Διαδικασία : 2015/2076(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0185/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0185/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/06/2015 - 23.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0237

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 216kWORD 136k
9.6.2015
PE 557.054v03-00 A8-0185/2015

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

(COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Gérard Deprez

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 -Tεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

(COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (Κανονισμός EGF),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2014, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2015/000 TA 2014 - Tεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)(4),

       έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0185/2015),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών με την ένταξη των αυτοαπασχολούμενων και των νέων καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι o μέγιστος ετήσιος προϋπολογισμός που είναι διαθέσιμος για το ΕΤΠ το 2015 ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ (σε τιμές 2011) και ότι στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ αναφέρεται ότι το 0,5% του ποσού αυτού (δηλ. 811.825 ευρώ το 2015) μπορεί να διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, προκειμένου να χρηματοδοτούνται μέτρα προετοιμασίας, παρακολούθησης, συλλογής στοιχείων και δημιουργίας βάσης γνώσεων, η διοικητική και τεχνική υποστήριξη, δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΤΠ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη την ανάγκη μεγαλύτερης προβολής του ΕΤΠ ως ενωσιακού μέσου αλληλεγγύης προς τους απολυθέντες εργαζόμενους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο ποσό των 630.000 ευρώ αντιστοιχεί περίπου στο 0,39% του μέγιστου ετήσιου προϋπολογισμού που έχει στη διάθεσή του το ΕΤΠ για το 2015·

1.   συμφωνεί με τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή ως τεχνική βοήθεια για τη χρηματοδότηση δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 4 καθώς και το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

2.  υπενθυμίζει τη σημασία της δικτύωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΕΤΠ· ιδίως σε σχέση με τις διατάξεις του νέου κανονισμού ΕΤΠ· τάσσεται, συνεπώς, υπέρ της χρηματοδότησης της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ και των σεμιναρίων δικτύωσης σχετικά με την υλοποίηση του ΕΤΠ·

3.  τονίζει ότι ένας από τους βασικούς στόχους αυτών των συναντήσεων θα πρέπει να είναι η ανάλυση της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΕΤΠ (2007-2013) και η διεξοδική συζήτηση σχετικά με τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρη ανάλυση και αναφορά με αντικείμενο τους πόρους που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί·

4.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των εργασιών με σκοπό τη δημιουργία τυποποιημένων διαδικασιών για τις αιτήσεις στο ΕΤΠ και τη διαχείριση του ΕΤΠ, στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014), το οποίο επιτρέπει την απλούστευση και την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων, και τη βελτίωση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων·

5.   σημειώνει ότι η διαδικασία ένταξης του ΕΤΠ στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014) βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, και ότι το αντίστοιχο κόστος από τον προϋπολογισμό του ΕΤΠ θα συνεχίσει να είναι σχετικά υψηλό για τα επόμενα δύο ή τρία έτη, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης·

6.   ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ένταξη στο SFC2014, από τις αρχές του 2011 έως το 2014·

7.  συνιστά να εστιασθούν οι δραστηριότητες δικτύωσης της Επιτροπής και των κρατών μελών κυρίως στους εξής στόχους:

α) βελτίωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του αντίκτυπου που έχει η στήριξη από το ΕΤΠ σε μεμονωμένους συμμετέχοντες με τους εξής τρόπους:

-         ο προϋπολογισμός για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου στους δικαιούχους του ΕΤΠ.

-         στο έντυπο της αίτησης του ΕΤΠ και στο υπόδειγμα για την τελική έκθεση σχετικά με την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ θα πρέπει να υπενθυμίζεται με σαφήνεια η υποχρέωση του συντονιστή του ΕΤΠ και του κράτους μέλους να παράσχουν στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των δικαιούχων στον τομέα της απασχόλησης δώδεκα μήνες μετά την εφαρμογή των μέτρων καθώς και στοιχεία σχετικά με το ποσοστό απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες, από την εφαρμογή του ΕΤΠ και μετά στην εκάστοτε περιοχή, ούτως ώστε να σχηματίζεται ευρύτερη εικόνα του αντίκτυπου του ΕΤΠ.

-         θα πρέπει επίσης να καταγράφονται και να κοινοποιούνται με σαφήνεια πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα στα οποία έχουν πρόσβαση μεμονωμένοι συμμετέχοντες, ώστε να είναι δυνατή, για παράδειγμα, η ακριβέστερη αξιολόγηση της σχέσης κόστους-οφέλους των διαφόρων μέτρων.

-         η έγκριση των τελικών εκθέσεων ελεγχθείσας υπόθεσης και η τελική περάτωση των υποθέσεων θα πρέπει να συνδυάζονται με την παροχή ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των δικαιούχων (σε συγκεντρωτικό επίπεδο). Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των δικαιούχων ήταν ελλιπή.

β) περαιτέρω εξορθολογισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων με τους εξής τρόπους:

-         σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι αρμόδιοι φορείς να ξεκινούν τη διαδικασία παροχής στήριξης σε απολυμένους εργαζόμενους, χωρίς να περιμένουν να εγκριθεί η αντίστοιχη αίτηση.

-         στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν τη δυνατότητα υπολογισμού της περιόδου υλοποίησης του ΕΤΠ από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης. Με τον τρόπο αυτόν θα ήταν δυνατή η αξιοποίηση ολόκληρης της περιόδου χρηματοδότησης η οποία διαρκεί 24 μήνες.

γ)   μεγαλύτερη ευελιξία κατά την περίοδο υλοποίησης με τους εξής τρόπους:

-         η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά την έγκριση πρόσθετων μέτρων εφόσον προκύπτουν νέες ευκαιρίες ή ανάγκες κατά την περίοδο υλοποίησης, πέρα από τα μέτρα που περιγράφονται στο έντυπο της αίτησης.

-         η προβλεπόμενη περίοδος αναφοράς για τον υπολογισμό των απολύσεων στο πλαίσιο της αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ λειτουργεί περιοριστικά όσον αφορά τον στόχο της αλληλεγγύης και την επιτυχία της στήριξης από το ΕΤΠ και η περίοδος αυτή θα μπορούσε να αναθεωρηθεί προκειμένου να προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία, υπό τη μορφή παραρτήματος στο έντυπο της αίτησης το οποίο θα εξηγεί ότι οι απολύσεις οφείλονται στους ίδιους λόγους και συνδέονται με τις απολύσεις που αναφέρονται στην αίτηση.

8.   συνιστά στην Επιτροπή να αξιολογήσει τους λόγους για τους οποίους στην περίπτωση ορισμένων έργων σημειώθηκε καθυστέρηση της έγκρισης ή της εκτέλεσης και να δημοσιοποιήσει τις συστάσεις της·

9.   επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η γενικότερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά το ΕΤΠ, καθώς και η προβολή του· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που υποβάλλουν αιτήσεις ότι έχουν το καθήκον να διαφημίζουν τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ στους αντίστοιχους δικαιούχους, στις αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού ΕΤΠ·

10. παρατηρεί ότι το κόστος των δράσεων ενημέρωσης εξακολουθεί να είναι σημαντικά μειωμένο το 2015 · θεωρεί ότι το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κατάρτιση και την επαρκή διανομή ενημερωτικού υλικού και των αναγκαίων οδηγιών·

11. υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση των επαφών μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται στις αιτήσεις για κινητοποίηση του ΕΤΠ και ιδίως των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων παραγόντων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συνέργειες· θα πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ του αρμόδιου επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο και των αρμόδιων για την υλοποίηση σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ενώ θα πρέπει να καθοριστούν ρητά και να συμφωνηθούν από όλους τους εταίρους συγκεκριμένες ρυθμίσεις επικοινωνίας και στήριξης καθώς και ροές πληροφοριών (εσωτερική κατανομή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων)·

12. υπογραμμίζει ότι στις περιφέρειες με υψηλή ανεργία των νέων πρέπει να διευρυνθεί η πρόσβαση στη στήριξη από το ΕΤΠ ώστε να περιλαμβάνει και νέους έως 25 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), σε ίσο αριθμό με τους εργαζόμενους που λαμβάνουν στήριξη, εφόσον η ενδιάμεση αξιολόγηση καταδείξει ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί το μέτρο αυτό και μετά τον Δεκέμβριο του 2017·

13. καλεί την Επιτροπή να προσκαλεί το Κοινοβούλιο στις συνεδριάσεις και τα σεμινάρια της ομάδας εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας - πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής(5)· υπογραμμίζει επιπλέον την σημασία της ενίσχυσης των επαφών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην υποβολή αιτήσεων προς το ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων·

14. ζητεί να δημοσιοποιηθεί εγκαίρως η τελική αξιολόγηση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6).

15. ζητεί από τα κράτη μέλη και από όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών κινητοποίησης του ΕΤΠ· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη βούληση του Κοινοβουλίου να συντάξει έκθεση πρωτοβουλίας βάσει της αξιολόγησης της Επιτροπής, προκειμένου να προβεί σε απολογισμό της λειτουργίας του νέου κανονισμού ΕΤΠ και των υποθέσεων που έχουν εξεταστεί· η βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, έπειτα από αίτημα του Κοινοβουλίου να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ λειτουργεί πραγματικά ως μέσο έκτακτης ανάγκης και να επισπευσθεί η διάθεση των κονδυλίων, προβλέπει ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ θα υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο νέος κανονισμός ΕΤΠ συνεπάγεται σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων·

16. υπογραμμίζει ότι στην ενδιάμεση αξιολόγηση που προβλέπεται να ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της κρίσης και της παγκοσμιοποίησης στις ΜΜΕ και για τον λόγο αυτό να εκτιμηθεί η δυνατότητα εφαρμογής πιο ελαστικών κριτηρίων όσον αφορά τους 500 απολυθέντες εργαζόμενους που ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού για το ΕΤΠ, όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2014·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να αναδεικνύουν την προσθετικότητα των υποθέσεων ΕΤΠ και να παρουσιάζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τη σύνδεσή τους με άλλα κονδύλια· τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν τους καταλληλότερους τρόπους προκειμένου μέσω του ΕΤΠ να δημιουργείται προστιθέμενη αξία και να αποφεύγεται η μετατόπιση του οφέλους·

18. εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(7), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(8), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να στηρίζει εργαζόμενους που απολύονται, καθώς και αυτοαπασχολούμενους των οποίων οι δραστηριότητες έπαυσαν, ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)      Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατ. EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(9).

(3)      Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 ορίζει ότι έως 0,5 % του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε χρόνο για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

(4)      Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ, ώστε να παράσχει ποσό 630 000 EUR για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 630 000 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, ...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(10) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1309/2013(11), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία κινητοποίησης του Ταμείου, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(12), η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Στην περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

ΙΙ. Η πρόταση της Επιτροπής

Στις 15 Απριλίου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση για την έκδοση απόφασης σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ.

Αφορά την εκταμίευση ποσού 630.000 ευρώ από το Ταμείο, το οποίο καλύπτει την τεχνική βοήθεια για την Επιτροπή. Στόχος της τεχνικής βοήθειας είναι να χρηματοδοτηθούν η παρακολούθηση, η παροχή πληροφοριών, η δημιουργία μιας διεπαφής βάσης γνώσεων και η παροχή συμβουλών στα κράτη μέλη σχετικά με τη χρησιμοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΕΤΠ, το 0,5% του ετήσιου μέγιστου ποσού του ΕΤΠ (δηλ. 750.000 ευρώ σε τιμές του 2011) μπορεί να διατίθεται κάθε χρόνο για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το ποσό που ζητήθηκε για το 2015 προορίζεται να καλύψει τις εξής δραστηριότητες:

1.          Παρακολούθηση και συλλογή στοιχείων: Η Επιτροπή θα συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που παραλήφθηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και περατώθηκαν, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν. Τα εν λόγω στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν στον δικτυακό τόπο και θα συγκεντρωθούν σε κατάλληλη μορφή για τη διετή έκθεση του 2017. Η δραστηριότητα αυτή, η οποία βασίζεται στο έργο των τελευταίων ετών, θα κοστίσει 20.000 ευρώ.

2.          Πληροφόρηση: Ο δικτυακός τόπος για το ETΠ(13), τον οποίο δημιούργησε η Επιτροπή εντός του τομέα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» και του οποίου έχει αναλάβει τη διαχείριση δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ, θα ενημερώνεται τακτικά και θα διευρύνεται, ενώ όλα τα νέα στοιχεία θα μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Θα προωθηθεί η γενικότερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά το ΕΤΠ, καθώς και η προβολή του. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠ θα διατεθεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και παράλληλα θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο. Το ΕΤΠ θα προβάλλεται σε διάφορα δημοσιεύματα και οπτικοακουστικές δραστηριότητες της Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ. Το κόστος για όλα αυτά τα στοιχεία υπολογίζεται στα 20.000 ευρώ για το 2015.

3.          Δημιουργία βάσης γνώσεων / διεπαφής αιτήσεων: Η Επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της με σκοπό τη δημιουργία τυποποιημένων διαδικασιών για τις αιτήσεις στο ΕΤΠ και τη διαχείριση του ΕΤΠ, χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος SFC 2014, στο οποίο ενσωματώνονται σταδιακά οι διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτόν θα απλουστευθεί η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΤΠ, θα επιταχυνθεί η επεξεργασία τους και θα διευκολυνθεί η κατάρτιση εκθέσεων για διάφορες ανάγκες. Θα ακολουθήσει η ενσωμάτωση των τελικών εκθέσεων με στόχο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη. Το κόστος για τα στοιχεία αυτά υπολογίζεται σε 100.000 ευρώ, ως εισφορά του ΕΤΠ στην ανάπτυξη του SFC και στην τακτική του συντήρηση.

4.          Διοικητική και τεχνική υποστήριξη: Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ, με ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος, θα συνέλθει δύο φορές (τέλη του 2015 / πρώτο εξάμηνο του 2016), με συνολικό υπολογιζόμενο κόστος 70.000 ευρώ.

5.          Επιπλέον, η Επιτροπή θα οργανώσει το δίκτυο επαφών μεταξύ των κρατών μελών, με την πραγματοποίηση δύο σεμιναρίων των εκτελεστικών οργάνων του ΕΤΠ στα κράτη μέλη περίπου τις ίδιες ημερομηνίες, εστιάζοντας σε ζητήματα που ανακύπτουν από την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού ΕΤΠ, σε επίπεδο βάσης. Το κόστος των στοιχείων αυτών υπολογίζεται σε 120.000 ευρώ.

6.          Αξιολόγηση: Το 2015 θα δρομολογηθεί πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ενδιάμεση αξιολόγηση, έτσι ώστε η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2017 (όπως προβλέπει το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ). Για τον σκοπό αυτό θα χρειαστούν 300.000 ευρώ.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 630.000 ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΠ (04 04 01) στο κονδύλιο του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ (04 01 04 04).

Πρόκειται για την ενδέκατη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2015.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ZP/jb

D(2015)20125

κ. Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2015/000 Τεχνική βοήθεια 2015 (COM(2015)156 τελικό)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2015/000 Τεχνική βοήθεια 2015 και ενέκρινε την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ τάσσονται υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου για το συγκεκριμένο αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

A) λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό των 630.000 ευρώ που προτείνεται από την Επιτροπή για τεχνική βοήθεια το 2015 δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο του 0,5% του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ (150 εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020·

B) λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν πραγματοποιηθεί ήδη προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ενσωμάτωση του ΕΤΠ στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014)·

Γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνική βοήθεια που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη στηρίζει και ενισχύει τη χρήση του ΕΤΠ με την παροχή πληροφοριών σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στα κράτη μέλη·

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  συμφωνεί με τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή ως τεχνική βοήθεια για τη χρηματοδότηση δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 4 καθώς και το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των εργασιών με σκοπό τη δημιουργία τυποποιημένων διαδικασιών για τις αιτήσεις στο ΕΤΠ και τη διαχείριση του ΕΤΠ, χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014), το οποίο επιτρέπει την απλούστευση και την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων, και τη βελτίωση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων·

3.  σημειώνει ότι η διαδικασία ένταξης του ΕΤΠ στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014) βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, και το αντίστοιχο κόστος από τον προϋπολογισμό του ΕΤΠ θα συνεχίσει να είναι σχετικά υψηλό για τα επόμενα δύο ή τρία έτη, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ένταξη στο SFC2014, από το 2011, οπότε και ξεκίνησε η διαδικασία, έως το 2014·

5.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν η δικτύωση και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ΕΤΠ, ιδίως σε σχέση με τις διατάξεις του νέου κανονισμού· τάσσεται, συνεπώς, υπέρ της χρηματοδότησης της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ και των σεμιναρίων δικτύωσης σχετικά με την υλοποίηση του ΕΤΠ·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να καλεί το Κοινοβούλιο στις συνεδριάσεις και τα σεμινάρια της ομάδας εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(14)· υπογραμμίζει επιπλέον τη σημασία των σταθερών επαφών με όλους τους εμπλεκόμενους στις υποβολές αιτήσεων προς το ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων·

7.  παρατηρεί ότι το κόστος των δράσεων ενημέρωσης εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σημαντική μείωση το 2015· θεωρεί ότι το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κατάρτιση και την επαρκή διανομή ενημερωτικού υλικού και απαραίτητων οδηγιών·

8.   επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η γενικότερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά το ΕΤΠ, καθώς και η προβολή του· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που υποβάλλουν αιτήσεις ότι έχουν το καθήκον να διαφημίζουν τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ στους αντίστοιχους δικαιούχους, στις αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού ΕΤΠ·

9.  ζητεί να δημοσιοποιηθεί εγκαίρως η τελική αξιολόγηση, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (προηγούμενος κανονισμός ΕΤΠ).

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Marita ULVSKOG,

Ασκούσα την προεδρία, πρώτη Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

5

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heidi Hautala, Andrej Plenković

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0016

(5)

ΕΕ L 304, 20.11.2010, σ. 47.

(6)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1).

(7)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(8)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(9)

Κανονισμός (EE, Ευρατόμ ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (EE L 347, 20.12.2013., σ. 884).

(10)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(11)

ΕΕ L 347, 30.12.2013, σ. 855.

(12)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(13)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el

(14)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 304/47 της 20.11.2010

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου