné, stabilní, transparentnípředvídatelné financování;

11.    vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a komisaře pro evropskou politiku sousedství a rozšíření, aby v průběhu nedávno zahájeného přezkumu evropské politiky sousedství zohlednili přidanou hodnotu EED a aby zvážili, jakým způsobem by bylo možné poskytnout EED udržitelné financování;

12.    vyzývá Belgii, aby alespoň přezkoumala možnost vracet část daňových příjmů získaných od EED a jejích zaměstnanců nebo celé tyto příjmy v podobě financování projektů EED; připomíná, že EED funguje jako soukromá nadace podle belgického práva;

13.    vítá finanční příspěvky členských států severní a střední Evropy a některých členských států z jižní Evropy; vyzývá zbývající členské státy na jihu EU, z nichž některé udržují obzvláště těsné historické, hospodářské nebo kulturní vazby se zeměmi jižního sousedství, aby vystupňovaly své úsilí a poskytly příspěvky ve prospěch EED, a to buď v podobě financování, nebo vyslání národních odborníků;

14.    vítá finanční příspěvky, jež EED obdržela od partnerů EU, jako jsou Švýcarsko a Kanada; vybízí ostatní státy, obzvláště země Evropského sdružení volného obchodu, aby podporovaly EED;

15.    vyzývá všechny dárce EED, aby zajistili plnou nezávislost výkonného výboru EED při výběru příjemců podle pracovního plánu, který potvrzuje správní rada, a vyzývá k ukončení postupu umožňujícího, aby dárci vyčleňovali finanční prostředky na určité země nebo projekty;

Kapacitaoblasti lidských zdrojů

16.    vyzývá k tomu, aby byla posílena kapacita sekretariátu EED, čemuž by měly odpovídat lidské zdroje, které EED umožní plnit její nové úkoly;

17.    vybízí členské státy, aby přijaly praktické kroky odpovídající zájmu, který vyjádřily již dříve ohledně vyslání národních odborníků do sekretariátu EED;

Rozšíření zeměpisného mandátu EEDrovnováha východ-jih

18.    vítá zrušení původního zeměpisného omezení působnosti EED, které přijala správní rada na svém zasedání dne 3. prosince 2014;

19.    blahopřeje EED k zachovávání zeměpisné rovnováhy mezi východním a jižním sousedstvím při financování projektů;

Grantypříjemci

20.    považuje za klíčové, aby byla zaručena dlouhodobá udržitelnost financování pro příjemce prostředků z EED díky posílení doplňkových vazeb s dalšími bilaterálními dárci a nástroji evropské vnější pomoci, zejména s evropským nástrojem pro demokracii a lidská práva, které by ve vhodných případech mohly převzít střednědobou finanční podporu „rozvinutých“ příjemců EED, a za tímto účelem:

a) vyzývá EED a Komisi, aby zřídily kontaktní skupinu s cílem vymezit, jak nejlépe dosáhnout přechodu příjemců EED k finanční podpoře poskytované nástrojem pro demokracii a lidská práva; a

b) vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby předložily konkrétní návrhy týkající se mechanismů pro plánování styčných bodů a spolupráce s EED s cílem zajistit soudržnost a udržitelnost v dlouhodobém horizontu;

21.    vyzývá EED, aby i nadále aktivně působila v zemích, v nichž je výrazně omezen prostor pro vnější podporu občanské společnosti nebo v nichž je státní finanční podpora přidělována diskriminačně a výlučně ve prospěch jen některých organizací nebo subjektů občanské společnosti; podporuje snahy EED o využívání inovativních způsobů podpory pro aktéry vyvolávající změny, a to zejména v komplikovaném politickém prostředí;

22.    důrazně vyzývá správní radu, aby zvážila poskytnutí podpory demokratických politickým aktivistům a financování politických procesů podporujících začlenění; má za to, že by EED měla, kdykoli je to možné společně se stávajícími politickými nadacemi, navazovat spolupráci s nově vznikajícími a rozvíjejícími se politickými stranami, které jednoznačně podporují demokratické zásady, a tyto strany podporovat;

23.    vítá obecné pokyny EED pro monitorování a vyhodnocování; zdůrazňuje však, že tyto prováděcí pokyny by měly odpovídat rozsahu a lidským zdrojům EED;

24.    vybízí EED, aby i nadále držela krok s novými technologiemi tím, že začlení technologickou podporu do svých grantů;

25.    vítá granty EED nabízené ukrajinským aktérům, neboť tito aktéři představují dobrý příklad rychlé podpory politickým a občanským aktivistům, kteří se následně stanou demokraticky zvolenými zástupci lidu; vítá podporu EED, kterou nabízí všem aktivistům zasazujícím se o demokracii v rámci sousedství EU, čímž usiluje o rozvoj a upevňování demokratických režimů;

26.    vítá granty EED, které jsou nabízeny aktivistům v některých zemích jižního sousedství, protože prokazují přidanou hodnotu práce EED ve prospěch demokracie v obzvláště nepřátelském prostředí;

27.    důrazně vybízí EED, aby více upřednostňovala skupiny, které jsou vystaveny sociálnímu vyloučení nebo politické marginalizaci, a to tím, že bude mj. podporovat hnutí zaměřená na posilování práv žen a jejich širší veřejnou účast, etnické a jazykové menšiny, lidskoprávní aktivisty z řad lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů, pronásledované náboženské menšiny a občanské aktivisty spojené s náboženskými komunitami a také hnutí z řad široké veřejnosti, zranitelná nebo vznikající politická hnutí, odbory, bloggery a mediální aktivisty;

28.    vyzývá EED, aby rozvíjela, je-li to vhodné a ve vhodnou dobu, spolupráci se skupinami občanských aktivistů spojenými s náboženskými komunitami, včetně pronásledovaných náboženských menšin; připomíná, že církev hrála klíčovou úlohu v rámci odporu proti komunistickým režimům a v demokratizačních procesech přechodu ve střední a východní Evropě;

29.    vybízí EED, aby posílila svou podporu novým vůdčím osobnostem z řad mladých lidí, nově zvoleným ženám a představitelům mladých lidí či menšin v zemích, které procházejí politickou transformací;

30.    vyzývá členské státy, aby prostřednictvím EED i nadále poskytovaly finanční podporu občanské společnosti a sdělovacích prostředkům v Rusku; poukazuje na to, že nedávná opatření, například omezení zaváděná v souvislosti s činností organizací občanské společnosti, represivní zásahy vůči politické opozici a agresivní a cílené dezinformační kampaně státních sdělovacích prostředků, mají zřejmě sloužit jedinému účelu, a to cílenému vytváření živné půdy pro vznik extrémně nacionalistického politického prostředí, které se vyznačuje protidemokratickou a nenávistnou rétorikou a represemi;

Spolupráce mezi ParlamentemEED

31.    vítá prezentaci první výroční zprávy EED ve Výboru pro zahraniční věci v souladu s čl. 8 odst. 4 statutu EED; zdůrazňuje, že je důležité, aby takové prezentace probíhaly každoročně, a vyzdvihuje, že se jedná o užitečnou příležitost přezkoumat stávající situaci a rozvíjet další součinnost;

32.    vyzývá k zavedení účinných vazeb mezi EED, Skupinou pro podporu demokracie a koordinaci voleb (DEG) a příslušnými parlamentními výbory a stálými delegacemi; vybízí své poslance, aby podporovali EED a zdůrazňovali její práci při relevantních vystoupeních a v průběhu návštěv delegací Evropského parlamentu ve třetích zemích, včetně setkání s příjemci;

33.    vyzývá k dalšímu rozvoji spolupráce mezi EED, jejími příjemci a sítí Sacharovovy ceny;

34.    vybízí EED, aby dále rozvíjela svou spolupráci s Fórem Evropského parlamentu pro mladé vůdčí osobnosti;

Soudržnostkoordinace politik

35.    vybízí členské státy a orgány EU, aby zajistily skutečnou vnitřní a vnější soudržnost, pokud se jedná o demokratizační snahy, a aby uznaly související úlohu EED;

36.    vybízí delegace EU a diplomatické mise členských států v zemích, v nichž je EED činná, aby EED upozorňovaly na potenciální příjemce a informovaly tyto aktéry o EED; zároveň vybízí personál EED k úzké spolupráci s příslušným diplomatickým personálem EU a členských států ve vztahu k možným příjemcům, které nelze podpořit prostřednictvím EED, přičemž obě strany této spolupráce budou respektovat citlivost informací a bezpečnost všech zúčastněných stran;

37.    naléhavě vybízí delegace EU a diplomatická zastoupení členských států, aby spolu strukturovaným způsobem spolupracovaly s cílem usnadnit postup udělování víz pro osoby, které obdržely granty EED a jsou pozvány do Evropské unie;

38.    vítá úsilí ESVČ a Komise o šíření informací ohledně EED mezi jejich pracovníky, zejména v delegacích EU;

39.    vyzývá k uspořádání zasedání správní rady EED na úrovni ministrů, které by mělo být organizováno každé tři roky a na němž by byly posuzovány otázky týkající se politiky EU na podporu demokracie a budoucích strategických priorit EED;

Spoluprácedalšími aktéry podporujícími demokracii

40.    vyzývá EED, aby v souladu se svým statutem i nadále spolupracovala s organizacemi sídlícími v Evropě, jako je např. Rada Evropy, Mezinárodní institut pro demokracii a volební podporu (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA) a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE);

41.    vyzývá EED, aby posílila spolupráci s klíčovými aktéry a mezinárodními, regionálními a celostátními organizacemi činnými na poli podpory demokracie, které sídlí v Evropské unii nebo pracují v zemích, v nichž je EED činná;

42.    vybízí EED, aby vymezila možné způsoby spolupráce s mezinárodními organizacemi občanské společnosti, mj. s fórem občanské společnosti v rámci Východního partnerství a nadací Anny Lindhové;

Další doporučení

43.    vyzývá EED, aby i nadále rozvíjela nové inovativní prostředky a nástroje na podporu demokracie, včetně podpory politických aktérů či aktivistů, a sdílela osvědčené postupy s cílem přizpůsobit se prostředí, v němž v mnoha zemích s autoritářskými režimy narůstá počet omezení, přičemž je zapotřebí zaměřit se v těchto zemích obzvláště na nová média a podněty vycházející z hnutí řadových občanů; zdůrazňuje význam, který má v této souvislosti vypracovávání strategií pro jednotlivé země;

44.    jménem jejího demokratického ducha vyzývá k tomu, aby složení správní rady EED plně odráželo všechny politické skupiny, a to na základě D’Hondtova systému, přičemž bude zajištěno, aby každou politickou skupinu zastupoval nejméně jeden člen;

45.    vítá veřejný obrázek o dosavadních úspěších EED a je přesvědčen, že další zdůrazňování jedinečnosti a přidané hodnoty této nadace a široká a pravidelná komunikace ohledně tohoto tématu by zvýšily její schopnost získávat finanční prostředky;

***

46.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a Evropské nadaci pro demokracii.

(1)

Úř. věst. C 257 E, 6.9.2013, s. 13.

(2)

Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 165.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0470.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0076.

(5)

Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 95.

(6)

Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 85.

(7)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209908%202009%20INIT

(8)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf

(9)

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118433.pdf

(10)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf

(11)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf

(12)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf

(13)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf

(14)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf

(15)

http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_en.pdf

(16)

Článek 2 statutu EED: viz https://www.democracyendowment.eu/about-eed/


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

26.5.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Bodil Ceballos, Ignazio Corrao, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Fernando Maura Barandiarán, Norbert Neuser, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, György Schöpflin, István Ujhelyi

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Maria Grapini, Josef Weidenholzer

Právní upozornění - Ochrana soukromí