ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

4.6.2015 - (05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE)) - ***

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Jerzy Buzek
(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2014/0293(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0179/2015
Teksty złożone :
A8-0179/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając projekt decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (05872/2015),

–       uwzględniając decyzję Rady 2002/648/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. dotyczącą zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii[1],

–       uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 186 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0074/2015),

–       uwzględniając art. 99 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2, art. 108 ust. 7, a także art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–       uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0179/2015),

1.      wyraża zgodę na odnowienie umowy;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Indii.

  • [1]               Dz.U. L 213 z 9.8.2002, s. 29.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Procedura uproszczona - data decyzji

24.3.2015

Data przyjęcia

28.5.2015