ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия

4.6.2015 - (05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE)) - ***

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Йежи Бузек
(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

Процедура : 2014/0293(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0179/2015
Внесени текстове :
A8-0179/2015
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–       като взе предвид проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия (05872/2015),

–       като взе предвид Решение 2002/648/ЕО на Съвета от 25 юни 2002 година относно сключването на Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия[1],

–       като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0074/2015),

–       като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, член 108, параграф 7 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0179/2015),

1.      дава своето одобрение за подновяване на споразумението;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Индия.

  • [1]               ОВ L 213, 9.8.2002 г., стр. 29.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Опростена процедура - Дата на решението

24.3.2015

Дата на приемане

28.5.2015