Procedūra : 2015/2076(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0185/2015

Pateikti tekstai :

A8-0185/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/06/2015 - 23.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0237

PRANEŠIMAS     
PDF 206kWORD 126k
9.6.2015
PE 557.054v03-00 A8-0185/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška EGF/2015/000 TA – techninė parama Komisijos iniciatyva)

(COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Gérard Deprez

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (paraiška EGF/2015/000 TA – techninė parama Komisijos iniciatyva)

(COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0156 – C8‑0093/2015),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

       atsižvelgdamas į savo 2014 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą ( paraiška „EGF/2014/000 TA 2014 – techninė parama Komisijos iniciatyva“)(4),

–       atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–       atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0185/2015),

A. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C. kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D. kadangi EGF skirtas didžiausias metinis biudžetas 2015 m. – 150 mln. EUR (2011 m. kainomis) ir kadangi EGF reglamento 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Komisijos iniciatyva techninei pagalbai gali būti skiriama 0,5 proc. šios sumos (t. y. 811 825 EUR 2015 m.) siekiant finansuoti parengiamąją, stebėjimo, duomenų rinkimo ir žinių bazės kūrimo, administracinės ir techninės pagalbos, informavimo ir komunikacijos, taip pat audito, kontrolės ir vertinimo veiklą, būtiną EGF reglamentui įgyvendinti;

E.  kadangi Europos Parlamentas dažnai pabrėžė, kad būtina užtikrinti geresnį EGF, kaip Sąjungos solidarumo su atleistais iš darbo darbuotojais priemonės, matomumą;

F.  kadangi siūloma 630 000 EUR suma atitinka apie 0,39 proc. didžiausio metinio EGF biudžeto, skirto 2015 m.;

1.   pritaria Komisijos kaip techninė parama siūlomoms priemonėms, kad būtų finansuojamos EGF reglamento 11 straipsnio 1 ir 4 dalyse, taip pat 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytos išlaidos;

2.  primena tinklų kūrimo ir keitimosi informacija apie EGF svarbą, ypač atsižvelgiant į naujo EGF reglamento nuostatas; todėl pritaria tam, kad būtų finansuojama EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupė ir rengiami tinklų kūrimo seminarai EGF įgyvendinimo klausimu;

3.  pabrėžia, kad šių susitikimų pagrindinis tikslas turėtų būti EGF (2007–2013 m.) baigiamojo vertinimo analizė ir išsami diskusija dėl vertinimo rekomendacijų; ragina Komisiją pateikti Europos Parlamentui išsamią analizę ir ataskaitą apie jau panaudotas EGF lėšas;

4.   palankiai vertina nuolatinį su standartinėmis EGF paraiškų teikimo ir administravimo procedūromis susijusį darbą, pasinaudojant elektroninio keitimosi duomenimis sistemos (SFC2014) funkcijomis, kurios leidžia supaprastinti paraiškų teikimą ir greičiau jas tvarkyti, taip pat užtikrinti geresnį ataskaitų teikimą;

5.   pažymi, kad EGF integravimo į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą (SFC2014) procesas vykdomas ne vienerius metus ir atitinkamos EGF biudžeto išlaidos ir toliau bus palyginti didelės ateinančių dvejų ar trejų metų laikotarpiu, kol integravimo procesas bus baigtas;

6.   prašo Komisijos pateikti integravimo į SFC2014 pažangos nuo 2011 m. pradžios iki 2014 m. ataskaitą;

7.  rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms savo tinklų kūrimo veiklą sutelkti visų pirma į šiuos tikslus:

a. EGF paramos atskiriems dalyviams poveikio stebėsenos ir vertinimo gerinimą šiais būdais:

         stebėsenai ir vertinimui skirtas biudžetas turėtų būti naudojamas siekiant įvertinti ilgalaikį poveikį EGF naudos gavėjams;

         EGF paraiškų formoje ir galutinės EGF įnašo panaudojimo ataskaitos šablone turėtų būti aiškiai priminta EGF koordinatoriaus ir valstybės narės pareiga pateikti duomenis apie naudos gavėjų užimtumo rezultatus praėjus dvylikai mėnesių po priemonių įgyvendinimo ir duomenis apie užimtumo lygį per paskutinius 12 mėnesių nuo EGF priemonių panaudojimo atitinkamoje srityje, siekiant susidaryti bendresnį įspūdį apie EGF poveikį;

         turėtų būti užregistruota ir aiškiai paskelbta išsamesnė informacija apie priemones, kuriomis pasinaudojo atskiri dalyviai, siekiant sudaryti sąlygas, pvz., aiškesniam įvairių priemonių sąnaudų ir naudos įvertinimui;

         galutinės bylų ataskaitos turėtų būti patvirtinamos ir bylos galutinai užbaigiamos kartu pateikiant išsamią informaciją apie rezultatus naudos gavėjams (suvestiniu lygmeniu); anksčiau buvo pateikiami neišsamūs duomenys apie rezultatus naudos gavėjams;

b. tolesnį paraiškų teikimo proceso racionalizavimą šiais būdais:

         nacionaliniu lygmeniu toliau turėtų būti skatinama paramos atleistiems darbuotojams teikimo procesą pradėti nelaukiant paraiškų patvirtinimo;

         kai tai neįmanoma, Komisija ir valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę EGF įgyvendinimo laikotarpio pradžia laikyti paraiškos patvirtinimo datą; tai sudarytų sąlygas išnaudoti visą 24 mėnesių finansavimo laikotarpį;

c.    didesnio lankstumo suteikimą paramos teikimo laikotarpiu šiais būdais:

         Komisija turėtų suteikti didesnį lankstumą valstybėms narėms, kad, kai paramos teikimo laikotarpiu atsiranda naujų galimybių ir (arba) poreikis, jos galėtų imtis kitų priemonių, papildančių paraiškos formoje aprašytas priemones;

                    ataskaitinis laikotarpis, kuriuo reikalaujama apskaičiuoti atleistų darbuotojų skaičių EGF paraiškos teikimo tikslais, suvokiamas kaip apribojimas, darantis neigiamą poveikį solidarumo siekiui ir EGF paramos sėkmingumui, šis laikotarpis galėtų būti persvarstytas siekiant sudaryti sąlygas lankstumui ir numatant paraiškos formos papildymą, jei gali būti įrodyta, kad darbuotojai buvo atleisti dėl tų pačių priežasčių ir atleidimai yra susiję su paraiškoje nurodytais atleidimais;

8.      rekomenduoja, kad Komisija įvertintų priežastis, dėl kurių buvo vėluojama patvirtinti arba įgyvendinti tam tikrus projektus, ir viešai paskelbtų savo rekomendacijas;

9.   pabrėžia, kad svarbu didinti bendrą informuotumą apie EGF ir jo matomumą; primena paraiškas teikiančioms valstybėms narėms jų vaidmenį viešinti EGF finansuojamus veiksmus tiksliniams paramos gavėjams, valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei, kaip nustatyta EGF reglamento 12 straipsnyje;

10. pažymi, kad 2015 m. toliau gerokai mažinamos informavimo veiksmų išlaidos; mano, kad tai neturėtų turėti neigiamo poveikio informacinės medžiagos ir būtinų gairių rengimui ir tinkamam platinimui;

11. pabrėžia, kad būtina palaikyti stipresnius ryšius tarp visų subjektų, dalyvaujančių teikiant EGF paraiškas, įskaitant visų pirma socialinius partnerius ir regioninio ir vietos lygmens suinteresuotuosius subjektus, siekiant sukurti kiek galima daugiau sąveikos; turėtų būti sustiprinta nacionalinių kontaktinių asmenų ir regioninio ar vietos lygmens paramos teikimo pagal paraišką partnerių sąveika ir turėtų būti paaiškinta komunikavimo ir paramos tvarka ir informacijos srautai (vidinis suskirstymas, užduotys ir atsakomybė) ir dėl jų turėtų susitarti visi susiję partneriai;

12. pabrėžia, kad regionuose, kuriuose didelis jaunimo nedarbas, reikia sudaryti galimybę EGF parama pasinaudoti ir nesimokantiems, nedirbantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems jaunuoliams iki 25 metų, kurių skaičius atitiktų paramą gaunančių darbuotojų skaičių, jei laikotarpio vidurio vertinime įrodyta, jog šią priemonę reikia toliau taikyti po 2017 m. gruodžio mėn.;

13. ragina Komisiją, vadovaujantis atitinkamomis Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių(5) nuostatomis, kviesti Parlamentą dalyvauti ekspertų grupės susitikimuose ir seminaruose; be to, pabrėžia, kad svarbu palaikyti stipresnį ryšį tarp visų asmenų, susijusių su EGF paraiškomis, įskaitant socialinius partnerius;

14. ragina laiku, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1927/2006(6) 17 straipsnyje nustatytą terminą, paskelbti galutinį vertinimą;

15. prašo valstybes nares ir visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant pagerinti procedūrinę ir biudžetinę tvarką, kad būtų pagreitintas EGF lėšų mobilizavimas; atsižvelgdamas į tai pabrėžia Parlamento pasiryžimą parengti Komisijos vertinimu paremtą pranešimą savo iniciatyva, siekiant apžvelgti naujo EGF reglamento veikimą ir išnagrinėtus atvejus; atsižvelgiant į Parlamento raginimą užtikrinti, kad EGF iš tikrųjų būtų skubiai taikoma priemonė, ir pagreitinti išmokų skyrimą, Komisijos numatyta patobulinta procedūra siekiama Komisijos atliktą EGF paraiškos tinkamumo vertinimą Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti kartu su pasiūlymu mobilizuoti EGF lėšas; palankiai vertina pastebimai spartesnį paraiškų nagrinėjimą ir leidimo suteikimą pradėjus taikyti naują EGF reglamentą;

16. pabrėžia, kad atliekant laikotarpio vidurio vertinimą, kuris turi būti pradėtas dabartiniais 2015 m., taip pat turėtų būti atsižvelgiama į ilgalaikį krizės ir globalizacijos poveikį MVĮ, todėl turėtų būti įvertinama galimybė, kaip siūlė Europos Parlamentas savo 2014 m. rugsėjo 17 d. rezoliucijoje, sumažinti EGF reglamento 4 straipsnyje nustatytą kriterijų, pagal kurį reikalaujama, kad būtų atleista 500 darbuotojų;

17. prašo valstybių narių nurodyti EGF paramos teikimo atvejų papildomumą ir sukurti aiškesnes sąsajas su kitais fondais; valstybės narės turėtų apsvarstyti tinkamiausius būdus, kuriais užtikrinama, jog EGF panaudojimas turės papildomos naudos ir bus išvengta pakeitimo poveikio;

18. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

19. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

20.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2015/000 TA 2015 – techninė parama Komisijos iniciatyva)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(7), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(8), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

1)        Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) įsteigtas teikti paramą atleistiems iš darbo darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, kilusių dėl besitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

2)        EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 12 straipsnyje(9);

3)        pagal Reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 kiekvienais metais techninei paramai Komisijos iniciatyva gali būti skiriama daugiausia 0,5 proc. metinės didžiausios EGF sumos;

4)        todėl EGF lėšos turėtų būti mobilizuotos, kad Komisijos iniciatyva būtų suteikta 630 000 EUR techninė parama,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 630 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Pagrindiniai faktai

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(10), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 15 straipsnio nuostatomis(11), fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą procedūra yra tokia(12): jei paraiška įvertinta teigiamai, Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas, biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir tuo pat metu pateikia atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II. Komisijos pasiūlymas

2015 m. balandžio 15 d. Komisija priėmė naują pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo.

Jis susijęs su 630 000 EUR fondo lėšų mobilizavimu siekiant finansuoti techninę paramą Komisijos iniciatyva. Techninės paramos tikslas – finansuoti stebėjimą, informavimą, sukurti žinių bazės sąsają ir teikti patarimus valstybėms narėms dėl EGF naudojimo, stebėjimo ir vertinimo. Pagal EGF reglamento 11 straipsnio 1 dalį numatyta, kad 0,5 proc. metinės maksimalios EGF sumos (t. y. 750 000 EUR 2011 m. kainomis) gali būti kasmet skiriama techninei paramai Komisijos iniciatyva.

Vadovaujantis Komisijos pasiūlymu, 2015 m. prašoma suma turėtų būti skirta toliau nurodytai veiklai finansuoti:

1.          Stebėsena ir duomenų rinkimas. Komisija rinks duomenis apie gautas, patenkintas ir atmestas paraiškas, taip pat apie pasiūlytas bei įgyvendintas priemones. Šie duomenys bus skelbiami interneto svetainėje ir renkami laikantis atitinkamos formos reikalavimų, siekiant juos pateikti 2017 m. dvimetėje ataskaitoje. Atsižvelgiant į pastarųjų metų patirtį, išlaidos šiai veiklai sieks 20 000 EUR.

2.          Informavimas. Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties svetainėje sukurtas ir pagal EGF reglamento 12 straipsnio 2 dalį tvarkomas EGF tinklalapis(13) bus reguliariai atnaujinamas ir plečiamas, o kiekvienas naujas skyrius bus verčiamas į visas ES kalbas. Bus skatinamas bendras informuotumas apie EGF ir pastarojo matomumas. EGF baigiamojo vertinimo ataskaita bus ne tik paskelbta internete, bet ir išspausdinta nedideliu tiražu. Su EGF susijusi veikla bus aptariama įvairiuose Komisijos leidiniuose, taip pat garso ir vaizdo siužetuose, kaip nustatyta EGF reglamento 11 straipsnio 4 dalyje. Apskaičiuota, kad 2015 m. visa ši veikla kainuos 20 000 EUR.

3.          Žinių bazės / taikomųjų programų sąsajos kūrimas. Komisija tęsia darbą siekdama nustatyti standartines EGF paraiškų teikimo ir administravimo procedūras, pagrįstas SFC 2014 sistemos, į kurią visa tai integruojama, funkcijomis. Tai leidžia supaprastinti paraiškų teikimą pagal EGF reglamentą, pagreitinti jų tvarkymą ir palengvinti įvairiems tikslams skirtų ataskaitų atsisiuntimą. Siekiant palengvinti valstybėms narėms tenkančią administracinę naštą, vėliau bus integruojamos galutinės ataskaitos. Numatyta, kad šios veiklos sąnaudos bus 100 000 EUR, ir tai bus EGF indėlis į SFC plėtrą ir reguliarią priežiūrą.

4.          Administracinė ir techninė parama. EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupė, kurią sudaro po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės, surengs du posėdžius (2015 m. pabaigoje ir 2016 m. pirmojoje pusėje), kurių numatytos sąnaudos yra 70 000 EUR.

5.          Be to, Komisija organizuos valstybių narių tinklų veiklą – maždaug tuo pačiu metu ji surengs du seminarus už EGF įgyvendinimą atsakingoms valstybių narių institucijoms, kuriuose didžiausias dėmesys bus skirtas EGF reglamento praktiniam įgyvendinimui vietos lygmeniu. Numatytos šios veiklos sąnaudos – 120 000 EUR.

6.          Vertinimas. Viešųjų pirkimų dėl laikotarpio vidurio vertinimo procedūra bus pradėta 2015 m., o vertinimą bus siekiama pabaigti iki 2017 m. birželio 30 d., kaip reikalaujama pagal EGF reglamento 20 straipsnio 1 dalies a punktą, todėl šiam tikslui prireiks 300 000 EUR.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti lėšas, Komisija pateikė biudžeto valdymo institucijai prašymą perkelti bendrą 630 000 EUR sumą iš EGF rezervo (04 01 04) į EGF biudžeto eilutę (04 01 04 04).

Iki šiol 2015 m. tai yra vienuoliktas biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju pradedama trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvautų vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ZP/jb

D(2015)20125

Jeanui Arthuis

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2015/000 Techninė parama 2015 m.“ (COM(2015) 156 final)

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2015/000 Techninė parama 2015 m.“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuotos fondo lėšos. Atsižvelgdamas į tai, EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi Komisijos siūloma panaudoti 2015 m. techninei paramai 630 000 EUR suma yra mažesnė, nei maksimali metinė 0,5 proc. EGF suma (150 mln. EUR 2011 m. kainomis), kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 12 straipsnyje;

B) kadangi vyksta parengiamoji veikla siekiant integruoti EGF į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą (SFC2014);

C) kadangi Komisijai suteikiant valstybėms narėms techninę paramą remiamas ir gerinamas EGF naudojimas, nes pateikiama informacija apie paraiškas ir tarp valstybių narių skleidžiama geriausia praktika.

Todėl Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl fondo lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti Komisijos techninę paramą įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijos kaip techninė parama siūlomoms priemonėms, kad būtų finansuojamos EGF reglamento 11 straipsnio 1 ir 4 dalyse, taip pat 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse paminėtos išlaidos;

2.  palankiai vertina nuolatinį su standartinėmis EGF paraiškų teikimo ir administravimo procedūromis susijusį darbą, pasinaudojant elektroninio keitimosi duomenimis sistemos (SFC2014) funkcijomis, kurios leidžia supaprastinti paraiškų teikimą ir greičiau jas tvarkyti, taip pat užtikrinti geresnį ataskaitų teikimą;

3.  pažymi, kad EGF integravimo į elektroninio keitimosi duomenimis sistemą (SFC2014) procedūra vykdoma ne vienerius metus ir atitinkamos EGF biudžeto išlaidos ir toliau bus palyginti didelės ateinančių dvejų ar trejų metų laikotarpiu, kol integravimo procesas bus baigtas;

4.  prašo Komisijos pateikti integravimo į SFC2014 pažangos nuo pradžios 2011 m. iki 2014 m. ataskaitą;

5.  primena tinklų kūrimo ir keitimosi informacija apie EGF svarbą, ypač atsižvelgiant į naujo reglamento nuostatas; todėl pritaria tam, kad būtų finansuojama EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupė ir rengiami tinklų kūrimo seminarai EGF įgyvendinimo klausimu;

6.  ragina Komisiją, vadovaujantis atitinkamomis Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių(14) nuostatomis, kviesti Parlamentą dalyvauti ekspertų grupės susitikimuose ir seminaruose; be to, pabrėžia, kad svarbu palaikyti ryšį su visais asmenimis, susijusiais su EGF paraiškomis, įskaitant socialinius partnerius;

7.  pažymi, kad 2015 m. toliau gerokai mažinamos informavimo veiksmų išlaidos; mano, kad tai neturėtų turėti neigiamo poveikio informacinės medžiagos ir būtinų gairių rengimui ir tinkamam platinimui;

8.   pabrėžia, kad svarbu didinti bendrą informuotumą apie EGF ir jo matomumą; primena paraiškas teikiančioms valstybėms narėms jų vaidmenį viešinti EGF finansuojamus veiksmus tiksliniams paramos gavėjams, valdžios institucijoms, socialiniams partneriams, žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei, kaip nustatyta EGF reglamento 12 straipsnyje;

9.  ragina laiku, atsižvelgiant į ankstesnio EGF reglamento (EB) Nr. 1927/2006 17 straipsnyje nustatytą terminą, paskelbti galutinį vertinimą.

Pagarbiai

Marita ULVSKOG,

laikinai einanti pirmininko pareigas, pirmoji pirmininko pavaduotoja

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

8.6.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

5

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Heidi Hautala, Andrej Plenković

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0016.

(5)

OL L 304, 2010 11 20, p. 47.

(6)

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 406, 2006 12 30, p. 1).

(7)

              OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(8)

              OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(9)

            Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(10)

    OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(11)

    OL L 347, 2013 12 30, p. 855.

(12)

    OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(13)

         http://ec.europa.eu/egf.

(14)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 304, 2010 11 20, p. 47.

Teisinė informacija - Privatumo politika