Процедура : 2014/0304(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0181/2015

Внесени текстове :

A8-0181/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/07/2015 - 4.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0260

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 161kWORD 58k
4.6.2015
PE 552.029v02-00 A8-0181/2015

относно проекта за решение на Съвета за сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Конфедерация Швейцария за асоциирането на Конфедерация Швейцария към „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за изследвания и иновации и програмата за изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия, допълваща „Хоризонт 2020“; и за регулирането на участието на Швейцария в дейностите на ITER, извършвани от „Fusion for Energy“

(05662/2015 – C8-0056/2015 – 2014/0304(NLE))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Йежи Бузек

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета за сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Конфедерация Швейцария за асоциирането на Конфедерация Швейцария към „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за изследвания и иновации и програмата за изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия, допълваща „Хоризонт 2020“; и за регулирането на участието на Швейцария в дейностите на ITER, извършвани от „Fusion for Energy“

(05662/2015 – C8-0056/2015 – 2014/0304(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–       като взе предвид проекта на решение на Съвета (05662/2015),

–       като взе предвид проекта за Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Конфедерация Швейцария за асоциирането на Конфедерация Швейцария към „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за изследвания и иновации и програмата за изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия, допълваща „Хоризонт 2020“; и за регулирането на участието на Швейцария в дейностите на ITER, извършвани от „Fusion for Energy“,

–       като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 186, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), член 218, параграф 7 и член 218, параграф 8, първа алинея от Договора за функционирането на ЕС (C8–0056/2015),

–       като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, член 108, параграф 7 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

–       като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0181/2015),

1.      дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Опростена процедура - Дата на решението

24.3.2015

Дата на приемане

28.5.2015

 

 

 

Правна информация - Политика за поверителност