Διαδικασία : 2014/0293(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0179/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0179/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2015 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0255

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 148kWORD 57k
4.6.2015
PE 554.688v02-00 A8-0179/2015

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας

(05872/2015 – C8‑0074/2015 – 2014/0293(NLE))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Jerzy Buzek

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας (05872/2015 – C8‑0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας (05872/2015),

–       έχοντας υπόψη την απόφαση 648/2002/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, για τη σύναψη συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας(1),

–       έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ν) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0074/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και την παράγραφο 2, και το άρθρο 108 παράγραφος 7 καθώς και το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0179/2015),

1.      εγκρίνει την ανανέωση της συμφωνίας·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας.

(1)

             ΕΕ L 213, 9.8.2002, σ. 29.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

24.3.2015

Ημερομηνία έγκρισης

28.5.2015

 

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου