RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2015/000 TA – tehniline abi komisjoni algatusel)

9.6.2015 - (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Gérard Deprez

Menetlus : 2015/2076(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0185/2015
Esitatud tekstid :
A8-0185/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2015/000 TA – tehniline abi komisjoni algatusel)

(COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015),

   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006[1] (edaspidi „fondi määrus”),

   võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[2], eriti selle artiklit 12,

   võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[3] (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

   võttes arvesse oma 17. septembri 2014. aasta resolutsiooni, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/000 TA 2014 – tehniline abi komisjoni algatusel)[4],

   võttes arvesse kolmepoolset menetlust, mis on sätestatud 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13,

   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0185/2015),

A. arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C. arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %-ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D. arvestades, et fondi iga-aastane maksimumeelarve 2015. aastal on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades), ja arvestades, et fondi määruse artikli 11 lõike 1 kohaselt võib fondi määruse rakendamiseks komisjoni algatusel tehniliseks abiks vajalike ettevalmistus-, järelevalve- ja andmekogumismeetmete ja teadmistebaasi loomise ning vajalike haldus- ja tehnilise toe, teavitamismeetmete ning auditi, kontrolli- ja hindamismeetmete rahastamiseks kasutada 0,5 % nimetatud summast (s.o 811 825 eurot 2015. aastal);

E.  arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt rõhutanud, et fond kui koondatud töötajatega solidaarsust väljendav liidu instrument tuleb teha nähtavamaks;

F.  arvestades, et pakutav 630 000 euro suurune summa vastab umbes 0,39 %-le fondi 2015. aasta maksimumeelarvest;

1.   on nõus, et komisjoni pakutud meetmed rahastatakse tehnilise abina vastavalt fondi määruse artikli 11 lõigetele 1 ja 4 ning artikli 12 lõigetele 2, 3 ja 4;

2.   tuletab meelde, kui oluline on kontaktide loomine ja fondi kohta teabe vahetamine, eelkõige seoses uue fondi määruse sätetega; toetab seetõttu fondi kontaktisikute eksperdirühma loomist ja fondi kasutuselevõtmise teemalisi kontaktide loomise seminare;

3.   rõhutab, et nende kohtumiste põhieesmärk peaks olema fondi (2007–2013) järelhinnang ja selle soovituste põhjalik arutelu; palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile täieliku analüüsi ja aruande juba rakendatud fondi vahendite kohta;

4.   peab tervitatavaks jätkuvat tööd fondi kasutuselevõtmiseks komisjoni tehnilise abi ja juhtimise eesmärgil, kasutades elektroonilist andmevahetussüsteemi (SFC2014), mis võimaldab taotluste töötlemist lihtsustada ja kiirendada ja aruandlust parandada;

5.   märgib, et fondi elektroonilisse andmevahetussüsteemi (SFC2014) integreerimise protsess on kestnud aastaid ja et fondi eelarvest selleks eraldatavad summad on ka järgmisel kahel või kolmel aastal suhteliselt suured, kuni integreerimisprotsess lõpule viiakse;

6.   palub komisjonil teada anda, milline on olnud süsteemi SFC2014 integreerimise edukus alates 2011. aasta algusest kuni 2014. aastani;

7.   soovitab komisjonil ja liikmesriikidel keskenduda kontaktide loomisel eelkõige järgmistele aspektidele:

a. parandada üksikisikutele antava fondi toetuse mõju jälgimist ja hindamist järgmiselt:

         pikaajalise mõju jälgimiseks ja hindamiseks fondist toetusesaajatele tuleks kasutada seireks ja hindamiseks eraldatud vahendeid;

         fondi taotlusvormis ja fondist saadud toetuse kasutamise lõpparuande mudelis tuleks fondi koordinaatorile ja liikmesriigile otseselt meelde tuletada, et nad esitaksid 12 kuud pärast meetmete kasutuselevõtmist andmed toetusesaajate tööhõivealaste tulemuste kohta ning andmed tööhõivemäära kohta viimase 12 kuu jooksul alates fondi rakendamisest kõnealuses piirkonnas, et saada laiemat ülevaadet fondi mõjust;

         üksikasjalikum teave eri osalejate poolt kasutatavate meetmete kohta tuleks dokumenteerida ja selgelt esitada, et võimaldada näiteks eri meetmete selgemat tasuvusanalüüsi;

         juhtumite lõpparuannete heakskiitmise ja juhtumite lõpliku sulgemisega peaks kaasnema täieliku teabe esitamine toetusesaajate osas saavutatud tulemuste kohta (koondatult); varasemalt on teave toetusesaajate osas saavutatud tulemuste kohta olnud ebatäielik;

b. optimeerida veelgi taotlusprotsessi järgmiselt:

         riiklikul tasandil tuleks veelgi ergutada seda, et abi andmine koondatud töötajatele algaks ilma taotluse heakskiitmist ootamata;

         kui see ei ole võimalik, tuleks komisjonil ja liikmesriikidel kaaluda fondi kasutuselevõtmise kuupäeva arvestamist alates taotluse heakskiitmise päevast; see võimaldaks ära kasutada kogu 24-kuulist rahastamisperioodi;

c.    tagada toetusperioodil suurem paindlikkus järgmiselt:

         komisjon peaks tagama liikmesriikidele suurema paindlikkuse, et nad saaksid lisaks taotlusvormil kirjeldatud meetmetele pakkuda täiendavaid meetmeid juhul, kui fondi kasutamise perioodil tekivad uued võimalused / uued vajadused;

         vaatlusperioodi, mis on nõutav koondatud töötajate arvu näitamiseks fondi taotluses, peetakse solidaarsuse eesmärki ja fondi abi edukust mõjutavaks kitsaskohaks, ning selle nõude võiks läbi vaadata, pakkudes paindlikkust taotluse lisa kujul, milles saaks näidata, et koondamised toimusid samadel põhjustel ja on seotud taotluses osutatud koondamistega;

8.   soovitab komisjonil anda hinnang põhjustele, mis mõnede projektide puhul tõid kaasa viivituse seoses taotluse vastuvõtmise või rakendamisega, ning esitada oma soovitused avalikult;

9.   rõhutab, kui tähtis on suurendada üldist teadlikkust fondist ja selle nähtavust; tuletab taotluse esitanud liikmesriikidele meelde nende ülesannet anda sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele, ametiasutustele, sotsiaalpartneritele, meediale ja üldsusele teavet fondi rahastatavate meetmete kohta, nagu on sätestatud fondi määruse artiklis 12;

10. võtab teadmiseks, et 2015. aastal on tunduvalt vähendatud teavitamistegevuse kulusid; leiab, et sellel ei tohiks olla negatiivset mõju teabematerjalide ja vajalike juhendite koostamisele ja piisavale levitamisele;

11. rõhutab, et võimalikult suure sünergilise toime saavutamiseks on vaja veelgi tugevdada kontakte kõikide nendega, kes on seotud fondi taotlustega, sh eelkõige piirkondlike ja kohalike sotsiaalpartnerite ja sidusrühmadega; tuleks tugevdada riikliku kontaktisiku ning piirkondlike ja kohalike juhtumitega tegelejate vahelist suhtlemist ning teha selgeks ja kõikide partnerite vahel kokku leppida teabevahetuse ja toe korraldamine ning teabevood (sisejaotus, ülesanded ja vastutus);

12. rõhutab vajadust laiendada juurdepääsu fondi toetusele kuni 25-aastastele mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele võrdsel arvul toetust saavate töötajatega piirkondades, kus noorte tööpuudus on suur, kui vahekokkuvõttes tõendatakse, et see meede vajab säilitamist ka pärast 2017. aasta detsembrit;

13. palub, et komisjon kutsuks parlamendi eksperdirühma koosolekutele ja seminaridele vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe asjaomastele sätetele[5]; rõhutab ka, kui tähtsad on tugevad kontaktid kõikide nendega, kes on seotud fondi taotlustega, sh sotsiaalpartneritega;

14. nõuab lõpliku hindamise õigeaegset avaldamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1927/2006[6] artiklis 17 sätestatud tähtajale;

15. palub, et liikmesriigid ja kõik asjaomased institutsioonid teeksid vajalikke jõupingutusi menetlus- ja eelarvekorra parandamiseks, et kiirendada fondi kasutuselevõtmist; märgib sellega seoses parlamendi tahet koostada komisjoni hinnangu põhjal algatusraport, mis kajastaks fondi uue määruse toimimist ja uuritud juhtumeid; parandatud menetlus, mille komisjon kehtestas pärast Euroopa Parlamendi nõudmist tagada, et fond on tõepoolest hädaabivahend, ja kiirendada toetuste eraldamist, võeti kasutusele eesmärgiga esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos ettepanekuga fondi kasutuselevõtmiseks ka komisjoni hinnang fondi kasutuselevõtmise taotluse vastuvõetavuse kohta; peab tervitatavaks fondi uue määrusega saavutatud taotluste läbivaatamise ja heakskiitmise märkimisväärset kiirenemist;

16. rõhutab asjaolu, et käesoleval, 2015. aastal alustatavas vahehinnangus tuleks ka arvesse võtta kriisi ja üleilmastumise pikaajalisi mõjusid VKEdele ja seetõttu kaaluda võimalust vähendada fondi määruse artiklis 4 sätestatud kriteeriumit, mis puudutab 500 koondatud töötajat, nagu soovitas Euroopa Parlament oma 17. septembri 2014. aasta resolutsioonis;

17. palub, et liikmesriigid rõhutaksid fondi juhtumite täiendavust ja looksid selgemaid seoseid muude fondidega; liikmesriigid peaksid leidma kõige asjakohasemad viisid, kuidas saavutada fondi lisaväärtus ja vältida tegevuse ümberpaiknemise mõju (s.o väljatõrjumisefekti);

18. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

19. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2015/000 TA – tehniline abi komisjoni algatusel)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006[7], ning eriti selle artikli 11 lõiget 2,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[8], eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi („fond”) eesmärk on osutada abi töötajatele, kes on koondatud, ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes on lõpetanud oma tegevuse maailma kaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjel ülemaailmse finants- ja majanduskriisi jätkumise tõttu või uue ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tõttu, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013[9] artiklis 12 on sätestatud, et fond ei tohi ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)     Määruse (EÜ) nr 1309/2013 kohaselt võib komisjoni algatusel kasutada tehnilise abi rahastamiseks kõige rohkem kuni 0,5 % fondi iga-aastasest maksimumsummast.

(4)      Seega tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et komisjoni algatusel anda 630 000 euro suuruses summas tehnilist abi.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 630 000 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond („fond”) on loodud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)[10] artikli 12 ja määruse (EÜ) nr 1309/2013[11] artikli 15 sätete kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse liidu üldeelarvesse varuna.

Menetluskorra kohaselt ja vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)[12] punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II. Komisjoni ettepanek

Komisjon võttis 15. aprillil 2015 vastu uue ettepaneku fondi kasutuselevõtmiseks.

Otsus käsitleb fondi vahendite kasutuselevõtmist summas 630 000 eurot, et katta komisjoni tehniline abi. Tehnilise abi eesmärk on rahastada järelevalvet, teabevahetust, luua teadmistebaasi liides ja anda liikmesriikidele nõu fondi kasutamise, järelmeetmete ja hindamise kohta. Fondi määruse artikli 11 lõike 1 kohaselt võib tehnilise abi andmiseks komisjoni algatusel kasutada 0,5 % (s.t 750 000 eurot 2011. aasta hindades) fondi iga-aastasest maksimaalsest summast.

Komisjoni ettepaneku kohaselt kavatsetakse taotletud summaga katta järgmised tegevused:

1.          Järelevalve ja andmete kogumine: komisjon kogub andmeid saadud, makstud ja lõpetatud taotluste ning kavandatavate ja rakendatud meetmete kohta. Andmed tehakse kättesaadavaks veebisaidil ning koostatakse 2017. aastal esitatava kaheaastast ajavahemikku hõlmava aruande jaoks sobivas vormis. Eelnevate aastate tööl põhineva tegevuse maksumus on 20 000 eurot.

2.          Teave: vastavalt fondi määruse artikli 12 lõikele 2 on komisjon loonud oma kodulehe alajaotisse „Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus” fondi jaoks eraldi veebisaidi[13], mille haldamise eest ta vastutab, mida regulaarselt ajakohastatakse ja laiendatakse ning mille kogu uus teave tõlgitakse kõigisse ELi ametlikesse keeltesse. Suurendatakse üldist teadlikkust seoses fondiga ja fondi nähtavust. Fondi järelhindamine tehakse kättesaadavaks väikeses koguses trükitult ja elektroonilise väljaandena. Fondi käsitletakse mitmesugustes komisjoni väljaannetes ja audiovisuaaltegevuses, nagu on sätestatud fondi määruse artikli 11 lõikes 4. Kõigi nende meetmete maksumus 2015. aastal on hinnangute kohaselt 20 000 eurot.

3.          Teadmistebaasi/rakendusliidese loomine: komisjon jätkab standardmenetluste väljatöötamist fondi taotluste esitamiseks ja haldamiseks, kasutades selleks SFC2014-süsteemi, millesse loodavad rakendused ka integreeritakse. Seega lihtsustatakse fondile taotluste esitamise protsessi ja kiirendatakse nende töötlemist ning ka aruandeid on süsteemist konkreetse vajaduse järgi lihtsam kätte saada. Järgneb lõpparuannete integreerimine, et vähendada liikmesriikide halduskoormust. Nende meetmete maksumus on hinnangute kohaselt 100 000 eurot ja on fondi panus SFC-süsteemi arendamisse ja pidevasse hooldusse.

4.          Tehniline ja haldusabi: fondi kontaktisikute eksperdirühm, kuhu kuulub üks liige igast liikmesriigist, peab kaks koosolekut (2015. aasta lõpus / 2016. aasta esimeses pooles), mille eeldatav maksumus kokku on 70 000 eurot.

5.          Lisaks organiseerib komisjon liikmesriikidevahelisi kontakte ning korraldab liikmesriikides umbes samadel kuupäevadel kaks fondi rakendusasutuste seminari, keskendudes küsimustele, mis tekivad fondi määruse praktilisel rakendamisel nn rohujuure tasandil. See tegevus kokku läheb hinnanguliselt maksma 120 000 eurot.

6.          Hindamine: Kuna vahehindamise riigihanget alustatakse 2015. aastal eesmärgiga lõpetada hindamine 30. juuniks 2017 (nagu on nõutud fondi määruse artikli 20 lõike 1 punktis a), on selleks vaja 300 000 eurot.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 630 000 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (04 04 01) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 01 04 04).

See on üheteistkümnes ümberpaigutamise ettepanek eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtuks 2015. aasta jooksul.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt fondi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ZP/jb

D(2015)20125

Hr Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi („fond”) vahendite kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2015//000 tehniline abi 2015 puhul (COM(2015)156 final)

Austatud härra esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev komisjoni töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2015/000 tehniline abi 2015 puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning fondi töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamus põhineb järgmistel kaalutlustel:

A) arvestades, et komisjoni ettepanekul 2015. aastal tehniliseks abiks kasutusele võetav summa 630 000 eurot jääb allapoole nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) artiklis 12 sätestatud maksimaalset 0,5 % fondi iga-aastasest maksimaalsest summast, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades);

B) arvestades, et on tehtud ettevalmistusi fondi integreerimiseks elektroonilisse andmevahetussüsteemi (SFC2014);

C) arvestades, et komisjoni poolt liikmesriikidele antava tehnilise abiga toetatakse ja ergutatakse fondi kasutamist, andes teavet taotluste kohta ning levitades liikmesriikides häid tavasid.

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada resolutsiooni ettepanekusse, mis käsitleb fondi kasutuselevõtmist komisjoni tehniliseks abiks, järgmised ettepanekud:

1.  on nõus, et komisjoni pakutud meetmed rahastatakse tehnilise abina kooskõlas fondi määruse artikli 11 lõigetega 1 ja 4 ning artikli 12 lõigetega 2, 3 ja 4;

2.  peab tervitatavaks jätkuvat tööd fondi kasutuselevõtmiseks komisjoni tehnilise abi ja juhtimise eesmärgil, kasutades elektroonilist andmevahetussüsteemi (SFC2014), mis võimaldab taotluste töötlemist lihtsustada ja kiirendada ja aruandlust parandada;

3.  märgib, et fondi elektroonilisse andmevahetussüsteemi (SFC2014) integreerimise protsess on kestnud aastaid ja fondi eelarvest selleks eraldatavad summad on ka järgmisel kahel või kolmel aastal suhteliselt suured, kuni integreerimisprotsess lõpule viiakse;

4.  palub komisjonil teada anda, milline on olnud süsteemi SFC2014 integreerimise edukus alates 2011. aasta algusest kuni 2014. aastani;

5.  tuletab meelde, kui oluline on kontaktide loomine ja fondi kohta teabe vahetamine, eelkõige seoses uue määruse sätetega; toetab seetõttu fondi kontaktisikute eksperdirühma loomist ja fondi kasutuselevõtmise teemalisi kontaktide loomise seminare;

6.  palub, et komisjon kutsuks parlamenti eksperdirühma koosolekutele ja seminaridele vastavalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe[14] asjaomastele sätetele; rõhutab ka, kui tähtis on suhelda kõikide fondi taotlustega seotud pooltega, sh sotsiaalpartneritega;

7.  võtab teadmiseks, et 2015. aastal on tunduvalt vähendatud teavitamistegevuse kulusid; leiab, et sellel ei tohiks olla negatiivset mõju teabematerjalide ja vajalike juhendite koostamisele ja piisavale levitamisele;

8.  rõhutab, kui tähtis on suurendada üldist teadlikkust fondist ja selle nähtavust; tuletab taotluse esitanud liikmesriikidele meelde nende ülesannet anda sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele, ametiasutustele, sotsiaalpartneritele, meediale ja üldsusele teavet fondi rahastatavate meetmete kohta, nagu on sätestatud fondi määruse artiklis 12;

9.  nõuab lõpliku hindamise õigeaegset avaldamist vastavalt fondi eelmise määruse (määrus (EÜ) nr 1927/2006) artiklis 17 sätestatud tähtajale.

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG,

esimehe kohusetäitja, esimene aseesimees

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

8.6.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

5

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Heidi Hautala, Andrej Plenković

 • [1]            ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
 • [2]            ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
 • [3]            ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
 • [4]               Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0016.
 • [5]  ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.
 • [6]  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (ELT L 406, 30.12.2006, lk 1).
 • [7]           ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
 • [8]           ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
 • [9]              Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
 • [10]     ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
 • [11]     ELT L 347, 30.12.2013, lk 855.
 • [12]     ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
 • [13]   http://ec.europa.eu/egf
 • [14]  Euroopa Liidu Teataja L 304/47, 20.11.2010