Procedure : 2015/2076(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0185/2015

Indgivne tekster :

A8-0185/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/06/2015 - 23.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0237

BETÆNKNING     
PDF 197kWORD 105k
9.6.2015
PE 557.054v03-00 A8-0185/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/000 TA 2015 - Teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

(COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Gérard Deprez

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/000 TA 2015 - Teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

(COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015),

   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

   der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

    der henviser til sin beslutning af 17. september 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/000 TA 2015 – Teknisk bistand på Kommissionens initiativ)(4),

   der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

   der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0185/2015),

A. der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af de store strukturændringer i verdenshandelen eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C. der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D. der henviser til, at det maksimale årlige budget for EGF i 2015 er på 150 mio. EUR (2011-priser), og der henviser til, at ifølge artikel 11, stk. 1, i EGF-forordningen, kan 0,5 % af dette beløb (dvs. 811 825 EUR i 2015) stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ til at finansiere forberedelse, overvågning, dataindsamling og oprettelse af en videnbase, administrativ og teknisk støtte, oplysnings‑ og kommunikationsaktiviteter samt aktiviteter vedrørende revision, kontrol og evaluering, der er nødvendige for at gennemføre EGF-forordningen;

E.  der henviser til, at Parlamentet hyppigt har understreget nødvendigheden af at gøre Globaliseringsfonden mere synlig som et EU-instrument for solidaritet med afskedigede arbejdstagere;

F.  der henviser til, at det foreslåede beløb på 630 000 EUR svarer til ca. 0,39 % af det maksimale årlige budget for EGF i 2015;

1.   støtter de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået finansieret som teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1 og 4, og artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i EGF-forordningen;

2.  understreger betydningen af netværksarbejde og udveksling af oplysninger om EGF, navnlig i relation til bestemmelserne i den nye EGF-forordning; støtter derfor finansieringen af ekspertgruppen af EGF-kontaktpersoner og netværksseminarier om implementeringen af EGF;

3.  understreger, at et centralt formål med disse møder bør være at analysere den efterfølgende evaluering af EGF (2007-2013) og indgående drøfte henstillingerne heri; opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en fuldstændig analyse og betænkning om de allerede gennemførte EGF-midler;

4.   glæder sig over det fortsatte arbejde med standardprocedurer for EGF-ansøgninger og forvaltning ved hjælp af funktionerne i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC 2014), som giver mulighed for forenkling og hurtigere behandling af ansøgninger samt bedre tilbagemelding;

5.   bemærker, at processen med hensyn til at integrere EGF i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC 2014) har stået på i årevis, og at de relevante omkostninger fra EGF-budgettet fortsat vil være forholdsvis høje i de næste to eller tre år, indtil integrationsprocessen er afsluttet;

6.   anmoder Kommissionen om at redegøre for integrationen i SFC 2014 fra begyndelsen i 2011 og frem til 2014;

7.  anbefaler, at Kommissionen og medlemsstaterne fokuserer deres netværksaktiviteter, navnlig vedrørende følgende:

a. forbedring af overvågningen og evalueringen af virkningerne af støtten fra EGF på individuelle deltagere på følgende måder:

         budgettet for overvågning og evaluering bør anvendes til at vurdere de langsigtede virkninger for EGF-modtagere

         EGF-ansøgningsskemaet og modellen for den endelige rapport om gennemførelsen af et bidrag fra EGF bør klart angive EGF-koordinatorens og medlemsstatens forpligtelse til at tilvejebringe data om støttemodtagernes beskæftigelsesresultater tolv måneder efter foranstaltningernes gennemførelse samt om beskæftigelsen i de sidste 12 måneder efter gennemførelsen af EGF på det berørte område med henblik på at få et bedre overblik over EGF’s indvirkning

         mere detaljerede oplysninger om de foranstaltninger, der er tilgængelige for de enkelte deltagere, bør registreres og meddeles klart med henblik på at foretage en mere entydig cost-benefit-analyse af de forskellige foranstaltninger

         godkendelsen af slutrapporter og den endelige afslutning af en sag bør kobles sammen med leveringen af fuldstændige oplysninger om modtagerresultatet (på et aggregeret niveau); oplysningerne om støttemodtagerresultater har tidligere været ufuldstændige

b. yderligere strømlining af ansøgningsproceduren på følgende måder:

         på nationalt plan bør man tilskynde til, at processen med tilvejebringelse af bistand til afskedigede arbejdstagere indledes, uden at man afventer godkendelsen af ansøgningen

         når dette ikke er muligt, bør Kommissionen og medlemsstaterne overveje at beregne EGF-implementeringsperioden fra datoen for ansøgningens godkendelse, hvilket vil gøre det muligt at udnytte den fulde finansieringsperiode på 24 måneder

c.    skabe større fleksibilitet i leveringsperioden på følgende måder:

         Kommissionen bør indføre større fleksibilitet for medlemsstaterne til at træffe supplerende foranstaltninger, da der opstår nye muligheder/behov i leveringsperioden ud over de foranstaltninger, der beskrives i ansøgningsformularen

-         den referenceperiode, der kræves for at medregne afskedigelser med henblik på EGF-ansøgningen, opfattes som en spændetrøje, der påvirker målet om solidaritet og en vellykket gennemførelse af EGF-støtten, hvorfor denne periode kunne revideres for at skabe større fleksibilitet i form af et tillæg til ansøgningsskemaet, hvor det kan påvises, at afskedigelserne skyldes de samme grunde og er knyttet til de afskedigelser, der beskrives i ansøgningen;

8.      anbefaler, at Kommissionen vurderer årsagerne til, at visse projekter er blevet forsinkede med hensyn til godkendelse og gennemførelse, og offentliggør sine anbefalinger;

9.   understreger, at det er vigtigt at øge den generelle opmærksomhed omkring EGF og dens synlighed; minder ansøgermedlemsstaterne om deres rolle med hensyn til at skabe offentlig omtale af de aktioner, der finansieres af EGF, med henblik på støttemodtagerne, myndigheder, arbejdsmarkedets parter, medierne og den brede offentlighed, som fastsat i artikel 12 i EGF-forordningen;

10. bemærker, at omkostningerne til informationsaktiviteter fortsat er blevet reduceret væsentligt i 2015; mener, at dette ikke bør have en skadelig indvirkning på produktionen og en tilstrækkelig uddeling af informationsmateriale og den nødvendige vejledning;

11. understreger behovet for at øge kontakten mellem alle, der er involveret i EGF-ansøgninger, herunder navnlig arbejdsmarkedets parter og interessenter på regionalt og lokalt plan, for at skabe så mange synergier som muligt; påpeger, at samspillet mellem den nationale kontaktperson og de regionale eller lokale partnere, der er omhandlet i sagen, bør styrkes, og at kommunikation og støtteordninger og informationsstrømme (intern opdeling, opgaver og ansvar) bør fastlægges udtrykkeligt og gøres til genstand for aftaler mellem alle berørte parter;

12. understreger, at det er nødvendigt at udvide adgangen til EGF-støtte til unge under 25 år, som hverken er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse (NEET) i et antal svarende til de arbejdstagere, der modtager støtte i regioner med høj ungdomsarbejdsløshed, hvis det fremgår af midtvejsevalueringen, at der er behov for at opretholde denne foranstaltning efter december 2017;

13. opfordrer Kommissionen til at indbyde Parlamentet til ekspertgruppemøder og seminarer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(5); understreger endvidere betydningen af en øget kontakt mellem alle, der er involveret i EGF-ansøgninger, herunder arbejdsmarkedets parter;

14. opfordrer til en rettidig offentliggørelse af den endelige evaluering i overensstemmelse med fristen i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1927/2006(6);

15. anmoder medlemsstaterne og de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at forbedre de procedure- og budgetmæssige bestemmelser for at fremskynde mobiliseringen af EGF; bemærker i denne forbindelse, at Parlamentet vil udarbejde en initiativbetænkning baseret på Kommissionens evaluering, for at gøre status over, hvordan den nye EGF-forordning og de behandlede sager har fungeret; påpeger, at Kommissionen i fortsættelse af Parlamentets anmodning om at sikre, at EGF virkelig bliver et instrument til intervention i hastende tilfælde, og for at fremskynde frigivelsen af tilskud, har indført en forbedret procedure, der sigter mod at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet Kommissionens vurdering af, hvorvidt ansøgningen opfylder kriterierne for støtteberettigelse, sammen med forslaget om at mobilisere EGF; glæder sig over den betydelige fremskyndelse af undersøgelsen og godkendelsen af ansøgningerne, der er indført med den nye EGF-forordning;

16. understreger, at den midtvejsevaluering, der skal iværksættes i 2015, også bør tage hensyn til de langsigtede virkninger af krisen og globaliseringen for SMV’er og derfor vurdere muligheden for at sænke det i artikel 4 i EGF-forordningen fastsatte kriterium om, at 500 arbejdstagere skal være blevet afskediget, således som Europa-Parlamentet har foreslået i sin beslutning af 17. september 2014;

17. anmoder medlemsstaterne om klarere at fremhæve EGF-sagernes additionalitet og til at skabe mere klare links til andre fonde; medlemsstaterne bør overveje, hvordan EGF mest hensigtsmæssigt kan skabe merværdi og forhindre en forskydning af problemerne;

18. godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

19. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2015/000 TA 2015 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006, særlig artikel 11, stk. 2(7),

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(8) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise eller som følge af en ny international finansiel og økonomisk krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), som fastsat i artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(9).

(3)      I henhold til forordning (EU) nr. 1309/2013 kan 0,5 % af det årlige maksimale beløb fra EGF hvert år stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.

(4)      EGF bør følgelig mobiliseres til at yde et beløb på 630 000 EUR til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 630 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles den …

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen blev oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(10) og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013(11) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De passende beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(12) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Kommissionens forslag

Kommissionen vedtog den 15. april 2015 et nyt forslag til afgørelse om anvendelse af Globaliseringsfonden.

Det vedrører anvendelse af 630 000 EUR fra fonden til dækning af teknisk bistand for Kommissionen. Målet med den tekniske bistand er at finansiere overvågning, information, at etablere en videnbase og rådgive medlemsstaterne vedrørende anvendelse, opfølgning og evaluering af EGF. I henhold til EGF-forordningens artikel 11, stk. 1, kan 0,5 % af det årlige maksimale beløb, som EGF råder over (dvs. 750 000 EUR i 2011-priser), hvert år stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.

Ifølge Kommissionens forslag skal det beløb, der er anmodet om for 2015, dække følgende aktiviteter:

1.          Overvågning og dataindsamling: Kommissionen vil indsamle data om de ansøgninger, der er modtaget, betalt og afviklet, og de foranstaltninger, der er foreslået og gennemført. Disse data vil blive stillet til rådighed på webstedet og vil blive samlet i passende form til den rapport, der udarbejdes hver andet år, og som næste gang kommer i 2017. På grundlag af arbejdet fra de seneste år er omkostningerne ved denne aktivitet anslået til 20 000 EUR.

2.          Oplysninger: Den hjemmeside om EGF(13), som Kommissionen har oprettet på sit område om beskæftigelse, sociale anliggende, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, og som den skal forvalte i henhold til EGF-forordningens artikel 12, stk. 2, ajourføres og udvides regelmæssigt, og alle nye elementer oversættes til samtlige EU-sprog. Der vil blive skabt generel opmærksomhed om EGF, og den vil blive gjort mere synlig. Den efterfølgende EGF-evaluering vil blive trykt i et lille oplag og stillet til rådighed sammen med en online-publikation. EGF vil blive behandlet i forskellige publikationer fra Kommissionen og i audiovisuelle aktiviteter, jf. EGF-forordningens artikel 11, stk. 4. Udgifterne hertil anslås til 20 000 EUR i 2015.

3.          Etablering af en videnbase/ansøgningsgrænseflade: Kommissionen fortsætter sit arbejde med standardiseringen af procedurerne for EGF-ansøgninger og forvaltningen heraf, under anvendelse af de funktionaliteter i SFC 2014, som er det sted, hvor det indarbejdes. Det gør det muligt at forenkle de ansøgninger, der udarbejdes i henhold til EGF-forordningen, og behandle dem hurtigere, og det bliver nemmere at trække rapporter ud til forskellige formål. Integreringen af de endelige rapporter følger derefter med det formål at lette den administrative byrde for medlemsstaterne. Omkostningerne i forbindelse med disse punkter anslås til 100 000 EUR og vil være EGF's bidrag til udviklingen af SFC og den regelmæssige ajourføring heraf.

4.          Administrativ og teknisk bistand: EGF's ekspertgruppe af kontaktpersoner, der har ét medlem fra hver medlemsstat, afholder to møder (slutningen af 2015/første halvdel af 2016), som i alt er budgetteret til 70 000 EUR.

5.          Herudover tilrettelægger Kommissionen netværkssamarbejde blandt medlemsstaterne med to seminarer om EGF-gennemførelsesorganer i medlemsstaterne omkring de samme datoer, hvor der fokuseres på spørgsmål i forbindelse med den praktiske gennemførelse af EGF-forordningen på "græsrodsplan". Omkostningerne i forbindelse med disse punkter anslås til 120 000 EUR.

6.          Evaluering: Eftersom der vil blive lanceret en offentlig udbudsprocedure i forbindelse med midtvejsevalueringen i 2015 for at afslutte evalueringen senest den 30. juni 2017, jf. EGF-forordningens artikel 20, stk. 1, litra a), vil der være behov for 300 000 EUR til dette formål.

III. Procedure

Med henblik på anvendelse af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 630 000 EUR fra EGF-reserven (04 04 01) til EGF-budgetposten (04 01 04 04).

Dette er det 11. overførselsforslag om anvendelse af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2015.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale bør Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om anvendelse af fonden.

BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ZP/jb

D(2015)20125

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Vedr.: Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i forbindelse med ansøgning EGF/2015/000 TA 2015 - Teknisk bistand (COM(2015)156 final)

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelsen af Globaliseringsfonden i forbindelse med ansøgning EGF/2015/000 TA 2015 - Teknisk bistand og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets Arbejdsgruppe om EGF støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A) Beløbet på 630 000 EUR, som Kommissionen foreslår, skal anvendes til teknisk bistand i 2015, ligger under maksimum på 0,5 % af det årlige maksimale beløb, som EGF råder over (150 millioner EUR i 2011-priser), som fastsat i artikel 12 Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020.

B) Der er forberedelser i gang med henblik på at integrere EGF i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC2014).

C) Teknisk bistand fra Kommissionen til medlemsstaterne understøtter og styrker anvendelsen af EGF ved at tilvejebringe oplysninger om anvendelsen af den og ved at udbrede bedste praksis i medlemsstaterne.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag om anvendelse af fonden til dækning af teknisk bistand for Kommissionen, det vedtager:

1.  støtter de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået finansieret som teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1 og 4, og artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i EGF-forordningen;

2.  glæder sig over det fortsatte arbejde med standardprocedurer for EGF-ansøgninger og forvaltning ved hjælp af funktionerne i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC 2014), som giver mulighed for forenkling og hurtigere behandling af ansøgninger samt bedre tilbagemelding;

3.  bemærker, at proceduren med henblik på at integrere EGF i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC 2014) har stået på i årevis, og at de relevante omkostninger fra EGF fortsat vil være forholdsvis høje i de næste to eller tre år, indtil integrationsprocessen er afsluttet.

4.  anmoder Kommissionen om at redegøre for integrationen i SFC 2014 fra begyndelsen i 2011 og frem til 2014;

5.  understreger betydningen af netværksarbejde og udveksling af oplysninger om EGF, særlig i forbindelse med bestemmelserne i den nye EGF-forordning; støtter derfor finansieringen af ekspertgruppen af EGF-kontaktpersoner og netværksseminarier om implementeringen af EGF;

6.  opfordrer Kommissionen til at indbyde Parlamentet til ekspertgruppemøder og seminarer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(14); understreger endvidere betydningen af at etablere kontakt med alle, der er involveret i EGF-ansøgninger, herunder arbejdsmarkedets parter;

7.  bemærker, at omkostningerne til informationsaktiviteter fortsat er blevet mindsket væsentligt i 2015; mener, at dette ikke bør have en skadelig indvirkning på produktionen og en tilstrækkelig uddeling af informationsmateriale og den nødvendige vejledning;

8.   understreger, at det er vigtigt at øge den generelle opmærksomhed på EGF og dens synlighed; minder ansøgermedlemsstaterne om deres rolle med hensyn til at skabe offentlig omtale af de aktioner, der finansieres af EGF, med henblik på støttemodtagerne, myndigheder, arbejdsmarkedets parter, medierne og den brede offentlighed, som fastsat i artikel 12 i EGF-forordningen;

9.  opfordrer til en rettidig offentliggørelse af den endelige evaluering i overensstemmelse med fristen i artikel 17 i den tidligere EGF-forordning (forordning (EF) nr. 1927/2006);

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG,

Fungerende formand, 1. næstformand

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

8.6.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

5

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Heidi Hautala, Andrej Plenković

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0016.

(5)

EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.

(6)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1).

(7)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(8)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(9)

Rådets forordning (EU, Euratom) nr.1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(10)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(11)

EUT L 347 af 30.12.2013, s. 855.

(12)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(13)

http://ec.europa.eu/egf

(14)

EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik