Förfarande : 2014/0293(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0179/2015

Ingivna texter :

A8-0179/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0255

REKOMMENDATION     ***
PDF 134kWORD 53k
4.6.2015
PE 554.688v02-00 A8-0179/2015

om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Jerzy Buzek

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering (05872/2015),

–       med beaktande av rådets beslut av den 25 juni 2002 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering (2002/648/EG)(1),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0074/2015),

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2, artikel 108.7 och artikel 50.1 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0179/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner att avtalet förlängs.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Indien.

(1)

EGT L 213, 9.8.2002, s. 29.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Förenklat förfarande – beslut

24.3.2015

Antagande

28.5.2015

 

 

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy