Postupak : 2014/2244(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0183/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0183/2015

Rasprave :

PV 06/07/2015 - 18
CRE 06/07/2015 - 18

Glasovanja :

PV 07/07/2015 - 5.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0246

IZVJEŠĆE     
PDF 193kWORD 114k
12.6.2015
PE 551.868v04-00 A8-0183/2015

o provedbi multimodalnih integriranih sustava izdavanja putnih i zrakoplovnih karata u EU-u

(2014/2244(INI))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Dieter-Lebrecht Koch

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o provedbi multimodalnih integriranih sustava izdavanja putnih i zrakoplovnih karata u EU-u

(2014/2244(INI))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza(1),

–       uzimajući u obzir Uredbu Komisije br. 454/2011 o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom „telematskih aplikacija za putnički promet” transeuropskog željezničkog sustava(2),

–       uzimajući u obzir Direktivu 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka(3),

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije naslovljenu „Akcijski plan za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u Europi” (COM(2008)0886),

–       uzimajući u obzir Bijelu knjigu Komisije iz 2011. godine naslovljenu „Plan za jedinstveni europski prometni prostor – ususret konkurentnom prometnom sustavu u kojem se učinkovito gospodari resursima” (COM(2011)0144),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. prosinca 2011. o Planu za jedinstveni europski prometni prostor – ususret konkurentnom prometnom sustavu u kojem se učinkovito gospodari resursima(4),

–       uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije naslovljen „Prema planu za pružanje usluga informiranja, planiranja i izdavanja karata za multimodalna putovanja na razini EU-a“ (SWD(2014)0194),

–       uzimajući u obzir Akcijski plan za gradsku mobilnost (COM(2009)0490),

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora,

–       uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija.

–       uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0183/2015),

A.     budući da unatoč trenutačnim naporima još nije ostvaren cilj Inicijative 22. iz Bijele knjige(5) iz 2011. u skladu s kojim se predviđa nesmetani multimodalni prijevoz od vrata do vrata pomoću inteligentnih sustava za interoperabilne i multimodalne vozne redove, internetske rezervacije i inteligentno izdavanje karata;

B.     budući da većina putnika i dalje prednost daje privatnom prijevozu i da uvođenje usluga planiranja putovanja diljem EU-a neće samo po sebi biti dovoljno za ostvarenje bolje integracije raznih vrsta prometa, nego da bi svaka pojedina vrsta prijevoza trebala postati učinkovitijom, održivijom i prilagođenijom korisnicima te da se tome cilju, među ostalim, znatno pridonosi usvajanjem četvrtog željezničkog paketa kojim bi se osigurao jednak pristup infrastrukturi i manjim prijevoznicima, malim i srednjim poduzećima i novoosnovanim poduzećima (start-up), zatim usvajanjem Uredbe o pravima putnika u zračnom prometu i europske strategije o plovnim putovima te provedbom prioritetnih projekata transeuropske prometne mreže i inicijative za jedinstveno europsko nebo;

C.     budući da se unatoč tome što je Komisija definirala integrirano izdavanje karata kao kombiniranje različitih načina prijevoza u jednoj karti određena poduzeća ne slažu s tom definicijom te da su neki pružatelji usluga usmjereni isključivo na interoperabilne karte, što koči daljnji razvoj u sektoru;

1.      ističe da su informiranje o multimodalnim putovanjima diljem EU-a te prekogranični integrirani pristup planiranju putovanja i izdavanju karata, posebice za putovanja na udaljene destinacije, dio odgovora na glavne izazove u europskom prometu, uključujući održivost, povećanje sigurnosti u svim vrstama prijevoza, multimodalnost, učinkovitost, gospodarsku održivost, stvaranje kvalitetnih radnih mjesta i mobilnost radne snage te da su time u jednakoj mjeri korisni za društvo, gospodarstvo, okoliš, socijalnu koheziju i turizam;

2.      naglašava da usluge informiranja, planiranja i izdavanja karata za multimodalna putovanja na razini EU-a europskim poduzećima, posebice malim i srednjim poduzećima i novoosnovanim poduzećima (start-up), osiguravaju prilike za inovacije i stoga predstavljaju velik doprinos globalno konkurentnom jedinstvenom europskom tržištu i dovršetku jedinstvenog europskog prometnog prostora;

3.      naglašava da je mobilnost građana diljem EU-a preduvjet za ostvarivanje njihovih temeljnih sloboda te bi oni stoga trebali imati pristup iscrpnim, točnim i nepristranim informacijama o voznim redovima i presjedanjima u vezi s multimodalnim i prekograničnim prometnim vezama radi olakšanog nesmetanog prijevoza od vrata do vrata s visokim standardom udobnosti i mogućnost elektroničkog rezerviranja i plaćanja; pozdravlja inicijativu da se putnici potaknu na kombiniranje nekoliko dostupnih načina prijevoza; napominje da u većini država članica još ne postoji opcija kupovine karata za nacionalna i prekogranična putovanja unutar EU-a upotrebom interneta ili mobilne aplikacije; smatra da geografsko blokiranje ne bi trebalo biti dozvoljeno;

4.      naglašava važnost mogućnosti nabavljanja jedne karte za jedno multimodalno putovanje za korisnike te smatra da je omogućavanje pravednog i jednakog pristupa podacima o multimodalnim putovanjima i prijevozu, a time i pružanje iscrpnih, lako dostupnih, nepristranih informacija ažuriranih u realnom vremenu preduvjet za sustave integriranog izdavanja karata i ističe da su povezane mjere pravedne ponajprije onda kada su popraćene internalizacijom vanjskih troškova za sve vrste prijevoza i informacijama o ekološkoj učinkovitosti različitih vrsta prijevoza;

5.      napominje da se potrošačima u svakom trenutku moraju osigurati transparente informacije o cijenama; naglašava stoga da sustavi za rezervacije i plaćanje trebaju jasno upućivati na ukupnu cijenu karte za bilo koje odabrano putovanje, uključujući obvezne elemente kao što su porezi i pristojbe; naglašava važnost inovativnih platformi utemeljenih na informacijskoj tehnologiji kojima će se smanjiti troškovi rezervacije i transakcije te važnost omogućavanja različitih opcija plaćanja kod kupnje putnih karata; poziva EU i države članice da učine više kako bi ograničile naknade za uporabu kreditnih kartica i drugih razumnih oblika plaćanja za usluge javnog prijevoza;

6.      naglašava da nekompatibilnost i nekonzistentnost podatkovnih slojeva, raznolikost i nedostatak interoperabilnosti između oblika podataka i protokola za razmjenu podataka podrivaju postojanje usluga integriranog informiranja, planiranja i izdavanja karata za multimodalna putovanja diljem EU-a te stvaraju dodatne troškove; poziva Komisiju da osigura da sve regulatorne mjere drže korak s ubrzanim razvojem u sektoru prometa i ne stvaraju nepotrebno opterećenje;

7.      pozdravlja napore tijela javne vlasti i privatnog sektora uložene u uvođenje usluga planiranja putovanja zajedno s potrebnim otvorenim standardima i sučeljima, no primjećuje da su te usluge često ograničene na pojedine regije ili zemlje i da su tek rijetko multimodalne; stoga, kao prvi korak, poziva pružatelje usluga prijevoza i planiranja putovanja da se nadovežu na postojeće sinergije i da se snažnije usredotoče na pružanje multimodalnih, prekograničnih usluga planiranja putovanja s odgovarajućim izdavanjem karata, obraćajući posebnu pozornost na jezik na kojem se usluge pružaju, uzimajući u obzir korištenje manjinskih jezika i povezivanje prometa na velike udaljenosti s lokalnim prometom uključujući i prvu i posljednju etapu putovanja, odnosno unapređivanjem različitih sustava kako bi se razvila njihova interoperabilnost i omogućila komunikacija između njih; poziva Komisiju da upotrijebi koridore mreže TEN-T kao pilot-projekt za utvrđivanje putničkog protoka i kao potencijal za uslugu informiranja, planiranja i izdavanja karata za multimodalna putovanja;

8.      poziva Komisiju da stvori bazu podataka s primjerima dobre prakse za projekte izvedene na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini koja bi poslužila kao osnova za njihovu provedbu diljem EU-a;

9.      ističe da će jednostavnost i pogodnost kupovine pomoću multimodalnih integriranih sustava izdavanja karata potaknuti više putnika na javni prijevoz, čime će oni biti zadovoljniji, te pogodovati poduzećima za javni prijevoz;

10.    poziva Komisiju da u pogledu multimodalnog integriranog izdavanja karata poduzme mjere potrebne za izradu jasnih okvirnih uvjeta kojima će se poduprijeti i olakšati nastojanja dionika i nadležnih tijela te podržati već sklopljene sporazume i inovativnu prirodu proizvoda i usluga u ponudi te da, ne bude li do 2020. značajnog napretka u stvaranju integriranih, intermodalnih, prekograničnih sustava izdavanja putnih karata, polazeći od već postignutog napretka i već uvedenih dobrovoljnih inicijativa, poduzme zakonodavne mjere uvođenjem minimalnih pravila i vremenskog rasporeda;

11.    naglašava aktivnu ulogu i odgovornost lokalnih i regionalnih tijela u vezi s prvom, odnosno posljednjom etapom putovanja; smatra da je nužno da one budu uključene u provedbu individualnih mjera i nadzor njihova djelovanja te da moraju jamčiti da sustav kao cjelina učinkovito funkcionira; uzimajući u obzir gore navedeno, poziva nadležna tijela u državama članicama:

   da najkasnije do 2020., u uskoj suradnji s predstavnicima iz sektora prometa, uvedu ažurirane nacionalne sustave informacija o voznim redovima i cijenama karata na temelju otvorenih sučelja kojima se povezuju putnički podaci regionalnog i lokalnog gradskog javnog prijevoza za koji su nadležna privatna i javna poduzeća i da te sustave nastave redovito ažurirati,

   da se pobrinu za to da se najkasnije do 2020. sve oblike prijevoznih sredstava u javnom lokalnom prijevozu opskrbi inteligentnim sustavima za prijenos informacija u stvarnom vremenu o položaju transportnog vozila te da se uvođenje takvih sustava prihvati kao uvjet u raspisima natječaja,

   da najkasnije do 2024., na temelju otvorenih sučelja, osiguraju prekogranično povezivanje nacionalnih sustava informacija o voznim redovima i cijenama karata s informacijama o voznim redovima javnih lokalnih prijevoznika u stvarnom vremenu te njihovu dostupnost prijevoznicima, pružateljima usluge planiranja putovanja i korisnicima;

12.    dijeli mišljenje Komisije da je za ostvarivanje usluga informiranja, planiranja i izdavanja karata za multimodalna putovanja diljem EU-a neophodan preduvjet da se svim pružateljima usluga informiranja, planiranja i izdavanja karata za putovanja, uključujući i mala i srednja poduzeća i novoosnovana poduzeća (start-up), zajamči pravedan, otvoren i jednak pristup cjelovitim multimodalnim podacima o prijevozu i putovanjima u stvarnom vremenu te poziva Komisiju da podnese prijedlog kojim bi se pružatelje usluga obvezalo da pod pravednim i jednakim uvjetima stave na raspolaganje sve podatke neophodne za pružanje opsežnijih usluga, čime će se putnicima pružiti stvaran i dostupan izbor između najodrživijih, najpovoljnijih i najbržih veza, a pritom se neće ugrožavati tržišni interesi uključenih pružatelja usluga;

13.    ističe da je, u skladu s politikom tržišnog natjecanja EU-a, zadaća Komisije da istraži moguće opasnosti od monopolizacije informacija kad je riječ o pružateljima multimodalnih informacija i putnih karata i da ih pokuša suzbiti; dodaje da Komisija mora osigurati i da udio namijenjen plaćanju usluge elektroničkog izdavanja karata ne dosegne takve razmjere kod kojih bi se sankcionirala poduzeća za prijevoz putnika;

14.    potiče uspostavljanje platforme za dijalog koja bi uključila sve predstavnike sektora prijevoza i nadležna tijela na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini radi razvoja izvedivih rješenja za postupno uvođenje interoperabilnih elektroničkih sustava izdavanja putnih karata diljem EU-a uzimajući u obzir cijeli ciklus putovanja, od planiranja do kupnje karata, te radi utvrđivanja i rješavanja problema proporcionalne raspodjele prihoda od prodaje karata te raspodjele troškova kod sporova između sporazumnih stranaka; smatra da bi se ta rješenja trebala razvijati na način koji se temelji na tržištu bez opterećivanja prijevoznika i putnika nesrazmjernim troškovima; poziva Komisiju da kroz sufinanciranje EU-a snažno potiče sinergije u ovom području između transeuropskih telekomunikacijskih i prometnih mreža;

15.    ističe da su prava europskih putnika ograničena utoliko što se primjenjuju zasebno na svaki ugovor o prijevozu pojedinačno, no ako putovanje uključuje prekogranične etape ili nekoliko oblika prijevoza, prava putnika ne mogu biti zajamčena na uobičajen način te stoga apelira na Komisiju da do kraja 2017. godine odgovori na zahtjev Parlamenta iz njegove Rezolucije o planu iz 2011.(6) o Povelji putničkih prava koja bi obuhvaćala sve vrste prometa iznošenjem prijedloga za takvu Povelju, koja bi uključivala zaseban dio o multimodalnim putovanjima s jasnom i transparentnom zaštitom putničkih prava u multimodalnom kontekstu, pri čemu bi se u obzir uzele specifičnosti svake vrste prijevoza i integriranog multimodalnog izdavanja karata;

16.    naglašava da je jednaka i nesmetana dostupnost prijevoznih sredstava za sve, a posebice za ranjive skupine građana, od odlučujuće važnosti za socijalnu mobilnost s obzirom na demografske promjene u Europi te potiče posvećivanje veće pažnje potrebama osoba s invaliditetom ili ograničenom mobilnošću, kao i posebnim potrebama starijih ljudi u pogledu njihova pristupa informacijama prije i tijekom putovanja, opcijama izdavanja karata i sustavima za rezervacije i plaćanje, uključujući mogućnosti rezervacije prostora za invalidska kolica; pozdravlja plan Europskog zakona o dostupnosti koji je izdradila Europska komisija i potencijal zakonodavnih mjera za uklanjanje gospodarskih i društvenih prepreka s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom; potiče Komisiju da se pozabavi preprekama u prijevozu u sklopu svojih napora u pogledu poboljšanja dostupnosti;

17.    naglašava važnost očuvanja različitih modela određivanja cijena i opcija plaćanja (doplaci, popusti itd.) kako bi se osiguralo da određene skupine u društvu (nezaposleni, umirovljenici, studenti, velike obitelji, osobe s niskim primanjima i druge društvene skupine u nepovoljnom položaju) mogu koristiti multimodalne sustave izdavanja karata u Europskoj uniji;

18.    napominje da bi sustavi informiranja o multimodalnom prijevozu trebali biti prilagođeni korisniku te, prema tome, dopunjeni ažuriranom kartom i zemljopisnim podacima;

19.    poziva na daljnje podupiranje dionika u njihovim inovativnim pristupima rješavanju problema te stoga i na to da se ne samo održe, već i razviju odgovarajuće mogućnosti financiranja EU-a, kao što su četvrti inovacijski program Shift2Rail u okviru programa Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe, zajedno sa strukturnim fondovima; potiče Europsku investicijsku banku da u tom pogledu primjereno upotrijebi Europski fond za strateška ulaganja;

20.    poziva Komisiju da objavi lako dostupan popis s redovitom ocjenom projekata koje djelomično financira EU, a koji se odnose na integrirano intermodalno izdavanje karata;

21.    ističe ključnu ulogu globalnog navigacijskog satelitskog sustava (GNSS), posebno europskog navigacijskog satelitskog sustava Galileo, za prikupljanje dinamičnih podataka s pomoću kojih se putnici prije kretanja na put ali i tijekom samog putovanja mogu informirati o mogućim smetnjama kao i alternativnim mogućnostima putovanja; naglašava da korist od satelitskih sustava u svakom trenutku mora biti usklađena s odredbama o dovoljnoj zaštiti podataka;

22.    ukazuje na potrebu smanjenja zagušenja prometa i onečišćenja zraka u gradskim područjima te poziva na uvođenje inicijativa za poticanje odabira održivih vrsta prijevoza diljem Europe na način da se informacije o različitim uslugama mobilnosti, npr. o sustavima grupnog prijevoza automobilom, zajedničkog korištenja automobila, o sustavima „parkiraj i vozi se javnim prijevozom”, o uslugama najma bicikala i o biciklističkim i pješačkim stazama uvrste u usluge informiranja i planiranja putovanja;

23.    pozdravlja sve veću dostupnost integriranih elektroničkih sustava izdavanja putnih karata u gradovima i drugim gradskim područjima, poput digitalne tehnologije „pametnih kartica” koje se mogu upotrebljavati u nizu različitih prijevoznih sredstava, čak i kod prekograničnih putovanja, no naglašava da bi pronalaženje tehničkih rješenja trebalo prepustiti tržištu, a ne ih nametati na europskoj razini;

24.    napominje da su trajno dobri mrežni priključci jedan od preduvjeta za stvaranje pametnog sustava prilagođenog korisniku, koji može pružati dinamičke informacije o stanju u prometu u stvarnom vremenu; stoga poziva Komisiju na davanje prednosti olakšavanju, poticanju i podupiranju široke dostupnosti besplatnih i jeftinih brzih digitalnih infrastruktura, u svim načinima prijevoza i na svim putničkim čvorištima, u okviru Instrumenta za povezivanje Europe, Obzora 2020, EFSU-a i drugih odgovarajućih izvora financiranja;

25.    naglašava važnost zaštite podataka, potiče na poštovanje Direktive 95/46/EZ i zahtijeva jasne uvjete za korištenje podataka i njihov prijenos, posebno kad se radi o osobnim podacima, koje bi trebalo obrađivati i upotrebljavati isključivo na anoniman način i u svrhu omogućivanja intermodalnog izdavanja karata; ističe da bi kupnja i plaćanje karata pomoću mobilnih i internetskih aplikacija po mogućnosti trebali biti dostupni, a da se pritom nije potrebno registrirati u sustavu;

26.    naglašava važnost planiranja putovanja, dostupnih informacija o multimodalnim putovanjima te jasnog i transparentnog izdavanja karata, uključujući i izdavanje karata pomoću digitalnih i internetskih platformi, kao i potrebu za lakšim pristupom javnom prijevozu pri inozemnim putovanjima unutar EU-a te za poticanjem modernizacije održivih usluga prijevoza kako bi se privukli turisti iz područja unutar i izvan EU-a, jer će to olakšati cijeli postupak planiranja putovanja; također naglašava moguće pozitivne učinke integriranog sustava izdavanja karata na bolju povezanost svoh regija, posebno u slučaju najudaljenijih regija, kao što su regije na samoj periferiji;

27.    naglašava potrebu za većom i boljom promidžbom i predstavljanjem više od stotinu multimodalnih usluga planiranja putovanja koje su već dostupne u gradovima, regijama i na nacionalnoj razini u EU-u te također poziva na napore u svrhu promicanja međupovezanosti tih usluga;

28.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 207, 6.8.2010., str. 2.

(2)

SL L 328, 7.12.2013., str. 72.

(3)

SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(4)

SL C 168 E, 14.6.2013., str. 72.

(5)

„Plan za jedinstveni europski prometni prostor – ususret konkurentnom prometnom sustavu u kojem se učinkovito gospodari resursima” (COM(2011)0144).

(6)

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2011. naslovljena „Plan za jedinstveni europski prometni prostor – ususret konkurentnom prometnom sustavu u kojem se učinkovito gospodari resursima” (SL C 168 E, 14.6.2013., str. 72.).


EXPLANATORY STATEMENT

The importance of multimodal travel information, journey planning and ticketing services

There are numerous challenges for European transport policy. Apart from addressing issues around sustainability, economic viability, energy efficiency and ecofriendliness, it will have to come up with answers to congestion, gridlock and other traffic problems. EU-wide multimodal travel information, journey planning and ticketing services are an important part of the solution to all these questions, inasmuch as they

–   facilitate mobility and travel for both EU citizens and visitors from third countries, thus making it easier for people to exercise basic freedoms and also boosting tourism and thereby the economy,

–   help to promote a shift towards the use of public transport, including options such as bike hire, park-and-ride and car sharing, and to counter congestion – a particularly welcome effect at a time when the volume of traffic is growing, as it contributes significantly to transport sustainability in the EU, especially in towns and cities,

–   foster the improved integration of the various modes of transport and more efficient use of the existing infrastructure, something which is vital given that in 2012 the car was the chosen means of transport for 72.2 % of travellers, while 8.2 % opted for bus travel and 6.5 % for trains,

–   provide for specifically relevant information, such as details of boarding and disembarking assistance, to be conveyed to travellers with disabilities or limited mobility, thus boosting social mobility,

–   are accompanied by the use of real-time information, one of the effects of which is to enable people to cope with transport disruption, and, through the technologies associated with information provision, journey planning and ticketing, enhance Europe’s standing as a location for research and industry.

These services thus contribute significantly to the establishment of a single European transport area and to the European single market.

Integrated ticketing

The long-term aim is to facilitate the provision EU-wide of comprehensive information about travel by air, rail, sea and road with both publicly owned and private transport operators, and thus to offer travellers seamless, multimodal, cross-border, door-to-door mobility options. On the basis of comprehensive information, customers should be able to identify the most sustainable, fastest or best-value travel option for their specific needs, to book and pay online and to make their journey using a single ticket, irrespective of how many different modes of transport they use on the journey. However, this comprehensive information is not currently available. Therefore, before work can begin on integrated ticketing, with tickets valid for all modes of transport on a given journey, provision must be made for equal access to comprehensive information on a non-discriminatory basis. A further consideration is the costly and technically complex nature of integrated ticketing systems and the resultant need to ensure that modes of transport for which such systems are introduced do not become so expensive that customers turn away from them. This is a worry notably in the case of particularly sustainable modes of transport. The systematic internalisation of external costs offers a means of addressing the problem, as it is the only way to ensure level playing field for all modes of transport.

Measures to overcome existing obstacles

To enable travellers to obtain comprehensive information in real time, that information must be available to the travel information and journey planning services so that travellers can access it on their webpages. However, existing portals offer only a limited choice of transport modes on the basis of commercial agreements. Moreover, the options presented cover, in many cases, only specific regions or countries and so do not simplify cross-border travel. Thus, fair and equal access to multimodal travel and traffic information is not yet a reality, and comprehensive through-travel is not therefore on offer.

With regard to the disclosure of travel and traffic information, the sensitive nature of much of the relevant data makes it impossible to require that all data be made available and that data exchanges be compulsory. However, all transport operators can be required to disclose a specific set of data including all the information necessary to enable EU citizens to select the most sustainable, best-value or fastest connections, without prejudice to the operators’ commercial interests. It is the task of the Commission to identify appropriate means of doing this and, at the same time, to ensure that the access to information does not result in any operator becoming dominant, and thus in the creation of a monopoly which would significantly undermine the competitiveness of other operators in the market.

With regard to ticketing services, the Commission should confine itself to creating a framework that gives operators room to launch their own initiatives. Its role should be to support and/or facilitate efficient cooperation among the interested parties.

Regulatory pressure with regard to interfaces and data formats should be scrupulously avoided because the legislative process cannot keep pace with changing technology and no restrictions should be placed on the market’s potential for innovation.

In general, the rapporteur welcomes successful voluntary initiatives such as the Full Service Model, the Smart Ticketing Alliance and All Ways Travelling, which are addressing the existing obstacles with the intention of working out joint solutions. He would therefore also advocate the establishment of a platform to facilitate cooperation among all the stakeholders in the travel information value chain with a view to finding joint solutions to outstanding problems. The interoperability of intelligent transport systems is extremely important for the development of multimodal journey planners and, for that reason, the relevant operators in the market should come together and develop joint solutions to facilitate cross-border and multimodal travel. Member States and regions should be encouraged to share their knowledge and experience in exchanges of proven practice with their counterparts.

A further consideration is the lack of regulatory provision in respect of passengers on multimodal journeys. Issues around liability and passengers’ rights, for example where delays occur and connections are missed on journeys involving more than one mode of transport, are thus unresolved. This legal uncertainty should be removed as swiftly as possible, on the one hand to make it harder for travel providers to shirk their responsibilities and, on the other, to make multimodal options more attractive to passengers.

The role of local public transport and real-time information

Local public transport has a huge role to play because it carries travellers on the ‘first/last mile’ of their journey. The local and regional authorities in charge of it should therefore be involved in the provision of real-time traffic information and in the development of EU-wide multimodal travel information, journey planning and ticketing services.

A problem here, however, is that many transport associations are regionally based and do not therefore possess national timetable systems. Such systems are necessary for an overview of multimodal transport options. That is why the rapporteur advocates, as a first step, the comprehensive inter-linkage of regional timetables in a national timetable system and, as the second step, cross-border networking.

Innovation in local public transport is essential for the creation of an attractive public transport system with comprehensive territorial coverage and timetable information that includes all service providers. The rapporteur therefore proposes that vehicles should be equipped with intelligent systems and/or sensors for the vehicle-to-vehicle and vehicle-to-infrastructure transmission of ‘dynamic’ information, including real-time information. This is the only way to keep passengers informed about, for example, the exact position of vehicles on their routes, and to ensure a timely response to any disruption, delays etc. Global navigation satellite systems (GNSS) and, in particular, Galileo play a core role in this regard as they not only enable efficient route planning but also facilitate responses to traffic disruption and to exceptional circumstances and/or crisis situations.

There is still a long way to go before a Europe-wide, interoperable, compatible and continuous real-time traffic information service is a reality but the evolution of the Internet and smartphones make such a service both possible and very necessary. Therefore the rapporteur also explicitly welcomes the Commission’s establishment, by way of a delegated act, of specifications for ensuring EU-wide accessibility and the exchange and further development of real-time traffic information services. This is a sound step in the right direction but further steps must be taken so as to enable people making a journey in Europe to identify the most sustainable, fastest or best-value multimodal door-to-door travel option, to book and pay for it and then to be informed, both before setting off and during their journey, about any disruption to it and, where applicable, to receive suggestions for alternative routes.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

28.5.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

0

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Knut Fleckenstein, Franck Proust, Davor Škrlec, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti