ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/000 TA – Техническа помощ по инициатива на Комисията)

9.6.2015 - (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Жерар Дьопре

Процедура : 2015/2076(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0185/2015
Внесени текстове :
A8-0185/2015
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/000 TA – Техническа помощ по инициатива на Комисията)

(COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015),

   като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006[1] (Регламент за ЕФПГ),

   като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[2], и по-специално член 12 от него,

   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[3] (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

    като взе предвид своята резолюция от 17 септември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/000 TA 2014 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)[4],

   като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

   като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0185/2015),

A. като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при повторната им интеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че максималният годишен бюджет на разположение за ЕФПГ през 2015 г. възлиза на 150 милиона евро (по цени от 2011 г.), и като има предвид, че в член 11, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ се посочва, че 0,5% от този размер (т.е. 811 825 EUR през 2015 г.) могат да бъдат предоставени за техническа помощ по инициатива на Комисията за финансиране на дейностите по подготовката, мониторинг, събиране на данни и създаването на база от знания, административна и техническа подкрепа, информационни и комуникационни дейности, както и на дейности по извършване на одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на Регламента за ЕФПГ;

Д. като има предвид, че Европейският парламент често подчертава необходимостта от по-добра видимост на ЕФПГ като инструмент на Съюза за солидарност със съкратените работници;

E.  като има предвид, че предложената сума в размер на 630 000 EUR съответства на около 0,39% от максималния годишен бюджет, предвиден за ЕФПГ за 2015 г.;

1.   изразява съгласие мерките, предложени от Комисията като техническа помощ, за финансиране на разходите, посочени в член 11, параграфи 1 и 4, както и в член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламента за ЕФПГ;

2.  припомня значението на изграждането на мрежи и обмена на информация относно ЕФПГ, по-специално във връзка с разпоредбите на новия Регламент за ЕФПГ; следователно подкрепя финансирането на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ и семинарите за изграждане на мрежи относно прилагането на ЕФПГ;

3.  подчертава, че ключовата цел на тези заседания следва да бъде извършването на анализ на последващата оценка на ЕФПГ (2007 – 2013 г.) и провеждането на задълбочено обсъждане на включените в нея препоръки; призовава Комисията да представи пълен анализ и пълен доклад относно вече усвоените фондове от ЕФПГ пред Европейския парламент;

4.   приветства непрекъснатата работа по стандартизираните процедури за заявленията по линия на ЕФПГ и управлението чрез използването на функционалните възможности на електронната система за обмен на данни (SFC2014), което позволява опростяването и по-бързата обработка на заявления, както и по-доброто докладване;

5.   отбелязва, че процесът на интегриране на ЕФПГ в електронната система за обмен на данни (SFC2014) продължава от години и че съответните разходи от бюджета на ЕФПГ ще продължат да бъдат относително високи през следващите две или три години до завършването на процеса на интегриране;

6.   отправя искане към Комисията да представи информация относно напредъка във връзка с интегрирането в SFC2014 от началото на 2011 г. до 2014 г.;

7.  препоръчва Комисията и държавите членки да съсредоточат своите дейности за работа в мрежа, по-специално върху следното:

а. подобряване на мониторинга и оценката на въздействието на подкрепата от ЕФПГ върху отделни участници по следните начини:

-         Бюджетът за мониторинга и оценката следва да се използва за извършването на оценка на по-дългосрочното въздействие върху бенефициентите на ЕФПГ.

-         Във формуляра за кандидатстване до ЕФПГ и в образеца за окончателния доклад относно предоставянето на финансово участие по линия на ЕФПГ следва ясно да се припомня задължението на координатора за ЕФПГ и на държавата членка да предоставят данни относно трудовата реализация на бенефициентите дванадесет месеца след прилагането на мерките, както и данни относно равнището на заетост през последните 12 месеца след прилагането на ЕФПГ в съответната област, за да се придобие по-широк поглед върху въздействието на ЕФПГ.

-         Следва да бъде отразена и съобщена по ясен начин по-подробна информация относно мерките, до които имат достъп отделните участници, за да се позволи извършването, например, на по-ясна оценка на разходите и ползите за различните мерки.

-         Одобрението на окончателните доклади по заявленията и окончателното приключване по заявленията следва да бъдат съчетани с предоставянето на изчерпателна информация относно реализацията на бенефициентите (на съвкупно равнище). Предходните данни относно реализацията на бенефициентите са непълни.

б. по-нататъшно рационализиране на процеса на кандидатстване по следните начини:

-         На национално равнище процесът на предоставяне на подпомагане на съкратените работници следва да бъде допълнително насърчен да започва без да се изчаква одобрението на заявленията.

-         Когато това не е възможно, Комисията и държавите членки следва да разгледат започването на отчитането на периода за изпълнение по линия на ЕФПГ от датата на одобрение на заявлението. Това би позволило да се използва пълният период на финансиране от 24 месеца.

в.   осигуряване на по-голяма гъвкавост по време на периода на изпълнение по следните начини:

-         Комисията следва да осигури по-голяма гъвкавост с цел държавите членки да предоставят допълнителни мерки като нови възможности/по време на периода на изпълнение възниква търсене, което излиза извън рамките на мерките, описани във формуляра за кандидатстване.

-         Референтният период, изискван за отчитането на броя на съкращенията за заявлението по линия на ЕФПГ, се разглежда като ограничителна мярка, засягаща целта за солидарност и успеха на помощта по линия на ЕФПГ, и този период би могъл да бъде преразгледан с цел да се осигури гъвкавост под формата на допълнение към формуляра за кандидатстване, в което може да се докаже, че съкращенията са в резултат от същите причини и са свързани със съкращенията, описани в заявлението.

8.      препоръчва Комисията да извърши оценка на причините, които при някои проекти са довели до забавяне на одобрението или изпълнението, и да представи публично своите препоръки;

9.   подчертава значението на увеличаването на общата осведоменост за ЕФПГ и неговата видимост; припомня на кандидатстващите държави членки ролята им да направят публично достояние финансираните от ЕФПГ действия сред бенефициентите от целевата група, органите, социалните партньори, медиите и широката общественост, както е посочено в член 12 от Регламента за ЕФПГ;

10. отбелязва, че разходите за информационни дейности продължават да бъдат значително намалени през 2015 г.; счита, че това не следва да оказва неблагоприятно въздействие върху изготвянето и достатъчното разпространение на информационни материали и необходимите насоки;

11. подчертава необходимостта от засилване на контактите между всички, които имат отношение към заявленията по ЕФПГ, включително, по-специално, социалните партньори и заинтересованите страни на регионално и местно равнище, за да се създадат колкото е възможно повече полезни взаимодействия; взаимодействието между националното лице за контакт и регионалните или местните партньори по изпълнението на мерките във връзка със заявлението следва да бъде засилено, като ангажиментите за комуникация и подкрепа и информационните потоци (вътрешни разделения, задачи и отговорности) следва да бъдат ясно определени и договорени от всички съответни партньори;

12. подчертава необходимостта от разширяване на достъпа до подкрепа по линия на ЕФПГ за млади хора на възраст до 25 години, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs), с еднакъв брой спрямо работниците, получаващи подкрепа в региони с висок процент на младежката безработица, ако в междинната оценка бъде доказано, че съществува необходимост от запазване на тази мярка след декември 2017 г.;

13. призовава Комисията да кани Парламента на срещите и семинарите на експертната група съгласно съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия[5]; подчертава освен това значението на засилването на контактите между всички, които имат отношение към заявленията по линия на ЕФПГ, включително социалните партньори;

14. призовава за навременното публикуване на окончателната оценка в съответствие със срока, определен в член 17 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета[6];

15. отправя искане към държавите членки и всички участващи институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните и бюджетните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства по линия на ЕФПГ; отбелязва в този смисъл готовността на Парламента да изготви доклад по собствена инициатива въз основа на оценката на Комисията с цел извършване на преглед на функционирането на новия Регламент за ЕФПГ и на разглежданите заявления; подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента да се гарантира, че ЕФПГ в действителност представлява инструмент за спешни обстоятелства, и да бъде ускорено отпускането на безвъзмездни средства, има за цел представянето пред Европейския парламент и Съвета на оценката на Комисията относно допустимостта на заявлението по ЕФПГ, заедно с предложението за мобилизиране на средства по линия на ЕФПГ; приветства същественото ускоряване на разглеждането и одобряването на заявления в резултат от новия Регламент за ЕФПГ;

16. подчертава, че междинната оценка, която следва да бъде извършена през текущата 2015 г., също така следва да вземе под внимание дългосрочното въздействие на кризата и глобализацията върху МСП и следователно да оцени възможността за понижаването на критериите за 500 съкратени работници, посочени в член 4 от Регламента за ЕФПГ, както беше предложено от Европейския парламент в неговата резолюция от 17 септември 2014 г.;

17. отправя искане към държавите членки да подчертаят допълващия характер на заявленията по ЕФПГ и да създадат по-ясни връзки с други фондове; държавите членки следва да разгледат най-подходящите начини за предоставяне на добавена стойност от ЕФПГ и избягване на ефекти на изместване;

18. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19. възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2015/000 TA – Техническа помощ по инициатива на Комисията)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006[7], и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[8], и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)      Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) има за цел да осигурява подкрепа за съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиито дейности са преустановени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат от продължаващата световна финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза; чрез него тези лица се подпомагат и при повторната им интеграция на пазара на труда.

(2)      Както е определено в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета[9], ЕФПГ не може да надхвърля максималния годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)      В Регламент (ЕС) № 1309/2013 е посочено, че по инициатива на Комисията всяка година за техническа помощ могат да бъдат използвани най-много 0,5% от максималния годишен размер на средствата от ЕФПГ.

(4)      Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставяне на сума в размер на 630 000 EUR за техническа помощ по инициатива на Комисията.

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за осигуряване на сумата от 630 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[10] и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013[11] ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизии.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[12], за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II. Предложението на Комисията

На 15 април 2015 г. Комисията прие ново предложение за решение за мобилизирането на ЕФПГ.

То касае мобилизацията на 630 000 EUR от фонда, като обхваща техническа помощ за Комисията. Целта на техническата помощ е финансиране на дейности като мониторинг, информиране, създаване на интерфейс за база от знания и консултиране на държавите членки относно използването, проследяването и оценяването на ЕФПГ. Съгласно член 11, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ 0,5% от максималния годишен размер на средствата на ЕФПГ (т.е. 750 000 EUR по цени от 2011 г.) могат да бъдат използвани всяка година за техническа помощ по инициатива на Комисията.

Съгласно предложението на Комисията през 2015 г. исканата сума е предназначена да покрие следните дейности:

1.          Мониторинг и събиране на данни: Комисията ще събере данни за постъпилите, изплатените и приключените заявления, както и за предложените и предприетите мерки. Тези данни ще бъдат предоставени на разположение на уебсайта и ще бъдат обединени в подходяща форма за двугодишния доклад през 2017 г. Въз основа на работата през последните години разходите за тази дейност ще възлязат на 20 000 EUR.

2.          Информация: Уебсайтът за ЕФПГ[13], създаден от Комисията в рамките на частта „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и поддържан в съответствие с изискванията на член 12, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, ще бъде редовно актуализиран и разширяван, като всеки нов елемент също ще бъде превеждан на всички езици на ЕС. Осведомеността на широката общественост за ЕФПГ и неговата видимост ще бъдат насърчавани. Последващата оценка на ЕФПГ ще бъде отпечатана като издание с малък тираж и ще бъде публикувана онлайн. Информация за ЕФПГ ще бъде включена в различни публикации и аудио-визуални дейности на Комисията, както е предвидено в член 11, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ. Прогнозните разходи за всички тези дейности възлизат на 20 000 EUR за 2015 г.

3.          Създаване на база от знания/интерфейс за заявления: Комисията продължава своята работа по въвеждането на стандартизирани процедури за заявленията по линия на ЕФПГ и управлението чрез използването на функционалните възможности на SFC 2014, в която е в процес на интегриране. Това ще даде възможност за опростяване на заявленията съгласно Регламента за ЕФПГ, за по-бързото им обработване и по-лесното генериране на отчети за различни нужди. Предстои интегрирането в системата на окончателните доклади, за да се облекчи административната тежест за държавите членки. Прогнозните разходи за тези дейности са в размер на 100 000 EUR като финансово участие от ЕФПГ за разработването на системата SFC и за редовната ѝ поддръжка.

4.          Административна и техническа подкрепа: Експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ, която се състои от един член от всяка държава членка, ще проведе две заседания (в края на 2015 г./първата половина на 2016 г.), като прогнозният бюджет за тях е общо 70 000 EUR.

5.          Освен това Комисията ще организира работа в мрежа между държавите членки, като ще проведе два семинара на изпълнителните органи на ЕФПГ в държавите членки на приблизително едни и същи дати. Акцентът ще бъде върху проблемите, свързани с практическото прилагане на Регламента за ЕФПГ на местно равнище. Прогнозните разходи за тези дейности възлизат на 120 000 EUR.

6.          Оценка: Обществената поръчка за междинната оценка ще започне през 2015 г., за да може оценката да приключи до 30 юни 2017 г. съгласно изискването в член 20, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, и за тази цел ще бъде необходима сума в размер на 300 000 EUR.

III. Процедура

За да се мобилизира фондът, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер за обща сума от 630 000 EUR от резерва за ЕФПГ (04 04 01) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 01 04 04).

Това е единадесетото предложение за трансфер за мобилизиране на средства от ЕФПГ, изпратено на бюджетния орган до момента през 2015 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до фонда.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ZP/jb

D(2015)20125

Г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2015/000 Техническа помощ 2015 (COM(2015)156 final)

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL), както и нейната работна група относно ЕФПГ разгледаха мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявлението EGF/2015/000 Техническа помощ 2015 и приеха следното становище.

Комисията EMPL и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда по отношение на въпросното искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Предложенията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

А) като има предвид, че сумата от 630 000 EUR, която Комисията предлага да бъде мобилизирана за техническа помощ през 2015 г., е под максимума от 0,5% от максималния годишен размер за ЕФПГ (150 милиона евро по цени от 2011 г.), предвиден в член 12 от Регламент (EС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020;

Б) като има предвид подготовката, която тече с оглед на интегрирането на ЕФПГ в електронната система за обмен на данни (SFC2014);

В) като има предвид, че техническата помощ, предоставяна от Комисията на държавите членки, подкрепя и увеличава използването на ЕФПГ чрез предоставяне на информация за заявленията и разпространяване на най-добри практики сред държавите членки;

Следователно комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме относно мобилизирането на фонда за техническа помощ по инициатива на Комисията, следните предложения:

1.  изразява съгласие мерките, предложени от Комисията като техническа помощ, да финансират разходите, посочени в член 11, параграфи 1 и 4, както и в член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламента за ЕФПГ;

2.  приветства непрекъснатата работа по стандартизираните процедури за заявленията по линия на ЕФПГ и управлението чрез използването на функционалните възможности на електронната система за обмен на данни (SFC2014), което позволява опростяването и по-бързата обработка на заявления, както и по-доброто докладване;

3.  отбелязва, че процедурата за интегрирането на ЕФПГ в електронната система за обмен на данни (SFC2014) продължава от години и съответните разходи от бюджета за ЕФПГ ще продължат да бъдат относително високи през следващите две или три години до завършването на процеса на интегриране;

4.  отправя искане към Комисията да представи информация относно напредъка по интегрирането в SFC2014 от началото на 2011 г. до 2014 г.;

5.  припомня значението на работата в мрежа и обмена на информация относно ЕФПГ, особено във връзка с разпоредбите на новия регламент; следователно подкрепя финансирането на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ и семинарите за работа в мрежа относно прилагането на ЕФПГ;

6.  призовава Комисията да кани Парламента на срещите и семинарите на експертната група съгласно съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия[14]; подчертава освен това значението на поддържането на връзки с всички, които имат отношение към заявленията по линия на ЕФПГ, включително социалните партньори;

7.  отбелязва, че разходите за информационни дейности продължават да бъдат значително намалени през 2015 г.; счита, че това не следва да оказва неблагоприятно въздействие върху изготвянето и достатъчното разпространение на информационни материали и необходимите насоки;

8.   подчертава значението на увеличаването на общата осведоменост за ЕФПГ и неговата видимост; припомня на кандидатстващите държави членки ролята им да направят публично достояние финансираните от ЕФПГ действия сред бенефициентите от целевата група, органите, социалните партньори, медиите и широката общественост, както е посочено в член 12 от Регламента за ЕФПГ;

9.  призовава за навременното публикуване на окончателната оценка в съответствие със срока, определен в член 17 от предишния Регламент за ЕФПГ (Регламент (ЕО) № 1927/2006).

С уважение,

Марита УЛВСКОГ

Изпълняваща длъжността председател, първи заместник-председател

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

5

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Heidi Hautala, Andrej Plenković

 • [1]           OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
 • [2]           OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
 • [3]           ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
 • [4]               Приети текстове, P8_TA(2014)0016.
 • [5]  OВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
 • [6]  Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ОВ L 406, 30.12 2006 г., стр. 1).
 • [7]           OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
 • [8]           ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
 • [9]              Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
 • [10]     OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
 • [11]     ОВ L 347, 30.12.2013 г., стр. 855.
 • [12]     ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
 • [13]             http://ec.europa.eu/egf
 • [14]  Официален вестник на Европейския съюз L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.