Ziņojums - A8-0179/2015Ziņojums
A8-0179/2015

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai pagarinātu Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību

4.6.2015 - (05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE)) - ***

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents: Jerzy Buzek
(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 50. panta 1. punkts)
PR_NLE-AP_Agreement

Procedūra : 2014/0293(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0179/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0179/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai pagarinātu Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā projektu Padomes lēmumam par to, lai pagarinātu Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību (05872/2015),

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Lēmumu 2002/648/EK par Zinātniski tehniskās sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību[1],

–       ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 186. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) daļu (C8-0074/2015),

–       ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu, 99. panta 2. punktu, 108. panta 7. punktu un 50. panta 1. punktu,

–       ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A8‑0179/2015),

1.      sniedz piekrišanu nolīguma pagarināšanai;

2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Indijas Republikas valdībai un parlamentam.

  • [1]  OV L 213, 9.8.2002., 29. lpp.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

24.3.2015

Pieņemšanas datums

28.5.2015