Διαδικασία : 2014/0228(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0180/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0180/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2015 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0256

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 147kWORD 55k
4.6.2015
PE 554.715v02-00 A8-0180/2015

επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Φερόε που συνδέει τις Νήσους Φερόε στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 - πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Jerzy Buzek

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Φερόε που συνδέει τις Νήσους Φερόε στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 - πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05660/2015),

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Φερόε που συνδέει τις Νήσους Φερόε στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 - πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014 2020) (14014/2014),

–       έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο (α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0057/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, το άρθρο 108 παράγραφος 7 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0180/2015),

1.      εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Νήσων Φερόε.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

24.3.2015

Ημερομηνία έγκρισης

28.5.2015

 

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου