Procedura : 2015/2076(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0185/2015

Teksty złożone :

A8-0185/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/06/2015 - 23.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0237

SPRAWOZDANIE     
PDF 213kWORD 134k
9.6.2015
PE 557.054v03-00 A8-0185/2015

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach finansowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/000 TA – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

(COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Gérard Deprez

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach finansowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/000 TA – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

(COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Parlament Europejski,

–    uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0156 – C8–0093/2015),

    uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

    uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

    uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

    uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach finansowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/000 TA 2014 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)(4),

    uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

    uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

    uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0185/2015),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub skutkami światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.   mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna mieć charakter dynamiczny i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjmowania decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, w sprawie rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz w sprawie finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D.  mając na uwadze, że maksymalny roczny budżet przeznaczony na EFG w 2015 r. wynosi 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), oraz mając na uwadze, że zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji można udostępnić 0,5 % tej kwoty (tj. 811 825 EUR w 2015 r.) w celu sfinansowania działań przygotowawczych, monitorowania, gromadzenia danych oraz tworzenia bazy wiedzy, a także w celu sfinansowania wsparcia administracyjnego i technicznego, działań informacyjnych i komunikacyjnych, a także działań w zakresie audytu, kontroli i oceny niezbędnych do wykonania rozporządzenia w sprawie EFG;

E.   mając na uwadze, że Parlament Europejski często podkreślał konieczność zapewnienia lepszej widoczności EFG jako unijnego instrumentu solidarności ze zwolnionymi pracownikami;

F.   mając na uwadze, że proponowana kwota w wysokości 630 000 EUR stanowi około 0,39% maksymalnego rocznego budżetu dostępnego na EFG w 2015 r.,

1.   zgadza się na zaproponowane przez Komisję środki na pomoc techniczną w celu sfinansowania wydatków, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 oraz art. 12 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia w sprawie EFG;

2.   przypomina o znaczeniu tworzenia sieci kontaktów i wymiany informacji na temat EFG, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów nowego rozporządzenia w sprawie EFG; w związku z tym popiera finansowanie grupy eksperckiej osób do kontaktu w sprawie EFG oraz poświęcone EFG seminaria umożliwiające nawiązywanie kontaktów;

3.   podkreśla, że kluczowym celem tych spotkań powinna być analiza oceny ex post EFG (2007–2013) oraz dokładne omówienie zaleceń zawartych w tej ocenie; wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu pełnej analizy i sprawozdania dotyczącego środków z EFG, które już zostały wdrożone;

4.   z zadowoleniem przyjmuje nieustanną pracę nad znormalizowanymi procedurami dotyczącymi wniosków o wkład z EFG i zarządzania nimi z zastosowaniem funkcji systemu elektronicznej wymiany danych (SFC2014), który umożliwia uproszczenie i szybsze rozpatrywanie wniosków, a także lepszą sprawozdawczość;

5.   zauważa, że proces włączania EFG do systemu elektronicznej wymiany danych (SFC2014) trwa od lat, a związane z nim koszty ponoszone z budżetu EFG nadal będą stosunkowo wysokie przez kolejne dwa lub trzy lata, aż do zakończenia procesu tego włączania;

6.   zwraca się do Komisji o przedstawienie postępów włączania EFG do SFC2014 w okresie od początku 2011 do 2014 r.;

7.   zaleca Komisji i państwom członkowskim skoncentrowanie działań polegających na tworzeniu sieci kontaktów w szczególności na:

a. poprawie monitorowania i oceny wpływu wsparcia z EFG na poszczególnych uczestników w następujący sposób:

-         budżet na monitorowanie i ocenę powinien być wykorzystywany na ocenę wpływu na beneficjentów EFG w dłuższej perspektywie;

-         formularz wniosku EFG oraz wzór sprawozdania końcowego z wykorzystania wkładu z EFG powinny wyraźnie precyzować obowiązek koordynatora EFG i państwa członkowskiego w zakresie dostarczenia danych o skutkach dla zatrudnienia beneficjentów po dwunastu miesiącach od wdrożenia odnośnych środków oraz danych o stopie bezrobocia w ciągu ostatnich 12 miesięcy od wdrożenia EFG na danym obszarze, aby uzyskać szerszy obraz wpływu EFG;

-         należy odnotowywać i przekazywać w czytelny sposób bardziej szczegółowe informacje o środkach, do których mieli dostęp indywidualni uczestnicy, tak aby umożliwić bardziej zrozumiałą ocenę kosztów i korzyści różnych środków;

-         wraz z zatwierdzeniem sprawozdań końcowych i ostatecznym zamknięciem procedur należy podawać kompletne informacje o wynikach dotyczących beneficjentów (na szczeblu zagregowanym); wcześniejsze dane o beneficjentach były niekompletne;

b. dalszym usprawnieniu procesu składania wniosków w następujący sposób:

-         należy zachęcać do tego, by na szczeblu krajowym proces świadczenia pomocy zwolnionym pracownikom rozpoczynano bez czekania na zatwierdzenie wniosków;

-         w przypadkach, w których nie jest to możliwe, Komisja i państwa członkowskie powinny rozważyć liczenie biegu okresu wdrażania EFG od dnia zatwierdzenia wniosku; umożliwiłoby to skorzystanie z pełnego okresu finansowania wynoszącego 24 miesiące;

c.    zapewnieniu większej elastyczności w trakcie okresu realizacji w następujący sposób:

-         Komisja powinna zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w zakresie oferowania dodatkowych środków, ponieważ w trakcie okresu realizacji powstają nowe możliwości / nowe zapotrzebowanie wykraczające poza środki opisane we wniosku;

-         wymagany okres referencyjny, w którym liczona jest liczba zwolnionych pracowników na potrzeby wniosków o wsparcie z EFG, jest postrzegany jako hamulec negatywnie wpływający na cel solidarności i podważający skuteczność pomocy z EFG; okres ten można by zmienić i wprowadzić elastyczne rozwiązanie, a mianowicie załącznik do wniosku, w którym możliwe byłoby wykazanie, że zwolnienia są spowodowane tymi samymi czynnikami i są związane ze zwolnieniami przedstawionymi we wniosku;

8.   zaleca Komisji ocenę powodów, które w przypadku niektórych projektów doprowadziły do opóźnienia zatwierdzania lub realizacji, oraz przedstawienie opinii publicznej swoich zaleceń;

9.   podkreśla znaczenie zwiększenia ogólnej świadomości na temat EFG i jego widoczności; przypomina państwom członkowskim składającym wniosek o ich roli w upowszechnianiu działań finansowanych z EFG wśród zainteresowanych beneficjentów, władz, partnerów społecznych, mediów i ogółu społeczeństwa, jak stanowi art. 12 rozporządzenia w sprawie EFG;

10. zauważa, że w 2015 r. koszty działalności informacyjnej nadal są znacznie ograniczone; jest zdania, że nie powinno to negatywnie wpływać na opracowywanie i odpowiednią dystrybucję materiałów informacyjnych i niezbędnych wskazówek;

11. podkreśla potrzebę dalszego zacieśniania wzajemnych kontaktów wszystkich osób zajmujących się wnioskami w sprawie EFG, w tym zwłaszcza partnerów społecznych i zainteresowanych stron na szczeblu regionalnym i lokalnym, w celu osiągnięcia jak największego efektu synergii; należy zintensyfikować interakcje między krajowymi osobami do kontaktu a regionalnymi lub lokalnymi partnerami ds. realizacji, a uzgodnienia w zakresie komunikacji i wsparcia oraz przepływy informacji (podział wewnętrzny, zadania i obowiązki) powinny być wyraźnie objaśnione i powinni się na nie zgodzić wszyscy zainteresowani partnerzy;

12. podkreśla, że należy zwiększyć dostęp do wsparcia z EFG, tak aby osoby młode, które nie ukończyły 25. roku życia i które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, miały do niego taki sam dostęp co pracownicy otrzymujący wsparcie w regionach o dużym bezrobociu wśród osób młodych, jeśli zostanie wykazane, że istnieje konieczność utrzymania tego środka po grudniu 2017 r.;

13. wzywa Komisję do zapraszania Parlamentu na posiedzenia grupy eksperckiej i seminaria na mocy odnośnych postanowień porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską(5); podkreśla ponadto znaczenie zacieśnienia kontaktów ze wszystkimi osobami zajmującymi się wnioskami w sprawie EFG, w tym z partnerami społecznymi;

14. wzywa do opublikowania oceny końcowej w terminie ustanowionym w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady(6);

15. zwraca się do państw członkowskich i wszystkich zaangażowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych i budżetowych w celu szybszego uruchamiania EFG; wyraża w związku z tym wolę sporządzenia sprawozdania z własnej inicjatywy na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję, tak aby podsumować funkcjonowanie nowego rozporządzenia w sprawie EFG i zbadane przypadki udostępnienia środków; stwierdza, że ulepszona procedura, wprowadzona przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o dopilnowanie, by EFG był rzeczywiście instrumentem pilnej pomocy, i o przyspieszenie uwalniania dotacji, zmierza do przedstawiania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności wniosku o wkład z EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie Funduszu; z zadowoleniem przyjmuje znaczne przyspieszenie procesu rozpatrywania i zatwierdzania wniosków, które stało się możliwe dzięki nowemu rozporządzeniu w sprawie EFG;

16. podkreśla, że ocena śródokresowa, która ma zostać uruchomiona w bieżącym 2015 roku, powinna również uwzględniać długoterminowy wpływ kryzysu i globalizacji na MŚP, a zatem powinna zbadać możliwość obniżenia kryterium 500 zwolnionych pracowników, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia w sprawie EFG, jak to zasugerował Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 17 września 2014 r.;

17. zwraca się do państw członkowskich o podkreślenie dodatkowości pomocy z EFG i o stworzenie wyraźniejszych powiązań z innymi funduszami; państwa członkowskie powinny rozważyć najbardziej odpowiednie sposoby zadbania o to, by EFG przynosił wartość dodaną oraz by uniknięto efektów przesunięcia;

18. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2015/000 TA – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(7), w szczególności jego art.11 ust. 2,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(8), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ma na celu zapewnienie wsparcia pracownikom zwolnionym i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz zapewnienie im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)      Środki z EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(9).

(3)      W rozporządzeniu (UE) nr 1309/2013 przewidziano, że na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji rocznie wykorzystać można maksymalnie 0,5% maksymalnej kwoty EFG na dany rok.

(4)      Należy zatem uruchomić EFG w celu zapewnienia pomocy technicznej z inicjatywy Komisji w kwocie 630 000 EUR,

PRZYMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 uruchamia się Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji w celu uwzględnienia kwoty 630 000 EUR w środkach na zobowiązania i płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(10) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(11) środki Funduszu nie mogą przekraczać rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(12), w celu uruchomienia Funduszu Komisja – w przypadku pozytywnej oceny wniosku – przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie Funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych.

II. Wniosek Komisji

W dniu 15 kwietnia 2015 r. Komisja przyjęła nowy wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG.

Dotyczy on uruchomienia z Funduszu kwoty 630 000 EUR na pokrycie przez Komisję kosztów pomocy technicznej. Celem pomocy technicznej jest sfinansowanie monitorowania i informowania, stworzenie interfejsu bazy wiedzy oraz doradzanie państwom członkowskim w zakresie wykorzystywania i oceny EFG oraz działań następczych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG z inicjatywy Komisji na pomoc techniczną można przeznaczyć co roku 0,5% rocznej maksymalnej kwoty EFG (tj. 750 000 EUR w cenach z 2011 r.).

Zgodnie z wnioskiem Komisji w 2015 r. wnioskowana kwota ma zostać przeznaczona na sfinansowanie następujących działań:

1.          Monitorowanie i gromadzenie danych: Komisja będzie gromadziła dane dotyczące wniosków otrzymanych, z tytułu których dokonano wypłaty wkładu i zamkniętych, oraz zaproponowanych i wdrożonych środków. Dane te będą dostępne na stronie internetowej i zestawione w odpowiednim formacie w dwuletnim sprawozdaniu w 2017 r. Przy uwzględnieniu prac wykonanych w ostatnich latach koszty tego działania wyniosą 20 000 EUR.

2.          Informacje: Utworzona przez Komisję w ramach portalu poświęconego zatrudnieniu, sprawom społecznym i włączeniu społecznemu strona internetowa EFG(13), którą Komisja utrzymuje zgodnie z wymogiem ustanowionym w art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG, będzie regularnie aktualizowana i uzupełniana, a każdy nowy element będzie tłumaczony na wszystkie języki Unii Europejskiej. Pogłębiona zostanie ogólna wiedza na temat EFG i zwiększona zostanie jego widoczność. Oprócz publikacji on-line udostępniony zostanie niewielki drukowany nakład oceny ex-post EFG. EFG będzie także przedmiotem różnego rodzaju publikacji oraz działań audiowizualnych Komisji zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG. Koszty wszystkich tych działań szacuje się na 20 000 EUR w 2015 r.

3.          Tworzenie bazy wiedzy / interfejsu wniosku: Komisja kontynuuje prace nad ustanowieniem ujednoliconych procedur dotyczących wniosków w ramach EFG oraz zarządzania Funduszem, z wykorzystaniem SFC 2014, do którego Fundusz jest aktualnie włączany. Umożliwia to uproszczenie wniosków składanych na podstawie rozporządzenia w sprawie EFG, przyspieszenie ich rozpatrywania, a także łatwiejsze uzyskiwanie sprawozdań do różnych celów. Kolejnym krokiem będzie włączenie do tego systemu sprawozdań końcowych celem zmniejszenia obciążenia administracyjnego państw członkowskich. Koszt tych działań szacowany jest na 100 000 EUR i stanowi wkład EFG w stworzenie SFC i jego stałe utrzymanie.

4.          Wsparcie administracyjne i techniczne: Grupa ekspercka osób do kontaktu w sprawie EFG, licząca po jednym członku z każdego państwa członkowskiego, odbędzie dwa posiedzenia (pod koniec 2015 r. i w pierwszej połowie 2016 r.), których łączny koszt szacowany jest na 70 000 EUR.

5.          Ponadto Komisja będzie organizować nawiązywanie kontaktów między państwami członkowskimi – w tych samych terminach odbędą się dwa seminaria organów wykonawczych EFG z państw członkowskich. Ich przedmiotem będą kwestie pojawiające się w związku z praktycznym wdrażaniem rozporządzenia w sprawie EFG na poziomie lokalnym. Koszt związany z tymi pozycjami szacuje się na 120 000 EUR.

6.          Ocena: Zamówienie publiczne dotyczące oceny śródokresowej zostanie ogłoszone w 2015 r., tak by ocena zakończyła się przed dniem 30 czerwca 2017 r. (zgodnie z wymogiem określonym w art. 20 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG) – na ten cel potrzebna będzie kwota 300 000 EUR.

III. Procedura

W celu uruchomienia Funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę 630 000 EUR z rezerwy EFG (04 04 01) do linii budżetowej EFG (04 01 04 04).

Jest to jedenasty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia Funduszu przedłożony władzy budżetowej do tej pory w 2015 r.

W przypadku braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych przewidziana w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z EFG.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ZP/jb

D(2015)20125

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie wniosku EGF/2015/000 pomoc techniczna 2015 (COM(2015)0156 final)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EPML) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyły kwestię uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2015/000 – pomoc techniczna w 2015 r. – oraz przyjęły poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie kwestionując jednak decyzji o przesunięciu środków na płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A) mając na uwadze, że kwota 630 000 EUR, której uruchomienie na pomoc techniczną w 2015 r. proponuje Komisja, jest niższa niż 0,5% maksymalnego rocznego budżetu przeznaczonego na EFG w 2015 r. (wynoszącego 150 mln EUR w cenach z 2011 r.), jak określono w art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020;

B) mając na uwadze, że trwają przygotowania do włączenia EFG do elektronicznego systemu wymiany danych (SFC2014);

C) mając na uwadze, że udzielając pomocy technicznej państwom członkowskim, Komisja wspiera i promuje wykorzystanie EFG dzięki dostarczaniu informacji o wnioskach oraz rozpowszechnianiu najlepszych praktyk w państwach członkowskich;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji w sprawie uruchomienia Funduszu na pomoc techniczną Komisji następujących wskazówek:

1.  zgadza się na zaproponowane przez Komisję środki na pomoc techniczną w celu sfinansowania wydatków, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 oraz art. 12 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia w sprawie EFG;

2.  z zadowoleniem przyjmuje nieustanną pracę nad znormalizowanymi procedurami dotyczącymi wniosków o wkład z EFG i zarządzania nimi z zastosowaniem funkcji systemu elektronicznej wymiany danych (SFC2014), który umożliwia uproszczenie i szybsze rozpatrywanie wniosków, a także lepszą sprawozdawczość;

3.  zauważa, że procedura polegająca na włączeniu EFG do systemu elektronicznej wymiany danych (SFC2014) trwa od lat, a związane z nią koszty ponoszone z budżetu EFG nadal będą stosunkowo wysokie przez kolejne dwa lub trzy lata aż do zakończenia procesu tego włączania;

4.  zwraca się do Komisji o przedstawienie postępów włączania EFG do SFC2014 w okresie od początku 2011 do 2014 r.;

5.  przypomina o znaczeniu tworzenia sieci kontaktów i wymiany informacji na temat EFG, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów nowego rozporządzenia; w związku z tym popiera finansowanie grupy eksperckiej osób do kontaktu w sprawie EFG oraz poświęcone EFG seminaria umożliwiające nawiązywanie kontaktów;

6.  wzywa Komisję do zapraszania Parlamentu na posiedzenia grupy eksperckiej i seminaria na mocy odnośnych postanowień porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską(14); podkreśla ponadto znaczenie nawiązywania kontaktów z wszystkimi osobami zajmującymi się wnioskami w sprawie EFG, w tym z partnerami społecznymi;

7.  zauważa, że w 2015 r. koszty działalności informacyjnej nadal są znacznie ograniczone; jest zdania, że nie powinno to negatywnie wpływać na opracowywanie i odpowiednią dystrybucję materiałów informacyjnych i niezbędnych wskazówek;

8.   podkreśla znaczenie zwiększenia ogólnej świadomości na temat EFG i jego widoczności; przypomina państwom członkowskim składającym wniosek o ich roli w upowszechnianiu działań finansowanych z EFG wśród zainteresowanych beneficjentów, władz, partnerów społecznych, mediów i ogółu społeczeństwa, jak stanowi art. 12 przedmiotowego rozporządzenia;

9.  wzywa do opublikowania oceny końcowej w terminie ustanowionym w art. 17 poprzedniego rozporządzenia w sprawie EFG (rozporządzenie (WE) nr 1927/2006).

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG,

Pełniąca obowiązki przewodnicząca, pierwsza wiceprzewodnicząca

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

8.6.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

5

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Heidi Hautala, Andrej Plenković

(1)

        Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

        Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

        Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

          Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0016.

(5)

          Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.

(6)

          Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1).

(7)

        Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(8)

        Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(9)

          Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(10)

         Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(11)

         Dz.U. L 347 z 30.12.2013, s. 855.

(12)

         Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(13)

       http://ec.europa.eu/egf

(14)

         Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 304/47 z 20.11.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności