Förfarande : 2014/0304(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0181/2015

Ingivna texter :

A8-0181/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0260

REKOMMENDATION     ***
PDF 137kWORD 53k
4.6.2015
PE 552.029v02-00 A8-0181/2015

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning av Schweiziska edsförbundet till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om reglering av Schweiziska edsförbundets deltagande i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy

(05662/2015 – C8-0056/2015 – 2014/0304(NLE))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Jerzy Buzek

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning av Schweiziska edsförbundet till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om reglering av Schweiziska edsförbundets deltagande i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy

(05662/2015 – C8-0056/2015 – 2014/0304(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (05662/2015),

–       med beaktande av utkastet till avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning av Schweiziska edsförbundet till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om reglering av Schweiziska edsförbundets deltagande i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy (15369/2014),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 186, 218.6 andra stycket a, 218.7 samt artikel 218.8 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0056/2015),

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2, artikel 108.7 och artikel 50.1 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0181/2015),

1.      Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Schweiziska edsförbundet.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Förenklat förfarande - beslut

24.3.2015

Antagande

28.5.2015

 

 

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy