Ziņojums - A8-0185/2015Ziņojums
A8-0185/2015

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2015/000 TA — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

  9.6.2015 - (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

  Budžeta komiteja
  Referents: Gérard Deprez

  Procedūra : 2015/2076(BUD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0185/2015
  Iesniegtie teksti :
  A8-0185/2015
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2015/000 TA — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

  (COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

  Eiropas Parlaments,

  –       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0156 – C8-0093/2015),

  –       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[1],

  –       ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[2], un jo īpaši tās 12. pantu,

  –       ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] un jo īpaši tā 13. punktu,

  –       ņemot vērā 2014. gada 17. septembra rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (EGF/2014/000 TA 2014 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)[4],

  –       ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

         ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

  –       ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0185/2015),

  A. tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai kuri atlaisti saistībā ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

  B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

  C. tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

  D. tā kā maksimālais budžets, kas EGF pieejams 2015. gadā, ir EUR 150 miljoni (2011. gada cenās) un tā kā EGF regulas 11. panta 1. punktā ir norādīts, ka 0,5 % no šīs summas (t. i., 2015. gadā — EUR 811 825) pēc Komisijas iniciatīvas var darīt pieejamus tehniskajai palīdzībai, lai finansētu sagatavošanos, pārraudzību, datu vākšanu un zināšanu bāzes izveidi, administratīvo un tehnisko atbalstu, informācijas un komunikācijas pasākumus, kā arī revīzijas, kontroles un novērtēšanas pasākumus, kas nepieciešami šīs regulas īstenošanai;

  E.  tā kā Eiropas Parlaments bieži ir uzsvēris nepieciešamību sekmēt to, lai EGF būtu labāk atpazīstams kā Savienības instruments solidaritātei ar atlaistajiem darbiniekiem;

  F.  tā kā ierosinātā summa — EUR 630 000 — atbilst aptuveni 0,39 % no maksimālā budžeta, kas EGF pieejams 2015. gadā,

  1.   piekrīt Komisijas ierosinātajiem tehniskās palīdzības pasākumiem, lai finansētu izdevumus par darbībām, kas minētas EGF regulas 11. panta 1. un 4. punktā un 12. panta 2., 3. un 4. punktā;

  2.  atgādina, ka ir svarīgi veidot sadarbības tīklus un īstenot informācijas apmaiņu par EGF, jo īpaši attiecībā uz jaunās EGF regulas noteikumiem; tādēļ atbalsta EGF kontaktpersonu ekspertu grupas finansēšanu un seminārus par sadarbības tīklu veidošanu saistībā ar EGF īstenošanu;

  3.  uzsver, ka šajās sanāksmēs galvenokārt vajadzētu analizēt EGF (2007–2013) ex post novērtējumu un rūpīgi apspriest tajā ietvertos ieteikumus; aicina Komisiju iesniegt Eiropas Parlamentam visaptverošu analīzi un ziņojumu par jau izlietotajiem EGF līdzekļiem;

  4.   atzinīgi vērtē to, ka tiek turpināts darbs, lai standartizētu EGF pieteikumu iesniegšanas un pārvaldības procedūras, izmantojot elektronisku datu apmaiņas sistēmu (SFC2014), kas ļauj vienkāršot un paātrināt pieteikumu izskatīšanu un labāk sniegt ziņojumus;

  5.   norāda, ka EGF integrēšana elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā (SFC2014) turpinās jau vairākus gadus un ar to saistītās izmaksas no EGF budžeta arī nākamajos divos vai trijos gados līdz integrācijas procesa pabeigšanai būs salīdzinoši augstas;

  6.   aicina Komisiju ziņot par SFC2014 integrācijas procesa virzību no 2011. gada sākuma līdz 2014. gadam;

  7.  iesaka Komisijai un dalībvalstīm koncentrēties uz tīklu veidošanas pasākumiem, īpaši šādiem:

  a) uzlabot no EGF sniegtā atbalsta ietekmes uz katru konkrēto dalībnieku uzraudzību un novērtējumu, proti:

  –         uzraudzībai un novērtēšanai paredzētais budžets būtu jāizmanto, lai novērtētu ilgtermiņa ietekmi uz EGF atbalsta saņēmējiem;

  –         EGF pieteikuma veidlapā un paraugā galīgajam ziņojumam par EGF ieguldījuma izlietojumu būtu skaidri jāatgādina par EGF koordinatora un dalībvalsts pienākumu sniegt informāciju par atbalsta saņēmēju nodarbinātību divpadsmit mēnešus pēc pasākumu īstenošanas, kā arī informāciju par nodarbinātības līmeni pēdējos 12 mēnešos kopš EGF izmantošanas attiecīgajā reģionā, lai iegūtu plašāku priekšstatu par EGF ietekmi;

  –         detalizētāka informācija par pasākumiem, kurus izmantojuši konkrēti dalībnieki, būtu jāreģistrē un skaidri jāpaziņo, lai būtu iespējams veikt, piemēram, dažādu pasākumu izmaksu un ieguvumu precīzāku novērtējumu;

  –         galīgo ziņojumu apstiprināšana un galīgā slēgšana būtu jāapvieno ar pilnīgas informācijas sniegšanu par atbalsta saņēmēju gūtajiem rezultātiem (kopsavilkuma līmenī). Agrāk informācija par saņēmēju rezultātiem ir bijusi nepilnīga;

  b) vēl vairāk pilnveidot pieteikšanās procesu, proti:

  –         valsts līmenī būtu vairāk jāveicina palīdzības sniegšana atlaistiem darbiniekiem, negaidot pieteikumu apstiprinājumu;

  –         ja tas nav iespējams, Komisijai un dalībvalstīm būtu jāizskata iespēja par EGF īstenošanas perioda sākumu uzskatīt pieteikuma apstiprināšanas datumu. Tas ļautu izmantot visu 24 mēnešus garo finansēšanas periodu;

  c)   nodrošināt lielāku elastīgumu īstenošanas laikā, proti:

  –         Komisijai būtu jānodrošina dalībvalstīm lielāks elastīgums, proti, iespēja ierosināt papildu pasākumus, ja īstenošanas laikā rodas jaunas iespējas un/vai vajadzības, kas nav minētas pieteikuma veidlapā;

  –         pārskata periods, lai noteiktu EGF pieteikumā iekļaujamo atlaisto darbinieku skaitu, tiek uzskatīts par ierobežojumu, kas ietekmē solidaritātes nodrošināšanas mērķi un no EGF sniegtās palīdzības veiksmīgu rezultātu un šo periodu varētu pārskatīt, lai pieļautu elastīgumu, pieteikuma veidlapai pievienojot pielikumu, kurā varētu apliecināt, ka atlaišana notikusi to pašu iemeslu dēļ un ir saistīta ar pieteikumā norādītajiem atlaišanas gadījumiem;

  8.      iesaka Komisijai izvērtēt iemeslus, kuru dēļ daži projekti tika apstiprināti vai īstenoti ar novēlošanos, un publiskot savus ieteikumus;

  9.   uzsver, ka ir svarīgi palielināt vispārējo informētību par EGF un tā atpazīstamību; atgādina pieteikumu iesniedzējām dalībvalstīm par to uzdevumu paziņot paredzētajiem atbalsta saņēmējiem, iestādēm, sociālajiem partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un plašai sabiedrībai par darbībām, ko finansē no EGF, kā izklāstīts EGF regulas 12. pantā;

  10. norāda, ka informācijas pasākumu izmaksas 2015. gadā turpina ievērojami samazināties; uzskata, ka tam nevajadzētu negatīvi ietekmēt informatīvu materiālu un nepieciešamo norādījumu sagatavošanu un pietiekamu izplatīšanu;

  11. uzsver, ka ir jāuzlabo saikne starp visām ar EGF atbalsta pieteikumiem saistītajām personām, tostarp jo īpaši sociālajiem partneriem un ieinteresētajām reģionālā un vietējā līmeņa personām, lai radītu iespējami lielāku sinerģiju; būtu jāpastiprina valsts kontaktpersonas un reģionālo vai vietējo īstenošanas partneru savstarpējā sadarbība, kā arī visām pusēm vajadzētu būt skaidrībā un vienoties par komunikāciju, atbalsta pasākumiem un informācijas plūsmām (iekšējā struktūra, uzdevumi un pienākumi);

  12. uzsver, ka ir jāpaplašina EGF atbalsta pieejamība, attiecinot to arī uz jauniem cilvēkiem līdz 25 gadu vecumam, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) tādā pat apmērā kā uz darba ņēmējiem, kas saņem atbalstu reģionos ar augstu jauniešu bezdarbu, ja vidusposma novērtējumā apstiprināsies vajadzība turpināt šā pasākuma īstenošanu pēc 2017. gada decembra;

  13. aicina Komisiju uzaicināt Parlamentu uz ekspertu grupas sanāksmēm un semināriem saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Pamatnolīgumā par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām[5]; turklāt uzsver, ka ir svarīgi uzlabot saikni starp visām ar EGF pieteikumiem saistītajām personām, tostarp ar sociālajiem partneriem;

  14. aicina savlaicīgi publicēt galīgo novērtējumu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1927/2006[6] 17. pantā noteikto termiņu;

  15. prasa dalībvalstīm un visām iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, kas ļautu pilnveidot ar procedūru un budžetu saistītos noteikumus, lai būtu iespējams ātrāk izmantot EGF; šajā sakarībā norāda uz Parlamenta gatavību sagatavot patstāvīgo ziņojumu, pamatojoties uz Komisijas veikto novērtējumu, lai izvērtētu jaunās EGF regulas darbību un izskatītos pieteikumus; uzlabotā procedūra, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma nodrošināt, ka EGF tiešām ir steidzamu pasākumu veikšanas instruments, un paātrināt dotāciju piešķiršanu, ir paredzēta tam, lai Komisija kopā ar novērtējumu par EGF pieteikuma atbilstību iesniegtu Parlamentam un Padomei arī priekšlikumu izmantot EGF; atzinīgi vērtē pieteikumu ievērojami ātrāko izskatīšanu un apstiprināšanu saskaņā ar jauno EGF regulu;

  16. uzsver, ka vidusposma izvērtēšanā, kas jāsāk tagad 2015. gadā, būtu jāņem vērā arī krīzes un globalizācijas ilgtermiņa ietekme uz MVU un tādēļ jānovērtē iespēja pazemināt EGF regulas 4. pantā noteikto robežvērtību, kas paredz 500 darbinieku atlaišanu, kā Eiropas Parlaments to ierosinājis 2014. gada 17. septembra rezolūcijā;

  17. prasa dalībvalstīm uzsvērt EGF papildinošo raksturu un skaidrāk norādīt saistību ar citiem līdzekļiem; dalībvalstīm būtu jāizskata veidi, kā palielināt EGF pievienoto vērtību un novērst nevēlamu izmantošanu;

  18. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

  19. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

  20. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

  PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

  par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2015/000 TA — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

  EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[7], un jo īpaši tās 11. panta 2. punktu,

  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[8] un jo īpaši tā 13. punktu,

  ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

  tā kā:

  (1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

  (2)      EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[9] 12. pantā.

  (3)      Regulā (ES) Nr. 1309/2013 ir paredzēts, ka katru gadu ne vairāk kā 0,5 % no EGF gada maksimālās summas pēc Komisijas iniciatīvas var izmantot tehniskajai palīdzībai.

  (4)      Tādēļ būtu jāizmanto EGF, lai pēc Komisijas iniciatīvas sniegtu tehnisko palīdzību EUR 630 000 apmērā,

  IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

  1. pants

  Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 630 000 saistību un maksājumu apropriācijās.

  2. pants

  Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

  Briselē,

  Eiropas Parlamenta vārdā                           Padomes vārdā

  priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

  PASKAIDROJUMS

  I. Pamatinformācija

  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

  Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[10], un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013[11] Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

  EGF izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[12] Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

  II. Komisijas priekšlikums

  Komisija 2015. gada 15. aprīlī pieņēma jaunu priekšlikumu lēmumam par līdzekļu izmantošanu no EGF.

  Tas attiecas uz EGF izmantošanu EUR 630 000 apmērā, kas vajadzīgi Komisijas pieprasītajai tehniskajai palīdzībai. Tehniskās palīdzības mērķis ir finansēt uzraudzības un informatīvus pasākumus, izstrādāt zināšanu bāzes saskarni un konsultēt dalībvalstis par EGF izmantošanu, uzraudzību un novērtēšanu. Saskaņā ar EGF regulas 11. panta 1. punktu katru gadu 0,5 % (t. i., EUR 750 000 2011. gada cenās) no EGF gada maksimālās summas pēc Komisijas iniciatīvas var izmantot tehniskajai palīdzībai.

  Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu 2015. gadā ar šo summu ir paredzēts finansēt turpmāk norādītās darbības.

  1.          Uzraudzība un datu vākšana. Komisija vāks datus par saņemtajiem, samaksātajiem un noslēgtajiem pieteikumiem un par ierosinātajiem un īstenotajiem pasākumiem. Šī informācija būs pieejama tīmekļa vietnē un pienācīgi apkopota 2017. gada ziņojumā (ziņojums reizi divos gados). Pamatojoties uz pēdējos gados paveikto, šīs darbības izmaksas būs EUR 20 000.

  2.          Informācija. Tīmekļa vietne par EGF[13], ko Komisija ir izveidojusi nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā un ko tā uztur saskaņā ar EGF regulas 12. panta 2. punktu, tiks regulāri atjaunināta un paplašināta, katru jaunu elementu tulkojot arī visās ES valodās. Tiks veicināta vispārējā izpratne par EGF un tā atpazīstamība. EGF ex post novērtējums tiks drukāts nelielā tirāžā, kā arī publicēts tiešsaistē. Informāciju par EGF sniegs dažādās Komisijas publikācijās un audiovizuālajos materiālos, kā paredzēts EGF regulas 11. panta 4. punktā. Šo visu posteņu izmaksas 2015. gadā tiek lēstas EUR 20 000 apmērā.

  3.          Zināšanu bāzes/lietojumprogrammu saskarnes izveidošana. Komisija turpina darbu, lai izveidotu standartizētas procedūras EGF pieteikumiem un pārvaldībai, izmantojot elektroniskās datu apmaiņas sistēmas SFC 2014 funkcijas, kurā to integrē. Tas ļauj vienkāršot pieteikumus saskaņā ar EGF regulu, paātrināt to apstrādi un vieglāk sagatavot ziņojumus dažādām vajadzībām. Turpmāk sekos galīgo ziņojumu integrēšana, lai atvieglotu dalībvalstu administratīvo slogu. Šo posteņu izmaksas tiek lēstas EUR 100 000 apmērā kā EGF ieguldījums SFC izstrādē un tās regulārā uzturēšanā.

  4.          Administratīvā un tehniskā palīdzība. EGF kontaktpersonu ekspertu grupa, kurā ir viens dalībnieks no katras dalībvalsts, rīkos divas sanāksmes (2015. gada beigās/2016. gada pirmajā pusē), kuru kopējās izmaksas tiek lēstas EUR 70 000 apmērā.

  5.          Turklāt aptuveni tajā pašā laikā Komisija izveidos dalībvalstu sadarbības tīklu, organizējot divus seminārus EGF īstenošanas struktūrām no dalībvalstīm; semināros galvenā uzmanība tiks pievērsta jautājumiem, kas rodas saistībā ar EGF regulas praktisko īstenošanu, jo īpaši pašos zemākajos līmeņos. Šo posteņu izmaksas tiek lēstas EUR 120 000 apmērā.

  6.          Novērtēšana. Tā kā publiskais iepirkums vidusposma novērtēšanai tiks sākts 2015. gadā, lai novērtējumu pabeigtu līdz 2017. gada 30. jūnijam (kā noteikts EGF regulas 20. panta 1. punkta a) apakšpunktā), šim nolūkam būs nepieciešami EUR 300 000).

  III. Procedūra

  Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (04 04 01) uz EGF budžeta pozīciju (04 01 04 04) par kopējo summu EUR 630 000.

  Šis ir vienpadsmitais budžeta lēmējinstitūcijai 2015. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

  Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

  Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

  PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

  ZP/jb

  D(2015)20125

  Budžeta komitejas priekšsēdētājam

  Jean Arthuis

  ASP 09G205

  Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2015/000 TA — tehniskā palīdzība 2015 (COM(2015)0156 final)

  God. priekšsēdētāj!

  Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2015/000 TA — tehniskā palīdzība 2015 un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

  EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

  EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

  A) tā kā EUR 630 000, ko Komisija ierosinājusi izmantot tehniskajai palīdzībai 2015. gadā, nepārsniedz 0,5 % no EGF gada maksimālā apjoma (EUR 150 miljoni 2011. gada cenās), kā paredzēts 12. pantā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam;

  B) tā kā notiek sagatavošanās darbi, lai EGF integrētu elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā (SCF 2014);

  C) tā kā ar Komisijas sniegto tehnisko palīdzību dalībvalstīm atbalsta un sekmē iespējas izmantot EGF, sniedzot informāciju par pieteikumiem un dalībvalstīs popularizējot paraugpraksi.

  Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Fonda izmantošanu Komisijas sniegtai tehniskajai palīdzībai iekļaut šādus ierosinājumus:

  1.  piekrīt Komisijas ierosinātajiem tehniskās palīdzības pasākumiem, lai finansētu izdevumus par darbībām, kas minētas EGF regulas 11. panta 1. un 4. punktā un 12. panta 2., 3. un 4. punktā;

  2.  atzinīgi vērtē to, ka tiek turpināts darbs, lai standartizētu EGF pieteikumu iesniegšanas un pārvaldības procedūras, izmantojot elektronisku datu apmaiņas sistēmu (SFC2014), kas ļauj vienkāršot un paātrināt pieteikumu izskatīšanu un labāk sniegt ziņojumus;

  3.  norāda, ka EGF integrēšana elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā (SFC2014) turpinās jau vairākus gadus un ar to saistītās izmaksas no EGF budžeta arī nākamajos divos vai trijos gados līdz integrācijas procesa pabeigšanai būs salīdzinoši augstas;

  4.  aicina Komisiju ziņot par SFC2014 integrācijas procesa virzību no 2011. gada sākuma līdz 2014. gadam;

  5.  atgādina, ka ir svarīgi veidot sadarbības tīklus un īstenot informācijas apmaiņu par EGF, jo īpaši saistībā ar jaunās regulas noteikumiem; tādēļ atbalsta EGF kontaktpersonu ekspertu grupas finansēšanu un seminārus par sadarbības tīklu veidošanu saistībā ar EGF īstenošanu;

  6.  aicina Komisiju uzaicināt Parlamentu uz ekspertu grupas sanāksmēm un semināriem saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Pamatnolīgumā par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām[14]; turklāt uzsver, ka ir svarīgi sadarboties ar visām personām, kas saistītas ar EGF pieteikumiem, tostarp ar sociālajiem partneriem;

  7.  norāda, ka informācijas pasākumu izmaksas 2015. gadā turpina ievērojami samazināties; uzskata, ka tam nevajadzētu negatīvi ietekmēt informatīvu materiālu un nepieciešamo norādījumu sagatavošanu un pietiekamu izplatīšanu;

  8.   uzsver, ka ir svarīgi palielināt vispārējo informētību par EGF un tā atpazīstamību; atgādina pieteikumu iesniedzējām dalībvalstīm par to uzdevumu paziņot paredzētajiem atbalsta saņēmējiem, iestādēm, sociālajiem partneriem, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai kopumā par darbībām, ko finansē no EGF, kā izklāstīts EGF regulas 12. pantā;

  9.  aicina savlaicīgi publicēt galīgo novērtējumu, ievērojot iepriekšējās EGF regulas — Regulas (EK) Nr. 1927/2006 — 17. pantā noteikto termiņu.

  Ar cieņu

  Marita ULVSKOG,

  priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja, priekšsēdētāja pirmā vietniece

  KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

  Pieņemšanas datums

  8.6.2015

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  27

  5

  3

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Heidi Hautala, Andrej Plenković

  • [1]  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
  • [2]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
  • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
  • [4]  Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0016.
  • [5]  OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.
  • [6]  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.).
  • [7]               OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
  • [8]               OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
  • [9]              Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
  • [10]     OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
  • [11]     OV L 347, 30.12.2013., 855. lpp.
  • [12]     OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
  • [13]     http://ec.europa.eu/egf
  • [14]  Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 304, 20.11.2010., 47. lpp.