Postup : 2014/0293(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0179/2015

Predkladané texty :

A8-0179/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0255

ODPORÚČANIE     ***
PDF 148kWORD 56k
4.6.2015
PE 554.688v02-00 A8-0179/2015

k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Jerzy Buzek

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky (05872/2015),

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/648/ES z 25. júna 2002, ktoré sa týka uzavretia Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky(1),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 186 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0074/2015),

–       so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2, článok 108 ods. 7 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0179/2015),

1.      udeľuje súhlas s obnovením dohody;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Indickej republiky.

(1)

             Ú. v. EÚ L 213, 9.8.2002, s. 29.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

24.3.2015

Dátum prijatia

28.5.2015

 

 

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia