Процедура : 2014/0228(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0180/2015

Внесени текстове :

A8-0180/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/07/2015 - 4.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0256

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 153kWORD 56k
4.6.2015
PE 554.715v02-00 A8-0180/2015

относно проекта за решение на Съвета за сключването на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейския съюз и Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират към „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Йежи Бузек

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключването на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейския съюз и Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират към „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–       като взе предвид проекта на решение на Съвета (05660/2015),

–       като взе предвид проекта за Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейския съюз и Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) (14014/2014),

–       като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с член 186, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0057/2015),

–       като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, член 108, параграф 7, и член 50, параграф 1 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0180/2015),

1.      Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Фарьорските острови.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Опростена процедура - Дата на решението

24.3.2015

Дата на приемане

28.5.2015

 

 

 

Правна информация - Политика за поверителност