Postup : 2014/2244(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0183/2015

Predkladané texty :

A8-0183/2015

Rozpravy :

PV 06/07/2015 - 18
CRE 06/07/2015 - 18

Hlasovanie :

PV 07/07/2015 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0246

SPRÁVA     
PDF 211kWORD 125k
12.6.2015
PE 551.868v04-00 A8-0183/2015

o realizácii multimodálneho integrovaného systému predaja cestovných lístkov Európe

(2014/2244(INI))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o realizácii multimodálneho integrovaného systému predaja cestovných lístkov Európe

(2014/2244(INI))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy(1),

–       so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému(2),

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(3),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán zavádzania inteligentných dopravných systémov v Európe (COM(2008)0886),

–       so zreteľom na bielu knihu Komisie z roku 2011 s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje (COM(2011)0144),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o pláne jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje(4),

–       so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Plán na poskytovanie informačných služieb o multimodálnom cestovaní, plánovacích služieb a služieb vystavovania cestovných lístkov v celej EÚ (SWD(2014)0194),

–       so zreteľom na Akčný plán mestskej mobility (COM(2009)0490),

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

–       so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

–       so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0183/2015),

A.     keďže napriek pretrvávajúcim snahám stále nie je splnený cieľ 22 bielej knihy z roku 2011(5), ktorým je umožnenie súvislej priamej mobility až na miesto určenia pomocou inteligentných systémov na vytvorenie interoperabilných a multimodálnych cestovných poriadkov, informácií, online systému rezervácií a inteligentného predaja cestovných lístkov;

B.     keďže väčšina cestujúcich stále uprednostňuje individuálnu dopravu a samotné vytvorenie služieb plánovania cesty v celej EÚ nebude postačovať na dosiahnutie lepšej integrácie jednotlivých druhov dopravy, každý jednotlivý druh dopravy by mal mať vyššiu efektívnosť a mal by byť viac orientovaný na zákazníka, a k tomu by malo okrem iného významne prispieť prijatie štvrtého železničného balíka spôsobom, ktorý by zabezpečil rovnaký prístup k infraštruktúre aj pre menšie subjekty, MSP a začínajúce podniky, a nariadenia o právach cestujúcich a stratégií pre európske vodné cesty a realizácie jednotného európskeho neba a prioritných projektov TEN-T;

C.     kedže napriek tomu, že Komisia vymedzuje integrované vydávanie cestovných lístkov ako kombináciu rôznych metód dopravy na jednom lístku, túto definíciu nie vždy zdieľajú podniky a niektorí poskytovatelia služieb majú za cieľ len poskytovať interoperabilné lístky, čo brzdí ďalší vývoj v tomto odvetví;

1.      konštatuje, že poskytovanie informácií o multimodálnom cestovaní v celej EÚ, cezhraničný integrovaný prístup k službám plánovania cesty a službám predaja cestovných lístkov najmä pre diaľkové cestovanie je súčasťou riešenia najvýznamnejších problémov európskej dopravy, ako sú udržateľnosť, multimodalita, efektívnosť a hospodárnosť všetkých druhov dopravy, efektívnosť a hospodárska životaschopnosť, vytváranie kvalitných pracovných miest a mobilita pracovnej sily, a je preto rovnako prínosné pre spoločnosť, hospodárstvo, životné prostredie, sociálnu súdržnosť a cestovný ruch;

2.      zdôrazňuje, že celoúniové integrované multimodálne cestovné informácie, služby plánovania a predaja cestovných lístkov poskytujú európskym podnikom, najmä malým a stredným podnikom a začínajúcim podnikom, príležitosti na inovácie a preto predstavujú významný príspevok ku globálne konkurencieschopnému jednotnému európskemu trhu a dokončeniu jednotného európskeho priestoru dopravy;

3.      zdôrazňuje, že celoúniová mobilita osôb je nevyhnutnou podmienkou uplatňovania základných slobôd, a preto by spotrebitelia mali mať možnosť získať rozsiahle, podrobné a presné informácie o multimodálnych a cezhraničných dopravných spojeniach pre priame, uľahčené cestovanie priamo na miesto určenia s vysokou úrovňou komfrortu, a možnosť vybaviť potrebné rezervácie a platby online; víta podnety na motivovanie cestujúcich k využívaniu viacerých dostupných druhov dopravy; konštatuje, že vo väčšine členských štátov naďalej chýba možnosť nákupu lístkov pre vnútroštátne a cezhraničné cesty v EÚ prostredníctvom internetu alebo mobilných aplikácií; domnieva sa, že blokovanie na základe zemepisnej polohy by nemalo byť povolené;

4.      zdôrazňuje význam možnosti pre užívateľov získať jeden cestovný lístok na jednu mulitmodálnu cestu a považuje spravodlivý a rovný prístup k multimodálnym cestovným a dopravným údajom a teda poskytovanie úplných, jednoducho prístupných, neutrálnych a spoľahlivých informácií v reálnom čase cestujúcim za predpoklad systémov vydávania integrovaných cestovných lístkov a zdôrazňuje, že na zabezpečenie spravodlivosti opatrení na tento účel je mimoriadne dôležité, aby boli spojené s internalizáciou vonkajších nákladov u všetkých druhoch dopravy a informáciami o environmentálnej výkonnosti rôznych druhov dopravy;

5.      konštatuje, že spotrebitelia by mali mať vždy prístup k transparentným informáciám o cenách; zdôrazňuje preto, že systémy na rezerváciu a platby by mali jasne uvádzať celkovú cenu lístka pre každú cestu vrátane povinných prvkov ako sú dane a poplatky; zdôrazňuje význam inovačných platforiem založených na IT, ktoré znižujú celkové poplatky za rezerváciu a transakciu, a zdôrazňuje význam umožnenia rôznych možností platenia pri nákupe cestovných lístkov; vyzýva EÚ a členské štáty, aby urobili viac na obmedzenie poplatkov za použitie kreditných kariet alebo iných rozumných foriem platieb za verejné dopravné služby;

6.      zdôrazňuje, že nekompatibilita a nekonzistentnosť dátových vrstiev, rozmanitosť a chýbajúca interoperabilita dátových formátov a protokolov na výmenu údajov narušujú existenciu integrovaných multimodálnych informácií, služieb plánovania a predaja cestovných lístkov v EÚ a vytvárajú dodatočné náklady; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že akákoľvek regulačná činnosť bude držať krok s rýchlym vývojom v odvetví dopravy a nebude vytvárať zbytočnú záťaž;

7.      víta úsilie verejného a súkromného sektora o vytvorenie služieb plánovania cesty spolu s potrebnými otvorenými štandardmi a rozhraniami, poznamenáva však, že tieto služby sú často regionálne alebo vnútroštátne obmedzené a len zriedka sú multimodálne; vyzýva preto, aby ako prvý krok poskytovatelia dopravných služieb a poskytovatelia plánovania ciest stavali na existujúcich synergiách a aby sa viac sústredili na poskytovanie multimodálnych, cezhraničných plánovačov ciest s na mieru prispôsobeným spôsobom predaja lístkov, s venovaním osobitnej pozornosti jazyku, v ktorom sa poskytujú služby, s prihliadnutím na používanie menšinových jazykov a prepojenie diaľkovej a miestnej dopravy vrátane prvého a posledného kilometra, t. j. modernizáciou rôznych systémov na rozvoj ich interoperability a umožnenie komunikácie medzi nimi; vyzýva Komisiu, aby využila koridory TEN-T ako pilotný projekt na identifikáciu tokov cestujúcich a potenciálu pre multimodálne informácie, plánovanie cesty a služby predaja cestovných lístkov;

8.      vyzýva Komisiu, aby vytvorila úložisko osvedčených postupov pre projekty vedené na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni, ktoré bude slúžiť ako základ na ich zavedenie v celej EÚ;

9.      zdôrazňuje, že jednoduchosť a pohodlie nákupu pomocou multimodálnych integrovaných systémov predaja cestovných lístkov priláka viac cestujúcich do verejnej dopravy, čo zvýši ich spokojnosť a prospech pre podniky verejnej dopravy;

10.    vyzýva Komisiu aby pokiaľ ide o multimodálne služby integrovaného predaja cestovných lístkov prijala opatrenia potrebné na vytvorenie jasného rámca podporujúceho a uľahčujúceho úsilie zo strany zainteresovaných strán a príslušných orgánov, dohody, ktoré už boli uzavreté a inovačný charakter ponúkaných produktov a služieb, a v prípade, že do roku 2020 nebude dosihnutý žiadnen významný pokrok pri vytváraní integrovaných, interoperabilných, multimodálnych, cezhraničných systémov predaja cestovných lístkov, vyzýva Komisiu, aby v nadväznosti na už dosiahnutý pokrok a už zavedené dobrovoľné iniciatívy prijala legislatívne opatrenia zavedením minimálnych pravidiel a časového harmonogramu;

11.    zdôrazňuje aktívnu úlohu a zodpovednosť miestnych a regionálnych orgánov, pokiaľ ide o začiatok, resp. koniec cesty; považuje za nevyhnutné, aby sa mohli zúčastniť na vykonávaní jednotlivých opatrení, dohľade nad ich prevádzkou a zabezpečení, aby systém ako celok fungoval účinne; s ohľadom na uvedené body vyzýva príslušné orgány v členských štátoch, aby:

   najneskôr do roku 2020 v úzkej spolupráci so zástupcami odvetvia dopravy zaviedli vnútroštátne aktualizované systémy na poskytovanie informácií o cestovných poriadkoch a cestovnom na základe otvorených rozhraní prepájajúcich údaje o regionálnej a miestnej mestskej verejnej doprave poskytovanej súkromnými a verejnými podnikmi, a aby tieto systémy pravidelne aktualizovali,

   zabezpečili, že najneskôr v roku 2020 budú všetky dopravné prostriedky verejnej osobnej miestnej dopravy vybavené inteligentnými systémami na prenášanie informácií o polohe dopravného prostriedku v reálnom čase, a že to bude podmienkou verejných súťaží,

   najneskôr do roku 2024 zabezpečili na základe otvorených rozhraní cezhraničné prepojenie vnútroštátnych systémov poskytovania informácií o cestovných poriadkoch v reálnom čase s cestovnými poriadkami prevádzkovateľov verejnej miestnej dopravy a jeho sprístupnenie prevádzkovateľom, poskytovateľom plánovania ciest a spotrebiteľom;

12.    súhlasí s názorom Komisie, že spravodlivý, otvorený a rovnaký prístup pre všetkých poskytovateľov informácií, plánovania ciest a služieb predaja cestovných lístkov vrátane MSP a začínajúcich podnikov k úplným údajom o mulitmodálnom cestovaní a multimodálnej doprave v reálnom čase je potrebný na realizáciu služieb poskytovania informácií o multimodálnom cestovaní, plánovania cesty a rezervovania cesty, a vyzýva Komisiu, aby predložila návrh, na základe ktorého budú príslušní poskytovatelia povinní poskytovať za spravodlivých a rovnakých podmienok všetky údaje, ktoré sú potrebné na poskytovanie komplexných služieb, a tým na umožnenie cestujúcim, aby si mohli vybrať najudržateľnejšie, nákladovo najefektívnejšie, resp. najrýchlejšie spojenie bez toho, aby boli ohrozené hospodárske záujmy zúčastnených strán;

13.    zdôrazňuje, že v súlade s politikou hospodárskej súťaže EÚ úlohou Komisie je preskúmať možné nebezpečenstvo monopolizácie informácií v prípade poskytovateľov multimodálnych informácií a cestovných lístkov a zamedziť tomuto nebezpečenstvu; dodáva, že Komisia musí tiež zabezpečiť, aby podiel vyčlenený na platenie za elektronický systém predaja lístkov nedosiahol také rozmery, ktoré by penalizovali podniky osobnej dopravy;

14.    vyzýva na zriadenie platformy s účasťou všetkých zúčastnených strán odvetvia dopravy a príslušných orgánov na miestnej, regionálnej a európskej úrovni na vypracovanie realizovateľných riešení okrem iného na postupné zavádzanie interoperabilných elektronických systémov cestovných lístkov zohľadňujúcich celý cyklus cesty od plánovania po kúpu cestovných lístkov v celej EÚ, ako aj na identifikovanie a riešenie problémov rozdelenia príjmov z predaja cestovných lístkov a rozdelenia zaťaženia v prípade sporov medzi zmluvnými stranami; domnieva sa, že tieto riešenia by sa mali vypracovať trhovým spôsobom bez zaťaženia prevádzkovateľov a cestujúcich neprimeranými nákladmi; vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom spolufinancovania EÚ dôrazne podporovala synergie spolufinancovania EÚ v tejto oblasti medzi transeurópkymi telekomunikačnými a dopravnými sieťami;

15.    poukazuje na to, že európske práva cestujúcich sú obmedzené do tej miery, že sa vzťahujú samostatne na každú zmluvu o preprave jednotlivo, ale keď cesta zahŕňa cezhraničné časti alebo multimodálnu dopravu, práva cestujúcich nie je možné zaručiť obvyklým spôsobom, a preto nalieha na Komisiu, aby reagovať na žiadosť Parlamentu vyjadrenú v uznesení o bielej knihe z roku 2011(6) o chartu práv cestujúcich so základnými právami cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy, a do konca roku 2017 očakáva príslušný návrh, v ktorom budú zohľadnené všetky svojráznosti jednotlivých druhov dopravy a v ktorom bude osobitný oddiel o multimodálnom cestovaní;

16.    zdôrazňuje, že dopravné prostriedky bez bariér majú pre sociálnu mobilitu a vzhľadom na demografickú zmenu v Európe rozhodujúci význam pre všetkých a najmä pre zraniteľných ľudí, a žiada omnoho väčšie zohľadnenie potrieb osôb so zdravotným postihnutím a/alebo osôb s obmedzenou mobilitou v súvislosti s prístupom k informáciám pred cestou a počas nej, možnosťami kúpy, rezervácie a platby za cestovné lístky vrátane možnosti rezervácie miest pre invalidné vozíky; víta časový plán Komisie na vytvorenie európskeho aktu bezbariérovosti a potenciálnu zákonodarnú činnosť na odstránenie hospodárskych a sociálnych prekážok, ktorým čelia osoby so zdravotným postihnutím; nalieha na Komisiu, aby riešila prekážky voči doprave ako súčasť úsilia o zlepšenie dostupnosti;

17.    zdôrazňuje význam ochrany rôznych modelov cenotvorby a možností platby (príspevky, zľavy, atď.), aby sa zabezpečilo, že určité skupiny spoločnosti (nezamestnaní, dôchodcovia, študenti, veľké rodiny, osoby s nízkymi príjmami a iné znevýhodnené sociálne skupiny), budú môcť využívať multimodálne systémy cestovných lístkov v EÚ;

18.    konštatuje, že multimodálne informačné systémy by mali byť prívetivé pre užívateľov a mala by ich teda dopĺňať aktualizovaná mapa a zemepisné údaje;

19.    žiada, aby boli zúčastnené strany naďalej podporované a dokonca rozvíjané pri svojich inovatívnych riešeniach a aby boli preto zachované a rozšírené príslušné možnosti financovania EÚ, ako napríklad inovatívny program Shift2Rail v rámci programu Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy spolu so štrukturálnymi fondmi; vyzýva Európsku investičnú banku, aby primeraným spôsobom využívala na tento účel Európsky fond pre strategické investície;

20.    vyzýva Komisiu, aby uverejnila ľahko prístupný zoznam s pravidelným hodnotením projektov spolufinancovaných EÚ o intermodálnom integrovanom predaji cestovných lístkov;

21.    zdôrazňuje dôležitú úlohu globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) a najmä Európskeho navigačného satelitného systému Galileo pri zhromažďovaní dynamických údajov, pomocou ktorých môžu byť cestujúci pred odchodom a aj počas cesty informovaní o prípadných poruchách, ako aj o alternatívnych možnostiach cestovania; zdôrazňuje, že prínosy satelitných systémov musia byť vždy vyvážené dostatočnými ustanoveniami o ochrane údajov;

22.    poukazuje na potrebu zníženia preťaženia dopravy a znečistenia vzduchu v mestských oblastiach a požaduje vytvorenie stimulov na podporu udržateľných druhov dopravy v Európe zahrnutím do služieb poskytovania cestovných informácií a plánovania ciest informácií o rôznych službách mobility, napr. spoločnom využívaní automobilov (car-sharing), systémoch parkovania v blízkosti zastávok verejnej dopravy, službách požičiavania bicyklov, chodníkoch pre cyklistov a chodcov;

23.    víta rastúcu dostupnosť integrovaných elektronických systémov predaja cestovných lístkov systémov v mestách a ďalších mestských oblastiach, ako je napríklad začlenenie digitálnych technológií tzv. inteligentných kariet, ktoré môžu byť použité naprieč rôznymi druhmi dopravy, a tiež na cezhraničné cestovanie, ale zdôrazňuje, že technické riešenia by mali byť ponechané na trhu, a nie vynútené na európskej úrovni;

24.    konštatuje, že trvalo kvalitné pripojenia k sieti sú jedným z predpokladov na vytvorenie jednoducho použiteľného inteligentného systému, ktorý by bol schopný poskytovať dynamické informácie o dopravnej situácii v reálnom čase; vyzýva preto Komisiu, aby prioritizovala uľahčenie, povzbudzovanie a podporu širokej dostupnosti bezplatnej alebo nízkonákladovej vysokorýchlostnej digitálnej infraštruktúry vo všetky druhy dopravy a na všetkých dopravných uzloch prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy, Horizontu 2020, EFSI a iných príslušných zdrojov financovania;

25.    zdôrazňuje význam ochrany údajov, nalieha na dodržiavanie smernice 95/46/ES a požaduje jasné podmienky používania a poskytovania informácií, najmä osobných údajov, ktoré by sa mali spracúvať a používať len v anonymizovanej forme a iba na účely uľahčenia intermodálneho predaja cestovných lístkov; naznačuje, že nákup a platba za cestovné lístky prostredníctvom mobilných a internetových aplikácií by mala byť podľa možnosti k dispozícii bez nutnosti registrácie do systému;

26.    zdôrazňuje dôležitosť plánovania ciest, prístupných multimodálnych informácií a jasného a transparentného predaja cestovných lístkov, okrem iného prostredníctvom digitálnych a on-line platforiem, a potrebu lepšieho prístupu k verejnej doprave pri cestách do zahraničia v rámci EÚ a na podporu modernizácie udržateľných dopravných služieb s cieľom prilákať turistov z vnútra aj zvonka EÚ, pretože uľahčí celý proces plánovania cesty; zdôrazňuje tiež potenciálne priaznivé vplyvy integrovaného systému vydávania cestovných lístkov v súvislosti s lepším prepojením všetkých regiónov, najme veľmi odľahlých regiónov, ako sú najvzdialenejšie regióny;

27.    zdôrazňuje potrebu väčšej a silnejšej propagácie a predvádzania viac ako sto multimodálnych plánovačov ciest, ktoré sú už k dispozícii v mestách, regiónoch a na národnej úrovni v EÚ, a vyzýva tiež na úsilie, ktoré podporuje prepojenie týchto služieb;

28.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Význam poskytovania informácií o multimodálnom cestovaní, služieb plánovania cesty a služieb vystavovania predaja cestovných lístkov v celej EÚ

Pred európskou dopravnou politikou stoja veľké výzvy. Na jednej strane sú otázky týkajúce sa udržateľnosti, hospodárnosti, energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia a na druhej strane otázky, ako možno reagovať na preťaženie dopravy, ako sú zápchy a ďalšie problémy s dopravou. Na všetky tieto otázky poskytujú veľkú časť odpovedí celoeurópske služby poskytovania informácií o mutlimodálnom cestovaní, plánovania cesty a predaja cestovných lístkov, pretože

– uľahčujú mobilitu a cestovanie občanov EÚ, ako aj hostí z tretích krajín, a tým vykonávanie ich základných slobôd, a zároveň posilňujú cestovný ruch, a tým hospodárstvo,

– pomáhajú presunúť dopravu na verejné dopravné prostriedky vrátane alternatív, ako sú požičiavanie bicyklov, parkovanie v blízkosti zastávok verejnej dopravy a spoločné využívanie automobilov, a zamedzovať zápcham, čo je vítané najmä s ohľadom na rastúci objem prepravy, keďže to môže významne prispieť k udržateľnosti európskej dopravy, najmä v mestách,

– podporujú lepšiu integráciu rôznych druhov dopravy a efektívnejšie využívanie existujúcej infraštruktúry, čo je rozhodne potrebné, pretože v roku 2012 používalo 72,2 % cestujúcich osobné automobily, 8,2 % autobusy a 6,5 % cestujúcich vlaky,

– umožňujú cestujúcim so zdravotným postihnutím, resp. s obmedzenou mobilitou zosúladené poskytovanie informácií, ako napríklad informácií o pomôckach pri nastupovaní a vystupovaní, a tým zvyšujú sociálnu mobilitu,

– súvisia s používaním informácií v reálnom čase, ktoré umožňujú aj prispôsobenie sa narušeniam premávky, a prostredníctvom technológií spojených so službami poskytovania informácií, plánovacími službami a službami vystavovania cestovných lístkov posilňujú výskum a priemysel v Európe.

Tieto služby preto významne prispievajú k vytvoreniu jednotného európskeho priestoru dopravy a európskeho jednotného trhu.

Integrované vydávanie cestovných lístkov

Dlhodobým cieľom je poskytovať úplné informácie o cestovných ponukách verejných a súkromných podnikov v leteckej, železničnej, lodnej a cestnej doprave, a tým umožniť cestujúcim súvislú priamu multimodálnu a cezhraničnú možnosť cestovania až na miesto určenia. Cestujúci by mali mať možnosť nájsť si na základe rozsiahlych informácií individuálne prispôsobenú najudržateľnejšiu, najrýchlejšiu alebo nákladovo najefektívnejšiu možnosť cestovania, rezervovať a zaplatiť si ju online, a začať cestu len s jedným cestovným lístkom, bez ohľadu na to, koľko rôznych druhov dopravy počas cesty použijú. V súčasnosti však tieto rozsiahle informácie nie sú dostupné. Kým sa teda začne realizovať integrovaný cestovný lístok, ktorý bude platiť pre všetky druhy dopravy použité počas jednej cesty, musí byť najprv zabezpečený nediskriminačný a rovnaký prístup k úplným informáciám. Zavedenie integrovaného cestovného lístka je spojené tiež s vysokými nákladmi a technickými prekážkami, takže opatrenia potrebné na jeho zavedenie nesmú viesť k tomu, že cestovné lístky pre jeden druh dopravy sa tak zvýšia, že tento druh dopravy stratí svoju atraktivitu pre spotrebiteľov. Tieto obavy sa týkajú najmä mimoriadne udržateľných spôsobov dopravy. Systematická internalizácia externých nákladov ponúka prostriedok na riešenie problému, keďže je jediným spôsobom na zabezpečenie rovnocenného postavenia všetkých druhov dopravy.

Opatrenia na odstránenie existujúcich prekážok

Aby sa cestujúci mohli rozsiahlo a v reálnom čase informovať o alternatívnych možnostiach cestovania, musia byť tieto informácie k dispozícii pre služby poskytovania informácií o cestovaní a plánovania cesty, takže cestujúci si tieto informácie budú môcť zistiť na ich internetových stránkach. Na existujúcich portáloch je však len obmedzený výber druhov dopravy založený na komerčných zmluvách. Ponuky sú okrem toho často regionálne alebo vnútroštátne obmedzené, takže nie je možné zjednodušiť priame cezhraničné cestovanie. Preto zatiaľ neexistuje spravodlivý a rovnaký prístup k údajom o multimodálnom cestovaní a k údajom o doprave, takže nie je možné navrhnúť komplexné dopravné spojenia.

Pokiaľ ide o zverejňovanie cestovných a dopravných informácií, nemožno požadovať poskytnutie všetkých údajov a ani ich povinnú vzájomnú výmenu, lebo často ide o citlivé údaje. Je však možné zaviazať všetky strany zúčastnené v doprave, že musia zverejniť určitý súbor údajov so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na umožnenie občanom EÚ výber najudržateľnejšieho, nákladovo najefektívnejšieho a najrýchlejšieho spojenia bez toho, aby boli obmedzené komerčné záujmy zúčastnených strán. Úlohou Komisie je nájsť vhodný spôsob a dávať pritom pozor, aby pomocou tohto prístupu k cestovným údajom nezískal žiadny poskytovateľ dominantné postavenie a nevznikol tak monopol, ktorý by výrazne oslabil konkurencieschopnosť ostatných zúčastnených strán na trhu.

Pokiaľ ide o služby vystavovania cestovných lístkov, Komisia by sa mala obmedziť na rámec, ktorý zúčastneným stranám poskytne potrebný priestor, aby mohli samy začať náležité iniciatívy. Úlohou Komisie by malo byť podporovať, resp. uľahčovať efektívnu spoluprácu zainteresovaných strán.

Okrem toho by sa malo úplne upustiť od regulačného tlaku v súvislosti s rozhraniami a dátovými formátmi, lebo legislatívny proces nemôže držať krok s tempom technologického vývoja a trh by nemal byť obmedzovaný vo svojej inovačnej rýchlosti.

Spravodajca všeobecne víta vydarené dobrovoľné iniciatívy, ako napríklad Full Service Model, Aliancia pre inteligentné vystavovanie cestovných lístkov a All Ways Travelling, ktoré skúmajú existujúce prekážky a chcú vypracovať spoločné možnosti riešenia. Preto podporuje aj vytvorenie platformy, pričom by mala byť umožnená spolupráca všetkých strán zúčastnených v hodnotovom reťazci dopravných informácií v záujme nájdenia spoločných riešení existujúcich problémov. Interoperabilita systémov IKT má veľký význam pre vývoj nástroja na plánovanie multimodálnej cesty, preto by sa príslušné subjekty na trhu mali spojiť a vypracovať spoločné riešenia, ktoré uľahčia cezhraničnú a multimodálnu dopravu. Členské štáty a regióny by mali byť na tento účel povzbudzované, aby si s ostatnými členskými štátmi a regiónmi vymieňali svoje poznatky a skúsenosti v rámci výmeny osvedčených postupov.

Navyše v prípade multimodálneho cestovania nie sú regulované práva cestujúcich. Otázky týkajúce sa zodpovednosti a práv cestujúcich, napríklad v prípade meškaní a súvisiacich zmeškaných prípojov cesty, ktorá zahŕňa viac ako jeden druh dopravy, zostávajú teda otvorené. Túto právnu neistotu treba čo najrýchlejšie odstrániť, aby sa na jednej strane poskytovateľom cesty sťažilo vyhnutie sa zodpovednosti a na druhej strane sa zvýšila atraktívnosť možností multimodálneho cestovania pre cestujúcich.

Úloha verejnej miestnej dopravy a informácií v reálnom čase

Úloha verejnej osobnej miestnej dopravy pri multimodálnom cestovaní je obrovská, pretože zabezpečuje dopravu cestujúcich na začiatku a konci cesty. Príslušné miestne a regionálne orgány by preto mali byť zapojené do poskytovania dopravných informácií v reálnom čase a do vývoja služieb poskytovania informácií o multimodálnom cestovaní, plánovania cesty a vystavovania cestovných lístkov v celej EÚ.

Problematické však je, že poskytovatelia verejnej dopravy často nemajú z dôvodu regionálnej štruktúry dopravných zväzov k dispozícii vnútroštátny systém cestovných poriadkov. Ten je ale potrebný na získanie prehľadu o možnostiach multimodálnej dopravy. Spravodajca preto podporuje, aby sa v prvej fáze vzájomne prepojili regionálne cestovné poriadky v rámci vnútroštátneho systému cestovných poriadkov a v druhej fáze zabezpečilo cezhraničné prepojenie.

Inovatívny vývoj vo verejnej miestnej doprave je potrebný na vytvorenie atraktívnych systémov verejnej dopravy s celoplošnou ponukou a informáciami o cestovných poriadkoch rôznych poskytovateľov. Spravodajca preto navrhuje, aby boli vozidlá vybavené inteligentnými systémami, resp. snímačmi, ktoré umožnia prenos dynamických informácií, ako sú informácie v reálnom čase, medzi vozidlami a aj medzi vozidlami a infraštruktúrou. Len tak sa budú môcť cestujúci informovať napríklad o presnej pozícii vozidla na trase a prípadne včas reagovať na narušenia, ako sú napríklad meškania a podobne. V tejto súvislosti zohráva ústrednú úlohu GNSS, najmä Galileo, pretože tak možno nielen efektívne plánovať trasu cesty, ale aj uľahčiť reakcie na narušenia dopravy a mimoriadne okolnosti, resp. krízové situácie.

K interoperabilnej, kompatibilnej a nepretržitej službe poskytovania dopravných informácií v reálnom čase vedie ešte dlhá cesta, ale vývoj internetu a inteligentných mobilných telefónov umožňuje túto realizáciu a vyžaduje si jej nutnosť. Spravodajca preto výslovne víta, že Komisia vo forme delegovaného právneho aktu stanovila špecifikácie na zabezpečenie dostupnosti služieb poskytovania dopravných informácií v reálnom čase v celej EÚ, ich výmeny a aj ďalšieho vývoja. Predstavuje to dobrý krok správnym smerom, musia však nasledovať ešte ďalšie kroky, aby si cestujúci v rámci Európy mohli vyhľadať, rezervovať a zaplatiť najudržateľnejšiu, najrýchlejšiu a nákladovo najefektívnejšiu multimodálnu súvislú dopravu priamo až na miesto určenia a aby mohli byť počas cesty informovaní o prípadných narušeniach, resp. aby mohli získať návrh alternatívnej trasy.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

28.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Knut Fleckenstein, Franck Proust, Davor Škrlec, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg

(1)

Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 2.

(2)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 72.

(3)

Ú. v. EÚ L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)

Ú. v. EÚ L 168, 14.6.2013, s. 72.

(5)

Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného priestoru efektívne využívajúceho zdroje (COM(2011)0144).

(6)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2011 o pláne jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje (Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 72.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia