Procedură : 2014/2231(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0177/2015

Texte depuse :

A8-0177/2015

Dezbateri :

PV 09/07/2015 - 11
CRE 09/07/2015 - 11

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0274

RAPORT     
PDF 178kWORD 120k
2.6.2015
PE 544.402v02-00 A8-0177/2015

referitor la noua abordare a UE în materie de drepturile omului și democrație – evaluarea activităților Fondului european pentru democrație (FED) de la înființarea sa

(2014/2231(INI))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: Andrzej Grzyb

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la noua abordare a UE în materie de drepturile omului și democrație – evaluarea activităților Fondului european pentru democrație (FED) de la înființarea sa

(2014/2231(INI))

Parlamentul European

–       având în vedere articolele 2, 6, 8 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–       având în vedere Recomandarea sa din 29 martie 2012 adresată Consiliului referitoare la modalitățile de posibilă creare a unui Fond european pentru democrație (numit în continuare „FED”)(1),

–       având în vedere Rezoluția sa din 7 iulie 2011 referitoare la politicile externe ale UE în favoarea democratizării(2),

–       având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2012 referitoare la Strategia privind libertatea digitală în politica externă a UE(3),

–       având în vedere Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume în 2013, adoptat de Consiliu la 23 iunie 2014,

–       având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2015 referitoare la Raportul anual privind drepturile omului și democrația în lume în 2013 și politica Uniunii Europene în această privință(4),

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe(5),

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 235/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare pentru democrație și drepturile omului la scară mondială(6),

–       având în vedere concluziile Consiliului din 18 mai 2009 privind „Susținerea guvernanței democratice: către un cadru consolidat al UE”(7),

–       având în vedere concluziile Consiliului privind susținerea democrației în cadrul relațiilor externe ale Uniunii Europene din 17 noiembrie 2009(8),

–       având în vedere concluziile Consiliului din 13 decembrie 2010, care conțin Raportul privind progresele realizate în 2010 și lista țărilor pilot propuse(9),

–       având în vedere concluziile Consiliului din 20 iunie 2011 privind Politica europeană de vecinătate(10),

–       având în vedere concluziile Consiliului din 1 decembrie 2011 privind Fondul european pentru democrație(11),

–       având în vedere concluziile Consiliului din 25 iunie 2012 privind drepturile omului și democrația(12) și cadrul strategic al UE și planul de acțiune privind drepturile omului și democrația, adoptate, de asemenea, de către Consiliu la 25 iunie 2012(13),

–       având în vedere Concluziile Consiliului din 31 ianuarie 2013 privind sprijinul din partea UE pentru schimbările durabile din țările aflate în perioada de tranziție(14),

–       având în vedere Documentul comun de consultare al Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate și al Comisiei din 4 martie 2015 intitulat „Către o nouă politică europeană de vecinătate” (JOIN(2015)0006),

–       având în vedere Raportul de reexaminare al SEAE pe 2013(15),

–       având în vedere Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei din 25 mai 2011, intitulată „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine: o revizuire a politicii europene de vecinătate”, COM(2011)0303,

–       având în vedere scrisoarea din 25 noiembrie 2011, în sprijinul creării Fondului european pentru democrație (FED), adresată Președintelui de atunci al Parlamentului European, Jerzy Buzek, și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate de atunci, Catherine Ashton,

–       având în vedere decizia Consiliului guvernatorilor FED din 3 decembrie 2014 de a elimina restricțiile geografice prevăzute inițial în cadrul FED,

–       având în vedere articolul 52 și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0177/2015),

A.     întrucât promovarea și susținerea democrației, a preeminenței legii și a respectului pentru universalitatea și indivizibilitatea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului se numără printre principalele obiective ale politicii externe a UE, înscrise la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în Carta drepturilor fundamentale a UE;

B.     întrucât UE consideră că principiul asumării responsabilității pentru procesele de consolidare a democrației este de o importanță capitală pentru promovarea unei veritabile culturi a democrației;

C.     întrucât în deceniile recente, un mare număr de state membre ale UE au încheiat cu succes un proces de transformare democratică a societății și au acumulat o vastă experiență în acest domeniu, ce ar putea fi pertinentă pentru activitățile FED și care poate și ar trebui să fie folosită la nivelul experților și la nivel politic în activitatea FED;

D.     întrucât evenimentele din cadrul „Primăverii arabe” și al vecinătății estice au declanșat o restructurare a instrumentelor de politică ale UE pentru promovarea drepturilor omului și sprijinirea democrației;

E.     întrucât într-un număr de țări în care FED își desfășoară activitatea, spațiul pentru acțiunea legitimă a societății civile și pentru finanțarea externă a organizațiilor societății civile se reduce din cauza faptului că regimurile autoritare folosesc mijloace din ce în ce mai sofisticate, inclusiv legislative, pentru a restricționa activitatea ONG-urilor și a actorilor favorabili democrației, inclusiv a beneficiarilor FED;

F.     întrucât în ultimii ani țările din vecinătatea UE s-au confruntat cu un număr semnificativ de încercări politice, de securitate și economice, care au exercitat presiuni grave asupra eforturilor de democratizare și a respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

G.     întrucât este necesar să se promoveze prezentarea de informații obiective și independente și să se consolideze peisajul media, inclusiv internetul și rețelele de socializare, în țările în care FED își desfășoară activitatea, prin protejarea libertății presei și a libertății de exprimare și prin combaterea tuturor formelor de cenzură socială și politică; întrucât în țările respective există în aceeași măsură necesitatea de a sprijini eforturile de democratizare, incluzând întărirea preeminenței legii și combaterea corupției;

H.     întrucât crearea FED suplimentează, alături de alte programe ale UE, cum ar fi Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) și Facilitatea pentru societatea civilă a PEV, abordarea tradițională centrată pe stat cu o perspectivă foarte necesară, mai echilibrată, orientată pe termen lung, care plasează în centru societatea și pune accentul pe implicarea directă în mișcările locale și regionale la firul ierbii și pe actorii politici democratici;

I.      întrucât evaluarea impactului activităților de asistență pentru democrație, precum cele desfășurate de FED, rămâne o sarcină inerent dificilă, în special datorită naturii neliniare și de lungă durată a transformării politice în țările în cauză și naturii adesea confidențiale a activităților implicate;

J.      întrucât noile tehnologii informatice și platformele electronice de socializare au devenit instrumente importante în lupta pentru democrație și, prin urmare, ar trebui să dețină un loc proeminent în cadrul agendei europene de asistență pentru democrație;

K.     întrucât, începând cu 19 mai 2015, FED a finanțat 158 de inițiative, în valoare totală de peste 4,5 milioane de euro în vecinătatea sudică a UE și de peste 4,4 milioane de euro în vecinătatea estică;

L.     întrucât FED beneficiază de o formă unică de cofinanțare prin care bugetul său administrativ este asigurat de Comisie, iar activitățile de pe teren sunt finanțate prin contribuții ale statelor membre și ale țărilor terțe;

*****

Evaluarea generală

1.      salută bilanțul FED, având în vedere mediul internațional actual plin de încercări și consideră că își îndeplinește obiectivul principal de „promovare și de încurajare a democratizării și a unei democrații veritabile și sustenabile în țările aflate în tranziții politice și în societățile care se luptă pentru democratizare”(16),inclusiv prin „sprijinirea celor nesprijiniți”, prin lupta împotriva corupției, promovarea dialogului în diversitate și neviolență, încurajarea participării sociale și politice și protejarea militanților și a ziariștilor care, pe plan local, depun toate eforturile pentru a asigura și a accelera inițierea unui proces democratic, făcând justiția mai accesibilă;

2.      constată cu satisfacție că, în pofida scurtei sale perioade de activitate și a fondurilor limitate, precum și a problemelor inerente în evaluarea impactului acțiunilor de sprijinire a democrației, FED a respectat recomandările Parlamentului, a adus un plus de valoare sprijinului actual al democrației de către UE prin intermediul unei finanțări rapide, flexibile, plecând de la bază și axată pe cerere, furnizată direct beneficiarilor, într-un mod eficient din punct de vedere financiar care suplimentează alte mijloace ale UE grație sarcinii administrative reduse și procedurilor simple stabilite pentru FED de către consiliul său;

3.      consideră că FED, ca modalitate de sprijinire a democrației, a contribuit la reducerea riscurilor politice și personale;

4.      subliniază susținerea sa deplină și continuă pentru eforturile multiple ale UE de a sprijini organizațiile societății civile, mișcările sociale și militanții din întreaga lume; reiterează faptul că este important să se evite duplicările, precum și faptul că este important să se continue să se asigure complementaritatea activităților FED cu cea a instrumentelor financiare externe folosite în prezent de UE, în special IEDDO și Instrumentul european de vecinătate (IEV), având în vedere că ambele vizează promovarea principiilor democratice și a respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în vecinătatea UE;

5.      salută implicarea consecventă a FED în favoarea libertății de exprimare și asociere, a libertății presei, a creării și consolidării preeminenței legii, a combaterii corupției, a pluralismului social și politic, implicare care vizează sprijinirea dezvoltării regimurilor democratice în vecinătatea estică și în cea sudică a UE;

6.      consideră că inițiativele întreprinse de FED au dovedit o capacitate unică de a stabili legături și de a completa lacune în cazurile în care nu s-a putut asigura finanțare de la statele membre ale UE și de la țări din afara UE;

7.      solicită UE și statelor membre să elaboreze o abordare integrată pentru sprijinirea tranziției politice și a democratizării în țările terțe, care să cuprindă respectarea drepturilor omului, promovarea justiției, transparenței, responsabilității, reconcilierii, statului de drept și consolidarea instituțiilor democratice, inclusiv a organismelor legislative;

Finanțarea

8.      invită fondatorii FED, îndeosebi toate statele membre ale UE și Comisia să contribuie sau să-și majoreze contribuțiile la FED, în conformitate cu obligațiile pe care și le-au asumat;

9.      reamintește că, la 26 aprilie 2015, următoarele țări s-au angajat și au contribuit la FED: Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia, Spania, Suedia și Elveția, în timp ce restul de 12 state nu au făcut încă acest lucru

10.    subliniază că, pentru a susține și a dezvolta în continuare eficacitatea FED, este esențial să se asigure o finanțare pe termen lung suficientă, stabilă, transparentă și previzibilă;

11.    invită Vicepreședintele Comisiei / Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocierile de extindere să ia în considerare valoarea adăugată a FED în cursul analizei recent inițiate a PEV și să studieze modalități de finanțare sustenabilă a FED;

12.    invită Belgia cel puțin să evalueze posibilitatea de a returna parțial sau în totalitate veniturile fiscale colectate de la FED și de la angajații săi sub forma unei finanțări a proiectelor FED; reamintește că FED funcționează sub forma unei fundații private în temeiul legislației belgiene;

13.    salută contribuțiile financiare din partea statelor membre nordice și a unor state central-europene; invită statele membre sudice rămase, dintre care unele au legături istorice, economice sau culturale deosebit de strânse cu vecinătatea sudică, să depună eforturi speciale pentru a contribui la FED, fie prin finanțare, fie prin detașare;

14.    salută contribuțiile financiare primite de FED din partea partenerilor UE, cum ar fi Elveția și Canada; încurajează și alte state membre, în special țările membre ale Asociației europene a liberului schimb, să sprijine FED;

15.    invită toți donatorii FED să asigure autonomia deplină a comitetului executiv al FED în ceea ce privește selecția beneficiarilor pe baza planului de lucru adoptat de Consiliul guvernatorilor și solicită încetarea alocării de fonduri de către donatori pentru anumite țări sau proiecte;

Efectivul de resurse umane

16.    solicită o consolidare a capacității secretariatului FED, care să se reflecte într-un nivel adecvat al efectivelor care să îi permită să-și îndeplinească noile sarcini;

17.    încurajează statele membre să dea curs interesului exprimat pentru detașarea unor experți naționali la secretariatul FED;

Extinderea mandatului geografic al FED și echilibrul est-sud

18.    salută eliminarea restricțiilor geografice prevăzute inițial în cadrul FED, astfel cum au fost adoptate în cadrul reuniunii Consiliului guvernatorilor din 3 decembrie 2014;

19.    felicită FED pentru respectarea echilibrului geografic între vecinătatea estică și cea sudică a UE în ceea ce privește finanțarea proiectelor;

Subvenții și beneficiari

20.    consideră că este esențial să se asigure o finanțare sustenabilă pentru beneficiarii FED pe termen lung, prin consolidarea legăturilor complementare cu alți donatori bilaterali și cu instrumentele financiare europene externe, în special IEDDO, care – acolo unde este cazul –, ar putea prelua sprijinul financiar pe termen mediu destinat beneficiarilor „maturi” ai FED și, în acest sens:

(a) invită FED și Comisia Europeană să constituie un grup de contact cu scopul identificării celor mai bune moduri în care beneficiarii FED pot efectua trecerea la sprijinul financiar al IEDDO; și

(b) invită Comisia Europeană și Serviciul European pentru Acțiune Externă (SEAE) să prezinte propuneri specifice cu privire la mecanismele pentru interfața de programare și cooperare cu FED, astfel încât să se asigure coerența și sustenabilitatea pe termen lung;

21.    invită FED să se implice activ și mai mult în țările în care spațiul pentru sprijin extern pentru societatea civilă este sever obstrucționat sau în care finanțarea din partea statului este discriminatorie și se acordă exclusiv anumitor organizații sau societăți civile; sprijină eforturile FED de a explora mijloace inovatoare pentru sprijinirea actorilor schimbării în medii deosebit de dificile din punct de vedere politic;

22.    îndeamnă, de asemenea, cu fermitate consiliul să continue să sprijine militanții politici democratici și să acorde finanțare pentru procesele politice favorabile includerii; consideră că FED ar trebui să se implice și să sprijine apariția și consolidarea partidelor politice dedicate în mod clar principiilor democratice, de câte ori este posibil în parteneriat cu fundațiile politice existente;

23.    salută liniile directoare ale FED pentru monitorizare și evaluare; subliniază însă, că aceste orientări vizând implementarea trebuie să fie proporționale cu dimensiunea și capacitatea resurselor umane ale FED;

24.    încurajează FED să continue să reacționeze la noile tehnologii, incluzând în subvențiile sale sprijinirea tehnologiei;

25.    salută subvențiile FED oferite unor actori politici din Ucraina, întrucât acestea constituie un bun exemplu de sprijin rapid pentru militanții politici și civici care, ulterior, devin reprezentanți aleși în mod democratic; salută sprijinul oferit de FED tuturor militanților care sprijină democrația implicați în cadrul vecinătății UE, care vizează să sprijine dezvoltarea unor regimuri democratice consolidate;

26.    salută subvențiile oferite de FED militanților din unele țări aflate în vecinătatea sudică, aceștia demonstrând valoarea adăugată a activităților FED în favoarea democrației în medii deosebit de ostile;

27.    încurajează ferm FED să pună un accent mai mare pe grupurile ce suferă din cauza excluderii sociale sau a marginalizării politice, și să sprijine, printre altele, mișcările femeilor care urmăresc consolidarea drepturilor lor și o participare mai mare la viața publică, precum și minoritățile etnice și lingvistice, militanții ce luptă pentru apărarea drepturilor omului ale persoanelor LGBTI, minoritățile religioase persecutate și militanții civici ce au legături cu comunitățile religioase, împreună cu mișcările la firul ierbii, mișcările politice vulnerabile sau emergente, sindicaliștii, blogerii și militanții din noile media;

28.    invită FED să dezvolte, dacă și atunci când este pertinent, cooperarea cu grupurile civice de militanți ce au legături cu comunitățile religioase, inclusiv minoritățile religioase persecutate; reamintește că biserica a jucat un rol crucial în opoziția față de regimurile comuniste și în procesele de transformare democratică din Europa Centrală și de Est;

29.    încurajează FED să-și intensifice sprijinul pentru liderii tineri ce apar și pentru tinerele femei nou alese, pentru reprezentanții tineretului sau minorităților din țările aflate în tranziție politică;

30.    invită statele membre să continue să acorde asistență financiară societății civile și mass-mediei ruse prin intermediul FED; subliniază că evenimentele recente, cum ar fi restricțiile impuse organizațiilor societății civile, reprimarea opoziției politice și campaniile agresive de dezinformare țintită desfășurate de mass-media controlată de stat par să servească scopul de a crea în mod deliberat un teren fertil pentru un climat politic extrem de naționalist, marcat de retorică antidemocratică, represiune și discursuri de incitare la ură;

Cooperarea dintre Parlament și FED

31.    salută prima prezentare a raportului anual al FED în cadrul Comisiei pentru afaceri externe, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Statutul FED; subliniază că este important ca acest eveniment să se desfășoare anual și evidențiază că reprezintă o bună ocazie de a face bilanțul și a crea noi sinergii;

32.    solicită legături eficiente între FED, Grupul de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor (GDA) și comisiile parlamentare și delegațiile permanente competente; încurajează deputații să sprijine FED și să evidențieze activitatea sa în intervențiile relevante și în timpul vizitelor delegațiilor Parlamentului European în țările terțe, inclusiv în timpul întâlnirilor cu beneficiarii;

33.    solicită dezvoltarea unei cooperări și mai mari între FED, beneficiarii săi și rețeaua laureaților Premiului Saharov;

34.    invită FED să coopereze mai mult cu Forumul tinerilor lideri din cadrul Parlamentului European;

Coerența și coordonarea politicilor

35.    încurajează atât statele membre, cât și instituțiile UE să asigure o veritabilă coerență internă și externă în ceea ce privește eforturile legate de democrație și să recunoască rolul FED în această privință;

36.    încurajează Delegațiile UE și misiunile diplomatice ale statelor membre din țările în care este activ FED să aducă în atenția FED potențialii beneficiari și să ofere potențialilor beneficiari informații despre FED; încurajează, în schimb, personalul FED să mențină legături strânse cu personalul diplomatic relevant al UE și al statelor membre, în ceea ce privește beneficiarii potențiali care nu pot fi sprijiniți de FED, cu respectarea reciprocă a caracterului sensibil al informațiilor și a securității tuturor părților;

37.    îndeamnă Delegațiile UE și reprezentanțele diplomatice ale statelor membre să coopereze într-un mod structurat pentru a facilita procesul de depunere a cererilor de viză pentru beneficiarii de subvenții din partea FED care sunt invitați în Uniunea Europeană;

38.    salută eforturile SEAE și ale Comisiei de a difuza informații cu privire la FED în rândul personalului lor, în special în rândul personalului Delegațiilor UE;

39.    solicită organizarea unei reuniuni trienale a Consiliului guvernatorilor FED la nivel ministerial, pentru a reflecta asupra politicii UE de sprijinire a democrației și asupra priorităților strategice viitoare ale FED;

Cooperarea cu alți actori care sprijină democrația

40.    solicită FED să continue cooperarea cu organizațiile care își au sediul în Europa, cum ar fi Consiliul Europei, IIDEA (Institutul internațional pentru democrație și asistență electorală) și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, în conformitate cu statutul FED;

41.    invită FED să încurajeze cooperarea cu actorii principali și cu organizațiile internaționale, regionale și naționale active în domeniul asistenței pentru democrație, atât cele care își au sediul în UE, cât și cele din țările în care FED își desfășoară activitatea;

42.    încurajează FED să identifice posibile căi de cooperare cu organizațiile internaționale ale societății civile, cum ar fi Forumul societății civile din cadrul Parteneriatului Estic și Fundația Anna Lindh;

Alte recomandări

43.    invită FED să continue să dezvolte noi mijloace și instrumente inovatoare de asistență a democrației, inclusiv pentru actorii și militanții politici, și să facă schimb de bune practici pentru a se adapta la climatul din ce în ce mai restrictiv dintr-o serie de țări cu regimuri autoritare, cu o atenție specială îndreptată spre noile mijloace de comunicare și inițiativele la firul ierbii din aceste țări; subliniază importanța, în acest context, a elaborării unor strategii specifice fiecărei țări;

44.    solicită, în numele spiritului său democratic, ca componența Consiliului guvernatorilor al FED să reprezinte pe deplin toate grupurile sale politice, pe baza sistemului D'Hondt, asigurând cel puțin un loc pentru fiecare grup politic;

45.    salută informările cu privire la realizările de până acum ale FED și consideră că sublinierea și mai mare a caracterului unic și a valorii sale adăugate și comunicarea pe scară largă cu privire la acest subiect, în mod regulat, va mări capacitatea FED de strângere de fonduri;

***

46.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciul European pentru Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor statelor membre, ​​precum și Fondului european pentru democrație.

(1)

JO C 257 E, 6.9.2013, p. 13.

(2)

JO C 33 E, 5.2.2013, p. 165.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0470.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0076.

(5)

JO L 77, 15.3.2014, p. 95.

(6)

JO L 77, 15.3.2014, p. 85.

(7)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&f=ST%209908%202009%20INIT

(8)

http://register.consilium.europa.eu/pdf/ro/111250/st14/st14658.ro09.pdf, p. 15.

(9)

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118433.pdf

(10)

http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomrelated?bid=122917 & grp=25138 & lang=ro

(11)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf

(12)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf

(13)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf

(14)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf

(15)

http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_ro.pdf

(16)

articolul 2 din Statutul FED, disponibil la: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

26.5.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Bodil Ceballos, Ignazio Corrao, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Fernando Maura Barandiarán, Norbert Neuser, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, György Schöpflin, István Ujhelyi

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Maria Grapini, Josef Weidenholzer

Aviz juridic - Politica de confidențialitate