JELENTÉS  a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

10.6.2015 - (COM(2015)0045 – C8‑0037/2015 – 2015/0028(COD)) - ***I

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Cristian-Silviu Bușoi


Eljárás : 2015/0028(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0186/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0186/2015
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0045 – C8‑0037/2015 – 2015/0028(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0045),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0037/2015),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2015. május 27-i véleményére[1],

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0186/2015),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ugyanakkor a fókavadászat az inuit és más őslakos közösségek kultúrájának és identitásának szerves részét alkotja, és jelentős mértékben hozzájárul e közösségek létfenntartásához. Ennélfogva az inuit és más őslakos közösségek által folytatott fókavadászat nem veti fel ugyanazon erkölcsi aggályokat a nyilvánosságban, mint az elsősorban kereskedelmi célú fókavadászat. Ezenkívül széles körben elismert, hogy – az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozattal és más vonatkozó nemzetközi megállapodásokkal összhangban – az inuit és egyéb őslakos közösségek alapvető és társadalmi érdekei nem sérülhetnek. Ezért az 1007/2009/EK rendelet kivételként engedélyezi az inuit és egyéb őslakos közösségek által hagyományosan folytatott vadászatokból származó, az ezen közösségek létfenntartásához hozzájáruló fókatermékek forgalomba hozatalát.

(2) Ugyanakkor a fókavadászat az inuit és más őslakos közösségek kultúrájának és identitásának szerves részét alkotja, és jelentős mértékben hozzájárul e közösségek létfenntartásához, élelmet és jövedelmet nyújt a közösség életének és fenntartható megélhetésének biztosításához, megőrzi és folytatja a közösség hagyományos életmódját és a cserekereskedelem kulturális örökségét. Ennélfogva az inuit és más őslakos közösségek által folytatott, fenntarthatónak tekintett és a fókapopuláció egészségét nem károsító fókavadászat nem veti fel ugyanazon erkölcsi aggályokat a nyilvánosságban, mint az elsősorban kereskedelmi célú fókavadászat. Ezenkívül széles körben elismert, hogy – az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozattal és más vonatkozó nemzetközi megállapodásokkal összhangban – az inuit és egyéb őslakos közösségek alapvető és társadalmi érdekei nem sérülhetnek, és kellő figyelmet kell fordítani a gazdasági tevékenység folytatásához és a fejlődéshez való jogukra. Ezért az 1007/2009/EK rendelet kivételként engedélyezi az inuit és egyéb őslakos közösségek által hagyományosan folytatott vadászatokból származó, az ezen közösségek létfenntartását szolgáló és a létfenntartásához hozzájáruló fókatermékek forgalomba hozatalát.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A független országokban a bennszülött és törzsi népekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által 1989-ben elfogadott 169. sz. egyezménnyel összhangban az inuit és egyéb őslakos közösségeknek joguk van az önmeghatározáshoz, és e jog alapján szabadon határozhatják meg gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésük útját. E jogot meg kell védeni.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Figyelemmel arra, hogy az 1007/2009/EK rendeletet több évig tartó, az inuit és más őslakos közösségek által folytatott fókavadászattal kapcsolatos téves elképzeléseken alapuló, kiterjedt kampányokat követően fogadták el, ugyanakkor a társjogalkotók kifejezetten elkötelezték magukat amellett, hogy elkerüljék az inuit és más őslakos közösségeket érő esetleges hátrányos hatásokat és figyelembe vegyék az inuit és más őslakos közösségek nemzetközi jog szerinti jogait, valamint az 1007/2009/EK rendelet azon célkitűzését, hogy helyreállítsa az inuit és más őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó, az Unió piacán forgalomba hozott fókatermékek iránti bizalmat, a fókatermékek kereskedelmének általános tilalma alóli kivétel teljes végrehajtásának és tényleges alkalmazásának érdekében a Bizottságnak a tagállamokkal együtt tájékoztató kampányokat és más megfelelő intézkedéseket kell kidolgoznia. Ezek az intézkedések magukban foglalhatnak többek között az inuit és más őslakos közösségek által az 1007/2009/EK rendeletnek megfelelően folytatott fókavadászatból származó termékek iránti fogyasztói bizalom helyreállítására irányuló intézkedéseket, továbbá a széles körben elterjedt negatív ábrázolás, megbélyegzés és téves felfogás leküzdését szolgáló célzott kiskereskedelmi tájékoztatást, amely tényszerű információkat nyújt az inuitok és más őslakos közösségek által folytatott fókavadászatról. Ez hozzájárulhatna az európai és az északi-sarkvidéki népek közötti kölcsönös bizalom továbbépítéséhez és az Uniónak az Északi-sarkvidék hiteles partnerekénti helyzete megerősítéséhez.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott fókavadászat során éppen úgy nem alkalmazható következetesen és hatékonyan olyan leölési módszer, amely valóban humánus lenne, mint a többi fókavadászat során. Mindazonáltal az 1007/2009/EK rendelet célkitűzéseinek fényében indokolt az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó termékek uniós piacon való forgalomba hozatalát ahhoz a feltételhez kötni, hogy e vadászatot olyan módon folytassák, amely az elejteni kívánt állatok számára a lehető legkevesebb fájdalmat, szorongást, félelmet és egyéb szenvedést okoz, figyelembe véve az adott közösségek hagyományos életmódját és létfenntartási szükségletét. Az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó fókatermékek tekintetében tett kivételt azon vadászatokra kell korlátozni, amelyek hozzájárulnak e közösségek létfenntartásához, azaz elsősorban nem kereskedelmi célúak. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni arra, hogy korlátozza a szóban forgó kivétel hatálya alatt forgalomba hozott fókatermékek mennyiségét annak érdekében, hogy megakadályozza a kivétel alkalmazását az elsősorban kereskedelmi célú vadászatból származó termékekre.

(3) Az 1007/2009/EK rendelet célkitűzéseinek fényében indokolt az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó termékek uniós piacon való forgalomba hozatalát ahhoz a feltételhez kötni, hogy e vadászatot olyan módon folytassák, amely kellő figyelmet fordít az állatok jólétére, és csökkenti az elejteni kívánt állatoknak okozott elkerülhető fájdalmat, szorongást, félelmet és egyéb szenvedést, figyelembe véve az inuit vagy egyéb őslakos közösségek hagyományos életmódját és létfenntartási szükségletét. Ezért az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó fókatermékek tekintetében tett kivételt azon vadászatokra kell korlátozni, amelyek hozzájárulnak e közösségek létfenntartásához.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A fókatermékek forgalomba hozatalára vonatkozó részletes szabályok meghatározása érdekében a Bizottság részére felhatalmazást kell adni a Szerződés 290. cikke szerinti jogi aktusok elfogadására. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(5) Az e rendeletben meghatározott feltételekkel összhangban és annak megakadályozása érdekében, hogy az inuit és egyéb őslakos közösségek számára biztosított kivételt nem a létfenntartás céljából folytatott, hanem elsősorban kereskedelmi célú vadászatból származó termékekre alkalmazzák, a fókatermékek forgalomba hozatalára vonatkozó részletes szabályok meghatározása érdekében a Bizottság részére felhatalmazást kell adni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke szerint jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy részletes szabályokat állapítson meg a fókatermékek forgalomba hozataláról, valamint hogy – szükség esetén és csak akkor, ha bemutatták a vonatkozó bizonyítékokat – korlátozza vagy megtiltsa az inuit és más őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó fókatermékek forgalomba hozatalát és mennyiségét. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson az érintett származási országokkal és érintett felekkel, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

1007/2009/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a közösség hagyományos vadászatot folytatott;

a) a közösség hagyományos vadászatot folytatott és a vadászat továbbra is részét képezi e közösség kultúrájának és identitásának;

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

1007/2009/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a vadászat hozzájárul a közösség létfenntartásához és azt elsősorban nem kereskedelmi okokból folytatták;

b) a vadászatot a közösség létfenntartása céljából folytatják, és az ahhoz hozzájárul, többek között élelmet és jövedelmet nyújt a közösség életének és fenntartható megélhetésének biztosításához, és azt elsősorban nem kereskedelmi okokból folytatják;

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

1007/2009/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a vadászatot olyan módon folytatták, amely az elejteni kívánt állatok számára a lehető legkevesebb fájdalmat, szorongást, félelmet és egyéb szenvedés t okozta, figyelembe véve az adott közösség hagyományos életmódját és létfenntartási szükségletét.

c) a vadászatot olyan módon folytatták, amely kellő figyelmet fordít az állatok jólétére és figyelembe veszi az adott közösség hagyományos életmódját és létfenntartási szükségletét.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

1007/2009/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fenti feltételeket a behozott termékek behozatalának időpontjában vagy helyén kell alkalmazni.

Az első albekezdésben meghatározott feltételeket a behozott fókatermékek behozatalának időpontjában vagy helyén kell alkalmazni.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

1007/2009/EK rendelet

3 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha az elejtett fókák száma, az (1) bekezdés értelmében forgalomba hozott fókatermékek mennyisége vagy egyéb körülmények arra engednek következtetni, hogy a vadászatot elsősorban kereskedelmi céllal folytatták, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy korlátozza az ilyen vadászatból származó termékek forgalomba hozható mennyiségét.

(5) A Bizottság bizonyítékok alapján intézkedéseket fogadhat el, ha a fókatermékek Unión belüli forgalomba hozatalának feltételeit nem tartják be, például ha a fókavadászatot nem létfenntartási szükségletből, hanem elsősorban kereskedelmi célból folytatták. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy korlátozza vagy megtiltsa az ilyen vadászatból származó termékek fogalomba hozatalát és a forgalomba hozható mennyiséget.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 a pont (új)

1007/2009/EK rendelet

5 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„5a. cikk

 

Nyilvános tájékoztatás

 

(1) A Bizottság és a tagállamok – ésszerű és nem túlzott költség mellett – biztosítják a nyilvánosság tájékoztatását arról, hogy a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően forgalomba hozott, az inuit és más őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó fókatermékek megfelelnek az alkalmazandó jogi rendelkezéseknek.

(2) A Bizottság biztosítja, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett tájékoztató kampányokat a 254/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt II. célkitűzés értelmében is lefolytatják.

 

_____________

 

* A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves fogyasztóvédelmi programról és az 1926/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 254/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 84., 2014.3.20., 42. o.).”

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 b pont (új)

1007/2009/EK rendelet

7 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3b. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

7. cikk

7. cikk

Jelentéstétel

Jelentéstétel

 

(1) A tagállamok 2011. november 20-ig és azt követően négyévenként jelentésben számolnak be a Bizottságnak az e rendelet végrehajtása érdekében tett intézkedésekről

(1) A tagállamok 2016. december 31-ig és azt követően négyévenként jelentésben számolnak be a Bizottságnak az e rendelet végrehajtása érdekében tett intézkedésekről.

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentések alapján a Bizottság jelentésben számol be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról minden egyes érintett beszámolási időszak végétől számított tizenkét hónapon belül.

(2) A Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról az (1) bekezdésben említett minden egyes érintett beszámolási időszak végétől számított tizenkét hónapon belül. Az első jelentést 2017. december 31-ig kell benyújtani.

 

(2a) A (2) bekezdéssel összhangban benyújtott jelentésében a Bizottság értékeli e rendelet működését és eredményességét a benne foglalt célkitűzések megvalósítása szempontjából. Értékelésében a Bizottság megvizsgálja különösen az inuit és más őslakos közösségek társadalmi-gazdasági fejlődését, táplálkozását, kultúráját és identitását, valamint e rendelet környezeti és társadalmi-gazdasági hatásait azokra a területekre, ahol a part menti közösségek a tengeri erőforrásokkal való gazdálkodás részeként fókavadászatot folytatnak.

  • [1]  HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Európai Bizottság 2008. július 23-án előterjesztett javaslatát követően az Európai Parlament és a Tanács 2009-ben közösen elfogadta a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendeletet, amely betiltotta a fókatermékek kereskedelmét az Európai Unióban. Ez a tilalom az EU-ban előállított és az importált termékekre egyaránt vonatkozik. Az EU a teljes tilalmat választotta, az alábbi két fő kivétel mellett: az inuit vagy egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó termékek (az ún. „őslakosokkal kapcsolatos kivételˮ), illetve a kizárólag a tengeri erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás céljából kis mennyiségben és nonprofit alapon folytatott fókavadászatból származó termékek („a tengeri erőforrásokkal kapcsolatos kivétel”). A rendelet célja annak biztosítása, hogy az EU piacán többé ne lehessen forgalmazni kereskedelmi célú vadászatból származó fókatermékeket.

A fókarendeletet és annak végrehajtási aktusait (737/2010/EU bizottsági rendelet) Kanada és Norvégia megtámadta a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) előtt. A WTO-vizsgálóbizottság és a WTO Fellebbezési Testületének végleges határozatait a WTO Vitarendezési Testülete 2014. június 18-án elfogadta. E testületek helybenhagyták a fókatermékek kereskedelmének általános tilalmát, amelyet az állatjólétre vonatkozó erkölcsi megfontolások igazolnak, a két kivételt ugyanakkor elutasították. Kanada és az Európai Unió 2014. szeptember 5-én arról tájékoztatta a WTO Vitarendezési Testületét, hogy egyezség született közöttük a Vitarendezési Testület ajánlásainak és határozatainak az Európai Unió általi végrehajtásához szükséges ésszerű időkeretről, amely a testület jelentésének elfogadásától számított 16 hónap. Ennek megfelelően ez az ésszerű időkeret 2015. október 18-án lejár. Ugyan rövid idő állt rendelkezésre, az Európai Bizottság csak 2015. február 6-án fogadta el a fókatermékek kereskedelméről szóló jelenlegi rendelet módosítására irányuló javaslatot.

A Bizottság javaslata

A jogalkotási javaslat a fókatermékek kereskedelméről szóló 2009-es alaprendelettel foglalkozó WTO-ajánlásokat és -határozatokat hivatott végrehajtani. E jogalkotási javaslat egyszersmind jogalapját képezi a 737/2010/EU rendelet említett döntésekhez való hozzáigazításának is. A 2010-es rendelet a 2009-es rendelet végrehajtási rendeletének tekinthető.

A Bizottság a WTO ajánlásaival és határozataival összhangban nyújtotta be a javaslatát, amely:

a) némileg módosítja az őslakosokkal kapcsolatos kivétel eredeti megfogalmazását. Különösen a 3. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy a fókatermékek forgalomba hozatala csak akkor megengedett, ha olyan vadászatból származnak, amely tekintetében teljesül az alábbi öt feltétel:

1. a vadászatot inuit vagy egyéb őslakos közösségek folytatják (a bevezető részben szerepel);

2. a közösség hagyományos vadászatot folytatott (az a) pontban);

3. a vadászat hozzájárul a közösség létfenntartásához (a b) pontban);

4. a vadászatot elsősorban nem kereskedelmi okokból folytatták (a b) pontban); és

5. a vadászatot olyan módon folytatták, amely az elejteni kívánt állatok számára a lehető legkevesebb fájdalmat, szorongást, félelmet és egyéb szenvedést okozta (a c) pontban).

b) teljesen eltávolítja a rendeletből a tengeri erőforrásokkal kapcsolatos kivételt, mivel a WTO határozata nem fogadta el a kivétel létjogosultságát. A határozatok szerint az ilyen típusú vadászatokat nem lehet megkülönböztetni a kereskedelmi célú vadászatoktól, és diszkriminatív, ha csak ez utóbbit tiltják be.

A 3. cikk (5) bekezdésének értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a bizonyos vadászatokból származó, forgalomba hozható fókatermékek mennyiségének korlátozására. A fókatermékekre vonatkozóan ilyen korlátozást csak akkor lehet elrendelni, ha arra utaló jelek vannak, hogy a szóban forgó vadászatot „elsősorban kereskedelmi céllal folytattákˮ. E jelek az elejtett fókák számával, a forgalomba hozott fókatermékek mennyiségével vagy a Bizottság által megállapított egyéb körülményekkel lehetnek kapcsolatosak.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a hatályos jogszabályoknak a WTO határozataihoz és ajánlásaihoz való hozzáigazítására irányuló bizottsági javaslatot, egyszersmind úgy véli, hogy a Bizottság javaslata némi késéssel született meg. Ezt tovább súlyosbítja, hogy nem készült hatásvizsgálat az alaprendelethez, illetve a hatályos jogszabály 7. cikkében előírt, végrehajtásról szóló jelentések sem érkeztek be, ezért az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az új rendeletre irányuló döntéshozatal nem támaszkodhat megfelelő és tájékozott alapokra.

Szem előtt tartva, hogy az új rendelet célja a WTO ajánlásainak és határozatainak végrehajtása a fókatermékek kereskedelméről szóló 2009-es alaprendelet vonatkozásában, az előadó egyetért a tengeri erőforrásokkal kapcsolatos kivétel törlésével, illetve az őslakosokkal kapcsolatos kivétel módosításával, különös tekintettel az inuit vagy más őslakos közösségek önrendelkezési jogára.

Az előadó felszámolta továbbá a 3. cikk (5) illetve (1) bekezdése között a bizottsági javaslat eredeti megfogalmazásában található ellentmondásokat. Az ellentmondás abban rejlett, hogy az elsősorban kereskedelmi céllal folyatott vadászat nem felel meg a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti követelményeknek. Ebből kifolyólag az őslakosokkal kapcsolatos kivétel nem alkalmazható, ami azt jelenti, hogy a vonatkozó vadászatból származó fókatermékeket nem lehet forgalomba hozni, azaz a korlátozás maximális. Ahelyett, hogy korlátozást vezetnének be, az elsősorban kereskedelmi céllal folytatott vadászatra utaló jelek előreláthatóan a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott tilalom bevezetésére adnának okot.

Az előadó ezért oly módon módosította a javaslatot, hogy az megismételje, hogy a fókavadászat az inuit és más őslakos közösségek kultúrájának és identitásának szerves részét alkotja, amely jelentős mértékben hozzájárul e közösségek létfenntartásához, élelmet és jövedelmet nyújt a közösség életének és fenntartható megélhetésének biztosításához, megőrzi és folytatja a közösség hagyományos életmódját és a cserekereskedelem kulturális örökségét. Az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy a Bizottság csak arra az esetre , kap felhatalmazást arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ilyen vadászatból származó termékek forgalomba hozható mennyiségének korlátozása céljából, amennyiben az elejtett fókák száma vagy a forgalomba hozott termékek mennyisége alapján releváns bizonyíték igazolja, hogy a vadászatot elsősorban kereskedelmi céllal folytatták, .

Az előadó egy új cikket is beillesztett, amely szerint a polgárokat tájékoztatni kell arról, hogy az inuit és más őslakos közösségek vadászataiból származó, uniós piacon forgalomba hozott fókatermékek legális eredetűek. A fent említett témában a nyilvánosságot tájékoztató kampányokat egyúttal a fogyasztóvédelmi programról szóló rendelet II. célkitűzése értelmében is lefolytatják.

Végül, de nem utolsósorban, az előadó úgy véli, hogy a jelentéstételi eljárás nem volt eléggé átlátható és nem felelt meg a jelenlegi rendelet 7. cikkében megállapított kritériumoknak. A 7. cikk előadó által javasolt módosítása új határidőket szab, amelyeket a Bizottságnak és a tagállamoknak egyaránt indokolatlan késések nélkül be kell tartaniuk. Az előadó úgy véli, hogy a Bizottságnak végleges jelentésében különösen e rendeletnek az inuit és egyéb őslakos közösségek alapvető és társadalmi érdekeire gyakorolt hatását kell értékelnie, beleértve a közösség életét és fenntartható megélhetését biztosító élelemhez és jövedelemhez való jogukat.

VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről (11.5.2015)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2015)0045 – C8‑0037/2015 – 2015/0028(COD))

A vélemény előadója: Bendt Bendtsen

RÖVID INDOKOLÁS

A többoldalú kereskedelmi rendszerek biztonsága és kiszámíthatósága biztosításának központi eleme a WTO vitarendezési rendszere, ezért rendelkezéseit (a WTO fellebbezési testületének döntése a fóka-ügyben (DS 400/401)) be kell tartani.

Az előadó úgy véli, hogy a WTO döntése elfogadható, amennyiben tiszteletben tartja a Parlament és a Tanács 2009-es kompromisszumát az 1007/2009/EK rendelet vonatkozásában, melynek keretében a fókavadászat kapcsán két kivételt tettek; az egyik az inuitok és az őshonos népek önrendelkezésre és erőforrásaik használatára vonatkozó jogával kapcsolatos, a másik pedig a balti-tengeri tengeri erőforrások kezelésével kapcsolatos.

Az előadó ezért javasolja, hogy újra vezessék be a tengeri erőforrások kezelésével kapcsolatos mentességet. A jelenleg hatályos kivétel nem tud kellőképpen különbséget tenni az üzleti célú vadászat és a nagy mértékű kereskedelem között a meghatározott célkitűzés, azaz a közerkölcs védelme fényében (GATT XX. cikk a) pont). Ezért megfogalmazható lenne egy tengeri erőforrások kezelésével kapcsolatos olyan kivétel, amely által elkerülhető lenne a normális, kisüzemi halászat során keletkező tetemek egyszerű visszadobásának gyakorlata. Ez egy új, második kivétel lenne, melyet csak bizonyos jól meghatározott feltételek esetén alkalmaznának, amelyek a kézműves termelés és a helyi specialitások hagyományára is épülhetnek. Összességében mindez támogatná a természetes biológiai sokféleség és a balti-tengeri térség biológiai és gazdasági fenntarthatóságának védelmét.

Továbbá a módosított uniós rendelet, a WTO rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett pontosítaná a rendelet egy másik célkitűzését is, azaz a tengeri erőforrások kezelésének összhangba hozását a GATT XX. cikkének g) pontjával, a kimerülő természetes erőforrások védelme kapcsán.

Az inuitok mentessége kapcsán a WTO úgy döntött, hogy az legitim, bár néhány eleme, megfogalmazása és alkalmazása önkényes és indokolatlan megkülönböztetést okozott. A Bizottság javaslata e hiányosságokat azzal orvosolja, hogy korlátokat határoz meg a fókatermékek forgalmazása kapcsán és az e kivételről szóló, javasolt új cikkben erősíti a rendelet állatjóléti célkitűzését.

Az előadó e kivétel tekintetében csak néhány módosítást javasol a Bizottság javaslatával kapcsolatban. Az előadó azonban hangsúlyozza, hogy az inuitokra vonatkozó kivétel 2009-ben azt a célt szolgálta, hogy a tiltás ne járjon negatív hatásokkal az inuit közösségekre nézve. Az előadó sajnálja, hogy a Bizottság nem végzett hatástanulmányt, hogy a döntéshozatal megalapozott és megfelelően tájékozott lehessen. Grönlandi adatok szerint a tiltás az 1007/2009/EK rendeletben szereplő kivétel ellenére jelentős negatív hatással járt a közösségekre nézve, ami ellentétes az Európai Parlament és a Tanács céljaival.

Az előadó szerint a fő érv a fókatermékek ilyen feltételek melletti kereskedelme mellett a biológiai sokféleség és a biológiai-gazdasági fenntarthatóság, valamint a tiltás által érintett őshonos közösségek fenntarthatósága.

Grönlandon nagy a fókapopuláció. Vadászni csak három fajukra lehet (grönlandi fóka, gyűrűsfóka és hólyagos fóka), és csak engedéllyel rendelkező vadászok vadászhatnak. A fókákat Grönlandon puskával lövik le, hacsak nincs túl sötét hozzá; ebben az esetben hálókkal kapják el őket. Fiatal egyedekre és szoptató nőstényfókákra tilos vadászni.

Grönlandon, ahol az erőforrások korlátozottak, hagyományosan mindig is vadásztak fókára. A fókahúst emberi fogyasztásra és a szánhúzó kutyák etetésére használják, a bőrből ruhát készítenek, és néhány távoli területen ez a legfontosabb erőforrás. A fókák ezért kulturális, társadalmi és gazdasági szempontból alapvető fontosságúak. Nagyjából 7 000 grönlandi (a lakosság 12%-a) rendelkezik fókavadász-engedéllyel. Közülük 2 000-en rendelkeznek teljes munkaidős vadászengedéllyel, 5 000-en pedig szabadidős vadászok. 2009–2010-ben egy vadász évente átlagosan 23 grönlandi fókát, gyűrűsfókát és hólyagos fókát ejtett el. 2009 óta csak a teljes munkaidős vadászok adhatnak el fókabőrt az állami tulajdonú grönlandi bőrgyárnak. Az EU-ba irányuló export radikálisan csökkent, a bőrgyár forgalma a 2005-ös 9 millió euróról 2013-ra 2 millió euróra esett vissza. A bőrgyár elfekvő készlete 135 000 bőrből állt.

Ez azt mutatja, hogy az inuitokra vonatkozó mentesség nem működik az 1007/2009/EK rendeletben meghatározott célnak megfelelően. Az előadó ezért beillesztett egy jelentési záradékot, miszerint a Bizottságnak meg kell vizsgálnia az uniós rendelet következményeit és tanulmányoznia kell azok lehetséges kezelésének eszközeit.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 azzal a céllal került elfogadásra, hogy megszüntesse a belső piac működésének azon akadályait, melyek a fókatermékek kereskedelmére vonatkozó nemzeti intézkedések eltéréseiből erednek. A szóban forgó intézkedések a nyilvánosság azon erkölcsi aggályaira reagálva kerültek elfogadásra, amelyek a fókák leölésének állatjóléti aspektusaival, valamint a túlzott mértékű fájdalmat, szorongást, félelmet és a szenvedés egyéb formáit okozva leölt állatokból nyert termékek esetleges piaci jelenlétével kapcsolatosak. Az említett aggályok azt igazoló tudományos bizonyítékokon alapultak, hogy a fókavadászat különleges körülményei között nem alkalmazható következetesen és hatékonyan olyan leölési módszer, amely valóban humánus lenne. Az említett cél elérése érdekében az 1007/2009/EK rendelet – általános szabályként – a fókatermékek forgalomba hozatalának tilalmát írja elő.

(1) Az 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 azzal a céllal került elfogadásra, hogy megszüntesse a belső piac működésének azon akadályait, melyek a fókatermékek kereskedelmére vonatkozó nemzeti intézkedések eltéréseiből erednek. A szóban forgó intézkedések a nyilvánosság azon erkölcsi aggályaira reagálva kerültek elfogadásra, amelyek a fókák leölésének állatjóléti aspektusaival, valamint a túlzott mértékű fájdalmat, szorongást, félelmet és a szenvedés egyéb formáit okozva leölt állatokból nyert termékek esetleges piaci jelenlétével kapcsolatosak. Az említett cél elérése érdekében az 1007/2009/EK rendelet – általános szabályként – a fókatermékek forgalomba hozatalának tilalmát írja elő.

____________

_______________

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 1007/2009/EK rendelete a fókatermékek kereskedelméről (HL L 286., 2009.10.31., 36. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 1007/2009/EK rendelete a fókatermékek kereskedelméről (HL L 286., 2009.10.31., 36. o.).

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ugyanakkor a fókavadászat az inuit és más őslakos közösségek kultúrájának és identitásának szerves részét alkotja, és jelentős mértékben hozzájárul e közösségek létfenntartásához. Ennélfogva az inuit és más őslakos közösségek által folytatott fókavadászat nem veti fel ugyanazon erkölcsi aggályokat a nyilvánosságban, mint az elsősorban kereskedelmi célú fókavadászat. Ezenkívül széles körben elismert, hogy – az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozattal és más vonatkozó nemzetközi megállapodásokkal összhangban – az inuit és egyéb őslakos közösségek alapvető és társadalmi érdekei nem sérülhetnek. Ezért az 1007/2009/EK rendelet kivételként engedélyezi az inuit és egyéb őslakos közösségek által hagyományosan folytatott vadászatokból származó, az ezen közösségek létfenntartásához hozzájáruló fókatermékek forgalomba hozatalát.

(2) Ugyanakkor a fókavadászat az inuit és más őslakos közösségek kultúrájának, társadalmának, gazdaságának és identitásának szerves részét alkotja, és jelentős mértékben hozzájárul e közösségek létfenntartásához, továbbá fenntarthatónak tekinthető. Ennélfogva az inuit és más őslakos közösségek által folytatott fókavadászat nem veti fel ugyanazon erkölcsi aggályokat a nyilvánosságban, mint az elsősorban kereskedelmi célú fókavadászat. Ezenkívül széles körben elismert, hogy – az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozattal és más vonatkozó nemzetközi megállapodásokkal összhangban, különösen pedig a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által 1989-ben elfogadott, a független országokban a bennszülött és törzsi népekről szóló 169. sz. egyezménnyel összhangban, amely szerint az inuit és más bennszülött közösségeknek joguk van az önmeghatározáshoz, e jog révén pedig ahhoz, hogy szabadon munkálkodjanak gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésükön – az inuit és egyéb őslakos közösségek alapvető és társadalmi érdekei nem sérülhetnek. Ezért az 1007/2009/EK rendelet kivételként engedélyezi az inuit és egyéb őslakos közösségek által hagyományosan és fenntartható módon folytatott vadászatokból származó, az ezen közösségek létfenntartásához hozzájáruló fókatermékek forgalomba hozatalát. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy milyen intézkedéseket lehet hozni az inuit közösségeket a fókatermékekre vonatkozó tiltás miatt érő esetleges negatív hatások orvoslására, valamint hogy miként tájékoztassák a közvéleményt az európai őshonos közösségekről.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az 1007/2009/EK rendelet biztosítja az állatjólét megőrzése, valamint az inuit és őslakos közösségek kultúrájának és hagyományainak tiszteletben tartása közötti egyensúlyt;

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott fókavadászat során éppen úgy nem alkalmazható következetesen és hatékonyan olyan leölési módszer, amely valóban humánus lenne, mint a többi fókavadászat során. Mindazonáltal az 1007/2009/EK rendelet célkitűzéseinek fényében indokolt az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó termékek uniós piacon való forgalomba hozatalát ahhoz a feltételhez kötni, hogy e vadászatot olyan módon folytassák, amely az elejteni kívánt állatok számára a lehető legkevesebb fájdalmat, szorongást, félelmet és egyéb szenvedést okoz, figyelembe véve az adott közösségek hagyományos életmódját és létfenntartási szükségletét. Az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó fókatermékek tekintetében tett kivételt azon vadászatokra kell korlátozni, amelyek hozzájárulnak e közösségek létfenntartásához, azaz elsősorban nem kereskedelmi célúak. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni arra, hogy korlátozza a szóban forgó kivétel hatálya alatt forgalomba hozott fókatermékek mennyiségét annak érdekében, hogy megakadályozza a kivétel alkalmazását az elsősorban kereskedelmi célú vadászatból származó termékekre.

(3) Az 1007/2009/EK rendelet célkitűzéseinek fényében indokolt az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó termékek uniós piacon való forgalomba hozatalát ahhoz a feltételhez kötni, hogy e vadászatot fenntartható módon folytassák, ugyanakkor figyelembe véve az inuit és egyéb őslakos közösségek hagyományos életmódját és létfenntartási szükségleteit. Ennek megfelelően a Bizottságnak megfelelő intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az 1007/2009/EK rendelet céljáról, és az őshonos közösségek által végzett vadászatból származó termékekre vonatkozó kivételről, helyreállítva ezzel a fogyasztói bizalmat. Az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó fókatermékek tekintetében tett kivételt azon vadászatokra kell korlátozni, amelyek hozzájárulnak e közösségek létfenntartásához, azaz elsősorban nem kereskedelmi célúak.

Ezért, annak megakadályozása érdekében, hogy e kivételt az elsősorban kereskedelmi célú vadászatból származó termékekre is használják, a Szerződés 290. cikke szerinti aktusok elfogadására kell felhatalmazni a Bizottságot az e kivétel alapján forgalmazott fókatermékek mennyiségének korlátozása és szükség esetén a bizonyos fajta vadászatokból szármató fókatermékek e kivétel alapján történő forgalmazásának megtiltása érdekében. A felhatalmazást csak szükség esetén kell gyakorolni, amikor megfelelő bizonyítékokat nyújtottak be és azokat az érintett érdekeltekkel való konzultációt követően megfelelőnek találták.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény III. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy a valamely szerződő fél területére behozott, egy másik szerződő fél területéről származó termékeket nem részesíthetik kedvezőtlenebb bánásmódban, mint a hasonló nemzeti eredetű termékeket.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A fókatermékek forgalomba hozatalára vonatkozó részletes szabályok meghatározása érdekében a Bizottság részére felhatalmazást kell adni a Szerződés 290. cikke szerinti jogi aktusok elfogadására. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(5) A fókatermékek forgalomba hozatalára vonatkozó részletes szabályok meghatározása érdekében a Bizottság részére felhatalmazást kell adni a Szerződés 290. cikke szerinti jogi aktusok elfogadására. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, valamint az inuit és más érintett őslakos közösségekkel is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A Bizottság e rendelet végrehajtása előtt hatásvizsgálatot végez annak érdekében, hogy felmérje a felülvizsgálat társadalmi, gazdasági és kulturális hatásainak mértékét és jellegét, biztosítva, hogy minden felülvizsgálat során tiszteletben tartják, hogy a fókavadászat része bizonyos közösségek kulturális identitásának, garantálva ezáltal, hogy a fókák közelségében élő közösségek megélhetését nem fenyegeti veszély, valamint hogy az Unió biológiai és kulturális sokféleségét tiszteletben tartják.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

1007/2009/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Fókatermékek forgalomba hozatala csak akkor megengedett, ha azok az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származnak, feltéve hogy teljesül az alábbi feltételek mindegyike:

(1) Fókatermékek forgalomba hozatala csak akkor megengedett, ha azok az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származnak, feltéve hogy teljesül az alábbi feltételek mindegyike:

a) a közösség hagyományos vadászatot folytatott;

a) a közösség hagyományos vadászatot folytatott;

b) a vadászat hozzájárul a közösség létfenntartásához és azt elsősorban nem kereskedelmi okokból folytatták;

b) a vadászat hozzájárul a közösség létfenntartásához;

c) a vadászatot olyan módon folytatták, amely az elejteni kívánt állatok számára a lehető legkevesebb fájdalmat, szorongást, félelmet és egyéb szenvedést okozta, figyelembe véve az adott közösség hagyományos életmódját és létfenntartási szükségletét.

c) a vadászatot a közösség engedéllyel rendelkező tagja olyan módon folytatja, amely tekintettel van az állatok jólétére és az elejteni kívánt állatok számára a lehető legnagyobb mértékben csökkenti a túlzott fájdalmat, szorongást, félelmet és egyéb szenvedést, figyelembe véve az adott közösség hagyományos életmódját és létfenntartását.

A fenti feltételeket a behozott termékek behozatalának időpontjában vagy helyén kell alkalmazni.

A fenti feltételeket a behozott termékek behozatalának időpontjában vagy helyén kell alkalmazni.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

1007/2009/EK rendelet

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A fókatermékek forgalmazását az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén is engedélyezni kell:

 

a) a fókaterméket forgalomba hozó személy bizonyítani tudja, hogy a fókaterméket egyébként visszadobnák a tengerbe, ami nem állna összhangban a Biológiai Sokféleség Egyezmény 10. cikkével;

 

b) a fókatermékek olyan vadászatból származnak, amely nem okozott túlzott fájdalmat, szorongást, félelmet vagy egyéb szenvedést, és amely során tiszteletben tartották a nemzeti jogszabályokban foglalt, állatjóléttel kapcsolatos célkitűzéseket;

 

c) a fókatermékek csak olyan vadászatból származnak, amelyet a kimeríthető természeti erőforrásokkal foglalkozó nemzeti gazdálkodási rendszerek − többek között járványvédelem, illetve az azonos élőhelytől vagy erőforrásoktól függő veszélyeztetett fajokkal folytatott fajok közötti verseny korlátozása − keretében végeztek a természetes élőhelyük elemét alkotó fókapopulációk életképességének fenntartása céljából;

 

 

d) a fókatermék kizárólag kedvező védettségi állapotú fókapopulációk esetében végzett vadászatból származik.

 

A fenti feltételeket a behozott termékek behozatalának időpontjában vagy helyén kell alkalmazni.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

1007/2009/EK rendelet

3 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazása nem áshatja alá e rendelet célkitűzésének elérését.

(3) Az (1), (1a) és (2) bekezdés alkalmazása nem áshatja alá e rendelet célkitűzésének elérését.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

1007/2009/EK rendelet

3 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ha az elejtett fókák száma, az (1) bekezdés értelmében forgalomba hozott fókatermékek mennyisége vagy egyéb körülmények arra engednek következtetni, hogy a vadászatot elsősorban kereskedelmi céllal folytatták, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy korlátozza az ilyen vadászatból származó termékek forgalomba hozható mennyiségét.

(5) Az érintett érdekeltekkel történő konzultációt követően a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy korlátozza vagy megtiltsa a bizonyítottan elsősorban kereskedelmi célú vagy olyan vadászatból származó termékek forgalmazását, amely túllépi a kivételek (1) bekezdésben említett céljának eléréséhez szükséges mértéket. Ennek bizonyítása érdekében a Bizottságnak megfelelő adatokat kell szereznie az (1) bekezdés alapján forgalmazott fókatermékek mennyiségére vonatkozóan, például a levadászott fókák száma vagy más körülmények alapján.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 a pont (új)

1007/2009/EK rendelet

5 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„5a. cikk

 

Nyilvános tájékoztatás

 

A Bizottságnak és a tagállamoknak megfelelő lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy tájékoztassák az illetékes hatóságokat – többek között a tagállamok vámtisztviselőit – és a nyilvánosságot az inuit és más őslakos közösségek által a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően folytatott vadászatból származó fókatermékek vonatkozó jogszabályokkal összhangban történő forgalomba hozataláról.”

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 b pont (új)

1007/2009/EK rendelet

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Bizottságnak ezenfelül fel kell mérnie e rendeletnek az érintett régiókban élő inuit, valamint azon part menti közösségek gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésére gyakorolt hatását, amelyek esetében a fókavadászat részét képezi a tengeri erőforrások kezelésének. A Bizottság …*-ig benyújt az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága részére egy jelentést e hatásokról. A jelentés tartalmazza az e rendelet miatt az inuit közösségeket érő negatív hatások enyhítésének lehetséges módozatait.

 

________________

 

* HL: Kérjük, illesszék be a dátumot: 2 évvel e (módosító) rendelet hatálybalépését követően.”

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 c pont (új)

1007/2009/EK rendelet

7 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3c. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„7a. cikk

 

Felülvizsgálat

 

Amennyiben a 7. cikk (2a) bekezdése szerinti hatástanulmány alapján indokoltnak tűnik, a rendeletet 4 évvel hatályba lépését követően felülvizsgálják. A felülvizsgálatnak egy, a rendelet társadalmi-gazdasági és kulturális hatásait elemző hatástanulmányon kell alapulnia, amely az inuitok és más őshonos közösségek fejlődését és identitását vizsgálja. A felülvizsgálatnak ki kell terjednie e rendeletnek azokra a part menti közösségekre gyakorolt hatására is, amelyek esetében a vadászat a tengerierőforrás-gazdálkodás részét képezi.”

ELJÁRÁS

Cím

A fókatermékek kereskedelme

Hivatkozások

COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

12.2.2015

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

12.2.2015

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Bendt Bendtsen

23.2.2015

Vizsgálat a bizottságban

13.4.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

7.5.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

14

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Clara Eugenia Aguilera García, Bendt Bendtsen, Goffredo Maria Bettini, Aymeric Chauprade, Sander Loones, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Ignazio Corrao, Herbert Dorfmann, Karl-Heinz Florenz, Tunne Kelam, Marco Zullo

VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (28.5.2015)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2015)0045 – C8‑0037/2015 – 2015/0028(COD))

A vélemény előadója: Janusz Wojciechowski

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

A bizottsági javaslat a fókatermékek kereskedelmének tilalmát előíró alaprendelettel kapcsolatos két kivétellel foglalkozó WTO-ajánlásokat és -határozatokat hivatott végrehajtani: egy kivétel a kizárólag a tengeri erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás céljából folytatott fókavadászatból származó fókatermékek nonprofit alapon történő, nem kereskedelmi célú behozatalához kapcsolódik („a tengeri erőforrásokkal kapcsolatos kivétel”), egy kivétel pedig olyan fókatermékekre vonatkozik, amelyek az inuit és egyéb őslakos közösségek által hagyományosan folytatott vadászatból származnak („az őslakosokkal kapcsolatos kivétel”). Tekintettel a vonatkozó WTO-kötelezettségvállalásokra, a bizottsági javaslat a tengeri erőforrásokkal kapcsolatos kivétel visszavonását, valamint az őslakosokkal kapcsolatos kivételnek a WTO Vitarendező Testülete követelményeihez való igazítását javasolja, amely során össze kell kapcsolni a kivétel alkalmazását és az állatjólét tiszteletben tartását azáltal, hogy korlátozzák a forgalomba hozható fókatermékek mennyiségét.

Az előadó álláspontja

A fókatermékek behozatalának korlátozását már régóta szorgalmazza számos állatjóléti szervezet és a nyilvánosság nagy része is, akik nem fogadják el ezeknek az állatoknak a kereskedelmi célú, – gyakran kegyetlen és erőszakos módon történő – megölését.

A tudományos kutatások kimutatják, hogy a fókák különösen intelligens és érzékeny állatok, és ez fokozottabban indokolja a kegyetlenség és a szenvedés elleni védelmük szükségességét. Azt is meg kell jegyezni, hogy a fókatermékeknek nincsen különösebb jelentőségük az Európai Unió gazdasága számára és az európai fogyasztóknak sincsen szüksége rájuk. Ezzel párhuzamosan figyelembe kell venni az inuitok és más őslakos közösségek – akik számára a fókavadászat régi hagyományt jelent – egyedi helyzetét is. Ezért a fókatermékek behozatalát az e közösségek által folytatott vadászatból származó termékekre kell korlátozni, hangsúlyozva, hogy lehetőség szerint meg kell felelniük a lehető legszigorúbb humanitárius normáknak. Amennyiben a fentieket tiszteletben tartják, a Bizottságnak további nem jogalkotási intézkedéseket kell alkalmaznia, hogy elősegítse ezeknek a termékeknek a forgalomba hozatalát.

Rendkívül fontos, hogy a fókatermékek behozatalára vonatkozó korlátozások tiszteletben tartását megfelelően ellenőrizzék, és ez az ellenőrzés csak akkor lehet hatékony, ha az érintett termékek importőreit kötelezik annak bizonyítására, hogy e termékek a fent említett közösségek által folytatott vadászatból származnak. E követelmények bevezetésével a jogalkotó fenntartja a rendelet alapvető célkitűzéseit, amelyek a kereskedelmi célú fókavadászattal kapcsolatos morális megfontolásokon alapulnak. Az előadó továbbá úgy véli, hogy lehetővé kell tenni, hogy uniós szinten ideiglenesen bevezessék a harmadik országokból származó, illetve az olyan fókatermékek behozatalának teljes tilalmát, amelyek esetében olyan vadászatot folytattak, amely egyértelműen sérti a vadászat tárgyát képező állatok fájdalmának, szorongásának, félelmének és szenvedésük egyéb formáinak csökkentésére vonatkozó normákat.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás   1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ugyanakkor a fókavadászat az inuit és más őslakos közösségek kultúrájának és identitásának szerves részét alkotja, és jelentős mértékben hozzájárul e közösségek létfenntartásához. Ennélfogva az inuit és más őslakos közösségek által folytatott fókavadászat nem veti fel ugyanazon erkölcsi aggályokat a nyilvánosságban, mint az elsősorban kereskedelmi célú fókavadászat. Ezenkívül széles körben elismert, hogy – az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozattal és más vonatkozó nemzetközi megállapodásokkal összhangban – az inuit és egyéb őslakos közösségek alapvető és társadalmi érdekei nem sérülhetnek. Ezért az 1007/2009/EK rendelet kivételként engedélyezi az inuit és egyéb őslakos közösségek által hagyományosan folytatott vadászatokból származó, az ezen közösségek létfenntartásához hozzájáruló fókatermékek forgalomba hozatalát.

(2) Ugyanakkor a fókavadászat az inuit és más őslakos közösségek kultúrájának és identitásának szerves részét alkotja, és jelentős mértékben hozzájárul e közösségek létfenntartásához, a fejlődéshez és a gazdasági tevékenységhez való jogukat is ideértve. Ennélfogva az inuit és más őslakos közösségek által folytatott fókavadászat, amelyet fenntarthatónak tekintenek, és amely nem károsítja a fókapopuláció egészségét, nem veti fel ugyanazon erkölcsi aggályokat a nyilvánosságban, mint az elsősorban kereskedelmi célú fókavadászat. Ezenkívül széles körben elismert, hogy – az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozattal és más vonatkozó nemzetközi megállapodásokkal összhangban – az inuit és egyéb őslakos közösségek alapvető gazdasági és társadalmi érdekei nem sérülhetnek. Ezenfelül az őslakos és törzsi népekről szóló 1989. évi 169. sz. ILO-egyezmény hangsúlyozza az őslakos népek önrendelkezési jogát, és ezáltal azt a jogot, hogy szabadon határozzák meg gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésük útját. Ezért az 1007/2009/EK rendelet kivételként engedélyezi az inuit és egyéb őslakos közösségek által hagyományosan folytatott vadászatokból származó, az ezen közösségek létfenntartásához hozzájáruló fókatermékek forgalomba hozatalát.

Módosítás   2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott fókavadászat során éppen úgy nem alkalmazható következetesen és hatékonyan olyan leölési módszer, amely valóban humánus lenne, mint a többi fókavadászat során. Mindazonáltal az 1007/2009/EK rendelet célkitűzéseinek fényében indokolt az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó termékek uniós piacon való forgalomba hozatalát ahhoz a feltételhez kötni, hogy e vadászatot olyan módon folytassák, amely az elejteni kívánt állatok számára a lehető legkevesebb fájdalmat, szorongást, félelmet és egyéb szenvedést okoz, figyelembe véve az adott közösségek hagyományos életmódját és létfenntartási szükségletét. Az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó fókatermékek tekintetében tett kivételt azon vadászatokra kell korlátozni, amelyek hozzájárulnak e közösségek létfenntartásához, azaz elsősorban nem kereskedelmi célúak. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni arra, hogy korlátozza a szóban forgó kivétel hatálya alatt forgalomba hozott fókatermékek mennyiségét annak érdekében, hogy megakadályozza a kivétel alkalmazását az elsősorban kereskedelmi célú vadászatból származó termékekre.

(3) Az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott fókavadászat során éppen úgy nem alkalmazható következetesen és hatékonyan olyan leölési módszer, amely valóban humánus lenne, mint a többi fókavadászat során. Mindazonáltal az 1007/2009/EK rendelet célkitűzéseinek fényében indokolt az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó termékek uniós piacon való forgalomba hozatalát ahhoz a feltételhez kötni, hogy e vadászatot olyan fenntartható módon folytassák, amely az elejteni kívánt állatok számára a lehető legkevesebb fájdalmat, szorongást, félelmet és egyéb szenvedést okozza, figyelembe véve az adott közösségek hagyományos életmódját és létfenntartási szükségletét, valamint nem veszélyeztetve az adott élőhelyet és az ökoszisztéma egészét. Az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó fókatermékek tekintetében tett kivételt azon vadászatokra kell korlátozni, amelyek hozzájárulnak e közösségek létfenntartásához, azaz elsősorban nem kereskedelmi célúak. A fogyasztói bizalom helyreállítására a Bizottságnak ennek megfelelő intézkedéseket kellene tennie annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot e rendeletről és az őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó termékekre vonatkozóan az e rendeletben megállapított kivételéről. A Bizottságot ezért – tárgyi bizonyítékok megléte esetén és az érintettekkel való konzultációt követően – szükség esetén fel kell hatalmazni arra, hogy korlátozza a forgalomba hozott fókatermékek megengedett mennyiségét vagy betiltsa e termékeket, amennyiben azok a kivételt alapjául szolgáló elvvel ellentétes vadászati módszereket követően kerültek forgalomba, annak érdekében, hogy megakadályozza a kivétel alkalmazását az elsősorban kereskedelmi célú vadászatból származó termékekre.

 

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) E rendelet végrehajtásának hatékony ellenőrzése érdekében célszerű kialakítani azt az elvet, amely szerint a fókatermékek importőreinek felelőssége annak bizonyítása, hogy az Európai Unió piacára behozott termékek az inuitok vagy más őslakos közösségek által folytatott vadászatból származnak.

Módosítás   4

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) Az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó fókatermékeket csak abban az esetben szabad forgalomba hozni, ha azok valamilyen megállapodás hatálya alá tartoznak vagy azokat olyan dokumentum kíséri, amely igazolja a termékek származását és e rendeletnek való megfelelését. E célból be kell vezetni egy címkét annak igazolása érdekében, hogy az ilyen típusú termékek az érintett közösségek megélhetéséhez szükséges, azaz elsősorban nem kereskedelmi célú vadászatból származnak.

Módosítás   5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A fókatermékek forgalomba hozatalára vonatkozó részletes szabályok meghatározása érdekében a Bizottság részére felhatalmazást kell adni a Szerződés 290. cikke szerinti jogi aktusok elfogadására. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(5) A fókatermékek forgalomba hozatalára vonatkozó részletes szabályok meghatározása érdekében a Bizottság részére felhatalmazást kell adni a Szerződés 290. cikke szerinti jogi aktusok elfogadására. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, valamint az inuit és más érintett őslakos közösségekkel is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás   6

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A Bizottság számára bizonyos rugalmasságot kell biztosítani, hogy intézkedéseket hozhasson, amennyiben olyan megbízható információhoz jut, hogy egy adott harmadik országban a fókavadászatok során nyilvánvalóan megsértik a fájdalom, a szorongás és a szenvedés egyéb formái csökkentésére vonatkozó normákat. Ilyen esetekben a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ideiglenesen bevezesse az érintett országból származó, egy adott vadászati módszerrel elejtett fókatermékek behozatalának korlátozását vagy tilalmát.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

1007/2009/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Fókatermékek forgalomba hozatala csak akkor megengedett, ha azok az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származnak, feltéve hogy teljesül az alábbi feltételek mindegyike:

1. Fókatermékek forgalomba hozatala azzal a feltétellel megengedett, hogy az importőr bizonyítja, hogy azok az inuit és egyéb őslakos közösségek által folytatott vadászatból származnak, feltéve hogy teljesül az alábbi feltételek mindegyike:

 

Indokolás

E rendelet végrehajtásának hatékony ellenőrzése érdekében célszerű előírni, hogy az importőrök bizonyítsák, hogy az általuk behozott fókatermékek engedélyezett forrásokból származnak.

Módosítás   8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1007/2009/EK rendelet

3 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. Ha az elejtett fókák száma, az (1) bekezdés értelmében forgalomba hozott fókatermékek mennyisége vagy egyéb körülmények arra engednek következtetni, hogy a vadászatot elsősorban kereskedelmi céllal folytatták, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy korlátozza az ilyen vadászatból származó termékek forgalomba hozható mennyiségét.

5. Ha megfelelő bizonyítékok utalnak arra, hogy az elejtett fókák száma, az (1) és (2) bekezdés értelmében forgalomba hozott fókatermékek mennyisége vagy egyéb körülmények azt bizonyítják, hogy a vadászatot elsősorban kereskedelmi céllal folytatták, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az érintettekkel való konzultációt követően a 4. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy korlátozza vagy megtiltsa az ilyen vadászatból származó termékek forgalomba hozatalát.

Módosítás   9

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

1007/2009/EK rendelet

5a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„5a. cikk

 

Nyilvános tájékoztatás

 

A Bizottságnak és a tagállamoknak megfelelő lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy tájékoztassák az illetékes hatóságokat – többek között a tagállamok vámtisztviselőit – és a nyilvánosságot az őslakos közösségek által folytatott vadászatból származó, a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelő fókatermékek alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történő forgalomba hozataláról.”

ELJÁRÁS

Cím

A fókatermékek kereskedelme

Hivatkozások

COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

12.2.2015

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

12.2.2015

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Janusz Wojciechowski

23.3.2015

Az elfogadás dátuma

28.5.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

6

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Jørn Dohrmann, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Hannu Takkula, Valdemar Tomaševski

ELJÁRÁS

Cím

A fókatermékek kereskedelme

Hivatkozások

COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

6.2.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

12.2.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

12.2.2015

ENVI

12.2.2015

AGRI

12.2.2015

PECH

12.2.2015

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

24.2.2015

PECH

31.3.2015

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Cristian-Silviu Buşoi

24.2.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.4.2015

6.5.2015

 

 

Az elfogadás dátuma

4.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Filiz Hyusmenova, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Andrey Kovatchev

Benyújtás dátuma

11.6.2015