IZVJEŠĆE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/000 TA – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

9.6.2015 - (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Odbor za proračune
Izvjestitelj: Gérard Deprez

Postupak : 2015/2076(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0185/2015
Podneseni tekstovi :
A8-0185/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/000 TA – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

(COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0156 – C8-0093/2015),

   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006[1] (Uredba o EGF-u),

   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.[2], a posebno njezin članak 12.,

   uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[3] (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

    uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. rujna 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/000 TA 2014 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)[4],

   uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

   uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0185/2015),

A. budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo pri reintegraciji na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C. budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D. budući da maksimalni godišnji proračun raspoloživ za EGF u 2015. iznosi 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.) i budući da se prema članku 11. stavku 1. Uredbe o EGF-u 0,5 % tog iznosa (tj. 811 825 EUR u 2015.) može staviti na raspolaganje za tehničku pomoć na inicijativu Komisije kako bi se financirala priprema, praćenje, prikupljanje podataka i razvoj temeljnog znanja, administrativna i tehnička podrška, informacijske i komunikacijske aktivnosti te aktivnosti revizije, kontrole i evaluacije potrebne za provedbu Uredbe o EGF-u;

E.  budući da je Europski parlament više puta istaknuo potrebu za većom prepoznatljivošću EGF-a kao instrumenta Unije za solidarnost s radnicima koji su proglašeni viškom;

F.  budući da predloženi iznos od 630 000 EUR predstavlja otprilike 0,39 % maksimalnog godišnjeg proračuna raspoloživog za EGF u 2015. godini;

1.   slaže se s mjerama koje je Komisija predložila kao tehničku pomoć za financiranje rashoda navedenih u članku 11. stavcima 1. i 4. te članku 12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe o EGF-u;

2.  podsjeća na važnost umrežavanja i razmjene informacija o EGF-u, osobito u vezi s odredbama nove Uredbe o EGF-u; stoga podržava financiranje stručne skupine kontaktnih osoba EGF-a te seminara o provedbi EGF-a;

3.  naglašava da bi ključni cilj tih sastanaka trebala biti analiza ex post evaluacije EGF-a za razdoblje od 2007. do 2013. i temeljita rasprava o preporukama iz evaluacije; poziva Komisiju da Europskom parlamentu izloži potpunu analizu i izvješće o sredstvima iz EGF-a koja su već upotrijebljena;

4.   pozdravlja kontinuirani rad na standardizaciji postupaka za podnošenje zahtjeva za mobilizaciju EGF-a i upravljanje njima s pomoću sustava za razmjenu podataka (SFC2014) koji pruža mogućnost lakše i brže obrade zahtjeva i bolje izvješćivanje;

5.   napominje da postupak uključivanja EGF-a u sustav elektroničke razmjene podataka (SFC2014) traje već godinama te da će s time povezani troškovi iz proračunskih linija za EGF u sljedeće dvije ili tri godine, sve dok postupak integracije ne završi, i dalje biti relativno visoki;

6.   traži od Komisije da izloži napredak integracije u SFC2014 ostvaren od početka 2011. do 2014. godine;

7.  predlaže da Komisija i države članice svoje aktivnosti umrežavanja konkretno usmjere na sljedeće:

a. poboljšanje praćenja i evaluacije učinaka potpore iz EGF-a na pojedinačne sudionike na sljedeće načine:

-         Proračun za praćenje i evaluaciju trebalo bi iskoristiti za utvrđivanje dugoročnog učinka na korisnike EGF-a.

-         Na obrascu za podnošenje zahtjeva za mobilizaciju EGF-a te na predlošku konačnog izvješća o izvršenju doprinosa iz EGF-a trebalo bi jasno naznačiti obvezu koordinatora za EGF te države članice da 12 mjeseci nakon provedbe mjera dostave podatke o njihovu učinku na zapošljavanje korisnika te podatke o stopi zapošljavanja u posljednjih 12 mjeseci nakon provedbe EGF-a u određenom području kako bi se stekao širi dojam o učinku EGF-a.

-         Trebalo bi zabilježiti i jasno priopćiti podrobne informacije o mjerama kojima su pristupili pojedini sudionici kako bi se, primjerice, dobila bolja procjena troškova i koristi raznih mjera.

-         Odobrenje konačnih izvješća o predmetima i konačno zatvaranje predmeta trebalo bi biti povezano s pružanjem potpunih informacija o ishodu za korisnike (ukupno gledano). Dosadašnje informacije o ishodu za korisnike nisu bile potpune.

b. daljnje pojednostavljivanje postupka podnošenja zahtjeva na sljedeće načine:

-         Na nacionalnoj razini trebalo bi potaknuti pokretanje postupka pružanja pomoći radnicima koji su proglašeni viškom bez čekanja na odobrenje zahtjeva.

-         Ako to nije moguće, Komisija i države članice trebale bi razmotriti da se kao početak razdoblja provedbe EGF-a smatra dan odobrenja zahtjeva. Time bi se omogućilo da se u potpunosti iskoristi puno razdoblje financiranja predmeta u trajanju od 24 mjeseca.

c.    omogućavanje veće fleksibilnosti tijekom razdoblja isplate na sljedeće načine:

-         Komisija bi državama članicama trebala omogućiti više fleksibilnosti kako bi one tijekom razdoblja isplate, kako se ukažu nove prilike ili potrebe, mogle provesti dodatne mjere povrh onih opisanih u obrascu za podnošenje zahtjeva.

-         Referentno razdoblje u kojem je za potrebe zahtjeva za mobilizaciju EGF-a potrebno prebrojiti radnike koji su proglašeni viškom smatra se ograničenjem koje negativno utječe na zadani cilj solidarnog djelovanja i na uspješnost pružanja pomoći preko EGF-a te bi ga se moglo preispitati radi uvođenja fleksibilnosti u smislu dodavanja priloga obrascu za zahtjev u kojem bi se navela otpuštanja za koja se može dokazati da su proizašla iz istih razloga koji su već navedeni u zahtjevu te da su s njima povezana.

8.      preporučuje da Komisija ocijeni razloge zbog kojih je u nekim projektima došlo do zastoja u pogledu odobrenja ili provedbe te da javno izloži svoje preporuke;

9.   ističe da je važno povećati opću osviještenost o EGF-u i njegovu prepoznatljivost; podsjeća države podnositeljice zahtjeva na njihovu ulogu da o aktivnostima koje se financiraju iz EGF-a informiraju ciljane korisnike, vlasti, socijalne partnere, medije te širu javnost u skladu s člankom 12. Uredbe o EGF-u;

10. napominje da se trošak aktivnosti informiranja nastavio smanjivati i u 2015. godini; smatra da to ne bi smjelo imati negativne posljedice na pripremu i zadovoljavajuću distribuciju informacijskih materijala i potrebnih smjernica;

11. ističe potrebu za pojačanom komunikacijom svih strana uključenih u podnošenje zahtjeva za mobilizaciju EGF-a, osobito socijalnih partnera te dionika na regionalnoj i lokalnoj razini, kako bi se postiglo što više sinergijskih učinaka; trebalo bi osnažiti odnose između osoba za kontakt na nacionalnoj razini i regionalnih ili lokalnih partnera za isplatu po predmetima, a sve zainteresirane strane bi trebale postići dogovor o modalitetima komunikacije i pružanja potpore te tijeku informacija (unutarnje podjele, zadaci i podjela odgovornosti) i jasno ga iskazati;

12. naglašava da je, u onim regijama u kojima je nezaposlenost mladih visoka, pravo pristupa potpori iz EGF-a potrebno proširiti i na mlade do 25 godina starosti koji nisu zaposleni ili uključeni u programe obrazovanja ili osposobljavanja (NEET) u omjeru 1:1 prema radnicima koji primaju potporu, ako se tijekom srednjoročne evaluacije pokaže da je potrebno zadržati tu mjeru i nakon prosinca 2017. godine;

13. traži od Komisije da pozove Parlament na sastanke i seminare stručne skupine u skladu s relevantnim odredbama Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije[5]; nadalje, ističe važnost pojačane komunikacije sa svim dionicima uključenim u postupke u vezi sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a, uključujući socijalne partnere;

14. poziva na pravovremenu objavu konačne evaluacije u skladu s rokom iz članka 17. Uredbe o EGF-u (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća[6];

15. traži od država članica i svih uključenih institucija da učine potrebne korake kako bi unaprijedili postupovne i proračunske mjere radi ubrzavanja mobilizacije EGF-a; napominje u tom smislu da u Parlamentu postoji volja da se pripremi izvješće o vlastitoj inicijativi kako bi se na temelju evaluacije Komisije ocijenilo djelovanje nove Uredbe o EGF-u te predmeti koji će se ispitati; cilj unaprijeđenog postupka koji je uvela Komisija nakon zahtjeva Parlamenta da se zajamči djelovanje EGF-a kao istinskog hitnog instrumenta i ubrza oslobađanje sredstava jest da se Europskom parlamentu i Vijeću predstavi ocjena Komisije o prihvatljivosti zahtjeva za mobilizaciju EGF-a zajedno s prijedlogom za mobilizaciju sredstava EGF-a; pozdravlja značajno ubrzanje ispitivanja i odobravanja zahtjeva koje je omogućeno novom Uredbom o EGF-u;

16. naglašava da bi se u srednjoročnoj evaluaciji koja će se provesti 2015. trebao uzeti u obzir i dugoročni učinak krize i globalizacije na srednja i mala poduzeća te stoga ocijeniti mogućnost snižavanja kriterija koji uključuje najmanje 500 radnika proglašenih viškom iz članka 4. Uredbe o EGF-u, u skladu s prijedlogom Europskog parlamenta koji je naveden u njegovoj Rezoluciji od 17. rujna 2014.;

17. zahtijeva od država članica da jasnije naglase dodatnost predmeta EGF-a kao i da stvore jasnije poveznice s drugim fondovima; države članice trebale bi razmotriti najprikladnije načine da se EGF-om ostvari dodana vrijednost i izbjegnu učinci izmještanja;

18. odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

19. nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

20. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2015/000 TA – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006[7], a posebno njezin članak 11. stavak 2.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[8] te posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)      cilj je Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) pružanje potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, kao posljedica nastavka globalne financijske i ekonomske krize ili kao posljedica nove globalne i ekonomske krize, te pružanje pomoći za njihovu reintegraciju na tržište rada.

(2)      EGF ne smije prijeći maksimalni godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.), u skladu s člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013[9].

(3)     Uredbom (EU) br. 1309/2013 određeno je da se svake godine na inicijativu Komisije za tehničku pomoć može upotrijebiti najviše 0,5 % najvišeg godišnjeg iznosa EGF-a.

(4)      EGF bi stoga trebao biti mobiliziran kako bi se pružila tehnička pomoć na inicijativu Komisije u iznosu od 630 000 EUR;

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Europski fond za prilagodbu globalizaciji mobilizirat će se u okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. kako bi se pružio iznos od 630 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

EXPLANATORY STATEMENT

I. Background

The European Globalisation Adjustment Fund was created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns.

According to the provisions of Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020[10] and of Article 15 of Regulation (EU) No 1309/2013[11], the Fund may not exceed a maximum annual amount of EUR 150 million (2011 prices). The appropriate amounts are entered into the general budget of the Union as a provision.

As concerns the procedure, according to point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management[12], in order to activate the Fund the Commission, in case of a positive assessment of an application, presents to the budgetary authority a proposal for mobilisation of the Fund and, at the same time, a corresponding request for transfer. In the event of disagreement, a trilogue shall be initiated.

II. The Commission's proposal

On 15 April 2015, the Commission adopted a new proposal for a decision on the mobilisation of the EGF.

It concerns the mobilisation of EUR 630 000 from the Fund, covering technical assistance for the Commission. The objective of the technical assistance is to finance monitoring, information, to create a knowledge base interface and to advice Member States on using, following up and evaluating the EGF. According to Article 11(1) of the EGF Regulation, 0.5% of the annual maximum amount of the EGF (i.e. EUR 750 000 in 2011 prices) can be made available each year for technical assistance at the initiative of the Commission.

According to the Commission's proposal, in 2015 the requested amount is intended to cover the following activities:

1.          Monitoring and data gathering: The Commission will collect data on applications received, paid and wound up, and measures proposed and implemented. This data will be made available on the web site and compiled in appropriate form for the Biennial Report of 2017. Building on the work of recent years, costs for this activity will be EUR 20 000.

2.          Information: The web site on the EGF[13], which the Commission has set up within its Employment, Social Affairs and Inclusion area, and which it is maintaining as required under Article 12(2) of the EGF Regulation, will be regularly updated and expanded, with each new element also being translated into all EU languages. General awareness of the EGF and its visibility will be encouraged. A small print run of the EGF ex-post evaluation will be made available together with an online publication. The EGF will be covered in various Commission publications and audio-visual activities as provided for in Article 11(4) of the EGF Regulation. Costs of all these items are estimated at EUR 20 000 in 2015.

3.          Creation of a knowledge base / application interface: The Commission is continuing its work setting up standardised procedures for EGF applications and management, using the functionalities of SFC 2014, into which it is being integrated. This allows applications under the EGF Regulation to be simplified, their processing to be speeded up and reports to be more easily extracted for varying needs. Integration of final reports will follow, with the objective of easing the administrative burden for the Member States. The cost of these items is estimated at EUR 100 000, as the EGF contribution to the development of SFC and its regular maintenance.

4.          Administrative and technical support: The Expert Group of Contact Persons of the EGF, with one member from each Member State, will be holding two meetings (end of 2015 / first half of 2016), together estimated at EUR 70 000.

5.          In addition, the Commission will be organising networking among the Member States, with two seminars of EGF implementing bodies from the Member States around the same dates, focusing on issues arising with the practical implementation of the EGF Regulation at grassroots level. The cost of these items is estimated at EUR 120 000.

6.          Evaluation: As public procurement for the mid-term evaluation will be launched in 2015, with a view to concluding the evaluation by 30 June 2017 (as required by Article 20(1)(a) of the EGF Regulation, EUR 300 000 will be needed for this purpose.

III. Procedure

In order to mobilise the Fund, the Commission has submitted to the Budget Authority a transfer request for a global amount of EUR 630 000 from the EGF reserve (04 04 01) to the EGF budget line (04 01 04 04).

This is the eleventh transfer proposal for the mobilisation of the Fund transmitted to the Budgetary Authority to date during 2015.

The trilogue procedure shall be initiated in the event of disagreement, as provided for in Article 15(4) of the EGF Regulation.

According to an internal agreement, the Employment and Social Affairs Committee should be associated to the process, in order to provide constructive support and contribution to the assessment of the applications from the Fund

PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

ZP/jb

D(2015)20125

G. Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2015/000 Tehnička pomoć 2015. (COM(2015)156 završna verzija)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) kao i njegova radna skupina za EGF ispitali su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2015/000 Tehnička pomoć 2015. i donijeli sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A) budući da je iznos od 630 000 EUR, koji je Komisija predložila da se upotrijebi za tehničku pomoć u 2015., niži od gornje granice od 0,5 % najvišeg godišnjeg iznosa EGF-a (150 milijuna EUR u cijenama iz 2011.) u skladu s člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.

B) budući da su već neko vrijeme u tijeku pripreme za uključivanje EGF-a u sustav elektroničke razmjene podataka (SFC2014);

C) budući da Komisija pružanjem tehničke pomoći državama članicama podupire i unapređuje korištenje EGF-a dostavljanjem informacija o zahtjevima i širenjem najbolje prakse među državama članicama;

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračun, kao nadležni odbor, da u svoj prijedlog rezolucije u vezi s mobilizacijom fonda za tehničku pomoć Komisije uključi sljedeće prijedloge:

1.  slaže se s mjerama koje je Komisija predložila kao tehničku pomoć kako bi se financirali rashodi navedeni u članku 11. stavcima 1. i 4. te članku 12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe o EGF-u;

2.  pozdravlja kontinuirani rad na standardizaciji postupaka za podnošenje zahtjeva za mobilizaciju EGF-a i upravljanje njima u skladu sa sustavom za razmjenu podataka (SFC2014) koji pruža mogućnost lakše i brže obrade zahtjeva i bolje izvješćivanje;

3.  napominje da postupak uključivanja EGF-a u sustav elektroničke razmjene podataka (SFC2014) traje već godinama te da će s time povezani troškovi iz proračunskih linija za EGF u sljedeće dvije ili tri godine, sve dok postupak integracije ne završi, i dalje biti relativno visoki;

4.  traži od Komisije da izloži napredak integracije u SFC2014 ostvaren od početka 2011. do 2014. godine;

5.  podsjeća na važnost umrežavanja i razmjene informacija o EGF-u, poglavito u pogledu odredbi nove Uredbe; stoga podržava financiranje stručne skupine kontaktnih osoba EGF-a te seminara o provedbi EGF-a;

6.  traži od Komisije da pozove Parlament na sastanke i seminare stručne skupine u skladu s relevantnim odredbama Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije[14]; nadalje ističe važnost povezivanja sa svima koji su uključeni u postupke u vezi sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a, uključujući i socijalne partnere;

7.  napominje da se trošak aktivnosti informiranja nastavio smanjivati i u 2015. godini; smatra da to ne bi smjelo imati negativne posljedice na pripremu i zadovoljavajuću distribuciju informacijskih materijala i potrebnih smjernica;

8.   ističe da je važno povećati opću osviještenost o EGF-u i njegovu prepoznatljivost; podsjeća države podnositeljice zahtjeva na njihovu ulogu da o aktivnostima koje se financiraju iz EGF-a informiraju moguće korisnike, vlasti, socijalne partnere, medije te širu javnost u skladu s člankom 12. Uredbe;

9.  poziva na pravovremenu objavu konačne evaluacije u skladu s rokom iz članka 17. prethodne Uredbe o EGF-u (EZ) br. 1927/2006;

S poštovanjem,

Marita ULVSKOG,

vršiteljica dužnosti predsjednika, prva potpredsjednica

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

8.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

5

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Heidi Hautala, Andrej Plenković

 • [1]            SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
 • [2]            SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
 • [3]            SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
 • [4]               Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0016.
 • [5]  SL L 304, 20.11.2010., str. 47.
 • [6]  Uredba (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (SL L 406, 30.12.2006., str. 1.).
 • [7]           SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
 • [8]           SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
 • [9]              Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
 • [10]     OJ L 347, 20.12.2013, p. 884.
 • [11]     OJ L 347, 30.12.2013, p. 855.
 • [12]     OJ C 373, 20.12.2013, p. 1.
 • [13]          http://ec.europa.eu/egf
 • [14]  Službeni list Europske unije L 304/47 20.11.2010.