Förfarande : 2014/0228(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0180/2015

Ingivna texter :

A8-0180/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0256

REKOMMENDATION     ***
PDF 134kWORD 52k
4.6.2015
PE 554.715v02-00 A8-0180/2015

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Färöarna genom vilket Färöarna associeras med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Jerzy Buzek

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Färöarna genom vilket Färöarna associeras med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (05660/2015),

–       med beaktande av förslaget till avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Färöarna genom vilket Färöarna associeras med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (14014/2014),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.8 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0057/2015),

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2, artikel 108.7 och artikel 50.1 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0180/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Färöarna.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Förenklat förfarande – beslut

24.3.2015

Antagande

28.5.2015

 

 

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy