Procedura : 2014/2231(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0177/2015

Teksty złożone :

A8-0177/2015

Debaty :

PV 09/07/2015 - 11
CRE 09/07/2015 - 11

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 12.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0274

SPRAWOZDANIE     
PDF 186kWORD 113k
2.6.2015
PE 544.402v02-00 A8-0177/2015

w sprawie nowego podejścia UE do praw człowieka i demokracji – ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od początku jego utworzenia

(2014/2231(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Andrzej Grzyb

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie nowego podejścia UE do praw człowieka i demokracji – ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od początku jego utworzenia

(2014/2231(INI))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 2, 6, 8 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

–       uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie warunków ewentualnego utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED)(1),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie polityki zewnętrznej UE na rzecz demokratyzacji(2),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie strategii wolności cyfrowej w polityce zagranicznej UE(3),

–       uwzględniając roczne sprawozdanie UE dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie w 2013 r., przyjęte przez Radę w dniu 23 czerwca 2014 r.,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie(4),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz finansowania działań zewnętrznych(5),

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 235/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie(6),

–       uwzględniając konkluzje Rady z dnia 18 maja 2009 r. pt. „Wspieranie demokratycznych rządów – w kierunku wzmocnionych ram UE”(7),

–       uwzględniając konkluzje Rady z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wspierania demokracji w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej(8),

–       uwzględniając konkluzje Rady z dnia 13 grudnia 2010 r. zawierające sprawozdanie z postępów w 2010 r. i listę proponowanych krajów pilotażowych(9),

–       uwzględniając konkluzje Rady z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa(10),

–       uwzględniając konkluzje Rady z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji(11),

–       uwzględniając konkluzje Rady z dnia 25 czerwca 2012 r. dotyczące praw człowieka i demokracji(12) oraz strategiczne ramy i plan działania UE dotyczące praw człowieka i demokracji, również przyjęte przez Radę w dniu 25 czerwca 2012 r.(13),

–       uwzględniając konkluzje Rady z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wsparcia UE dla trwałych zmian w społeczeństwach w trakcie transformacji(14),

–       uwzględniając wspólny dokument konsultacyjny Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji z dnia 4 marca 2015 r. pt. „W stronę nowej europejskiej polityki sąsiedztwa” (JOIN(2015)0006),

–       uwzględniając przegląd Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z 2013 r.(15),

–       uwzględniając wspólny dokument konsultacyjny Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji z dnia 25 maja 2011 r. pt. „Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie: przegląd europejskiej polityki sąsiedztwaˮ (COM(2011)0303),

–       uwzględniając pismo popierające utworzenie EED, skierowane w dniu 25 listopada 2011 r. do ówczesnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz ówczesnej wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Catherine Ashton,

–       uwzględniając decyzję rady zarządzającej EED z dnia 3 grudnia 2014 r. o zniesieniu początkowych ograniczeń geograficznych funduszu,

–       uwzględniając art. 52 i art. 132 ust. 2 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0177/2015),

A.     mając na uwadze, że promowanie i wspieranie demokracji, państwa prawa oraz respektowania powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności jest jednym z podstawowych celów polityki zagranicznej UE, jak zapisano w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w Karcie praw podstawowych UE;

B.     mając na uwadze, że UE uważa, iż zasada samoodpowiedzialności w odniesieniu do procesu budowania demokracji ma kluczowe znaczenie w tworzeniu prawdziwej kultury demokratycznej;

C.     mając na uwadze, że w ostatnich dekadach wiele państw członkowskich UE pomyślnie przeszło proces transformacji demokratycznej i zgromadziło duże doświadczenie w tej dziedzinie, co może być ważne dla działalności EED oraz co można i należy wykorzystać na szczeblu eksperckim i politycznym do działań w ramach EED;

D.     mając na uwadze, że wydarzenia związane z arabską wiosną i sąsiedztwem wschodnim doprowadziły do przekształcenia instrumentów polityki UE na rzecz promowania praw człowieka i wspierania demokracji;

E.     mając na uwadze, że w wielu krajach, w których funkcjonuje EED, kurczy się przestrzeń dla legalnego działania społeczeństwa obywatelskiego i zagranicznego finansowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ autorytarne reżimy coraz częściej korzystają z wyrafinowanych środków – w tym z prawodawstwa – w celu ograniczenia działalności organizacji pozarządowych i podmiotów prodemokratycznych, co obejmuje też beneficjentów EED;

F.     mając na uwadze, że w ostatnich latach kraje sąsiadujące z UE stanęły w obliczu wielu wyzwań politycznych, gospodarczych i związanych z bezpieczeństwem, które wywarły poważną presję na wysiłki związane z demokratyzacją oraz przestrzeganiem praw człowieka i podstawowych wolności;

G.     mając na uwadze, że należy propagować udzielanie obiektywnych i niezależnych informacji oraz wzmocnić środki przekazu, w tym internet i media społecznościowe, w tych krajach, w których funkcjonuje EED, chroniąc wolność środków przekazu i wolność słowa oraz zwalczając wszelkie formy cenzury społecznej i politycznej; mając na uwadze, że zachodzi również potrzeba wspierania w tych krajach starań na rzecz demokratyzacji, w tym umocnienia rządów prawa i zwalczania korupcji;

H.     mając na uwadze, że ustanowienie EED, wraz z innymi programami UE, takimi jak Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) oraz Instrument na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, uzupełnia tradycyjne podejście skupione na państwie niezbędnym i bardziej zrównoważonym podejściem długoterminowym skupionym na bezpośrednim zaangażowaniu się w działania oddolne na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz współpracę z demokratycznymi podmiotami sceny politycznej;

I.      mając na uwadze, że ocena wpływu działań w zakresie wspierania demokracji, takich jak te realizowane przez EED, jest z natury trudnym zadaniem, zwłaszcza ze względu na nieliniowy i długoterminowy charakter przemian politycznych w danych krajach oraz często poufny charakter prowadzonych działań;

J.      mając na uwadze, że nowe technologie informacyjne i media społeczne stały się ważnymi instrumentami w dążeniu do demokracji i dlatego powinny zająć dominujące miejsce w ramach europejskiego programu wspierania demokracji;

K.     mając na uwadze, że do dnia 19 maja 2015 r. EED sfinansował 158 inicjatyw na łączną kwotę ponad 4,5 mln EUR w południowych krajach sąsiedzkich i ponad 4,4 mln EUR w ramach sąsiedztwa wschodniego;

L.     mając na uwadze, że EED korzysta z unikalnej formy współfinansowania, w której budżet administracyjny jest przydzielany przez Komisję, a działania w terenie są finansowane z wkładów państw członkowskich i państw trzecich;

*****

Ogólna ocena

1.      z zadowoleniem przyjmuje wyniki funduszu w obliczu obecnej trudnej sytuacji międzynarodowej i uważa, że realizuje on główny cel wspierania i zachęcania do demokratyzacji oraz głębokiej i trwałej demokracji w krajach przechodzących przemiany polityczne i w społeczeństwach walczących o demokratyzację(16), , w tym poprzez „wsparcie niewspieranych”, walkę z korupcją, promowanie dialogu w warunkach różnorodności i braku przemocy, zachęcanie do zaangażowania społecznego i politycznego oraz ochronę aktywistów i dziennikarzy, którzy w lokalnej skali dokładają wszelkich starań, aby zagwarantować i przyspieszyć zainicjowanie procesu demokratycznego, zwiększając dostęp do wymiaru sprawiedliwości;

2.      z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości, że pomimo krótkiego okresu działalności i ograniczonych środków finansowych, a także wyzwań nieodłącznie związanych z oceną oddziaływania prac wspierających demokrację, EED realizuje zalecenia Parlamentu i wnosi wartość dodaną do istniejących działań UE na rzecz wsparcia demokracji poprzez szybkie, elastyczne, oddolne i kierowane popytem finansowanie, udzielane bezpośrednio beneficjentom w sposób efektywny pod względem finansowym i uzupełniający inne środki UE, a to wszystko dzięki niewielkiemu obciążeniu administracyjnemu oraz uproszczonym procedurom ustanowionym dla EED przez jego radę zarządzającą;

3.      jest zdania, że EED jako narzędzie wspierania demokracji pomaga zmniejszać ryzyko zarówno na szczeblu politycznym, jak i osobistym;

4.      podkreśla swoje pełne i stałe wsparcie dla wielostronnych wysiłków UE mających na celu wspieranie na całym świecie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ruchów społecznych i aktywistów; ponownie podkreśla znaczenie unikania powielania działań oraz kontynuowania komplementarności działań EED z istniejącymi instrumentami finansowymi UE przeznaczonymi na działania zewnętrzne, zwłaszcza EIDHR oraz Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa (ENI), ponieważ wszystkie one mają na celu promowanie zasad demokracji oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w sąsiedztwie UE;

5.      z zadowoleniem przyjmuje konsekwentne zaangażowanie EED na rzecz wolności słowa i zrzeszania się, wolności mediów, budowania i wzmacniania praworządności, walki z korupcją oraz społecznego i politycznego pluralizmu, gdyż zaangażowanie to jest budowane z myślą o wspieraniu demokratycznych rządów w krajach sąsiadujących z UE na wschodzie i południu;

6.      jest zdania, że inicjatywy podejmowane w ramach EED udowodniły wyjątkowe zdolności tego funduszu w zakresie łączenia i zmniejszania luk w przypadkach, w których finansowanie ze strony państw członkowskich UE oraz państw spoza UE było niemożliwe do uzyskania;

7.      wzywa UE i państwa członkowskie do wypracowania całościowego podejścia do wspierania transformacji politycznej i demokratyzacji w krajach trzecich, co obejmuje poszanowanie praw człowieka, promowanie sprawiedliwości, przejrzystości, odpowiedzialności, pojednania, praworządności oraz wzmocnienie instytucji demokratycznych, w tym organów ustawodawczych;

Finansowanie

8.      apeluje do podmiotów finansujących EED, a zwłaszcza wszystkich państw członkowskich UE i Komisji, by wniosły lub zwiększyły swój wkład w EED, zgodnie z zobowiązaniami, których same się podjęły;

9.      przypomina, że zgodnie ze stanem w dniu 26 kwietnia 2015 r., następujące państwa zobowiązały się do wniesienia wkładu do EED oraz wniosły go: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Estonia, Niemcy, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria, podczas gdy 12 pozostałych państw członkowskich jeszcze tego nie uczyniło;

10.    podkreśla, że aby utrzymać i dalej rozwijać skuteczność EED, należy zapewnić długoterminowe, wystarczające, stabilne, przejrzyste i przewidywalne finansowanie;

11.    wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz komisarza ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji dotyczących rozszerzenia do zastanowienia się nad wartością dodaną EED w trakcie nowo rozpoczętego przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa oraz do przemyślenia, jak zapewnić temu funduszowi trwałe finansowanie;

12.    wzywa Belgię do dokonania analizy możliwości zwrotu części lub całego podatku dochodowego, pobranego z EED i pensji jego pracowników, w formie środków finansowych na projekty EED; przypomina, że EED funkcjonuje jako prywatna fundacja na mocy prawa belgijskiego;

13.    z zadowoleniem przyjmuje wkład finansowy z państw członkowskich Europy Północnej i Środkowej oraz niektórych państw członkowskich Europy Południowej; wzywa pozostałe południowe państwa członkowskie, z których niektóre utrzymują szczególnie bliskie więzi historyczne, gospodarcze lub kulturowe z południowymi krajami sąsiedzkimi, do dołożenia szczególnych starań na rzecz wnoszenia wkładu w EED w postaci środków finansowych lub oddelegowania;

14.    z zadowoleniem przyjmuje wkład finansowy w EED wnoszony przez takich partnerów UE, jak Szwajcaria czy Kanada; zachęca inne państwa członkowskie, a w szczególności państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, do wsparcia EED;

15.    wzywa wszystkich darczyńców EED do zapewnienia pełnej niezależności komitetu wykonawczego EED przy wyborze beneficjentów na podstawie planu prac zatwierdzanego przez radę zarządzającą i apeluje o położenie kresu przydzielaniu przez darczyńców funduszy poszczególnym krajom lub projektom;

Potencjał w zakresie zasobów ludzkich

16.    wzywa do wzmocnienia zdolności sekretariatu EED, co powinno przełożyć się na odpowiednie zasoby ludzkie, pozwalające funduszowi uporać się z nowymi zadaniami;

17.    zachęca państwa członkowskie do realizacji zgłoszonego zamiaru oddelegowania ekspertów krajowych do sekretariatu EED;

Rozszerzenie mandatu geograficznego EED i równowaga pomiędzy Wschodem a Południem

18.    z zadowoleniem przyjmuje zniesienie początkowych ograniczeń geograficznych EED, przyjęte na posiedzeniu rady zarządzającej w dniu 3 grudnia 2014 r.;

19.    wyraża uznanie dla EED w związku z zachowaniem równowagi geograficznej w finansowaniu projektów we wschodnim i południowym sąsiedztwie UE;

Dotacje i beneficjenci

20.    uważa, że istotne jest zapewnienie trwałego finansowania dla odbiorców pomocy z EED w perspektywie długofalowej poprzez zwiększenie komplementarnych powiązań z innymi darczyńcami dwustronnymi oraz europejskimi instrumentami finansowymi przeznaczonymi na działania zewnętrzne, w szczególności EIDHR, które − w razie potrzeby − mogłyby przejąć średnioterminowe wsparcie finansowe na rzecz „dojrzałych” beneficjentów EED, i w tym celu:

a)        zwraca się do EED i Komisji o utworzenie grupy kontaktowej w celu określenia najlepszego sposobu przejścia beneficjentów EED na wsparcie finansowe z EIDHR; oraz

b)        wzywa Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do przedstawienia konkretnych propozycji dotyczących mechanizmów programowania płaszczyzny porozumienia i współpracy z EED w celu zapewnienia spójności i równowagi w perspektywie długoterminowej;

21.    zwraca się do EED o dalsze aktywne zaangażowanie w krajach, w których poważnie ogranicza się możliwości udzielania zewnętrznego wsparcia na rzecz społeczeństwa obywatelskiego lub w których finansowanie państwowe jest dyskryminujące i przyznawane wyłącznie niektórym organizacjom lub sektorom społeczeństwa obywatelskiego; popiera działania EED mające na celu badanie innowacyjnych sposobów wspierania katalizatorów zmian w szczególnie trudnych warunkach politycznych;

22.    zdecydowanie apeluje do rady zarządzającej o dalsze wspieranie demokratycznych działaczy politycznych i zapewnianie finansowania integracyjnych procesów politycznych; uważa, że EED powinien zaangażować się na rzecz powstawania i umacniania partii politycznych głęboko przywiązanych do zasad demokratycznych, a także udzielać im wsparcia, w miarę możliwości w ramach partnerstwa z istniejącymi fundacjami politycznymi;

23.    z zadowoleniem przyjmuje wytyczne EED dotyczące monitorowania i oceny; podkreśla jednak, że te wytyczne wykonawcze powinny być proporcjonalne do rozmiaru EED i jego potencjału w zakresie zasobów ludzkich;

24.    zachęca EED do dalszego korzystania z nowych technologii poprzez ujmowanie wsparcia technologicznego w ramy dotacji;

25.    pozytywnie ocenia dotacje EED oferowane podmiotom ukraińskim, ponieważ stanowiły one dobry przykład szybkiego wsparcia działaczy politycznych i obywatelskich, którzy z czasem stali się demokratycznie wybranymi przedstawicielami narodu; z zadowoleniem przyjmuje wsparcie EED oferowane wszystkim prodemokratycznym działaczom zaangażowanym w krajach sąsiadujących z UE, starając się w ten sposób podtrzymać rozwój ugruntowanych demokratycznych rządów;

26.    z zadowoleniem przyjmuje dotacje EED oferowane działaczom w południowych krajach sąsiedzkich, ponieważ dowodzą one wartości dodanej działań EED na rzecz demokracji w szczególnie nieprzyjaznym środowisku;

27.    zdecydowanie zachęca EED do położenia większego nacisku na grupy borykające się z wykluczeniem społecznym lub polityczną marginalizacją poprzez wspieranie, między innymi, ruchów kobiecych mających na celu zwiększenie praw kobiet i ich udziału w życiu publicznym, mniejszości etnicznych i językowych, działaczy na rzecz praw człowieka osób LGBTI, prześladowanych mniejszości religijnych i działaczy obywatelskich związanych ze wspólnotami religijnymi, jak również oddolnych ruchów obywatelskich, narażonych lub powstających ruchów politycznych, związków zawodowych, blogerów i aktywistów w nowych środkach przekazu;

28.    zwraca się do EED o rozwijanie, w stosownych przypadkach, współpracy z grupami aktywistów obywatelskich związanymi ze wspólnotami religijnymi, co obejmuje też prześladowane mniejszości religijne; przypomina, że Kościół odegrał zasadniczą rolę w sprzeciwianiu się reżimowi komunistycznemu oraz w procesie przemian demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej;

29.    zachęca EED do zwiększenia swego wsparcia dla nowych młodych liderów i nowo wybranych kobiet, przedstawicieli młodzieży lub mniejszości w krajach, w których zachodzą przemiany polityczne;

30.    wzywa państwa członkowskie do kontynuowania wsparcia finansowego dla rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego i mediów za pomocą EED; zwraca uwagę, że niedawne wydarzenia, takie jak ograniczenia nałożone na organizacje społeczeństwa obywatelskiego, represje w stosunku do opozycji oraz ukierunkowane, agresywne kampanie dezinformacyjne prowadzone przez środki przekazu kontrolowane przez państwo, wydają się mieć na celu tworzenie podstaw skrajnie nacjonalistycznego klimatu politycznego naznaczonego retoryką antydemokratyczną, represjami oraz mową nienawiści;

Współpraca między Parlamentem a EED

31.    z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie pierwszego sprawozdania rocznego EED przed Komisją Spraw Zagranicznych, zgodnie z art. 8 ust. 4 statutu EED; podkreśla, jak ważne jest, by procedura taka odbywała się co roku, oraz zaznacza, że stanowi to dobrą okazję do podsumowania działań i rozwoju nowej synergii;

32.    apeluje o skuteczne powiązania między EED, Zespołem ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów (DEG) a właściwymi komisjami parlamentarnymi i stałymi delegacjami; zachęca swoich członków do wspierania EED i podkreślania jego działań w stosownych wystąpieniach oraz podczas wizyt delegacji PE w państwach trzecich, obejmujących też spotkania z beneficjentami;

33.    wzywa do dalszego rozwijania współpracy między EED, jego beneficjentami oraz siecią Nagrody im. Sacharowa;

34.    zwraca się do EED o dalsze rozwijanie współpracy z Forum Młodych Przywódców pod egidą Parlamentu;

Spójność i koordynacja strategii politycznej

35.    zachęca zarówno państwa członkowskie, jak i instytucje UE do zapewnienia rzeczywistej spójności wewnętrznej i zewnętrznej działań prodemokratycznych oraz do uznania roli, jaką w tym zakresie odgrywa EED;

36.    zachęca delegatury UE i misje dyplomatyczne państw członkowskich w krajach, w których EED prowadzi działalność, do powiadamiania EED o potencjalnych beneficjentach oraz informowania tych beneficjentów o istnieniu EED; zachęca personel EED do ścisłej współpracy z odpowiednim personelem dyplomatycznym UE i państw członkowskich w odniesieniu do potencjalnych beneficjentów, którzy nie mogą być wspierani przez EED, wykazując się wzajemnym poszanowaniem poufności informacji i bezpieczeństwa wszystkich stron;

37.    nakłania delegatury UE i przedstawicielstwa dyplomatyczne państw członkowskich do zorganizowanej współpracy w celu usprawnienia procedury składania wniosków wizowych przez beneficjentów EED, którzy zostali zaproszeni do Unii Europejskiej;

38.    przychylnie odnosi się do działań ESDZ i Komisji upowszechniających informacje na temat EED wśród swoich pracowników, zwłaszcza w delegaturach UE;

39.    wzywa do ustanowienia odbywających się co trzy lata posiedzeń rady zarządzającej EED na szczeblu ministerialnym w celu zastanowienia się nad unijną polityką w zakresie wspierania demokracji oraz przyszłymi strategicznymi priorytetami EED;

Współpraca z innymi podmiotami wspierającymi demokrację

40.    zwraca się do EED o kontynuację współpracy z organizacjami mającymi siedzibę w Europie, takimi jak Rada Europy, IDEA (Międzynarodowy Instytut Demokracji i Pomocy Wyborczej) oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zgodnie ze statutem EED;

41.    zwraca się do EED o rozwijanie współpracy z kluczowymi podmiotami oraz międzynarodowymi, regionalnymi i krajowymi organizacjami działającymi na rzecz wspierania demokracji, zarówno z tymi, które mają siedzibę w UE, jak i z tymi działającymi w krajach, w których funkcjonuje EED;

42.    zachęca EED do określenia możliwych sposobów współpracy z międzynarodowymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, między innymi z Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego i fundacją im. Anny Lindh;

Dalsze zalecenia

43.    zwraca się do EED o dalsze rozwijanie nowych, innowacyjnych sposobów i instrumentów wspierania demokracji, w tym podmiotów lub działaczy politycznych, oraz do wymiany najlepszych praktyk w celu dostosowania się do nasilających się ograniczeń w wielu państwach rządzonych przez reżimy autorytarne, ze szczególnym uwzględnieniem nowych środków przekazu i inicjatyw oddolnych w tych krajach; w tym kontekście podkreśla znaczenie opracowania odrębnych strategii dla poszczególnych krajów;

44.    powołując się na swój demokratyczny charakter apeluje o zagwarantowanie, że skład rady zarządzającej EED będzie odzwierciedlał pełną reprezentację wszystkich jego grup politycznych w oparciu o system D' Hondta, zapewniając tym samym co najmniej jedno miejsce dla każdej grupy politycznej;

45.    z zadowoleniem przyjmuje upublicznienie dotychczasowych osiągnięć EED i uważa, że dalsze podkreślanie wyjątkowości i wartości dodanej EED oraz obszerne i regularne informowanie o nim zwiększyłoby zdolności pozyskiwania przez niego funduszy;

***

46.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Europejskiemu Funduszowi na rzecz Demokracji.

(1)

Dz.U. C 257 E z 6.9.2013, s. 13.

(2)

Dz.U. C 33 E z 5.2.2013, s. 165.

(3)

Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0470.

(4)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0076.

(5)

Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 95.

(6)

Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 85.

(7)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=pl&f=ST%209908%202009%20INIT

(8)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf

(9)

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118433.pdf

(10)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf

(11)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf

(12)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf

(13)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf

(14)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf

(15)

http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_pl.pdf.

(16)

Art. 2 statutu EED – dostępny pod adresem: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

26.5.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

53

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Bodil Ceballos, Ignazio Corrao, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Fernando Maura Barandiarán, Norbert Neuser, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, György Schöpflin, István Ujhelyi

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Maria Grapini, Josef Weidenholzer

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności