Postup : 2015/2076(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0185/2015

Predkladané texty :

A8-0185/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/06/2015 - 23.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0237

SPRÁVA     
PDF 209kWORD 132k
09.06.2015
PE 557.054v03-00 A8-0185/2015

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2015 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2015/000 TA – Technická pomoc na podnet Komisie)

(COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Gérard Deprez

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2015 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2015/000 TA – Technická pomoc na podnet Komisie)

(COM(2015)0156 – C8‑0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0156 – C8‑0093/2015),

   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

   so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

    so zreteľom na uznesenie zo 17. septembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2015 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/000 TA 2014 – Technická pomoc na podnet Komisie)(4),

   so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

   so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0185/2015),

A. keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C. keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D. keďže maximálna výška ročného rozpočtu disponibilného pre EGF v roku 2015 je 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011) a keďže sa v článku 11 ods. 1 nariadenia o EGF uvádza, že 0,5 % tejto sumy (t. j. 811 825 EUR v roku 2015) môže byť sprístupnených pre technickú pomoc z iniciatívy Komisie s cieľom financovať prípravu, monitorovanie, zber údajov a vytvorenie vedomostnej základne, administratívnu a technickú podporu, informačné a komunikačné činnosti, ako aj audit, kontrolné a hodnotiace činnosti potrebné na vykonávanie nariadenia o EGF;

E.  keďže Európsky parlament často zdôrazňuje potrebu lepšej viditeľnosti EGF ako nástroja EÚ na preukázanie solidarity s prepustenými pracovníkmi;

F.  keďže navrhovaná suma 630 000 EUR zodpovedá približne 0,39 % maximálneho ročného rozpočtu vyčleneného na EGF v roku 2015;

1.   súhlasí s opatreniami, ktoré navrhuje Komisia ako technickú pomoc na financovanie výdavkov uvedených v článku 11 ods. 1 a 4 a článku 12 ods. 2, 3 a 4 nariadenia o EGF;

2.  pripomína, že je dôležité vytvárať kontaktné siete a uskutočňovať výmeny informácií o EGF, najmä pokiaľ ide o ustanovenia nového nariadenia o EGF; podporuje preto financovanie expertnej skupiny kontaktných osôb EGF a semináre týkajúce sa vytvárania sietí kontaktov, ktoré sa venujú vykonávaniu EGF;

3.  zdôrazňuje, že kľúčovým cieľom týchto stretnutí by mala byť analýza hodnotenia ex post fondu EGF (2007 – 2013) a dôkladné prediskutovanie odporúčaní; vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu predložila úplnú analýzu a správu týkajúcu sa finančných prostriedkov z EGF, ktoré už boli využité;

4.   víta pokračujúcu prácu na štandardizovaných postupoch pre žiadosti o podporu z EGF a správu tohto fondu s využitím funkcií systému elektronickej výmeny údajov (SFC2014), čím sa umožní zjednodušenie a rýchlejšie vybavovanie žiadostí a lepšie podávanie správ;

5.   konštatuje, že proces integrácie EGF do systému elektronickej výmeny údajov (SFC2014) prebieha už roky a príslušné náklady z rozpočtu EGF budú počas nasledujúcich dvoch až troch rokov, kým sa proces integrácie ukončí, aj naďalej relatívne vysoké;

6.   žiada Komisiu, aby predložila správu o pokroku pri integrácii fondu do systému SFC2014 od obdobia od jeho začatia v roku 2011 do roku 2014;

7.  odporúča, aby Komisia a členské štáty zamerali svoje činnosti v oblasti vytvárania sietí najmä na:

a. zlepšenie monitorovania a hodnotenia vplyvu podpory z EGF pre jednotlivých účastníkov takto:

         rozpočet na monitorovanie a hodnotenie by mal byť požitý na posúdenie dlhodobejšieho vplyvu na príjemcov EGF;

         vo formulári žiadosti o EGF a vzore záverečnej správy o využívaní príspevkov z EGF by sa mala jasne pripomenúť povinnosť koordinátora EGF a členského štátu poskytnúť údaje o výsledkoch úsilia príjemcov získať zamestnanie 12 mesiacov po zavedení opatrení a údaje týkajúce sa miery zamestnanosti za posledných 12 mesiacov – od implementácie EGF v príslušnej oblasti – s cieľom získať širší prehľad o vplyve EGF;

         mali by byť zaznamenané a jasne oznámené podrobnejšie informácie o opatreniach, ktoré jednotliví účastníci využili, aby tak bolo umožnené napríklad jasnejšie posúdenie nákladov a prínosov rôznych opatrení;

         schválenie záverečných správ a záverečné uzavretie prípadu by mali byť spojené s poskytovaním úplných informácií o výsledkoch, ktoré dosiahol príjemca (na agregovanej úrovni); predtým boli výsledné údaje príjemcu neúplné.

b. ďalšie zjednodušenie postupu podávania žiadostí takto:

         na vnútroštátnej úrovni by sa malo vo väčšej miere podporovať okamžité zahájenie procesu poskytovania pomoci prepusteným pracovníkom bez toho, aby sa čakalo na schválenie žiadostí;

         ak to nie je možné, mali by Komisia a členské štáty uvažovať o tom, že sa obdobie vykonávania pomoci z EGF bude počítať až odo dňa schválenia žiadosti; to by umožnilo využitie celého obdobia financovania trvajúceho 24 mesiacov.

c.    zabezpečenie väčšej flexibility počas obdobia poskytovania pomoci takto:

         Komisia by mala zabezpečiť väčšiu flexibilitu, aby mohli členské štáty poskytovať ďalšie opatrenia, keď počas obdobia poskytovania pomoci vzniknú nové príležitosti/nový dopyt, ktoré sú nad rámec opatrení popísaných vo formulári žiadosti;

         referenčné obdobie potrebné na určenie počtu prepustených pracovníkov na účely žiadosti o príspevok z EGF je vnímané ako zvieracia kazajka, ktorá negatívne ovplyvňuje cieľ solidarity a úspech pomoci z EGF a toto obdobie by mohlo byť zmenené v snahe umožniť určitú flexibilitu, a to vo forme dodatku k formuláru žiadosti, kde je možné preukázať, že k danému prepúšťaniu došlo z tých istých dôvodov a súvisí s prepúšťaním uvedeným v žiadosti.

8.      odporúča, aby Komisia posúdila dôvody, ktoré pri niektorých projektoch spôsobili oneskorenie ich schválenia alebo realizácie a aby zverejnila svoje odporúčania;

9.   zdôrazňuje význam zvyšovania všeobecnej informovanosti o EGF a jeho zviditeľnenia; pripomína členským štátom predkladajúcim žiadosti ich úlohu pri poskytovaní informácií o akciách financovaných EGF dotknutým prijímateľom, orgánom, sociálnym partnerom, médiám a širokej verejnosti, ako sa uvádza v článku 12 nariadenia o EGF;

10. konštatuje, že v roku 2015 sa ďalej výrazne znižujú náklady na informačné činnosti; zastáva názor, že by tento trend nemal mať nepriaznivý vplyv na vydávanie a dostatočnú distribúciu informačných materiálov a potrebných pokynov;

11. zdôrazňuje, že je potrebné zintenzívniť kontakt medzi všetkými stranami zapojenými do žiadostí o prostriedky z EGF, okrem iného najmä medzi sociálnymi partnermi a subjektmi na regionálnej a miestnej úrovni, aby bola dosiahnutá maximálna synergia; pri poskytovaní pomoci v danom prípade by mala byť posilnená interakcia medzi národnými kontaktnými osobami a regionálnymi alebo miestnymi partnermi a mal by byť vyslovene stanovený a všetkými zúčastnenými partnermi odsúhlasený spôsob komunikácie a podpory a tok informácií (vnútorné rozdelenie, úlohy a zodpovednosti);

12. zdôrazňuje potrebu rozšíriť prístup k podpore z EGF aj na mladých ľudí vo veku do 25 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (tzv. NEET), v rovnakých počtoch ako počet pracovníkov, ktorí dostávajú podporu, v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou mladých, pokiaľ sa v hodnotení v polovici obdobia preukáže, že je potrebné zachovať toto opatrenie aj po decembri 2017;

13. vyzýva Komisiu, aby v súlade s príslušnými ustanoveniami rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou(5) pozývala Parlament na schôdze a semináre expertnej skupiny; zdôrazňuje tiež, že je dôležité zintenzívniť kontakt medzi všetkými stranami zapojenými do žiadostí o prostriedky z EGF, okrem iného medzi sociálnymi partnermi;

14. požaduje včasné zverejnenie konečného hodnotenia v súlade s lehotou stanovenou v článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006(6);

15. žiada členské štáty a všetky zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na zlepšenie procedurálnych a rozpočtových mechanizmov s cieľom urýchliť mobilizáciu EGF; v tomto zmysle konštatuje, že Parlament chce na základe hodnotenia Komisia vypracovať iniciatívnu správu s cieľom zrekapitulovať, ako funguje nariadenie o EGF a preskúmané prípady; cieľom zdokonaleného postupu, ktorý zaviedla Komisia v reakcii na žiadosť Parlamentu o zabezpečenie toho, aby bol EGF skutočne nástrojom pre naliehavé situácie a aby boli rýchlejšie uvoľňované granty, je predložiť Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie Komisie týkajúce sa spôsobilosti žiadosti o príspevok z EGF spolu s návrhom na mobilizáciu EGF; víta výrazné urýchlenie preskúmania a schválenia žiadosti, ktoré prinieslo nové nariadenie o EGF;

16. zdôrazňuje, že hodnotenie v polovici obdobia, ktoré sa má začať v roku 2015, by malo zohľadniť aj dlhodobý vplyv krízy a globalizácie na MSP a na základe toho vyhodnotiť možnosť znížiť kritériá stanovené v článku 4 nariadenia o EGF týkajúce sa 500 prepustených pracovníkov, ako to navrhol Európsky parlament vo svojom uznesení zo 17. septembra 2014;

17. požaduje, aby členské štáty poukazovali na doplňujúcu povahu podpory z EGF a vytvárali jednoznačnejšie prepojenia s inými fondmi; členské štáty by mali zvážiť, ako by EGF najlepšie vytváral pridanú hodnotu a bránil vytesňovaniu;

18. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

19. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2015/000 TA – Technická pomoc na podnet Komisie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(7), a najmä na jeho článok 11 ods. 2,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(8), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)      Cieľom Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, v dôsledku pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy alebo v dôsledku novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)      EGF nemá prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011), ako je stanovené v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(9).

(3)     V nariadení (EÚ) č. 1309/2013 sa stanovuje, že na podnet Komisie sa môže na technickú pomoc každoročne použiť najviac 0,5 % ročnej maximálnej sumy EGF.

(4)      Preto by mal byť fond EGF mobilizovaný s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 630 000 EUR na technickú pomoc na podnet Komisie.

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 630 000 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Kontext

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(10), a článku 15 nariadenia (ES) č. 1309/2013(11) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (podľa cien z roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(12) Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II. Návrh Komisie

Komisia dňa 15. apríla 2015 prijala nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF.

Návrh sa týka mobilizácie fondu vo výške 630 000 EUR a pokrýva technickú pomoc pre Komisiu. Cieľom technickej pomoci je financovanie aktivít súvisiacich s monitorovaním, informovaním, vytvorením rozhrania vedomostnej základne a poskytovaním poradenstva členským štátom v súvislosti s používaním, monitorovaním a hodnotením EGF. Podľa článku 11 ods. 1 nariadenia o EGF sa na podnet Komisie môže každoročne poskytnúť na technickú pomoc 0,5 % ročnej maximálnej sumy EGF (t. j. 750 000 EUR v cenách z roku 2011).

Podľa návrhu Komisie je požadovaná suma v roku 2015 určená na pokrytie týchto činností:

1.          Monitorovanie a zhromažďovanie údajov: Komisia bude zhromažďovať údaje o získaných, uhradených a vybavených žiadostiach a navrhnutých a vykonaných opatreniach. Tieto údaje budú sprístupnené na internetovej stránke a zhromaždené v náležitej podobe pre dvojročnú správu za rok 2017. V nadväznosti na prácu uskutočnenú v posledných rokoch budú náklady na túto činnosť 20 000 EUR.

2.          Informácie: Webová stránka o EGF(13), ktorú Komisia zriadila v rámci oblasti Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, a ktorú spravuje na základe požiadavky v článku 12 ods. 2 nariadenia o EGF, sa bude pravidelne aktualizovať a rozširovať, pričom každý nový príspevok bude preložený do všetkých jazykov EÚ. Podporí sa všeobecná informovanosť o EGF a jeho viditeľnosť. K dispozícii bude obmedzený počet výtlačkov hodnotenia EGF ex-post, ako aj internetová publikácia. EGF bude súčasťou rozličných publikácií a audiovizuálnych aktivít Komisie, ako je stanovené v článku 11 ods. 4 nariadenia o EGF. Náklady na všetky tieto položky sa v roku 2015 odhadujú na 20 000 EUR.

3.          Vytvorenie vedomostnej základne/aplikačného rozhrania: Komisia aj naďalej pracuje na zavedení štandardných postupov pre žiadosti o príspevok z EGF a ich riadenie pomocou funkcie SFC 2014, kam sú začleňované. Takto môžu byť žiadosti v rámci nariadenia o EGF zjednodušené, ich spracovanie zrýchlené a extrahovanie údajov z nich na rôzne potreby uľahčené. Nasledovať bude integrácia záverečných správ s cieľom zmierniť administratívnu záťaž členských štátov. Náklady na túto činnosť sa odhadujú na 100 000 EUR, keďže EGF prispieva k rozvoju SFC a jej pravidelnej údržbe.

4.          Administratívna a technická podpora: Expertná skupina kontaktných osôb EGF, v ktorej bude každý členský štát zastúpený jedným členom, usporiada dve zasadnutia (koncom roku 2015/v prvej polovici roku 2016), ktorých celkové náklady sa odhadujú na 70 000 EUR.

5.          Komisia bude okrem toho organizovať vytváranie kontaktných sietí medzi členskými štátmi v rámci dvoch seminárov vykonávacích orgánov EGF v členských štátoch uskutočňovaných približne v rovnakom termíne a zameraných na otázky spojené s praktickým vykonávaním nariadenia o EGF na základnej úrovni. Náklady na tieto činnosti sa odhadujú na 120 000 EUR.

6.          Hodnotenie: V roku 2015 sa začne postup verejného obstarávania na hodnotenie v polovici obdobia s cieľom dokončiť hodnotenie do 30. júna 2017, ako sa vyžaduje v článku 20 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, a na tieto účely bude potrebných 300 000 EUR.

III. Postup

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 630 000 EUR z rezervy EGF (04 04 01) do rozpočtového riadka EGF (04 01 04 04).

Toto je jedenásty návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu, ktorý bol doteraz predložený rozpočtovému orgánu v roku 2015.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k vyhodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ZP/jb

D(2015)20125

p. Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2015/000 Technická pomoc 2015 (COM(2015)156 final)

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF vo veci EGF/2015/000 Technická pomoc 2015 a prijali ďalej uvedené stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú presun platieb.

Rozhodnutie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A) keďže suma 630 000 EUR, ktorú má mobilizovať Komisia na technickú pomoc v roku 2015, je nižšia ako maximum 0,5 % ročnej maximálnej sumy EGF (150 miliónov EUR v cenách z roku 2011), ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;

B) keďže prebiehajú prípravy na začlenenie EGF do systému elektronickej výmeny údajov (SFC2014);

C) keďže technická pomoc, ktorú Komisia poskytuje členským štátom, podporuje a rozširuje využívanie EGF tým, že poskytuje informácie o žiadostiach a šíri najlepšie postupy medzi členskými štátmi;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy v súvislosti s mobilizáciou fondu Komisie na technickú podporu:

1.  súhlasí s opatreniami, ktoré navrhuje Komisia ako technickú pomoc na financovanie výdavkov uvedených v článkoch 11 ods. 1 a 4 a 12 ods. 2, 3 a 4 nariadenia o EGF;

2.  víta pokračujúcu prácu na štandardizovaných postupoch pre žiadosti o podporu z EGF a správu tohto fondu s využitím funkcií systému elektronickej výmeny údajov (SFC2014), čím sa umožní zjednodušenie a rýchlejšie vybavovanie žiadostí a lepšie podávanie správ;

3.  konštatuje, že proces integrácie EGF do systému elektronickej výmeny údajov (SFC2014) prebieha už roky a príslušné náklady z rozpočtu EGF budú počas nasledujúcich dvoch až troch rokov, kým sa proces integrácie ukončí, aj naďalej relatívne vysoké;

4.  žiada Komisiu, aby predložila správu o pokroku pri integrácii fondu do systému SFC2014 od obdobia od jeho začatia v roku 2011 do roku 2014;

5.  pripomína, že je dôležité vytvárať kontaktné siete a uskutočňovať výmeny informácií o EGF, najmä pokiaľ ide o ustanovenia nového nariadenia; podporuje preto financovanie expertnej skupiny kontaktných osôb EGF a semináre týkajúce sa vytvárania sietí kontaktov, ktoré sa venujú vykonávaniu EGF;

6.  vyzýva Komisiu, aby v súlade s príslušnými ustanoveniami rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou(14) pozývala Parlament na schôdze a semináre expertnej skupiny; zdôrazňuje tiež, že je dôležité udržiavať kontakt so všetkými stranami zapojenými do žiadosti o prostriedky z EGF, okrem iného so sociálnymi partnermi;

7.  konštatuje, že v roku 2015 sa ďalej výrazne znižujú náklady na informačné činnosti; zastáva názor, že by tento trend nemal mať nepriaznivý vplyv na vydávanie a dostatočnú distribúciu informačných materiálov a potrebných pokynov;

8.   zdôrazňuje význam zvyšovania všeobecnej informovanosti o EGF a jeho zviditeľnenia; pripomína členským štátom predkladajúcim žiadosti ich úlohu v poskytovaní informácií o akciách financovaných EGF dotknutým prijímateľom, orgánom, sociálnym partnerom, médiám a širokej verejnosti, ako sa uvádza v článku 12 nariadenia o EGF;

9.  požaduje včasné zverejnenie konečného hodnotenia v súlade s konečným termínom stanoveným v článku 17 predchádzajúceho nariadenia o EGF (ES) č. 1927/2006.

S úctou

Marita ULVSKOG,

úradujúca predsedníčka, prvá podpredsedníčka

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

8.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

5

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heidi Hautala, Andrej Plenković

(1)

           Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

           Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

           Ú. v. EÚ C 373, 20. 12. 2013, s. 1.

(4)

             Prijaté texty, P8_TA(2014)0016.

(5)

Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.

(6)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1).

(7)

          Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(8)

          Ú. v. EÚ C 373, 20. 12. 2013, s. 1.

(9)

            Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. L. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(10)

    Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(11)

    Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2013, s. 855.

(12)

    Ú. v. EÚ C 373, 20. 12. 2013, s. 1.

(13)

 http://ec.europa.eu/egf

(14)

Úradný vestník Európskej únie L 304/47 20.11.2010

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia