Postup : 2014/2231(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0177/2015

Predkladané texty :

A8-0177/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 11
CRE 09/07/2015 - 11

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0274

SPRÁVA     
PDF 184kWORD 111k
2.6.2015
PE 544.402v02-00 A8-0177/2015

o novom prístupe EÚ k ľudským právam a demokracii – hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie od jej vytvorenia

(2014/2231(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Andrzej Grzyb

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o novom prístupe EÚ k ľudským právam a demokracii – hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie od jej vytvorenia

(2014/2231(INI))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na články 2, 6, 8 a 21 Zmluvy o Európskej únii,

–       so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 29. marca 2012 k postupu prípadného založenia európskej nadácie pre demokraciu(1),

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2011 o vonkajších politikách EÚ na podporu demokratizácie(2),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o stratégii digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ(3),

–       so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013, ktorú prijala Rada 23. júna 2014,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2015 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politike Európskej únie v tejto oblasti(4),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti(5),

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 235/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania pre demokraciu a ľudské práva vo svete(6),

–       so zreteľom na závery Rady z 18. mája 2009 o podpore demokratickej správy vecí verejných: na ceste k posilnenému rámcu EÚ(7),

–       so zreteľom na závery Rady zo 17. novembra 2009 o podpore demokracie vo vonkajších vzťahoch EÚ(8),

–       so zreteľom na závery Rady z 13. decembra 2010, ktoré obsahujú správu o pokroku za rok 2010 a zoznam navrhovaných pilotných krajín(9),

–       so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2011 o európskej susedskej politike(10),

–       so zreteľom na závery Rady z 1. decembra 2011 o Európskej nadácii na podporu demokracie(11),

–       so zreteľom na závery Rady z 25. júna 2012 o ľudských právach a demokracii(12) a na strategický rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu, ktorý Rada takisto prijala 25. júna 2012(13),

–       so zreteľom na závery Rady z 31. januára 2013 o podpore EÚ pre trvalo udržateľné zmeny v spoločnostiach v procese transformácie(14),

–       so zreteľom na spoločný konzultačný dokument vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie zo 4. marca 2015 s názvom Na ceste k novej európskej susedskej politike (JOIN(2015)0006),

–       so zreteľom na správu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z roku 2013(15),

–       so zreteľom na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie z 25. mája 2011 s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo: preskúmanie európskej susedskej politiky (COM(2011)0303),

–       so zreteľom na list o podpore založenia Európskej nadácie na podporu demokracie adresovaný vtedajšiemu predsedovi Európskeho parlamentu Jerzymu Buzekovi a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 25. novembra 2011,

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady guvernérov Európskej nadácie na podporu demokracie z 3. decembra 2014 zrušiť pôvodné geografické obmedzenia nadácie,

–       so zreteľom na článok 52 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0177/2015),

A.     keďže presadzovanie a podpora demokracie a právneho štátu a rešpektovanie všeobecnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd patria medzi hlavné ciele zahraničnej politiky EÚ, ako sa stanovuje v článku 21 Zmluvy o Európskej únii a v Charte základných práv EÚ;

B.     keďže EÚ sa domnieva, že zásada vlastníctva v procese budovania demokracie je rozhodujúca pre podporu skutočnej demokratickej kultúry;

C.     keďže mnoho členských štátov v posledných desaťročiach úspešne ukončilo proces demokratickej transformácie spoločnosti a nahromadilo bohaté skúsenosti v tejto oblasti, ktoré by mohli byť významné pre aktivity Európskej nadácie na podporu demokracie a ktoré sa môžu a mali by sa využívať pri práci tejto nadácie na odbornej a politickej úrovni;

D.     keďže udalosti Arabskej jari a dianie vo východnom susedstve vyvolali pretváranie politických nástrojov EÚ na ochranu ľudských práv a podporu demokracie;

E.     keďže v mnohých krajinách, kde nadácia pôsobí, sa priestor na legitímnu činnosť občianskej spoločnosti a externé financovanie organizácií občianskej spoločnosti zmenšuje a autoritatívne režimy používajú čoraz dômyselnejšie prostriedky vrátane právnych predpisov na obmedzovanie práce mimovládnych organizácií a prodemokratických aktérov, a to aj príjemcov nadácie;

F.     keďže krajiny v susedstve EÚ čelili počas posledných rokov značnému počtu politických, bezpečnostných a hospodárskych problémov, ktoré vystavili úsilie o demokratizáciu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd silnému tlaku;

G.     keďže existuje potreba podporovať poskytovanie objektívnych a nezávislých informácií a posilniť mediálne prostredie vrátane internetu a sociálnych médií v krajinách, kde nadácia pôsobí, a to ochranou slobody médií a slobody prejavu a bojom proti všetkým formám sociálnej a politickej cenzúry; keďže v týchto krajinách treba podporovať aj úsilie o demokratizáciu vrátane konsolidácie právneho štátu a boja proti korupcii;

H.     keďže založenie Európskej nadácie na podporu demokracie dopĺňa spolu s ďalšími programami EÚ, ako je európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) a nástroj na podporu občianskej spoločnosti v susedstve, tradičný prístup zameraný na štát o veľmi potrebnú, vyváženejšiu, dlhodobú a na spoločnosť orientovanú perspektívu s dôrazom na priame zapojenie miestnych a regionálnych hnutí radových občanov a demokratických politických aktérov;

I.      keďže posúdenie vplyvu činností na podporu demokracie, ako sú napríklad činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie, ostáva vo svojej podstate náročnou úlohou, najmä vzhľadom na nelineárny a dlhodobý charakter politickej transformácie v príslušných krajinách a často dôverný charakter vykonávaných činností;

J.      keďže nové informačné technológie a sociálne médiá sa stali dôležitým nástrojom v boji za demokraciu a malo by im preto patriť popredné miesto v európskom programe na podporu demokracie;

K.     keďže k 19. máju 2015 Európska nadácia na podporu demokracie financovala 158 iniciatív, pričom celková suma predstavovala viac ako 4,5 milióna EUR v južnom susedstve a viac ako 4,4 milióna EUR vo východnom susedstve;

L.     keďže Európska nadácia na podporu demokracie využíva ojedinelú formu spolufinancovania, v rámci ktorej jej administratívny rozpočet zabezpečuje Komisia, zatiaľ čo činnosti na mieste sú financované z príspevkov členských štátov a tretích krajín;

*****

Všeobecné hodnotenie

1.      víta doterajšie zaznamenané výsledky Európskej nadácie na podporu demokracie so zreteľom na súčasné náročné medzinárodné prostredie a domnieva sa, že nadácia plní svoj hlavný cieľ podporovať a povzbudzovať demokratizáciu a pevnú a udržateľnú demokraciu v krajinách v procese politickej transformácie a v spoločnostiach, ktoré bojujú za demokratizáciu(16), vrátane podpory nepodporovaných, a to bojom proti korupcii, podporou dialógu v rozmanitosti a nepoužívania násilia, podnecovaním sociálnej a politickej účasti a ochranou aktivistov a novinárov, ktorí na miestnej úrovni robia, čo je v ich silách, na zaistenie a urýchlenie začatia demokratického procesu a sprístupnenie súdnictva;

2.      s uspokojením konštatuje, že aj napriek krátkemu obdobiu činnosti a obmedzeným finančným zdrojom, ako i problémom spojeným s posudzovaním vplyvu činností na podporu demokracie Európska nadácia na podporu demokracie realizuje odporúčania Parlamentu a prináša pridanú hodnotu pre existujúcu podporu demokracie v EÚ prostredníctvom rýchleho, flexibilného financovania zdola nahor založeného na dopyte, ktoré sa poskytuje priamo príjemcom finančne efektívnym spôsobom a ktoré dopĺňa ďalšie prostriedky EÚ, a to vďaka nízkemu administratívnemu zaťaženiu a jednoduchým postupom, ktoré pre nadáciu stanovila jej rada guvernérov;

3.      zastáva názor, že Európska nadácia na podporu demokracie ako forma podpory demokracie pomáha znižovať politické i osobné riziko;

4.      zdôrazňuje svoju plnú a nepretržitú podporu viacrozmernému úsiliu EÚ o podporu organizácií občianskej spoločnosti, sociálnych hnutí a aktivistov na celom svete; pripomína, že je dôležité vyhnúť sa zdvojovaniu a naďalej zabezpečovať komplementárnosť činností Európskej nadácie na podporu demokracie a existujúcich nástrojov EÚ na vonkajšie financovanie, najmä EIDHR a nástroja európskeho susedstva (ENI), pretože ich cieľom je podporovať demokratické zásady a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v blízkosti EÚ;

5.      víta trvalú angažovanosť Európskej nadácie na podporu demokracie v prospech slobody prejavu a združovania, slobody médií, budovania a posilňovania právneho štátu, boja proti korupcii a sociálneho a politického pluralizmu, pričom táto angažovanosť je zameraná na podporu rozvoja demokratických režimov v rámci východného a južného susedstva;

6.      zastáva názor, že iniciatívy Európskej nadácie na podporu demokracie preukázali svoju jedinečnú schopnosť preklenovať rozdiely a vypĺňať medzery v prípadoch, keď bolo nemožné získať finančné prostriedky z členských štátov EÚ alebo krajín mimo EÚ;

7.      vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vyvinuli komplexný prístup k podpore politického prechodu a demokratizácie v tretích krajinách, ktorý bude zahŕňať dodržiavanie ľudských práv, presadzovanie spravodlivosti, transparentnosti, zodpovednosti, zmierenia a právneho štátu a posilňovanie demokratických inštitúcií vrátane legislatívnych orgánov;

Financovanie

8.      vyzýva zakladajúce strany Európskej nadácie na podporu demokracie, a najmä všetky členské štáty a Komisiu, aby v súlade s prijatými záväzkami prispievali či posilnili svoje prispievanie do nadácie;

9.      pripomína, že k 26. aprílu 2015 sa zaviazali prispievať a prispeli do nadácie tieto krajiny: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko a Švédsko, zatiaľ čo zvyšných 12 členských štátov tak ešte neurobilo;

10.    zdôrazňuje, že s cieľom udržať a ďalej rozvíjať účinnosť Európskej nadácie na podporu demokracie je rozhodujúce zabezpečiť dlhodobé, dostatočné, stabilné, transparentné a predvídateľné financovanie;

11.    vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení, aby posúdili pridanú hodnotu Európskej nadácie na podporu demokracie v priebehu nedávno začatej revízie európskej susedskej politiky a aby uvažovali o spôsoboch poskytovania udržateľného financovania pre túto nadáciu;

12.    vyzýva Belgicko, aby prinajmenšom posúdilo možnosť vrátenia časti alebo všetkých príjmov z daní prijatých od Európskej nadácie na podporu demokracie a jej zamestnancov v podobe financovania projektov nadácie; pripomína, že nadácia funguje ako súkromná nadácia podľa belgického práva;

13.    víta finančné príspevky zo severoeurópskych, stredoeurópskych a niektorých juhoeurópskych členských štátov; vyzýva zvyšné juhoeurópske členské štáty, z ktorých niektoré majú obzvlášť úzke historické, hospodárske a kultúrne väzby s južným susedstvom, aby vyvinuli osobitné úsilie s cieľom prispieť do nadácie buď prostredníctvom financovania alebo dočasného pridelenia pracovníkov;

14.    víta finančné príspevky, ktoré Európska nadácia na podporu demokracie získala od partnerov EÚ, ako je Švajčiarsko a Kanada; nabáda ostatné štáty, predovšetkým krajiny Európskeho združenia voľného obchodu, aby nadáciu podporili;

15.    vyzýva všetkých darcov Európskej nadácie na podporu demokracie, aby zabezpečili úplnú nezávislosť výkonného výboru nadácie pri výbere príjemcov na základe pracovného plánu schváleného radou guvernérov, a požaduje ukončenie vyčleňovania finančných prostriedkov pre určité krajiny alebo projekty zo strany darcov;

Kapacita ľudských zdrojov

16.    vyzýva na posilnenie kapacity sekretariátu Európskej nadácie na podporu demokracie, čo by sa malo odraziť v dostatočných ľudských zdrojoch, ktoré by jej umožnili zvládať jej nové úlohy;

17.    nabáda členské štáty, aby prijali kroky v nadväznosti na záujem, ktorý vyjadrili v súvislosti s vyslaním národných expertov do sekretariátu nadácie;

Rozšírenie geografickej pôsobnosti mandátu Európskej nadácie na podporu demokracie a rovnováha medzi východom a juhom

18.    víta zrušenie pôvodného geografického obmedzenia Európskej nadácie na podporu demokracie, ako bolo prijaté na zasadnutí Rady guvernérov 3. decembra 2014;

19.    vyjadruje Európskej nadácii na podporu demokracie uznanie za udržanie geografickej rovnováhy medzi východným a južným susedstvom pri financovaní projektov;

Granty a príjemcovia

20.    považuje za veľmi dôležité v dlhodobom horizonte zabezpečiť udržateľné financovanie pre príjemcov Európskej nadácie na podporu demokracie posilňovaním komplementárnosti prepojení s ostatnými bilaterálnymi darcami a európskymi nástrojmi vonkajšieho financovania, najmä EIDHR, ktoré by v prípade potreby mohli prevziať strednodobú finančnú podporu „vyspelých“ príjemcov nadácie, a na tento účel:

(a) vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie a Komisiu, aby zriadili kontaktnú skupinu s cieľom stanoviť pre príjemcov nadácie najlepší spôsob prechodu k finančnej podpore EIDHR; a

(b) vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby predložili konkrétne návrhy týkajúce sa mechanizmov na programovanie prepojenia a spolupráce s nadáciou s cieľom zabezpečiť dlhodobejšiu súdržnosť a udržateľnosť;

21.    vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby sa ďalej aktívne angažovala v krajinách, v ktorých je priestor na externú podporu občianskej spoločnosti výrazne narušený alebo kde je štátne financovanie diskriminačné a prideľované len niektorým organizáciám alebo občianskym spoločnostiam; podporuje úsilie nadácie preskúmať inovačné prostriedky na podporu činiteľov zmien v mimoriadne chúlostivom politickom prostredí;

22.    dôrazne nalieha na radu guvernérov, aby naďalej pokračovala v podpore demokratických politických aktivistov a poskytovala finančné prostriedky na inkluzívne politické procesy; domnieva sa, že Európska nadácia na podporu demokracie by sa mala angažovať v súvislosti so vznikom a konsolidáciou politických strán a podporovať ich s jasným odhodlaním dodržiavať demokratické zásady, pokiaľ možno v spolupráci s existujúcimi politickými nadáciami;

23.    víta usmernenia Európskej nadácie na podporu demokracie k monitorovaniu a hodnoteniu; zdôrazňuje však, že tieto vykonávacie usmernenia by mali byť primerané veľkosti nadácie a kapacite jej ľudských zdrojov;

24.    nabáda Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby naďalej reagovala na nové technológie integráciou technologickej podpory do svojich grantov;

25.    víta granty Európskej nadácie na podporu demokracie ponúkané ukrajinským aktérom, lebo sú dobrým príkladom rýchlej podpory politických a občianskych aktivistov, ktorí sa potom stanú demokraticky zvolenými zástupcami; víta podporu nadácie ponúkanú všetkým aktivistom zasadzujúcim sa o demokraciu v rámci východného susedstva EÚ, ktorej cieľom je udržiavať rozvoj konsolidovaných demokratických režimov;

26.    víta granty Európskej nadácie na podporu demokracie ponúkané aktivistom v niektorých krajinách južného susedstva, lebo preukazujú pridanú hodnotu prodemokratickej práce nadácie v mimoriadne nepriateľskom prostredí;

27.    dôrazne nabáda Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby kládla väčší dôraz na skupiny, ktoré trpia sociálnym vylúčením či politickou marginalizáciou, a to tým, že bude podporovať okrem iného ženské hnutia zamerané na podporu práv žien a zvýšenie ich účasti na verejnom dianí, etnické a jazykové menšiny, aktivistov za ľudské práva LGBTI, prenasledované náboženské menšiny a občianskych aktivistov spojených s náboženskými spoločenstvami, a to spolu s hnutiami radových občanov, zraniteľnými alebo vznikajúcimi politickými hnutiami, odbormi, blogermi a aktivistami nových médií;

28.    vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby v prípade potreby rozvíjala spoluprácu so skupinami občianskych aktivistov spojenými s náboženskými spoločenstvami vrátane prenasledovaných náboženských menšín; pripomína, že cirkev zohrala kľúčovú úlohu v rámci odporu proti komunistickým režimom a v procesoch demokratickej transformácie v strednej a východnej Európe;

29.    nabáda Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby zintenzívnila podporu nových mladých lídrov a novozvolených žien, zástupcov mládeže alebo menšín v krajinách, v ktorých prebieha politická transformácia;

30.    vyzýva členské štáty, aby naďalej poskytovali finančnú pomoc ruskej občianskej spoločnosti a médiám prostredníctvom Európskej nadácie na podporu demokracie; zdôrazňuje, že nedávny vývoj, ako napríklad obmedzenia uvalené na organizácie občianskej spoločnosti, potláčanie politickej opozície a agresívne cielené dezinformačné kampane zo strany štátnych médií, zrejme slúži na zámerné vytváranie živnej pôdy pre extrémne nacionalistickú politickú klímu charakterizovanú protidemokratickou rétorikou, represiami a nenávistnými prejavmi;

Spolupráca Parlamentu a Európskej nadácie na podporu demokracie

31.    víta predloženie prvej výročnej správy Európskej nadácie na podporu demokracie vo Výbore pre zahraničné veci v súlade s článkom 8 ods. 4 stanov nadácie; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa takáto správa vypracúvala každý rok, a že ide o vhodnú príležitosť zhodnotiť situáciu a rozvíjať nové synergie;

32.    vyzýva na účinné prepojenie medzi Európskou nadáciou na podporu demokracie, skupinou na podporu demokracie a koordináciu volieb a príslušnými parlamentnými výbormi a stálymi delegáciami; nabáda svojich poslancov, aby podporovali Európsku nadáciu na podporu demokracie a upozorňovali na jej prácu pri relevantných vystúpeniach a počas návštev delegácií Európskeho parlamentu v tretích krajinách vrátane stretnutí s príjemcami;

33.    vyzýva na rozvoj ďalšej spolupráce medzi Európskou nadáciou na podporu demokracie, jej príjemcami a sieťou laureátov Sacharovovej ceny;

34.    vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby ďalej rozvíjala spoluprácu s Fórom Európskeho parlamentu pre mladých lídrov;

Súdržnosť a koordinácia politík

35.    nabáda členské štáty a inštitúcie EÚ, aby zabezpečili skutočnú vnútornú a vonkajšiu súdržnosť v súvislosti so snahami o demokraciu, a uznali v tejto súvislosti úlohu Európskej nadácie na podporu demokracie;

36.    nabáda delegácie EÚ a diplomatické misie členských štátov v krajinách, v ktorých pôsobí Európska nadácia na podporu demokracie, aby upozorňovali nadáciu na potenciálnych príjemcov a aby týchto príjemcov informovali o nadácii; nabáda tiež zamestnancov nadácie, aby úzko spolupracovali s príslušným diplomatickým personálom EÚ a členských štátov v súvislosti s potenciálnymi príjemcami, ktorých nadácia nemôže podporovať, pričom budú navzájom rešpektovať citlivosť informácií a bezpečnosť všetkých strán;

37.    naliehavo žiada delegácie EÚ a diplomatické zastúpenia členských štátov, aby spolupracovali štruktúrovaným spôsobom s cieľom uľahčiť postup vybavovania žiadostí o víza pre príjemcov grantov Európskej nadácie na podporu demokracie, ktorí sú pozvaní do Európskej únie;

38.    víta úsilie ESVČ a Komisie šíriť informácie o Európskej nadácii na podporu demokracie medzi ich zamestnancami, najmä v delegáciách EÚ;

39.    požaduje, aby sa každé tri roky konalo zasadnutie rady guvernérov Európskej nadácie na podporu demokracie na ministerskej úrovni s cieľom zvážiť politiku EÚ na podporu demokracie a budúce strategické priority nadácie;

Spolupráca s ďalšími aktérmi podporujúcimi demokraciu

40.    vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby pokračovala v spolupráci s európskymi organizáciami, ako je Rada Európy, Medzinárodný inštitút pre demokraciu a volebnú podporu a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, v súlade so stanovami nadácie;

41.    vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby podporovala spoluprácu s hlavnými aktérmi a medzinárodnými, regionálnymi a národnými organizáciami činnými v oblasti podpory demokracie, ktoré majú sídlo buď v EÚ, alebo pracujú v krajinách, kde pôsobí táto nadácia;

42.    nabáda Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby stanovila možné spôsoby spolupráce s medzinárodnými organizáciami občianskej spoločnosti vrátane fóra občianskej spoločnosti Východného partnerstva a Nadácie Anny Lindhovej;

Ďalšie odporúčania

43.    vyzýva Európsku nadáciu na podporu demokracie, aby naďalej vyvíjala nové inovatívne prostriedky a nástroje na podporu demokracie, a to aj pre politických aktérov alebo aktivistov, a podelila sa o najlepšie postupy s cieľom prispôsobiť sa situácii, keď v mnohých krajinách s autoritatívnymi režimami narastajú reštrikcie, pričom sa v týchto krajinách zameria predovšetkým na nové médiá a iniciatívy radových občanov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam rozvoja stratégií pre jednotlivé krajiny;

44.    žiada v mene svojho demokratického ducha o záruku, že v rade guvernérov Európskej nadácie na podporu demokracie budú plne zastúpené všetky jeho politické skupiny na základe d 'Hondtovho systému, pričom každá politická skupina bude mať zabezpečené najmenej jedno kreslo;

45.    víta doterajšie informovanie verejnosti o úspechoch Európskej nadácie na podporu demokracie a domnieva sa, že ďalším zdôrazňovaním jedinečnosti a pridanej hodnoty nadácie a širokou a pravidelnou komunikáciou o tejto téme by sa zvýšila schopnosť nadácie získavať finančné prostriedky;

***

46.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a Európskej nadácii na podporu demokracie.

(1)

Ú. v. EÚ C 257 E, 6.9.2013, s. 13.

(2)

Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 165.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0470.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0076.

(5)

Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 95.

(6)

Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 85.

(7)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SK&f=ST%209908%202009%20INIT.

(8)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/111250.pdf.

(9)

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118433.pdf.

(10)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/122917.pdf.

(11)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126505.pdf.

(12)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf.

(13)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf.

(14)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf.

(15)

http://eeas.europa.eu/library/publications/2013/3/2013_eeas_review_sk.pdf.

(16)

Článok 2 stanov Európskej nadácie na podporu demokracie – k dispozícii na stránke: https://www.democracyendowment.eu/about-eed/.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

53

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, László Tőkés, Ivo Vajgl, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Ceballos, Ignazio Corrao, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Fernando Maura Barandiarán, Norbert Neuser, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, György Schöpflin, István Ujhelyi

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Grapini, Josef Weidenholzer

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia