Postup : 2014/2244(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0183/2015

Předložené texty :

A8-0183/2015

Rozpravy :

PV 06/07/2015 - 18
CRE 06/07/2015 - 18

Hlasování :

PV 07/07/2015 - 5.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0246

ZPRÁVA     
PDF 205kWORD 111k
12.6.2015
PE 551.868v04-00 A8-0183/2015

o zavedení integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty v Evropě

(2014/2244(INI))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Dieter-Lebrecht Koch

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zavedení integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty v Evropě

(2014/2244(INI))

Evropský parlament,

–       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy(1),

–       s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému(2),

–       s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(3),

–       s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě“ (KOM(2008)0886),

–       s ohledem na bílou knihu Komise z roku 2011 nazvanou „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ (KOM(2011)0144),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2011 na téma „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenčního dopravního systému účinně využívajícího zdroje“(4),

–       s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Plán poskytování multimodálních služeb v oblasti cestovních informací, plánování a prodeje jízdenek v EU“ (SWD(2014)0194),

–       s ohledem na akční plán EU pro městskou mobilitu (KOM(2009)0490),

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

–       s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

–       s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0183/2015),

A.      vzhledem k tomu, že přes pokračující úsilí nebyl cíl 22 bílé knihy z roku 2011(5), který předpokládá umožnění plynulé multimodální přepravy „ode dveří ke dveřím“ s inteligentními dopravními systémy pro interoperabilní a multimodální jízdní řády, rezervace online a inteligentní prodej jízdenek, doposud splněn;

B.     vzhledem k tomu, že většina cestujících upřednostňuje i nadále individuální dopravu a vytvoření služeb pro plánování cest po celé EU nebude samo o sobě pro dosažení lepší integrace různých druhů dopravy dostačující, a že by proto jednotliví provozovatelé měli zvyšovat svou efektivnost, udržitelnost a uživatelskou přístupnost, a že k tomu mimo jiné přispěje schválení čtvrtého železničního balíčku tím, že zajistí rovný přístup k infrastruktuře menším provozovatelům, malým a středním podnikům a začínajícím podnikům, dále přijetí nařízení o právech cestujících v letecké dopravě, přijetí evropské strategie pro vodní cesty a realizace jednotného evropského nebe a prioritních projektů TEN-T;

C.     vzhledem k tomu, že přestože Komise vymezila prodej jízdenek na multimodální cesty jako kombinaci různých druhů dopravy v jedné jízdence, podniky tuto definici vždy nesdílejí a někteří poskytovatelé služeb se zaměřují pouze na interoperabilní jízdenky, což brání dalšímu rozvoji v tomto odvětví;

1.      konstatuje, že multimodální služby v oblasti cestovních informací a přeshraniční integrovaný přístup k plánování a prodeji jízdenek v celé EU, zejména v případě cest na delší vzdálenosti, jsou odpovědí na zásadní výzvy evropské dopravy, jako je udržitelnost, multimodalita, zvyšování bezpečnosti ve všech druzích dopravy, hospodárnost a efektivnost, vytváření kvalitních pracovních míst a pracovní mobilita, a budou tak stejnou měrou prospěšné pro společnost, hospodářství, životní prostředí, sociální soudržnost i odvětví cestovního ruchu;

2.      zdůrazňuje, že multimodální služby v oblasti cestovních informací, plánování a prodeje jízdenek v celé EU poskytují evropským podnikům, zejména malým a středním podnikům a začínajícím podnikům, příležitosti pro inovace, a proto jsou v globálním měřítku významným příspěvkem k vytvoření konkurenceschopného evropského jednotného trhu a dokončení jednotného evropského dopravního prostoru;

3.      zdůrazňuje, že mobilita osob po celé EU je předpokladem pro to, aby občané mohli využívat své základní svobody, a že by proto spotřebitelé měli mít přístup k rozsáhlým, přesným a nestranným informacím o jízdních řádech a přípojích v multimodální a přeshraniční dopravě za účelem plynulé a snadné přepravy „ode dveří ke dveřím“ zajišťující vysoký komfort a rovněž by měli mít možnost tyto spoje elektronicky rezervovat a platit; vítá pobídky, aby cestující kombinovali různé dostupné druhy dopravy; konstatuje, že ve většině členských států není zakoupení jízdenky na vnitrostátní a přeshraniční cesty v rámci EU prostřednictvím internetu nebo mobilních aplikací stále možné; je toho názoru, že zeměpisné blokování by nemělo být povoleno;

4.      zdůrazňuje, že je důležité, aby uživatelé měli jednu jízdenku na jednu multimodální cestu, a považuje umožnění spravedlivého a rovného přístupu k údajům týkajícím se multimodálního cestování a dopravy a tím poskytnutí úplných, snadno přístupných, nestranných a spolehlivých informací v reálném čase cestujícím za předpoklad zavedení systémů integrovaných jízdenek a zdůrazňuje, že pro zajištění toho, aby tato opatření byla spravedlivá, je primárně důležité, aby byla doprovázena internalizací externích nákladů u všech druhů dopravy a informacemi o environmentální výkonnosti různých druhů dopravy;

5.      konstatuje, že spotřebitelé by měli dostávat vždy transparentní cenové informace; zdůrazňuje proto, že rezervační a platební systémy by měly u všech vybraných cest jasně uvádět celkové ceny jízdenek, včetně povinných prvků, jako jsou daně a poplatky; zdůrazňuje význam inovativních platforem založených na informačních technologiích, které celkově snižují rezervační a transakční poplatky, a zdůrazňuje, že je důležité poskytnout různé možnosti plateb pro nákup jízdenek; vyzývá EU a členské státy, aby ve větší míře usilovaly o omezení poplatků za využívání kreditních karet nebo jiných vhodných způsobů platby za služby veřejné dopravy;

6.      zdůrazňuje, že nekompatibilita a nestálost datových vrstev, rozmanitost a nedostatečná interoperabilita formátů údajů a protokolů výměny údajů znemožňují existenci integrovaných multimodálních služeb v oblasti cestovních informací, plánování a prodeje jízdenek v EU a vytvářejí dodatečné náklady; vyzývá Komisi k zajištění toho, aby veškerá regulační opatření odrážela rychlý vývoj v odvětví dopravy a nevytvářela zbytečnou zátěž;

7.      vítá snahu veřejného i soukromého sektoru o zavedení služeb pro plánování cest společně s potřebnými otevřenými standardy a rozhraními, poukazuje však na to, že tyto služby jsou často regionálně nebo vnitrostátně omezeny a pouze zřídka jsou multimodální; vyzývá proto v první fázi poskytovatele dopravních služeb a služeb pro plánování cest, aby využívali stávajících synergií a aby se ve větší míře zaměřili na poskytování multimodálních, přeshraničních služeb plánování cest s odpovídajícím řešením prodeje jízdenek, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, v jakém jazyce jsou služby poskytovány, a zohlednit používání menšinových jazyků, a propojit dálkovou a místní dopravu, včetně prvního a posledního úseku cesty, například prostřednictvím modernizace různých systémů určených k rozvoji jejich interoperability a k umožnění vzájemné komunikace; vyzývá Komisi, aby využila koridory TEN-T jako pilotního projektu pro identifikaci toků cestujících a potenciálu pro multimodální služby v oblasti cestovních informací, plánování a prodeje jízdenek;

8.      vyzývá Komisi, aby vytvořila archiv osvědčených postupů pro projekty na místní, regionální nebo vnitrostátní úrovni, který bude sloužit jako podklad pro realizaci těchto projektů v celé EU;

9.      zdůrazňuje, že jednoduchost a pohodlí spojené s nákupem pomocí multimodálních integrovaných systémů prodeje jízdenek přiláká do veřejné dopravy více cestujících, což zvýší jejich spokojenost a prospěje podnikům veřejné dopravy;

10.    vyzývá Komisi, aby s ohledem na služby integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty přijala opatření potřebná k vytvoření jasného rámce, který podpoří a usnadní snahy zúčastněných stran a příslušných orgánů, již uzavřené dohody a inovativní charakter produktů a nabízených služeb, a žádá Komisi, aby v případě, že v oblasti integrovaných a operabilních systémů prodeje jízdenek na multimodální cesty nebude do roku 2020 dosaženo zásadního pokroku, přijala v návaznosti na již učiněný pokrok a stávající dobrovolné iniciativy legislativní opatření tím, že zavede minimální pravidla a harmonogram;

11.    zdůrazňuje aktivní úlohu a odpovědnost místních a regionálních orgánů v souvislosti s prvním a posledním úsekem cesty; považuje za zásadní, aby byly zapojeny do provádění jednotlivých opatření a dohledu nad jejich výkonem i zajištění účinného fungování systému jako celku; s ohledem na uvedené skutečnosti vyzývá příslušné orgány v členských státech, aby:

   nejpozději do roku 2020 vytvořily v úzké spolupráci se zástupci odvětví dopravy vnitrostátní informační systémy aktualizovaných jízdních řádů a jízdného založené na otevřeném rozhraní, které propojí cestovní údaje o regionální a místní městské veřejné dopravě provozované soukromými i státními podniky, a aby tyto systémy dále pravidelně aktualizovaly,

   zajistily, že nejpozději do roku 2020 budou všechny dopravní prostředky ve veřejné místní přepravě osob vybaveny inteligentními systémy pro přenos informací o poloze dopravního prostředku v reálném čase a že tento požadavek bude součástí podmínek nabídkových řízení,

   nejpozději do roku 2024 připravily přeshraniční propojení vnitrostátních informačních systémů jízdních řádů a jízdného s informacemi v reálném čase o jízdních řádech podniků místní veřejné dopravy založené na otevřeném rozhraní a zpřístupnily je provozovatelům, provozovatelům služeb pro plánování cest a spotřebitelům;

12.    sdílí názor Komise, že pro realizaci multimodálních služeb v oblasti cestovních informací, plánování a prodeje jízdenek je nezbytný spravedlivý, otevřený a rovný přístup všech poskytovatelů služeb v oblasti informací, plánování cest a prodeje jízdenek, včetně malých a středních podniků a začínajících podniků, k úplným, multimodálním údajům o provozu a dopravě v reálném čase, a vyzývá Komisi, aby předložila návrh, který jednotlivým poskytovatelům uloží povinnost veškeré tyto údaje, které jsou potřebné pro poskytování rozsáhlejších služeb a k zajištění toho, aby cestující měli možnost zvolit si skutečně nejudržitelnější, cenově nejvýhodnější či nejrychlejší spojení, poskytovat za spravedlivých a rovných podmínek, aniž by byly ohroženy hospodářské zájmy zúčastněných poskytovatelů služeb;

13.    zdůrazňuje, že v souladu s politikou EU v oblasti hospodářské soutěže je úlohou Komise prověřovat, zda nehrozí nebezpečí monopolizace informací u multimodálních poskytovatelů informací a jízdenek, a předcházet tomu; dodává, že Komise musí také zajistit, aby podíl za úhradu elektronické jízdenky nenabyl takových rozměrů, že by postihoval podniky v oblasti osobní dopravy;

14.    vybízí k vytvoření platformy pro dialog za účasti všech zástupců odvětví dopravy a příslušných orgánů na vnitrostátní, regionální, místní a evropské úrovni s cílem vyvinout realizovatelná řešení pro postupné zavádění interoperabilních elektronických systémů prodeje jízdenek v celé EU při zohlednění celého cyklu cesty od plánování až po nákup jízdenek a zabývat se otázkami úměrného rozdělení příjmů z jejich prodeje a rozdělení finančního břemene při soudních sporech mezi smluvními stranami; je toho názoru, že tato řešení by měla být vyvíjena v závislosti na potřebách trhu tak, aby nezatěžovala dopravní podniky ani cestující neúměrnými náklady; vyzývá Komisi, aby prostřednictvím spolufinancování EU významným způsobem podporovala synergie v této oblasti mezi transevropskými telekomunikačními a dopravními sítěmi;

15.    poukazuje na to, že práva cestujících v Evropě jsou omezena tím, že se uplatňují odděleně na každou smlouvu o přepravě samostatně, avšak když cesta zahrnuje přeshraniční úseky nebo multimodální dopravu, nelze práva cestujících běžným způsobem zaručit, a naléhavě proto žádá Komisi, aby reagovala na požadavek Parlamentu z usnesení o bílé knize z roku 2011(6), aby byla vytvořena listina práv cestujících, která by zahrnovala základní práva cestujících ve všech druzích dopravy, a očekává, že do konce roku 2017 Komise předloží příslušný návrh listiny, včetně zvláštního oddílu o multimodálních cestách zahrnujícího jasnou a transparentní ochranu práv cestujících v souvislosti s multimodální dopravou, jenž zohlední zvláštnosti jednotlivých druhů dopravy a integrovaný prodej multimodálních jízdenek;

16.    zdůrazňuje, že stejná dostupnost bezbariérových dopravních prostředků pro všechny a zejména pro znevýhodněné osoby, je rozhodující pro sociální mobilitu, a to i s ohledem na demografické změny v Evropě, a požaduje, aby byly více zohledňovány potřeby zdravotně postižených osob a osob s omezenou pohyblivostí, stejně jako zvláštní požadavky starších osob týkající se přístupu k informacím před cestou a během ní, možností koupě jízdenek a rezervací a platebních systémů, včetně možností rezervace místa pro invalidní vozíky; vítá plán Komise na přijetí Evropského aktu přístupnosti i možnost přijetí legislativních opatření k odstranění hospodářských a sociálních překážek, kterým čelí osoby se zdravotním postižením; vybízí Komisi, aby řešila překážky v oblasti dopravy v rámci svého úsilí o zlepšení přístupnosti;

17.    zdůrazňuje význam zabezpečení různých modelů stanovování cen a způsobů plateb (finanční příspěvky, slevy atd.) s cílem zajistit, aby systém prodeje multimodálních jízdenek v EU byl přínosný pro některé skupiny ve společnosti (nezaměstnaní, důchodci, studenti, velké rodiny, osoby s nízkými příjmy a jiné znevýhodněné sociální skupiny);

18.    konstatuje, že multimodální dopravní informační systémy by měly být uživatelsky vstřícné, a měly by tedy být poskytovány společně s aktualizovanou mapou a zeměpisnými údaji;

19.    požaduje, aby zúčastněné subjekty byly i nadále podporovány ve svých inovačních přístupech k řešení těchto problémů, a aby proto byly nejen zachovány, ale i rozšířeny odpovídající možnosti financování ze zdrojů EU, jako je například 4. inovační program Shift2Rail v rámci programu Horizont 2020 a nástroj pro propojení Evropy společně se strukturálními fondy; vybízí v této souvislosti Evropskou investiční banku, aby odpovídajícím způsobem využila Evropský fond pro strategické investice;

20.    vyzývá Komisi, aby zveřejnila snadno přístupný seznam projektů spolufinancovaných EU v oblasti „integrovaného systému prodeje jízdenek na intermodální cesty“, který bude pravidelně vyhodnocován;

21.    zdůrazňuje zásadní úlohu globálního družicového navigačního systému (GNSS) a zejména Evropského družicového navigačního systému Galileo pro sběr dynamických dat, jejichž prostřednictvím mohou být cestující informováni před nástupem cesty i během ní o případných omezeních provozu i o alternativních možnostech přepravy; zdůrazňuje, že přínos družicových systémů musí vždy doprovázet odpovídající ustanovení k ochraně údajů;

22.    poukazuje na potřebu snížit dopravní přetížení a znečištění ovzduší v městských oblastech, a požaduje, aby byly vytvořeny pobídky k využívání udržitelných druhů dopravy v Evropě tím, že budou do služeb v oblasti cestovních informací a plánování zahrnuty i informace o různých druzích mobility, jako je spolujízda (car-sharing), sdílení vozidel (carpooling), systémy parkovišť pro přestup na městskou dopravu (park-and-ride), systémy půjčování kol, cyklistické stezky a stezky pro pěší;

23.    vítá rostoucí dostupnost integrovaných systémů elektronických jízdenek, jako jsou technologie založené na čipových kartách, které mohou být používány v různých druzích dopravy ve velkých městech a dalších městských oblastech, a rovněž pro přeshraniční cesty, zdůrazňuje však, že technická řešení by měla být ponechána na trhu samotném, a neměla by být zaváděna na evropské úrovni;

24.    konstatuje, že trvale dobré připojení k síti je jedním z předpokladů vytvoření inteligentního systému vstřícného vůči cestujícím, který bude schopen poskytovat dynamické informace o dopravní situaci v reálném čase; vyzývá proto Komisi, aby usnadnění, povzbuzení a podporu široké dostupnosti bezplatných nebo levných vysokorychlostních digitálních infrastruktur ve všech druzích dopravy a dopravních uzlech pomocí nástroje pro propojení Evropy, programu Horizont 2020, Evropského fondu pro strategické investice a dalších příslušných finančních zdrojů učinila svou prioritou;

25.    zdůrazňuje význam ochrany údajů, naléhavě vyzývá k dodržování směrnice 95/46/ES a požaduje jasné podmínky pro využívání a předávání údajů, zejména pokud jde o osobní údaje, které by měly být zpracovávány a dále používány pouze v anonymizované podobě a výhradně pro účely usnadnění intermodálních jízdenek; zdůrazňuje, že nákup a platba jízdenek prostřednictvím mobilních a internetových aplikací by měly být možné bez nutnosti registrace do systému;

26.    zdůrazňuje význam plánování cest, přístupných multimodálních informací a jasného a transparentního prodeje jízdenek, a to i prostřednictvím digitálních a online platforem, a nutnost lepšího přístupu k veřejné dopravě i při cestování do zahraničí v rámci EU, jakož i nutnost pobídek k modernizaci udržitelných dopravních služeb s cílem přilákat turisty z EU i ze třetích zemí, protože se tím usnadní celý postup plánování cest; upozorňuje rovněž na potenciální pozitivní vliv integrovaného systému prodeje jízdenek na lepší spojení mezi všemi regiony, zejména nejvíce vzdálenými regiony, jako jsou okrajové regiony;

27.    zdůrazňuje, že je třeba zajistit rozsáhlejší a lepší propagaci a publicitu více než stovky multimodálních služeb pro plánování cest, které jsou již k dispozici ve městech, regionech a na vnitrostátní úrovni v EU, a vyzývá rovněž k úsilí o podporu propojení těchto služeb;

28.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 2.

(2)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 72.

(3)

Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)

Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 72.

(5)

Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje (KOM(2011)0144).

(6)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2011 na téma „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenčního dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ (Úř. věst. C 168 E, 14. 6. 2016, s. 72)


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Význam multimodálních služeb v oblasti cestovních informací, plánování a prodeje jízdenek v celé EU

Evropská dopravní politika má před sebou mnoho výzev. Na jedné straně je třeba řešit otázky týkající se udržitelnosti, hospodárnosti, energetické účinnosti a environmentální udržitelnosti, na druhé straně otázky, jak reagovat na dopravní přetížení, jako jsou kolony a jiné dopravní problémy. Odpovědí na všechny tyto výzvy jsou z velké části právě multimodální služby v oblasti cestovních informací, plánování a prodeje jízdenek v celé EU, jelikož:

–   usnadňují mobilitu a cestování občanů EU i návštěvníků ze třetích zemí a tím i uplatňování základních práv a zároveň posilují cestovní ruch a tím i hospodářství,

–   napomáhají přenesení přepravy na prostředky veřejné dopravy, včetně alternativ, jako jsou půjčovny kol, systémy parkovišť pro přestup na městskou dopravu a spolujízda, a předcházejí tak kolonám, což je vítané především při rostoucí hustotě dopravního provozu, protože tak lze velkou měrou přispět k udržitelnosti evropského provozu, především ve městech,

–   napomáhají lepší integraci různých druhů dopravy a účinnějšímu využívání stávající infrastruktury, což je bezpodmínečně nutné, protože v roce 2012 využívalo 72,2 % cestujících osobní vozidla, naproti tomu autobusy využívalo pouze 8,2 % a železniční dopravu 6,5 % cestujících,

–   umožňují předávání informací uzpůsobené pro cestující se zdravotním postižením, případně osoby s omezenou pohyblivostí, jako jsou například informace o pomoci při nástupu a výstupu, a zvyšují tak sociální mobilitu,

–   jdou ruku v ruce s využíváním informací v reálném čase, které rovněž umožňují přizpůsobit se omezením provozu a posilují tak prostřednictvím technologií spojených se službami v oblasti cestovních informací, plánování a prodeje jízdenek postavení Evropy jakožto prostoru výzkumu a průmyslu.

Tím tyto služby zásadním způsobem přispívají k realizaci jednotného evropského dopravního prostoru a evropského vnitřního trhu.

Integrovaná jízdenka

Dlouhodobým cílem je nabídnout úplné informace o nabídkách v oblasti cestování veřejných a soukromých podniků v letecké, železniční, lodní a silniční dopravě a tím cestujícím poskytnout plynulý multimodální způsob cestování „ode dveří ke dveřím“. Cestující by na základě rozsáhlých informací měli mít možnost vyhledat si pro své potřeby uzpůsobené, nejudržitelnější, nejrychlejší a cenově nejvýhodnější možnosti cestování, které mohou rezervovat a zaplatit online a využít přitom jedinou jízdenku. Není přitom podstatné, kolik různých druhů dopravy při své cestě použijí. Tyto rozsáhlé informace však v současnosti nejsou ještě k dispozici. Před zavedením integrované jízdenky, která by platila na veškeré druhy dopravy použité při dané cestě, musí být nejprve zajištěn rovný přístup bez diskriminace ke všem úplným informacím tohoto druhu. Zavedení integrovaného jízdního dokladu je navíc spojeno s vysokými náklady a technickými překážkami, proto opatření k jeho zavedení nesmí vést k tomu, že se cena jízdenky jednoho provozovatele dopravy zvýší natolik, že pro spotřebitele přestane být atraktivní. To hrozí především u nejudržitelnějších způsobů dopravy. Řešením tohoto problému je důsledná internalizace externích nákladů. Jedině tak budou zaručeny rovné podmínky hospodářské soutěže pro všechny provozovatele dopravy.

Opatření k odstranění stávajících překážek

Aby se cestující mohli rozsáhle informovat a získat údaje o alternativních možnostech cestování v reálném čase, musí tyto informace mít služby v oblasti cestováních informací a plánování k dispozici, cestující si je tak mohou stáhnout z internetových stránek. Na současných portálech je však pouze omezený výběr provozovatelů dopravy, který vychází z komerčních smluv. Navíc jsou tyto nabídky často omezeny na regionální nebo vnitrostátní spoje, takže právě přeshraniční cesty tak nejsou usnadněny. Neexistuje tedy ještě spravedlivý a rovný přístup k údajům o multimodálním cestování a dopravě, žádná rozsáhlá dopravní spojení nemohou být tudíž nabízena.

Pokud jde o zveřejnění informací o možnostech cestování a dopravě, nelze požadovat zpřístupňování kompletních údajů a jejich povinnou výměnu, jelikož se často jedná o citlivé údaje. Všem dopravním subjektům však může být uložena povinnost zveřejňovat určitou část údajů, které obsahují ty informace, které jsou třeba, aby bylo občanům EU umožněno vybrat si nejudržitelnější, cenově nejvýhodnější a nejrychlejší spojení, aniž by byly poškozeny obchodní zájmy těchto subjektů. Je úkolem Komise, aby k tomu našla vhodný způsob, zároveň by měla dbát na to, aby prostřednictvím tohoto přístupu k údajům o možnostech cestování žádný z poskytovatelů nezískal dominantní postavení a nevznikl tak monopol, který by oslabil konkurenceschopnost jiných subjektů na trhu.

Pokud jde o služby spojené s vystavováním těchto jízdenek, měla by se Komise omezit na takový rámec, který by subjektům poskytl potřebný prostor, aby mohly samy zahájit odpovídající iniciativy. Úkolem Komise by mělo být usnadnit a podpořit účinnou spolupráci zúčastněných stran.

Od regulačních omezení ohledně rozhraní a formátu údajů by se mělo zcela upustit, jelikož zákonodárný proces nemůže držet krok s technologickým vývojem a trh by ve svých inovačních tendencích neměl být omezován.

Obecně zpravodaj vítá podařené dobrovolné iniciativy, jako je například Full Service Model, Smart Ticket AllianzAll Ways Travelling, které zkoumají současné překážky a hodlají vypracovat společná řešení. Vybízí proto rovněž k vytvoření platformy, která umožní spolupráci všech subjektů řetězce podílejících se na vytváření přidané hodnoty v oblasti informací o dopravě, aby mohly být řešeny stávající problémy. Pro rozvoj multimodálních plánovačů cest má velký význam interoperabilita systémů IT, proto by se příslušné subjekty na trhu měly dohodnout a vyvíjet společná řešení, která usnadní přeshraniční multimodální dopravu. Členské státy a regiony by měly být vybízeny k tomu, aby sdílely své znalosti a zkušenosti v rámci výměny osvědčených postupů s jinými členskými státy, popř. regiony.

Kromě toho neexistují ani právní předpisy o právech cestujících v multimodálním cestování. Otázky týkající se ručení a práv cestujících, jako například při zpoždění a následném zmeškání spojů v rámci jedné cesty, která zahrnuje více než jednoho provozovatele dopravy, tak zůstávají nezodpovězeny. Tuto právní nejistotu je nutné co nejrychleji odstranit, aby se na jedné straně poskytovatelé služeb v oblasti cestování nemohli tak snadno zříci své odpovědnosti a na straně druhé se pro cestující zvýšila atraktivita multimodálního způsobu cestování.

Úloha místní veřejné dopravy a informací v reálném čase

Úloha místní veřejné přepravy osob má pro multimodální cestování zásadní význam, jelikož zajišťuje první a poslední úsek cesty. Do poskytování informací v reálném čase a rozvoje multimodálních služeb v oblasti cestovních informací, plánování a prodeje jízdenek by proto měly být zapojeny příslušné místní a regionální orgány.

Je nicméně problematické, že z důvodu regionální struktury sdružení dopravních podniků poskytovatelé veřejné dopravy často nemají k dispozici celostátní systém jízdních řádů, což je však nutné k tomu, aby si mohli udělat přehled o možnostech multimodální dopravy. Zpravodaj proto zastává názor, že v první fázi by měly být propojeny jízdní řády mezi regiony v rámci celostátních systémů a ve druhé fázi provedeno přeshraniční propojení sítě.

Inovativní rozvoj systémů místní veřejné dopravy je nutný pro vytvoření atraktivního systému veřejné dopravy s plošnou nabídkou a informacemi o jízdních řádech zahrnujícími všechny poskytovatele těchto služeb. Zpravodaj proto navrhuje, aby byla vozidla vybavena inteligentními systémy, respektive sensory, které umožní přenos dynamických informací v reálném čase, a to jak mezi vozidly, tak i mezi vozidly a infrastrukturou. Pouze tak budou mít cestující možnost informovat se například o přesné poloze vozidla na přepravním úseku a případně včas reagovat na omezení nebo zpoždění. V této souvislosti hraje ústřední úlohu globální družicový navigační systém, zejména Galileo, protože díky němu lze nejen efektivně naplánovat trasy cesty, ale rovněž reagovat na omezení provozu, mimořádné události, popřípadě usnadnit řešení krizových situací.

K celoevropským interoperabilním, kompatibilním a kontinuálním službám v oblasti poskytování dopravních informací v reálném čase vede ještě dlouhá cesta, s rozvojem internetu a inteligentních mobilních telefonů je však realizace těchto služeb možná a bezpodmínečně nutná. Zpravodaj proto rozhodně vítá také stanovení specifikací pro zaručení přístupu k službám v oblasti poskytování dopravních informací v reálném čase v celé EU a jejich výměny a dalšího rozvoje těchto služeb prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci vydaného Komisí.

Je to krok správným směrem, aby si však cestující mohli vyhledat nejudržitelnější, nejrychlejší a cenově nejvýhodnější možnosti multimodální přepravy ode dveří ke dveřím na území celé EU, rezervovat je a zaplatit a během cesty se informovat o možných omezeních, případně se dozvědět o možnostech alternativního spojení, bude muset následovat řada dalších kroků.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

28.5.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

0

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Knut Fleckenstein, Franck Proust, Davor Škrlec, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg

Právní upozornění - Ochrana soukromí