Διαδικασία : 2014/2232(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0178/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0178/2015

Συζήτηση :

PV 07/09/2015 - 24
CRE 07/09/2015 - 24

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0288

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 207kWORD 152k
3.6.2015
PE 549.160v03-00 A8-0178/2015

με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες»

(2014/2232(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Marietje Schaake

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία: ο αντίκτυπος των συστημάτων παρείσφρησης και παρακολούθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες»

(2014/2232(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ιδίως το άρθρο 19 αυτού,

–       έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2012(1),

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 12 Μαΐου 2014(2),

–       έχοντας υπόψη τον τομεακό οδηγό ΤΠΕ σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο 2013,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), της 15ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Ελευθερία έκφρασης στο διαδίκτυο» και την τακτική έκθεση του ειδικού εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στο Μόνιμο Συμβούλιο του ΟΑΣΕ, της 27ης Νοεμβρίου 2014(3),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της 23ης Σεπτεμβρίου 2014 (A/69/397)(4),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 30ής Ιουνίου 2014, με τίτλο «Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα στην ψηφιακή εποχή»(5),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και της γνώμης (A/HRC/23/40), στην οποία αναλύονται οι επιπτώσεις της παρακολούθησης των επικοινωνιών από τα κράτη στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 26ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με τη «Μαζική παρακολούθηση»(6),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και σχετικά με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(7),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υπερεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις, της 21ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: εφαρμογή του πλαισίου 'Προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση' των Ηνωμένων Εθνών»(8),

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις(9) και την ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις(10),

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Σώματος του Οργανισμού Διαδικτύου για την Εκχώρηση Ονομάτων και Αριθμών για το 2013(11),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 12ης Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Πολιτική και διακυβέρνηση του διαδικτύου: ο ρόλος της Ευρώπης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διακυβέρνησης του διαδικτύου»(12),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της πολυσυμμετοχικής συνόδου NΕΤmundial που εγκρίθηκε στις 24 Απριλίου 2014(13),

–       έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Προεδρίας του ένατου Φόρουμ Διακυβέρνησης του Διαδικτύου που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 2-5 Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια από τα οποία συμπεριλαμβάνουν αποκλεισμό τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και εργαλείων παρακολούθησης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό της ΕΕ αριθ. 599/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης(14),

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης, της 16ης Απριλίου 2014(15),

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις της 19ης συνόδου ολοµελείας του Διακανονισμού του Wassenaar σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών συμβατικών όπλων καθώς και ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3-4 Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 24ης Απριλίου 2014, με τίτλο «Η επανεξέταση της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών: εξασφάλιση ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο»(16),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2014 όσον αφορά την αναθεώρηση της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ελευθερία στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(17),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης(18),

–       έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με επείγουσες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, όπου εγείρονται ανησυχίες σχετικά με τις ψηφιακές ελευθερίες,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ(19),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου(20),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ(21),

–         έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα(22),

–       έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωση που υπέβαλε ο Edward Snowden τον Μάρτιο του 2014 στην Επιτροπή LIBE(23),

–       έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0178/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και η πρόσβαση στο ανοικτού χαρακτήρα διαδίκτυο διαδραματίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο για την προώθηση και διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, με τη θετική επίδραση που ασκούν επεκτείνοντας το πεδίο της ελευθερίας της έκφρασης, την πρόσβαση σε πληροφορίες, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την ελευθερία του συνέρχεσθαι σε όλο τον κόσμο·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τεχνολογικά συστήματα μπορεί να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά ως εργαλεία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της λογοκρισίας, της παρακολούθησης, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε συσκευές, της παρεμβολής, της υποκλοπής, της ανίχνευσης και του εντοπισμού πληροφοριών και ατόμων·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, περιλαμβανομένων κυβερνήσεων και φορέων επιβολής του νόμου, καθώς και από εγκληματικές οργανώσεις και τρομοκρατικά δίκτυα, με σκοπό την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο στο οποίο σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, την επίδραση που μπορούν να έχουν ως εργαλείο προώθησης ή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας, ιδίως το λογισμικό, σπάνια είναι αποκλειστικής χρήσης και συνήθως είναι διπλής χρήσης όσον αφορά τις δυνατότητες παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το λογισμικό είναι επίσης μια μορφή ομιλίας·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν καίρια εργαλεία που βοηθούν τους πολίτες στην οργάνωση κοινωνικών κινημάτων και διαμαρτυρίας σε διάφορες χώρες, ειδικά σε χώρες που βρίσκονται υπό αυταρχικά καθεστώτα·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων του πλαισίου εφαρμογής των τεχνολογιών στα ανθρώπινα δικαιώματα καθορίζεται από τη δύναμη των εθνικών και περιφερειακών νομικών πλαισίων να ρυθμίσουν τη χρήση των τεχνολογιών και την ικανότητα των πολιτικών και δικαστικών θεσμών να επιβλέπουν την εν λόγω χρήση·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψηφιακό πεδίο, οι ιδιωτικοί φορείς διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο σε όλους τους τομείς των κοινωνικών δραστηριοτήτων, αλλά ακόμη δεν υπάρχουν διασφαλίσεις ώστε να τους αποτρέπουν από το να επιβάλλουν υπερβολικούς περιορισμούς στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, οι ιδιωτικοί φορείς διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση της νομιμότητας του περιεχομένου και στην ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο καθώς και συστημάτων παρακολούθησης, πράγμα που μπορεί να έχει επιβλαβή αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλον τον κόσμο·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο έχει φέρει την επανάσταση όσον αφορά τις δυνατότητες που προσφέρει για την ανταλλαγή όλων των ειδών δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρυπτογράφηση είναι σημαντική μέθοδος που βοηθά να είναι ασφαλείς οι επικοινωνίες και οι άνθρωποι που τις χρησιμοποιούν·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακυβέρνηση του διαδικτύου έχει ωφεληθεί από το πολυσυμμετοχικό μοντέλο λήψης αποφάσεων μια διαδικασία που διασφαλίζει ουσιαστική, χωρίς αποκλεισμούς και υπεύθυνη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, των τεχνικών και ακαδημαϊκών κοινοτήτων, του ιδιωτικού τομέα, και των χρηστών·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν συστηματικά υπονομεύσει κρυπτογραφικά πρωτόκολλα προκειμένου να είναι σε θέση να υποκλέπτουν επικοινωνίες και στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) έχει συγκεντρώσει έναν τεράστιο αριθμό των λεγόμενων «zero-day exploits», ήτοι τρωτά σημεία ασφαλείας ΤΠ που δεν είναι ακόμα γνωστά στο κοινό ή στον πωλητή του προϊόντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες αυτές υπονομεύουν τις παγκόσμιες προσπάθειες για βελτίωση της ασφάλειας ΤΠ·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες που προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σύγκριση με τρέχουσες τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις, η δικαστική και δημοκρατική εποπτεία καθώς και οι διασφαλίσεις είναι πολύ λιγότερο ανεπτυγμένες·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, καθώς και η παρακολούθηση του διαδικτύου, ενδέχεται να έχουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες παγκοσμίως, μεταξύ άλλων και στους πολίτες της ΕΕ όταν αυτοί κατοικούν ή ταξιδεύουν στο εξωτερικό, ιδίως όταν δεν υπάρχει μια νομική βάση που θεμελιώνεται στις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της δημοκρατικής και δικαστικής επίβλεψης·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φίλτρα στο διαδίκτυο και η παρακολούθηση των επικοινωνιών υπονομεύουν την ικανότητα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να επωφελούνται από το διαδίκτυο και να γνωστοποιούν ευαίσθητες πληροφορίες, ενώ ταυτόχρονα παραβιάζουν σειρά άρθρων της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ) τα οποία εγγυώνται τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου στην ιδιωτικότητα και την ελευθερία έκφρασης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ασφάλεια και ελευθερία είναι αμφότερες απαραίτητες και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν η μία την άλλη, αλλά πρέπει να ενδυναμώνουν η μία την άλλη·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόνος τρόπος να αποτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά τις ψηφιακές ελευθερίες είναι να διασφαλίζονται οι ελευθερίες αυτές στην ίδια την ΕΕ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η έγκριση της δέσμης μέτρων για την προστασία των δεδομένων είναι κρίσιμης σημασίας·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι διακυβεύονται ευρεία κοινωνικά συμφέροντα -όπως η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων- που δεν πρέπει να προσδιορίζονται αποκλειστικά από την αγορά, και τα οποία απαιτούν ρύθμιση·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και η αποτελεσματική κοινοβουλευτική εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών που χρησιμοποιούν τεχνολογία ψηφιακής παρακολούθησης αποτελούν σημαντικά στοιχεία διεθνούς συνεργασίας·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ έχουν σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς στον τομέα των ΤΠΕ, ιδίως, όσον αφορά την εξαγωγή τεχνολογίας παρακολούθησης, εντοπισμού, παρείσφρησης και επίβλεψης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή ελέγχων στις εξαγωγές δεν πρέπει να είναι επιζήμια για τη θεμιτή έρευνα σε θέματα ασφάλειας ΤΠ ή την ανάπτυξη εργαλείων ασφάλειας ΤΠ, όταν δεν υπάρχει εγκληματική πρόθεση·

1.      αναγνωρίζει ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια και πρέπει να προστατεύονται παγκοσμίως, σε όλες τις διαστάσεις της έκφρασής τους· υπογραμμίζει ότι η παρακολούθηση των επικοινωνιών, καθαυτή, προσβάλλει τα δικαιώματα στην ιδιωτικότητα και την έκφραση, εάν πραγματοποιείται εκτός ενός κατάλληλου νομικού πλαισίου·

2.      καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των εξωτερικών ενεργειών και των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ που σχετίζονται με τις ΤΠΕ·

3.      πιστεύει ότι η ενεργός συνενοχή ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ στη μαζική παρακολούθηση των πολιτών και στην κατασκοπεία πολιτικών ηγετών από την NSA, όπως αποκάλυψε ο Edward Snowden, έβλαψε σοβαρά την αξιοπιστία της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπονόμευσε παγκοσμίως την εμπιστοσύνη στα οφέλη των ΤΠΕ·

4.      υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και τους σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Europol και της Eurojust, τις δεσμεύσεις τους, δυνάμει του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, να μην ανταλλάσσουν δεδομένα που αφορούν μυστικές πληροφορίες τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτη χώρα, ούτε να χρησιμοποιούν πληροφορίες που απέκτησαν μετά από παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως μετά από παράνομη παρακολούθηση, εκτός της ΕΕ·

5.      τονίζει ότι ο αντίκτυπος των τεχνολογιών στη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει, κατά περίπτωση, να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ, με σκοπό να προωθηθεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η καλή διακυβέρνηση αλλά και η ειρηνική επίλυση διαφορών·

6.      ζητεί την ενεργό ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που βοηθούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διευκολύνουν τα ψηφιακά δικαιώματα και ελευθερίες καθώς και την ασφάλεια των πολιτών και που προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές και τα κατάλληλα νομοθετικά πλαίσια, ενώ συγχρόνως εγγυώνται την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· παροτρύνει ιδίως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν την σε παγκόσμια κλίμακα χρήση και ανάπτυξη ανοιχτών προτύπων και ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα, καθώς και τεχνολογιών κρυπτογράφησης·

7.      καλεί την ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω τους φορείς εκείνους που εργάζονται για την ενίσχυση των προτύπων προστασίας της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στις ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων υλισμικού, λογισμικού και επικοινωνιών, καθώς και την ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού σε πλαίσια «ιδιωτικότητας μέσω σχεδιασμού»·

8.      ζητεί να δημιουργηθεί ταμείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τεχνολογίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

9.      παροτρύνει την ίδια την ΕΕ, και συγκεκριμένα την ΕΥΕΔ, να χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση στις επικοινωνίες της με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να αποφεύγει να τους θέτει σε κίνδυνο και να προστατεύει από παρακολούθηση τις δικές της επικοινωνίες με τους έξω·

10.    καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει λογισμικό ελεύθερου και ανοικτού κώδικα και να ενθαρρύνει άλλους φορείς να πράξουν το ίδιο, μιας και το εν λόγω λογισμικό παρέχει καλύτερα επίπεδα ασφάλειας και μεγαλύτερο σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.    εφιστά την προσοχή στη σημασία ανάπτυξης των ΤΠΕ σε περιοχές συγκρούσεων με σκοπό την προώθηση δραστηριοτήτων οικοδόμησης της ειρήνης, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής επικοινωνία ανάμεσα στα μέρη που εμπλέκονται στην ειρηνική επίλυση διαφορών·

12.    ζητεί την εφαρμογή όρων, σημείων αναφοράς και διαδικασιών υποβολής εκθέσεων ώστε να διασφαλίζεται ότι η οικονομική και τεχνική στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε τρίτες χώρες δεν χρησιμοποιείται κατά τρόπο που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.    καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν στενά με τις κυβερνήσεις τρίτων χωρών και να στηρίξουν περαιτέρω, να εκπαιδεύσουν και να ενισχύσουν, μέσω των υφιστάμενων ευρωπαϊκών μηχανισμών στήριξης και μέσων πολιτικής, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητους δημοσιογράφους, στη χρήση των ΤΠΕ στις δραστηριότητές τους με ασφαλή τρόπο, καθώς και να προωθήσουν τον σεβασμό των σχετικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως την απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο, τά δικαιώματα της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων, της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας του Τύπου και της δημοσίευσης στο διαδίκτυο·

14.    εφιστά την προσοχή στη δεινή θέση πληροφοριοδοτών και υποστηρικτών τους, περιλαμβανομένων και δημοσιογράφων, μετά τις αποκαλύψεις τους για καταχρηστικές πρακτικές παρακολούθησης σε τρίτες χώρες· πιστεύει ότι τα εν λόγω άτομα πρέπει να θεωρούνται υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι, συνεπώς, τους αξίζει προστασία από την ΕΕ, όπως απαιτούν οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν διεξοδικά τη δυνατότητα χορήγησης στους πληροφοριοδότες διεθνούς προστασίας από διώξεις·

15.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα μέτρα ασφαλείας, περιλαμβανομένων αντιτρομοκρατικών μέτρων, χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο ως πρόσχημα για παραβιάσεις του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και τον αυστηρό περιορισμό των νόμιμων δραστηριοτήτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και πολιτικών ακτιβιστών· επαναλαμβάνει τη βαθιά πίστη του ότι η εθνική ασφάλεια δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει δικαιολογία για προγράμματα μη στοχευμένης, μυστικής ή μαζικής παρακολούθησης· επιμένει ότι τέτοια μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται απολύτως σύμφωνα με τα πρότυπα του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων·

16.    καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να προωθήσουν τη δημοκρατική εποπτεία των υπηρεσιών ασφάλειας και πληροφοριών ,στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου τους με τρίτες χώρες, καθώς επίσης και στο πλαίσιο προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας· παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα νομοθετικά όργανα τρίτων χωρών που επιδιώκουν την προώθηση ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας στις εγχώριες υπηρεσίες ασφάλειας· ζητεί να συμπεριληφθούν ειδικές δεσμεύσεις στο μελλοντικό σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό·

17.    ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν τις ψηφιακές ελευθερίες και την απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κάθε μορφή επικοινωνίας με τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων των επικοινωνιών που αφορούν τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης, τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διπλωματικές επαφές·

18.    αναγνωρίζει ότι το διαδίκτυο αποτελεί πλέον όχι μόνο δημόσιο χώρο αλλά και αγορά, όπου η ελεύθερη ροή πληροφοριών και η πρόσβαση σε ΤΠΕ είναι απαραίτητες· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η ψηφιακή ελευθερία και οι ελεύθερες συναλλαγές πρέπει να προωθούνται και να προστατεύονται ταυτόχρονα·

19.    ζητεί την εισαγωγή ρητρών σε όλες τις συμφωνίες με τρίτες χώρες, οι οποίες να αναφέρονται σαφώς στην ανάγκη προώθησης, διασφάλισης και σεβασμού των ψηφιακών ελευθεριών, της δικτυακής ουδετερότητας, της χωρίς λογοκρισία και απεριόριστης πρόσβασης στο διαδίκτυο, των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων·

20.    ζητεί από την ΕΕ να αντιταχθεί στην ποινικοποίηση της χρήσης εργαλείων κρυπτογράφησης, παράκαμψης της λογοκρισίας και ιδιωτικότητας από τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αρνούμενη να περιορίσει τη χρήση κρυπτογράφησης εντός της ΕΕ, αλλά και να καταγγείλει τις κυβερνήσεις τρίτων χωρών που χρησιμοποιούν τις εν λόγω κατηγορίες κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

21.    ζητεί από την ΕΕ να αντιταχθεί στην ποινικοποίηση της χρήσης εργαλείων κρυπτογράφησης, παράκαμψης της λογοκρισίας και ιδιωτικότητας, αρνούμενη να περιορίσει τη χρήση κρυπτογράφησης εντός της ΕΕ, αλλά και αντιτασσόμενη στις κυβερνήσεις τρίτων χωρών που ποινικοποιούν τη χρήση των εν λόγω εργαλείων·

22.    τονίζει ότι, για να είναι αποτελεσματική η πολιτική της ΕΕ για την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, απαιτείται η ένταξη των ΤΠΕ στον κύριο κορμό των δραστηριοτήτων της και η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μέσω της παροχής βασικών τεχνολογικών υποδομών, της διευκόλυνσης της πρόσβασης στη γνώση και τις πληροφορίες για την προαγωγή της απόκτησης βασικών ψηφιακών γνώσεων, της προώθησης της χρήσης ανοικτών προτύπων σε έγγραφα, καθώς και της χρήσης, κατά περίπτωση, ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα, και της διασφάλισης ανοιχτού χαρακτήρα και διαφάνειας (ιδίως από τους δημόσιους θεσμούς) – συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της προστασίας των δεδομένων στον ψηφιακό χώρο σε ολόκληρο τον κόσμο – καθώς και μια καλύτερη κατανόηση των πιθανών κινδύνων και πλεονεκτημάτων των ΤΠΕ·

23.    καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την άρση των ψηφιακών φραγμών για τα πρόσωπα με αναπηρίες· θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό οι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης και της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο να αποσκοπούν στην άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος για τα πρόσωπα με αναπηρία και να προσφέρουν ένα ευρύτερο πλαίσιο δικαιωμάτων, όσον αφορά ιδίως την πρόσβαση στη γνώση, την ψηφιακή συμμετοχή, και την αξιοποίηση των νέων οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο·

24.    επισημαίνει ότι η νόμιμη ψηφιακή συλλογή και διάδοση αποδεικτικών στοιχείων περί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να συμβάλει στην παγκόσμια καταπολέμηση της ατιμωρησίας και της τρομοκρατίας· θεωρεί ότι το εν λόγω υλικό πρέπει, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις βάσει του διεθνούς (ποινικού) δικαίου, να γίνεται αποδεκτό, ως αποδεικτικό στοιχείο σε δικαστικές διαδικασίες σε ευθυγράμμιση με διεθνείς, περιφερειακές και συνταγματικές διασφαλίσεις· συνιστά τη δημιουργία μηχανισμών στον τομέα του διεθνούς ποινικού δικαίου, με σκοπό την εισαγωγή διαδικασιών που θα επιτρέπουν την εξακρίβωση της γνησιότητας και τη συλλογή των εν λόγω στοιχείων ως αποδείξεων σε δικαστικές διαδικασίες·

25.    αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένες υπηρεσίες και τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών που αναπτύσσονται στην ΕΕ πωλούνται σε τρίτες χώρες και μπορούν να χρησιμοποιούνται στις εν λόγω χώρες από ιδιώτες, επιχειρήσεις και αρχές με τη συγκεκριμένη πρόθεση να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της λογοκρισίας, της μαζικής παρακολούθησης, της παρεμβολής, της υποκλοπής και της επίβλεψης, της ανίχνευσης και του εντοπισμού πολιτών και των δραστηριοτήτων τους σε δίκτυα (κινητής) τηλεφωνίας και στο διαδίκτυο· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ορισμένες εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ μπορούν να παρέχουν τεχνολογίες και υπηρεσίες ικανές να οδηγήσουν στις εν λόγω παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

26.    σημειώνει ότι οι απειλές για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, καθώς και οι απειλές προς τρίτες χώρες, προέρχονται συχνά από άτομα ή μικρές ομάδες που χρησιμοποιούν δίκτυα ψηφιακής επικοινωνίας για να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις, και ότι τα εργαλεία και οι τακτικές που απαιτούνται για την εξουδετέρωση αυτών των απειλών πρέπει να επανεξετάζονται και να ενημερώνονται διαρκώς·

27.    φρονεί ότι η μαζική παρακολούθηση που δεν δικαιολογείται από τον αυξημένο κίνδυνο μιας τρομοκρατικής απειλής ή επίθεσης αποτελεί παραβίαση των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και συνιστά, ως εκ τούτου, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

28.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να προάγουν τον πλήρη δημοκρατικό έλεγχο κατά τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών σε τρίτες χώρες, να επαληθεύουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες λειτουργούν σεβόμενες πλήρως το κράτος δικαίου, καθώς και να υποχρεώνουν σε λογοδοσία τις υπηρεσίες και τα άτομα που ενεργούν με παράνομους τρόπους·

29.    ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της αυξημένης συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών (ακόμη και μέσω της χρήσης της ψηφιακής παρακολούθησης), να εξασφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο των εν λόγω υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων τους μέσω ενδεδειγμένης εσωτερικής, εκτελεστικής, δικαστικής και ανεξάρτητης κοινοβουλευτικής εποπτείας·

30.    τονίζει ότι πρέπει να ενσωματωθούν στη νομοθεσία της ΕΕ κάποιες αρχές κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και κριτήρια όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω του σχεδιασμού, τα οποία αποτελούν τεχνολογικές λύσεις και καινοτομίες που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), οι σχεδιαστές λογισμικού, οι κατασκευαστές υλισμκού, οι υπηρεσίες/μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φορείς κινητής τηλεφωνίας κ.ά. λαμβάνουν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα των τελικών χρηστών παγκοσμίως·

31.    παροτρύνει την ΕΕ να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια στη σχέση μεταξύ των φορέων κινητής τηλεφωνίας ή των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και των κυβερνήσεων, και να τη ζητήσει στο πλαίσιο των σχέσεων της με τρίτες χώρες, ζητώντας οι φορείς και οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου να δημοσιεύουν ετησίως λεπτομερείς εκθέσεις διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων για δράσεις που αιτήθηκαν οι αρχές, καθώς και για τους οικονομικούς δεσμούς ανάμεσα στις δημόσιες αρχές και τους φορείς/παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου·

32.    υπενθυμίζει στους επιχειρηματικούς παράγοντες την ευθύνη τους για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο το φάσμα των παγκόσμιων δραστηριοτήτων τους, ασχέτως του τόπου όπου είναι εγκαταστημένοι οι χρήστες τους και ανεξαρτήτως εάν το κράτος υποδοχής πληροί τις δικές του υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τις εταιρείες ΤΠΕ, και ιδίως εκείνες που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ, να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω της χάραξης πολιτικών δέουσας επιμέλειας και διασφαλίσεων διαχείρισης κινδύνου και παρέχοντας αποτελεσματικά μέσα προσφυγής όταν οι δραστηριότητές τους έχουν δυσμενή επίπτωση στον τομέα της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή συμβάλλουν αρνητικά σε αυτόν·

33.    τονίζει την ανάγκη αποτελεσματικότερης εφαρμογής και παρακολούθησης των ενωσιακών κανονισμών και κυρώσεων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, περιλαμβανομένης της χρήσης πολυσυλλεκτικών μηχανισμών, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέρη, περιλαμβανομένων των κρατών μελών, συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και ότι διατηρούνται οι ίσοι όροι ανταγωνισμού·

34.    υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός για τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των επιτυχών πολιτικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της χρήσης τεχνολογιών ψηφιακής παρακολούθησης·

35.    χαιρετίζει την απόφαση του Διακανονισμού του Wassenaar του Δεκεμβρίου του 2013 για τον έλεγχο των εξαγωγών στους τομείς της παρακολούθησης, της επιβολής του νόμου και των εργαλείων συλλογής μυστικών πληροφοριών καθώς και των συστημάτων παρακολούθησης δικτύων· υπενθυμίζει την ακόμα πολύ ατελή φύση του καθεστώτος της ΕΕ σχετικά με τα είδη και την τεχνολογία διπλής χρήσης, δηλαδή του κανονισμού της ΕΕ για τα είδη διπλής χρήσης, όσον αφορά τον αποτελεσματικό και συστηματικό έλεγχο των εξαγωγών επιζήμιων τεχνολογιών ΤΠΕ σε μη δημοκρατικές χώρες·

36.    καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της επικείμενης επανεξέτασης και ανανέωσης της πολιτικής για τη διπλή χρήση, να υποβάλει εγκαίρως πρόταση για έξυπνες και αποτελεσματικές πολιτικές για τον περιορισμό και τη ρύθμιση της εμπορικής εξαγωγής υπηρεσιών που αφορούν την εφαρμογή και χρήση των αποκαλούμενων τεχνολογιών διπλής χρήσης, αντιμετωπίζοντας δυνάμει επιβλαβείς εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ σε τρίτες χώρες, όπως συμφωνήθηκε στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής τον Απρίλιο του 2014· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει αποτελεσματικές διασφαλίσεις για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης στην έρευνα εξαιτίας των εν λόγω ελέγχων εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής έρευνας και της έρευνας ασφάλειας των ΤΠ·

37.    τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να παρέχει έγκαιρα στις εταιρείες που αμφιβάλλουν ως προς το εάν πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια εξαγωγής, ορθή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση σχετικά με τη νομιμότητα ή τις δυνάμει δυσμενείς επιπτώσεις των πιθανών συναλλαγών·

38.    καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά τις ΤΠΕ για να αποτραπούν οι δυσμενείς ενδεχομένως επιπτώσεις των εξαγωγών αυτών των τεχνολογιών ή άλλων υπηρεσιών σε τρίτες χώρες, όπου έννοιες όπως η «νόμιμη παρακολούθηση» δεν θεωρείται ότι έχουν την ίδια βαρύτητα με τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή, για παράδειγμα, που έχουν χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή όπου το κράτος δικαίου είναι ανύπαρκτο·

39.    επιβεβαιώνει ότι τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, πρέπει να υπερισχύουν όταν αξιολογούνται περιστατικά όπου χρησιμοποιούνται τεχνολογίες διπλής χρήσης με τρόπους που ενδέχεται να περιορίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

40.    ζητεί τον σχεδιασμό πολιτικών για τη ρύθμιση των πωλήσεων των λεγόμενων «zero-day exploits» και των τρωτών σημείων ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί η χρήση τους για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ή για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συσκευές, ενέργειες που συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς αυτές οι ρυθμίσεις να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή και άλλως καλή τη πίστει έρευνα ασφάλειας·

41.    αποδοκιμάζει τη δραστήρια συνεργασία ορισμένων ευρωπαϊκών εταιρειών, καθώς και διεθνών εταιρειών, οι οποίες εμπορεύονται τεχνολογίες διπλής χρήσης, με δυνάμει επιζήμιες επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα ενόσω δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, με καθεστώτα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

42.    καλεί την Επιτροπή να δηλώσει δημοσίως ότι αποκλείει τις εταιρείες που συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της ΕΕ, από τη χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη και από οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποστήριξη·

43.    καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τεχνολογικό εξοπλισμό, ειδικά σε χώρες με αναξιόπιστες πρακτικές σε αυτόν τον τομέα·

44.    καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποστηρίξουν ενεργά, στα φόρα διακυβέρνησης του διαδικτύου, το διαδίκτυο ανοιχτού χαρακτήρα, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από πολλαπλούς φορείς, τη διαδικτυακή ουδετερότητα, τις ψηφιακές ελευθερίες και τις διασφαλίσεις προστασίας των δεδομένων στις τρίτες χώρες·

45.    καταδικάζει την αποδυνάμωση και την υπονόμευση των πρωτοκόλλων και προϊόντων κρυπτογράφησης, ιδίως από τις υπηρεσίες πληροφοριών που επιδιώκουν να υποκλέπτουν κρυπτογραφημένες επικοινωνίες·

46.    προειδοποιεί ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της επιβολής του νόμου μέσω εταιρειών διαδικτύου και παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου·

47.    ζητεί την αποσαφήνιση των κανόνων και προτύπων που χρησιμοποιούν οι ιδιωτικοί φορείς για να αναπτύξουν τα συστήματά τους·

48.    υπενθυμίζει τη σημασία της αξιολόγησης του πλαισίου μέσα στο οποίο χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες, ώστε να εκτιμάται πλήρως ο αντίκτυπός τους στα ανθρώπινα δικαιώματα·

49.    ζητεί ρητά την προώθηση εργαλείων που παρέχουν τη δυνατότητα ανώνυμης και/ή ψευδώνυμης χρήσης του διαδικτύου και αντιτίθεται στην μονομερή άποψη ότι τέτοια εργαλεία επιτρέπουν μάλλον εγκληματικές ενέργειες παρά ενισχύουν τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πέραν και εντός της ΕΕ·

50.    καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν ευφυείς και αποτελεσματικές πολιτικές που θα ρυθμίζουν τις εξαγωγές των τεχνολογιών διπλής χρήσης και θα αντιμετωπίζουν τις τυχόν επιζήμιες εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ σε διεθνές επίπεδο καθώς και στο πλαίσιο πολυμερών καθεστώτων ελέγχου εξαγωγών και άλλων διεθνών οργανισμών·

51.    υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε κανονιστικές αλλαγές με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων εξαγωγής των άυλων μεταφορών τεχνολογίας δεν πρέπει να εμποδίζουν τη νόμιμη έρευνα ή την πρόσβαση σε πληροφορίες και την ανταλλαγή πληροφοριών, και ότι η λήψη οιωνδήποτε μέτρων, όπως η χρήση των Γενικών Αδειών Εξαγωγής της ΕΕ για την έρευνα περί διπλής χρήσης, δεν πρέπει να οδηγεί σε αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τα φυσικά πρόσωπα και τις ΜΜΕ·

52.    καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι υπάρχουσες και οι μελλοντικές πολιτικές ελέγχου των εξαγωγών δεν περιορίζουν τις δραστηριότητες των νόμιμων ερευνητών ασφάλειας, και ότι οι έλεγχοι εξαγωγών εφαρμόζονται καλή τη πίστει και μόνο σε σαφώς καθορισμένες τεχνολογίες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για μαζική παρακολούθηση, λογοκρισία ή παρεμβολή, υποκλοπή ή επίβλεψη, ανίχνευση και εντοπισμό πολιτών και των δραστηριοτήτων τους σε δίκτυα (κινητής) τηλεφωνίας·

53.    υπενθυμίζει ότι οι ad hoc ασύρματες τεχνολογίες πλέγματος προσφέρουν πολλές δυνατότητες όσον αφορά την παροχή εφεδρικών δικτύων σε περιοχές όπου δεν διατίθεται διαδίκτυο ή έχει παρεμποδιστεί η πρόσβαση σε αυτό, και μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

54.    καλεί την Επιτροπή να ορίσει ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων ικανή να προβεί σε εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στα υφιστάμενα πρότυπα της ΕΕ για τις ΤΠΕ, με στόχο να διατυπωθούν συστάσεις για προσαρμογές που θα αυξήσουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όταν εξάγονται συστήματα·

55.    αναγνωρίζει ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν πρόκληση για τα νομικά συστήματα, στα οποία επιβάλλουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες· τονίζει ότι είναι σημαντικό οι νομοθέτες να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα που άπτονται της ψηφιακής οικονομίας·

56.    καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών σε θέματα ασφάλειας, στον τομέα των ΤΠΕ στις τρίτες χώρες, ώστε να διασφαλιστεί η επικαιροποιημένη εμπειρογνωμοσύνη που θα οδηγήσει στο σχεδιασμό βιώσιμων πολιτικών για το μέλλον·

57.    επισημαίνει την ανάγκη να αποφεύγονται οι ακούσιες συνέπειες, όπως οι περιορισμοί ή ο αρνητικός αντίκτυπος στην επιστημονική και άλλων ειδών καλόπιστη έρευνα και ανάπτυξη, στην ανταλλαγή πληροφοριών και την πρόσβαση σε πληροφορίες, στην ανάπτυξη γνώσεων όσον αφορά την ασφάλεια ή στην εξαγωγή τεχνολογιών που βοηθούν στην απόκτηση των αναγκαίων ψηφιακών δεξιοτήτων και στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

58.    φρονεί ότι η συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων και των ιδιωτικών φορέων στον ψηφιακό τομέα παγκοσμίως, περιλαμβανομένου του φόρουμ διακυβέρνησης του διαδικτύου, απαιτεί διαφανείς ελέγχους και ισορροπίες και δεν πρέπει να οδηγεί στην υπονόμευση της δημοκρατικής και δικαστικής επίβλεψης·

59.    σημειώνει ότι η εθελοντική προσέγγιση δεν επαρκεί αλλά απαιτούνται δεσμευτικές ρυθμίσεις ώστε να παροτρύνονται οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπόψη το ιστορικό των χωρών όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν πουλήσουν τα προϊόντα τους εκεί, και να προβαίνουν σε εκτίμηση των επιπτώσεων των τεχνολογιών τους στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους επικριτές των κυβερνήσεων·

60.    φρονεί ότι οι εξαγωγές ιδιαίτερα ευαίσθητων αγαθών πρέπει να ελέγχονται προτού αυτά βγουν από την ΕΕ και ότι είναι αναγκαία η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων·

61.    ζητεί να αναγνωρίζεται σε όλους τους ιδιώτες το δικαίωμα στην κρυπτογράφηση και να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν την κρυπτογράφηση· εκτιμά ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να αποτελούν υποχρέωση του τελικού χρήστη, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τις ικανότητες για τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων·

62.    ζητεί την συστηματική εισαγωγή προτύπων κρυπτογράφησης «end to end» σε όλες τις υπηρεσίες επικοινωνιών, ώστε να καθίσταται δυσχερέστερη η ανάγνωση του περιεχομένου από τις κυβερνήσεις, τις μυστικές υπηρεσίες και τους φορείς παρακολούθησης·

63.    τονίζει την ειδική υποχρέωση των κρατικών μυστικών υπηρεσιών να εξασφαλίσουν εμπιστοσύνη και ζητεί να τεθεί τέλος στις μαζικές παρακολουθήσεις· πιστεύει ότι η παρακολούθηση των ευρωπαίων πολιτών από τις εγχώριες και τις αλλοδαπές μυστικές υπηρεσίες πρέπει να αντιμετωπιστεί και να σταματήσει·

64.    αντιτίθεται στην πώληση και διάδοση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας παρακολούθησης και των μέσων λογοκρισίας σε απολυταρχικά καθεστώτα, υπό τα οποία δεν υφίσταται κράτος δικαίου·

65.    ζητεί να επεκταθούν οι δυνατότητες διεθνούς προστασίας των καταγγελλόντων παρατυπίες και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν νομοθεσία για την προστασία τους·

66.    ζητεί τον ορισμό απεσταλμένου του ΟΗΕ για τις ψηφιακές ελευθερίες και την προστασία των δεδομένων, καθώς και να επεκταθεί το πεδίο αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η τεχνολογία να εξετάζεται και υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

67.    ζητεί να ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι η ιδιωτικότητα των ακτιβιστών, δημοσιογράφων και πολιτών θα προστατεύεται σε ολόκληρο τον κόσμο και ότι αυτοί θα μπορούν να δικτυώνονται μέσω του Διαδικτύου·

68.    επαναλαμβάνει ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ανθρώπινο δικαίωμα και ζητεί μέτρα για την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος·

69.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα έκθεση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας και στην ΕΥΕΔ.

(1)

http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.

(2)

 http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf.

(3)

http://www.osce.org/fom/80723?download=true.

(4)

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.

(5)

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_en.doc.

(6)

http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-92a6-e903af10b7a2.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.

(8)

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode

(9)

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf

(10)

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C

(11)

https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf

(12)

COM(2014)0072.

(13)

http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf

(14)

ΕΕ C 173, 12.6.2014.

(15)

ΕΕ L 173, 12.6.2014.

(16)

COM(2014)0244.

(17)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.

(18)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.

(19)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0079.

(20)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0033.

(21)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.

(22)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0076.

(23)

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201403/20140307ATT80674/20140307ATT80674EN.pdf.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.5.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

6

24

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Γεώργιος Επιτήδειος, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Σοφία Σακοράφα, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ελένη Θεοχάρους, László Tőkés, Ivo Vajgl, Boris Zala

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Ceballos, Ignazio Corrao, Tanja Fajon, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Jo Leinen, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Fernando Maura Barandiarán, Norbert Neuser, Urmas Paet, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, György Schöpflin

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damian Drăghici, Maria Grapini, Josef Weidenholzer

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου