Procedura : 2014/0293(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0179/2015

Teksty złożone :

A8-0179/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/07/2015 - 4.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0255

ZALECENIE     ***
PDF 151kWORD 56k
4.6.2015
PE 554.688v02-00 A8-0179/2015

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Jerzy Buzek

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając projekt decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (05872/2015),

–       uwzględniając decyzję Rady 2002/648/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. dotyczącą zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii(1),

–       uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 186 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0074/2015),

–       uwzględniając art. 99 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2, art. 108 ust. 7, a także art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–       uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0179/2015),

1.      wyraża zgodę na odnowienie umowy;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Indii.

(1)

             Dz.U. L 213 z 9.8.2002, s. 29.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Procedura uproszczona - data decyzji

24.3.2015

Data przyjęcia

28.5.2015

 

 

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności