ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/000 TA – Technická pomoc z podnětu Komise)

9.6.2015 - (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Gérard Deprez

Postup : 2015/2076(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0185/2015
Předložené texty :
A8-0185/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/000 TA – Technická pomoc z podnětu Komise)

(COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0156 – C8–0093/2015),

   s ohledem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006[1] (dále jen „nařízení o EFG“),

   s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[2], a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[3] (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na bod 13 této dohody,

    s ohledem na svá usnesení ze dne 17. září 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/000 TA 2014 – Technická pomoc z podnětu Komise)[4],

   s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

   s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0185/2015),

A. vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu nebo celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci;

C. vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D. vzhledem k tomu, že maximální roční rozpočet, který je pro EFG v roce 2015 k dispozici, činí 150 milionů EUR (v cenách roku 2011) a že podle čl. 11 odst. 1 nařízení o EFG lze na technickou pomoc z podnětu Komise vyčlenit nejvýše 0,5 % této částky (v roce 2015 se tedy jedná o 811 825 EUR) k financování přípravy, monitorování, shromažďování údajů a vytváření vědomostní základny, administrativní a technické podpory, informačních a komunikačních činností a také auditu, kontroly a hodnotících činností nezbytných k provádění nařízení o EFG;

E.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament často zdůrazňoval, že je nutné zlepšit viditelnost EFG jakožto unijního nástroje solidarity s propuštěnými pracovníky;

F.  vzhledem k tomu, že navrhovaná částka 630 000 EUR odpovídá přibližně 0,39 % maximálního ročního rozpočtu, který je k dispozici pro EFG v roce 2015;

1.   souhlasí s opatřeními navrženými Komisí jako technická pomoc k financování výdajů uvedených v čl. 11 odst. 1 a 4 a v čl. 12 odst. 2, 3 a 4 nařízení o EFG;

2.  připomíná, že je důležité vytvářet sítě a vyměňovat si informace o EFG; zejména pokud jde o ustanovení nového nařízení o EFG; podporuje proto financování odborné skupiny kontaktních osob EFG a semináře vytvářející sítě kontaktů, které jsou věnovány provádění EFG;

3.  zdůrazňuje, že klíčovým cílem těchto setkání by mělo být analyzovat hodnocení EFG ex post (za období 2007–2013) a důkladně prodiskutovat jeho doporučení; vyzývá Komisi, aby Evropskému parlamentu předložila úplnou analýzu a zprávu týkající se již použitých finančních prostředků EFG;

4.   vítá pokračující práci na standardizovaných postupech pro žádosti o podporu EFG a správu fondu s využitím funkcí systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014), což umožňuje zjednodušení a rychlejší vyřizování žádostí a lepší podávání zpráv;

5.   konstatuje, že proces integrace EFG do systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014) probíhá již léta a příslušné náklady z rozpočtu EFG budou následující dva až tři roky do ukončení procesu integrace i nadále relativně vysoké;

6.   žádá Komisi, aby předložila zprávu o pokroku při integrování fondu do systému SFC2014 od jeho zahájení v roce 2011 do roku 2014;

7.  doporučuje, aby se Komise a členské státy při svých činnostech vytvářejících sítě kontaktů zaměřily zejména na:

a. zlepšování monitorování a hodnocení dopadů podpory z EFG na jednotlivé účastníky, a to následujícími způsoby:

-         rozpočet na monitorování a hodnocení by měl být použit k posouzení dlouhodobého dopadu na příjemce podpory z EFG;

-         ve formuláři žádosti o podporu z EFG a ve vzoru závěrečné zprávy o využití příspěvku z EFG by měla být jasně zmíněna povinnost koordinátora pro EFG a daného členského státu poskytnout údaje o zaměstnanosti příjemců 12 měsíců po provedení opatření a údaje týkající se zaměstnanosti v posledních 12 měsících od využití EFG v příslušné oblasti, aby bylo možné mít širší náhled na dopad EFG;

-         měly by být zaznamenány a jasně sděleny podrobnější informace o opatřeních, kterých jednotliví účastníci využili, což by umožnilo například jasnější posouzení nákladů a přínosů jednotlivých opatření;

-         schválení závěrečných zpráv a konečného uzavření jednotlivých případů by mělo být spojeno s poskytnutím úplných informací o tom, jakých výsledků příjemci dosáhli (v souhrnné podobě). Dřívější údaje o výsledcích příjemců byly neúplné;

b. další racionalizaci procesu podávání a vyřizování žádostí, a to následujícími způsoby:

-         na úrovni členských států by mělo být více podněcováno okamžité zahájení procesu poskytování pomoci propuštěným pracovníkům bez čekání na schválení žádostí;

-         pokud to není možné, měly by Komise a členské státy uvažovat o tom, že se období provádění pomoci z EFG bude počítat až ode dne schválení žádosti; to by umožnilo využít plné období financování v délce 24 měsíců;

c.    zajistit větší flexibilitu během poskytování pomoci, a to následujícími způsoby:

-         Komise by měla zajistit větší flexibilitu, aby mohly členské státy provádět další opatření nad rámec opatření popsaných ve formuláři žádosti, s tím, jak budou během období poskytování pomoci vznikat nové příležitosti / nová poptávka;

-         referenční období požadované k výpočtu propuštěných pro účely žádosti o podporu z EFG je vnímáno jako svěrací kazajka, která negativně ovlivňuje cíl solidarity a úspěch pomoci z EFG, a toto období by mohlo být změněno tak, aby vznikla určitá flexibilita v podobě dodatku k formuláři žádosti, v němž je možno prokázat, že k danému propouštění došlo z týchž důvodů a souvisí s propouštěním uvedeným v žádosti;

8.      doporučuje, aby Komise přezkoumala důvody, které vedly ke zpoždění při schvalování nebo provádění některých projektů a aby veřejně předložila svá doporučení;

9.   zdůrazňuje, že je důležité zvýšit obecné povědomí o EFG a jeho viditelnost; připomíná žádajícím členským státům, že mají za úkol zajistit, aby se o činnostech financovaných z EFG dozvěděli cíloví příjemci, orgány, sociální partneři, sdělovací prostředky a široká veřejnost, jak stanoví článek 12 nařízení o EFG;

10. konstatuje, že se v roce 2015 se dále výrazně snižují náklady na informační činnosti; domnívá se, že by tento trend neměl mít nepříznivý účinek na vydávání a dostatečnou distribuci informačních materiálů a potřebných pokynů;

11. zdůrazňuje, že je třeba dále posílit kontakty mezi všemi stranami zapojenými do žádostí o prostředky z EFG, a to včetně sociálních partnerů a subjektů na regionální a místní úrovni, aby se dosáhlo maximální součinnosti; měla by být posílena interakce mezi národními kontaktními osobami a regionálními nebo místními partnery poskytujícími pomoc a měl by být výslovně stanoven způsob komunikace a podpory a toky informací (vnitřní rozdělení, úkoly a odpovědnosti), na nichž by se shodli všichni zúčastnění partneři;

12. zdůrazňuje potřebu rozšířit přístup k podpoře z EFG i na mladé lidi ve věku do 25 let, kteří nejsou zaměstnáni ani nejsou zapojeni do vzdělávání či odborné přípravy (tzv. „NEET“), ve stejných počtech jako počet pracovníků, kteří dostávají podporu, v regionech s vysokou nezaměstnaností mladých, pokud bude v hodnocení v polovině období prokázáno, že je třeba zachovat toto opatření i po prosinci 2017;

13. vyzývá Komisi, aby v souladu s příslušnými ustanoveními rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí zvala Parlament na schůze a semináře této odborné skupiny[5]; dále zdůrazňuje, že je důležité posílit kontakt se všemi stranami zapojenými do žádostí o prostředky z EFG, a to včetně sociálních partnerů;

14. žádá, aby bylo konečné hodnocení zveřejněno v patřičnou dobu v souladu s termínem stanoveným v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006[6];

15. žádá členské státy a všechny zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí ke zlepšení procesních a rozpočtových postupů s cílem urychlit uvolňování prostředků z EFG; v tomto smyslu poznamenává, že Parlament chce vypracovat zprávu z vlastního podnětu na základě hodnocení Komise, která posoudí, jak funguje nařízení o EFG a jak dopadly projednávané případy; zdokonalený postup zavedený Komisí v reakci na žádost Parlamentu, aby bylo zajištěno, že EFG bude skutečně nástrojem pro naléhavě nutnou pomoc, a aby byly rychleji uvolňovány granty, má za cíl předkládat Evropskému parlamentu a Radě hodnocení Komise týkající se způsobilosti žádosti o podporu z EFG spolu s návrhem na uvolnění prostředků z EFG; vítá výrazné zrychlení projednávání a schvalování žádostí, které přineslo nové nařízení o EFG;

16. zdůrazňuje, že hodnocení v polovině období, které má být zahájeno ve stávajícím roce 2015, by také mělo zohledňovat dlouhodobý dopad krize a globalizace na malé a střední podniky, a posoudit proto možnost zmírnění kritéria propuštění 500 pracovníků, které je stanoveno v článku 4 nařízení o EFG, jak navrhuje Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 17. září 2014;

17. požaduje, aby členské státy zdůrazňovaly doplňující povahu podpory z EFG a jasněji spolupracovaly s ostatními fondy; členské státy by měly zvážit, jak by EFG nejlépe vytvářel přidanou hodnotu a bránil důsledkům v podobě vysídlování;

18. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19. pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2015/000 TA – Technická pomoc z podnětu Komise)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006[7], a zejména na čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[8], a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

1)        Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací a v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/2009, nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce.

2)        EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013[9].

3)       V nařízení (EU) č. 1309/2013 je stanoveno, že na technickou pomoc z podnětu Komise lze každoročně použít nejvýše 0,5 % maximální roční částky EFG.

4)        Z EFG by proto měly být tyto prostředky uvolněny, aby bylo možno poskytnout technickou pomoc z podnětu Komise,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) uvolňuje částka ve výši 630 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[10], a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013[11] nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[12] stanoví, že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu za účelem umožnění čerpání prostředků z fondu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Návrh Komise

Dne 15. dubna 2015 přijala Komise nový návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG.

Týká se uvolnění 630 000 EUR z tohoto fondu, které by pokryly náklady na technickou pomoc poskytnutou Komisi. Účelem této technické pomoci je financovat monitorování, informace, vytvořit rozhraní pro znalostní základnu a poskytovat členským státům poradenství ohledně využívání a hodnocení EFG a následných souvisejících opatření. Podle čl. 11 odst. 1 nařízení o EFG lze na technickou pomoc vyžádanou z podnětu Komise každoročně vyčlenit 0,5 % maximální roční částky EFG (tj. 750 000 EUR v cenách roku 2011).

Podle návrhu Komise má požadovaná částka v roce 2015 pokrýt následující činnosti:

1.          Monitorování a shromažďování údajů: Komise bude shromažďovat údaje o obdržených, uhrazených a vyúčtovaných žádostech a navržených a provedených opatřeních. Tyto údaje budou zpřístupněny na internetových stránkách a shromážděny v náležité podobě pro dvouletou zprávu v roce 2017. V návaznosti na práce z posledních let náklady na tuto činnost budou činit 20 000 EUR.

2.          Informace: Internetové stránky o EFG[13], které Komise zřídila jakožto součást stránek věnovaných zaměstnanosti, sociálním věcem a sociálnímu začleňování a které spravuje podle požadavků čl. 12 odst. 2 nařízení o EFG, budou pravidelně aktualizovány a rozšiřovány, přičemž každá jejich nová součást bude rovněž přeložena do všech jazyků EU. Bude podporováno obecné povědomí o EFG a jeho viditelnost. K dispozici bude malý náklad hodnocení EFG ex post spolu se zveřejněním on-line. Tematika EFG bude zohledněna v různých publikacích a při audiovizuálních činnostech Komise podle čl. 11 odst. 4 nařízení o EFG. Náklady na všechny tyto činnosti se pro rok 2015 odhadují na 20 000 EUR.

3.          Vytváření vědomostní základny / rozhraní pro žádosti o příspěvek z EFG: Komise pokračuje v práci na zavedení standardních postupů pro žádosti o příspěvek z EFG a jejich řízení pomocí funkce SFC 2014, do níž jsou začleňovány. To umožní zjednodušit žádosti podle nařízení o EFG, zrychlit jejich zpracování a usnadnit získávání údajů z nich pro různé potřeby. Následovat bude integrace závěrečných zpráv s cílem zmírnit administrativní zátěž členských států. Náklady na tyto činnosti se odhadují na 100 000 EUR, jelikož EFG přispívá k rozvoji SFC a její pravidelné údržbě.

4.          Administrativní a technická podpora: Odborná skupina kontaktních osob EFG, v níž bude každý členský stát zastoupen jedním členem, uspořádá dvě zasedání (koncem roku 2015 / v první polovině roku 2016), jejichž celkové náklady se odhadují na 70 000 EUR.

5.          Komise bude navíc organizovat vytváření kontaktních sítí mezi členskými státy, a to na základě dvou seminářů prováděcích orgánů EFG v členských státech pořádaných přibližně ve stejném termínu a zaměřených na otázky spojené s výkladem praktického provádění nařízení o EFG na základní úrovní. Náklady na tyto činnosti se odhadují na 120 000 EUR.

6.          Hodnocení: V roce 2015 bude vypsána veřejná zakázka na hodnocení v polovině období s cílem dokončit hodnocení do 30. června 2017, jak je stanoveno v čl. 20 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, a pro tyto účely bude potřeba 300 000 EUR.

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 630 000 EUR z rezervy EFG (04 04 01) do rozpočtové položky EFG (04 01 04 04).

Jedná se o jedenáctý návrh na převedení prostředků fondu za účelem jejich uvolnění, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2015 dosud předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ZP/jb

D(2015)20125

Vážený pan

Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EGF/2015/000 Technická pomoc 2015 (COM(2015)156)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2015/000 Technická pomoc 2015 a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se v souvislosti se žádostí vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybnil převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že navrhovaná částka 630 000 EUR, kterou má uvolnit Komise na technickou pomoc v roce 2015, je pod úrovní stropu ve výši 0,5 % maximální roční částky 150 milionů EUR (v cenách roku 2011) podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020;

B) vzhledem k tomu, že probíhají přípravy na integraci EFG do systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014);

C) vzhledem k tomu, že technická pomoc, kterou Komise poskytuje členským státům, podporuje a zlepšuje využívání EFG, neboť poskytuje informace o žádostech a šíří mezi členské státy osvědčené postupy;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení týkajícího se uvolnění prostředků z fondu na technickou pomoc Komisi začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s opatřeními navrženými Komisí jako technická pomoc k financování výdajů uvedených v čl. 11 odst. 1 a 4 a v čl. 12 odst. 2, 3 a 4 nařízení o EFG;

2.  vítá pokračující práci na standardizovaných postupech pro žádosti o podporu EFG a správu fondu s využitím funkcí systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014), což umožňuje zjednodušení a rychlejší vyřizování žádostí a lepší podávání zpráv;

3.  poznamenává, že proces integrace EFG do systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014) probíhá již léta a příslušné náklady z rozpočtu EFG budou následující dva až tři roky do ukončení procesu integrace i nadále relativně vysoké;

4.  žádá Komisi, aby předložila zprávu o pokroku při integraci fondu do systému SFC2014 v období od jejího zahájení v roce 2011 do roku 2014;

5.  připomíná, že je důležité vytvářet kontaktní sítě a provádět výměny informací o EFG, zejména pokud jde o ustanovení nového nařízení; podporuje proto financování odborné skupiny kontaktních osob EFG a semináře vytvářející sítě kontaktů, které jsou věnovány provádění EFG;

6.  vyzývá Komisi, aby v souladu s příslušnými ustanoveními rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí[14] zvala Parlament na schůze a semináře této odborné skupiny; dále zdůrazňuje, že je důležité udržovat kontakt se všemi stranami zapojenými do žádostí o prostředky z fondu EFG, a to včetně sociálních partnerů;

7.  konstatuje, že se v roce 2015 se dále výrazně snižují náklady na informační činnosti; domnívá se, že by tento trend neměl mít nepříznivý účinek na vydávání a dostatečnou distribuci informačních materiálů a potřebných pokynů;

8.   zdůrazňuje, že je důležité zvýšit obecné povědomí o EFG a jeho viditelnost; připomíná žádajícím členským státům, že mají za úkol zajistit, aby se o činnostech financovaných z EFG dozvěděli cíloví příjemci, orgány, sociální partneři, sdělovací prostředky a široká veřejnost, jak stanoví článek 12 nařízení o EFG;

9.  žádá, aby bylo konečné hodnocení zveřejněno v patřičnou dobu v souladu s termínem stanoveným v článku 17 předchozího nařízení o EFG (ES) č. 1927/2006.

S úctou

Marita ULVSKOG,

úřadující předsedkyně, první místopředsedkyně

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

8.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

5

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Heidi Hautala, Andrej Plenković

 • [1]            Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [2]            Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [3]            Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [4]               Přijaté texty, P8_TA(2014)0016.
 • [5]  Úř. věst. L 304, 20.11.10, s. 47.
 • [6]  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s.1)
 • [7]         Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [8]         Úř. věst. L 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [9]           Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 , kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
 • [10]          Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [11]          Úř. věst. L 347, 30.12.13, s. 855.
 • [12]          Úř. věst. L 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [13]           http://ec.europa.eu/egf
 • [14]  Úřední věstník Evropské unie L 304, 20.11.2010, s. 47.