Pranešimas - A8-0186/2015Pranešimas
A8-0186/2015

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių

10.6.2015 - (COM(2015) 0045 – C8‑0037/2015 – 2015/0028(COD)) - ***I

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėjas: Cristian-Silviu Bușoi


Procedūra : 2015/0028(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0186/2015
Pateikti tekstai :
A8-0186/2015
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių

(COM(2015) 0045 – C8‑0037/2015 – 2015/0028(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0045),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0037/2015),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones (A8-0186/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) kita vertus, ruonių medžioklė yra neatsiejama inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių kultūros ir identiteto dalis ir gerokai prisideda prie jų pragyvenimo. Todėl inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių tradicinė ruonių medžioklė nekelia tokio pat moralinio susirūpinimo kaip medžioklė, kuri vykdoma visų pirma dėl komercinių priežasčių. Be to, remiantis Jungtinių Tautų deklaracija dėl čiabuvių tautų teisių ir kitais susijusiais tarptautiniais dokumentais, plačiai pripažįstama, kad neturėtų nukentėti pagrindiniai ir socialiniai inuitų bei kitų čiabuvių bendruomenių interesai. Todėl išimties tvarka Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009 leidžiama rinkai pateikti produktus iš ruonių, kuriuos tradiciškai medžioja inuitų ir kitos čiabuvių bendruomenės, taip padėdamos sau pragyventi;

(2) kita vertus, ruonių medžioklė yra neatsiejama inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių kultūros ir identiteto dalis ir gerokai prisideda prie jų pragyvenimo, teikia maistą ir pajamas, užtikrindama bendruomenės gyvenimą ir tvarų pragyvenimą, apsaugo ir tęsia tradicinį bendruomenės būvį ir kultūrinį natūrinių prekių mainų paveldą. Todėl inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių tradicinė ruonių medžioklė, kuri laikoma tausia ir nekenkia ruonių populiacijos sveikatai, visuomenėje nekelia tokio pat moralinio susirūpinimo kaip medžioklė, kuri vykdoma visų pirma dėl komercinių priežasčių. Be to, remiantis Jungtinių Tautų deklaracija dėl čiabuvių tautų teisių ir kitais susijusiais tarptautiniais dokumentais, plačiai pripažįstama, kad neturėtų nukentėti pagrindiniai ekonominiai ir socialiniai inuitų bei kitų čiabuvių bendruomenių interesai ir turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į jų teisę į vystymąsi ir teisę imtis ūkinės veiklos. Todėl išimties tvarka Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009 leidžiama rinkai pateikti produktus iš ruonių, kuriuos dėl pragyvenimo tradiciškai medžioja inuitų ir kitos čiabuvių bendruomenės, ir kuriais prisidedama prie minėtų bendruomenių pragyvenimo;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) pagal 1989 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 169 dėl čiabuvių gyventojų ir genčių nepriklausomose valstybėse inuitų ir kitos čiabuvių bendruomenės turi teisę į tapatybės pasirinkimą ir remdamiesi šia teise jos laisvai užtikrina savo ekonominį, socialinį ir kultūrinį vystymąsi. Ši teisė turėtų būti išsaugota;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b) turint mintyje, kad Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 buvo priimtas po daugelį metų vykusių plataus masto kampanijų, grindžiamų klaidingu inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių vykdomos ruonių medžioklės suvokimu, o teisės aktų leidėjai konkrečiai įsipareigojo išvengti bet kokio galimo neigiamo poveikio inuitų ir kitoms čiabuvių bendruomenėms ir atsižvelgti į inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių teises pagal tarptautinę teisę ir tikslą, kurio siekiama Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009, t. y. atkurti vartotojų pasitikėjimą produktais iš ruonių, sumedžiotų inuitų ar kitų čiabuvių bendruomenių ir pateiktų Sąjungos rinkai, siekiant užtikrinti bendro draudimo prekiauti produktais iš ruonių išimties visapusišką įgyvendinimą ir veiksmingą taikymą, Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų parengti informavimo kampanijas ir kitas tinkamas priemones. Tokios priemonės gali apimti priemones, kuriomis siekiama atkurti vartotojų pasitikėjimą produktais iš ruonių, sumedžiotais inuitų ar kitų čiabuvių bendruomenių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1007/2009, ir tikslinę mažmeninės prekybos informaciją, skirtą kovoti su plačiai paplitusiu neigiamu vaizdavimu, smerkimu ir klaidingu suvokimu, pateikiant faktinę informaciją apie inuitų ir kitų čiabuvių genčių vykdomą ruonių medžioklę. Tai taip pat padėtų kurti ES piliečių ir Arkties regiono genčių abipusį pasitikėjimą ir stiprinti Sąjungos kaip patikimos Arkties regiono partnerės poziciją;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) inuitams ir kitoms čiabuvių bendruomenėms medžiojant ruonius, kaip ir vykdant kitą ruonių medžioklę, neįmanoma nuosekliai ir efektyviai taikyti iš tiesų humaniško žudymo būdo. Vis dėlto atsižvelgiant į tikslą, kurio siekiama Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009, derėtų leisti Sąjungos rinkai pateikti produktus, gautus inuitams ir kitoms čiabuvių bendruomenėms vykdant ruonių medžioklę, su sąlyga, kad per medžioklę kiek įmanoma stengtasi sumažinti medžiojamų gyvūnų skausmą, kančias, baimę ir kitų formų kentėjimą, kartu atsižvelgiant į inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių tradicinį gyvenimo būdą ir pragyvenimo poreikius. Išimtis, taikoma produktams iš ruonių, sumedžiotų inuitų ar kitų čiabuvių bendruomenių, turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai medžioklė prisideda prie šių bendruomenių pragyvenimo ir nėra vykdoma daugiausia komerciniais tikslais. Taigi Komisija turėtų galėti prireikus apriboti pagal tą išimtį rinkai pateikiamą produktų iš ruonių kiekį, kad išimtimi nebūtų naudojamasi ir tuo atveju, kai medžioklė vykdoma daugiausia komerciniais tikslais;

(3) atsižvelgiant į tikslą, kurio siekiama Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009, derėtų leisti į Sąjungos rinką pateikti produktus, gautus inuitams ir kitoms čiabuvių bendruomenėms vykdant ruonių medžioklę, su sąlyga, kad per medžioklę būtų deramai atsižvelgiama į gyvūnų gerovę ir stengtasi sumažinti medžiojamų gyvūnų bereikalingą skausmą, kančias, baimę ir kitų formų kentėjimą, kartu atsižvelgiant į inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių tradicinį gyvenimo būdą ir pragyvenimo poreikius. Taigi, išimtis, taikoma produktams iš ruonių, sumedžiotų inuitų ar kitų čiabuvių bendruomenių, turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai medžioklė prisideda prie šių bendruomenių pragyvenimo;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Kad būtų galima nustatyti išsamias produktų iš ruonių teikimo rinkai taisykles, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties 290 straipsnį. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.

(5) siekiant nustatyti išsamias produktų iš ruonių teikimo rinkai taisykles laikantis šiame reglamente išdėstytų sąlygų, kad inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenėms suteikiamomis išimtimis nebūtų naudojamasi tuo atveju, kai produktai gauti medžiojant ne dėl pragyvenimo poreikių, o visų pirma komerciniais tikslais, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį siekiant nustatyti išsamias produktų iš ruonių pateikimo į rinką taisykles ir, tik jei pateikiami atitinkami įrodymai, prireikus apriboti produktų iš ruonių, gautų iš inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių vykdomos medžioklės, kiekį arba uždrausti jų pateikimą į rinką. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi su atitinkamomis kilmės šalimis ir suinteresuotaisiais subjektais, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) medžioklę vykdė bendruomenė tradiciniais būdais;

a) bendruomenė vykdė tradicinę medžioklę ir ji išliko kaip bendruomenės kultūros ir identiteto dalis;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) medžioklė padeda bendruomenei prasimaitinti ir vykdoma visų pirma ne dėl komercinių priežasčių;

b) medžioklė vykdoma dėl bendruomenės pragyvenimo ir padeda bendruomenei prasimaitinti, taip pat teikia maistą ir pajamas, užtikrindama bendruomenės gyvenimą ir tvarų pragyvenimą, ir vykdoma visų pirma ne dėl komercinių priežasčių;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) medžioklė vykdoma taip, kad, atsižvelgiant į bendruomenės tradicinį gyvenimo būdą ir pragyvenimo poreikius, kuo labiau būtų sumažintas medžiojamų gyvūnų skausmas, kančios, baimė ar kitų formų kentėjimas.

c) medžioklė vykdoma taip, kad būtų deramai atsižvelgiama į gyvūnų gerovę, bendruomenės tradicinį gyvenimo būdą ir pragyvenimo poreikius.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmiau nurodytos sąlygos taikomos importuojamiems produktams jų importo metu ar importo vietoje.

Pirmoje pastraipoje nurodytos sąlygos taikomos importuojamiems produktams iš ruonių jų importo metu ar importo vietoje.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

3 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jei dėl sumedžiotų ruonių kiekio, produktų iš ruonių, pateikiamų rinkai pagal 1 dalį, kokybės ar kitų aplinkybių galima daryti išvadą, kad medžioklė vykdyta visų pirma komerciniais tikslais, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 4 straipsnį, kad ji apribotų iš tos medžioklės gautų produktų, kurie gali būti pateikti rinkai, kiekį.

5. Komisija, remdamasi įrodymais, gali priimti priemones, jeigu nesilaikoma produktų iš ruonių pateikimo į Sąjungos rinką sąlygų, pvz., jeigu ruonių medžioklė vykdoma ne dėl pragyvenimo poreikių, o visų pirma komerciniais tikslais. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 4a straipsnį, kad ji apribotų iš tos medžioklės gautų produktų kiekį arba uždraustų juos pateikti į rinką.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

5 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„5a straipsnis

 

Visuomenės informavimas

 

1. Komisija pagrįstomis ir ne itin didelėmis sąnaudomis užtikrina, kad visuomenė būtų informuojama, jog į rinką pateikiami produktai iš ruonių, kuriuos inuitų ir kitos čiabuvių bendruomenės sumedžiojo remiantis 3 straipsnio 1 dalies nuostatomis, atitinka taikytinas teisės normas.

2. Komisija užtikrina, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informavimo kampanijos taip pat būtų vykdomos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 254/2014* 3 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytu II tikslu.

 

_____________

 

* 2014 m. vasario 26d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 254/2014 dėl daugiametės vartotojų 2014–20 m. programos, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1926/2006/EB (OL L 84, 2014 3 20, p. 42).“.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

7 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3b) 7 straipsnis pakeičiamas taip:

7 straipsnis

7 straipsnis

Ataskaitos

Ataskaitos

1. Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 20 d. ir po to kas ketverius metus Komisijai pateikia ataskaitą, kurioje nurodo veiksmus, kurių ėmėsi šiam reglamentui įgyvendinti.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. ir po to kas ketverius metus Komisijai pateikia ataskaitą, kurioje nurodo veiksmus, kurių ėmėsi šiam reglamentui įgyvendinti.

2. Remdamasi 1 dalyje nurodytomis ataskaitomis, Komisija pateikia ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą Europos Parlamentui ir Tarybai per dvylika mėnesių nuo kiekvieno atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

2. Komisija pateikia ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą Europos Parlamentui ir Tarybai per dvylika mėnesių nuo kiekvieno 1 dalyje nurodyto ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirmoji ataskaita pateikiama iki 2017 m. gruodžio 31 d.

 

2a. Savo ataskaitoje, pateiktoje pagal 2 dalį, Komisija įvertina šio reglamento veikimą ir veiksmingumą siekiant jo tikslų. Komisija atlikdama vertinimą visų pirma atkreipia dėmesį į inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių socialinį ir ekonominį vystymąsi, mitybą, kultūrą ir identitetą, taip pat šio reglamento poveikį aplinkai bei socialinius ir ekonominius padarinius tose vietovėse, kuriose pakrančių bendruomenių vykdoma ruonių medžioklė yra jūrų išteklių valdymo dalis.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Po to, kai 2008 m. liepos 23 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą, 2009 m. Europos Parlamentas kartu su Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių, kuriuo uždrausta prekyba produktais iš ruonių Europos Sąjungoje. Jis taikomas ES pagamintiems ir importuotiems produktams iš ruonių. ES nusprendė pasirinkti visišką draudimą taikant dvi pagrindines išimtis: produktams iš ruonių, kuriuos sumedžiojo inuitų ar kitos čiabuvių bendruomenės (vadinamoji ČB išimtis) ir produktams iš ruonių, sumedžiotų mažais kiekiais ir nesiekiant pelno tik tvaraus jūrų išteklių valdymo tikslu (vadinamoji JIV išimtis). Reglamento tikslas ‒ užtikrinti, kad produktai iš ruonių, sumedžiotų komerciniais tikslais, daugiau nebepatektų į ES rinką.

Reglamentą dėl ruonių ir jo įgyvendinimo aktą (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 737/2010) Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) užginčijo Kanada ir Norvegija. 2014 m. birželio 18 d. PPO ginčų sprendimo taryba (GST) patvirtino PPO kolegijos ir PPO apeliacinio komiteto sprendimus. Jie pritarė bendram produktų iš ruonių uždraudimui kaip pagrįstam dėl etinių sumetimų, susijusių su gyvūnų gerove, tačiau atmetė abi išimtis. 2014 m. rugsėjo 5 d. Kanada ir Europos Sąjunga informavo GST, kad jos susitarė, jog pagrįstas laikotarpis Europos Sąjungai įgyvendinti GST rekomendacijas ir nutarimus yra 16 mėnesių nuo kolegijos ataskaitos priėmimo dienos. Taigi šis pagrįstas laikotarpis baigsis 2015 m. spalio 18 d. Nepaisant tokio trumpo laikotarpio, Europos Komisija tik 2015 m. vasario 6 d. priėmė pasiūlymą dėl dabartinio Reglamento dėl prekybos produktais iš ruonių dalinio pakeitimo.

Komisijos pasiūlymas

Šio pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto tikslas – įgyvendinti su pagrindiniu 2009 m. reglamentu dėl prekybos produktais iš ruonių susijusias PPO rekomendacijas ir nutarimus. Jis taip pat yra Reglamento (ES) Nr. 737/2010 atitikties minėtiems nutarimams užtikrinimo teisinis pagrindas. 2010 m. reglamentas buvo 2009 m. reglamento įgyvendinimo reglamentas.

Komisija, vadovaudamasi PPO nutarimais ir rekomendacijomis, pateikė pasiūlymą:

a) nusprendusi atlikti tam tikrus ČB išimties pradinės formuluotės pakeitimus. Visų pirma, 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad produktai iš ruonių gali būti pateikti į rinką, jei ruoniai sumedžioti vykdant medžioklę, kuri atitinka penkias sąlygas:

1. medžioklę vykdė inuitų ar kitos čiabuvių bendruomenės (įžanginiame sakinyje);

2. medžioklę vykdė bendruomenė tradiciniais būdais (a punkte);

3. medžioklė padeda bendruomenei prasimaitinti (b punkte);

4. medžioklė vykdoma visų pirma ne dėl komercinių priežasčių (b punkte) ir

5. medžioklė vykdoma taip, kad kuo labiau būtų sumažintas medžiojamų gyvūnų skausmas, kančios, baimė ar kitų formų kentėjimas (c punkte);

b) visiškai pašalinusi iš reglamento JIV išimtį, kadangi PPO nutarime nepritarta išimties pagrindui. Pagal nutarimus tokios medžioklės negalima atskirti nuo komercinės medžioklės ir tik pastarosios uždraudimas yra diskriminacinis.

Pagal 3 straipsnio 5 dalį Komisija gali priimti deleguotuosius aktus siekiant apriboti į rinką pateikiamą produktų iš per tam tikros rūšies medžioklę sumedžiotų ruonių kiekį. Toks produktų iš ruonių apribojimas gali būti taikomas, tik jei esama įrodymų, kad atitinkama medžioklė „vykdoma visų pirma dėl komercinių priežasčių“. Tokie įrodymai gali būti susiję su sumedžiotų ruonių skaičiumi, į rinką pateikiamų produktų iš ruonių kiekiu ar kitais Komisijos nustatytais atvejais.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl dabartinio teisės akto suderinimo su PPO nutarimais ir rekomendacijomis, tačiau, kita vertus, mano, kad Komisija pasiūlymą pateikė šiek tiek pavėluotai. Be to, kadangi nėra atliktas pagrindinio reglamento poveikio įvertinimas ir nėra jokios įgyvendinimo ataskaitos, numatytos dabartinio teisės akto 7 straipsnyje, pranešėjas apgailestauja, kad sprendimai dėl naujo reglamento bus priimami nesiremiant deramu ir informacija pagrįstu pagrindu.

Turėdamas mintyje tai, kas naujo reglamento tikslas yra įgyvendinti PPO rekomendacijas ir nutarimus dėl 2009 m. pagrindinio reglamento dėl prekybos produktais iš ruonių, pranešėjas pritaria, kad būtų panaikinti JIV išimtis, ir iš dalies pakeičia pasiūlymą ČB išimties klausimu, visų pirma atsižvelgdamas į inuitų ar kitų čiabuvių bendruomenių apsisprendimo teisę.

Pranešėjas taip pat ištaiso pradiniame Komisijos pasiūlymo tekste esantį 3 straipsnio 5 dalies ir 3 straipsnio 1 dalies nesuderinamumą. Nesiderinančioje nuostatoje nurodyta į tai, kad medžioklė, kuri visų pirma vykdoma komerciniais tikslais, neatitinka 3 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimo. Dėl šios priežasties ČB išimtis netaikoma, o tai reiškia, kad į rinką negalima pateikti jokių produktų iš ruonių, sumedžiotų vykdant atitinkamą medžioklę, taigi apribojama iki nulio. Būtų tikimasi, kad užuot lėmę apribojimo patvirtinimą, įrodymai, jog tam tikra medžioklė vykdoma visų pirma komerciniais tikslais, lems veiksmus, kuriais bus siekiama užtikrinti 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo vykdymą.

Todėl pranešėjas iš dalies pakeitė pasiūlymą taip, kad būtų pakartota, kad ruonių medžioklė yra neatsiejama inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių kultūros ir identiteto dalis, ji gerokai prisideda prie jų pragyvenimo, teikia maistą ir pajamas užtikrindama bendruomenės gyvenimą ir tvarų pragyvenimą, apsaugo ir tęsia tradicinį bendruomenės būvį ir kultūrinį natūrinių prekių mainų paveldą. Pranešėjas taip pat pabrėžia, kad, tik jei esama atitinkamų įrodymų, kad dėl sumedžiotų ruonių skaičiaus ar produktų iš ruonių, pateikiamų rinkai, kiekio galima daryti išvadą, kad medžioklė vykdyta visų pirma komerciniais tikslais, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad ji apribotų iš tos medžioklės gautų produktų, kurie gali būti pateikti į rinką, kiekį.

Pranešėjas taip pat įterpė naują straipsnį, kuriame nurodoma būtinybė deramai informuoti piliečius apie tai, kad į ES rinką pateikiami produktai iš ruonių, kuriuos sumedžiojo inuitų ir kitos čiabuvių bendruomenės, yra teisėti. Informavimo kampanijos, kuriomis siekiama informuoti visuomenę apie minėtus aspektus, galėtų būti vykdomos ir vadovaujantis Vartotojų programos reglamento II tikslu.

Galiausiai pranešėjas mano, kad ataskaitų teikimo procesas nebuvo pakankamai skaidrus ir neatitiko esamo reglamento 7 straipsnyje nustatytų kriterijų. Pranešėjo pasiūlytame 7 straipsnio pakeitime nustatomi nauji terminai, kurių nevėluodami turi laikytis Komisija ir valstybės narės. Pranešėjas mano, kad galutinėje ataskaitoje Komisija visų pirma turi įvertinti poveikį esminiams ir socialiniams inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių interesams, įskaitant jų teisę į maistą ir pajamas, kuriais užtikrinamas bendruomenės gyvenimas ir tvarus pragyvenimas.

Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ (11.5.2015)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių
(COM(2015)0045 – C8‑0037/2015 – 2015/0028(COD))

Nuomonės referentas: Bendt Bendtsen

TRUMPAS PAGRINDIMAS

PPO ginčų sprendimo sistema yra pagrindinis veiksnys, teikiantis daugiašalei prekybos sistemai saugumą ir leidžiantis ją prognozuoti (būtina laikytis PPO apeliacinio komiteto sprendimo ruonių byloje (DS 400/401)).

Nuomonės referentas mano, kad PPO sprendimai gali būti priimtini laikantis 2009 m. Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1007/2009 pasiekto kompromiso, kuriuo buvo nustatytos dvi išimtys draudimui prekiauti produktais iš ruonių; Viena išimtis taikoma inuitų bendruomenės ir čiabuvių teisėms apsispręsti ir naudoti savo išteklius (čiabuvių bendruomenių išimtis), o kita – išimtis yra susijusi su jūrų išteklių valdymu Baltijos jūroje.

Todėl nuomonės referentas siūlo iš naujo įvesti išimtį, susijusią su jūrų išteklių valdymu. Su jūrų išteklių valdymu susijusia išimti reaguojant į nustatytus tikslus, t.y. visuomenės dorovės apsaugą (Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos XX straipsnio a punktas) šiuo metu nėra pakankamai atskiriama tarp komercinės medžioklės ir plačios apimties prekybos. Todėl jūrų išteklių valdymui taikoma išimtis gali būti formuluojama taip, kad būtų išvengiama įprastinės, mažos apimties žvejybos metu tiesiog išmetamų skerdenų. Tai būtų nauja antra išimtis, taikoma tik ypač konkrečiomis sąlygomis, kuri remtųsi ir tradicine amatininkų bei rankų darbo gamyba, dažnai specifine atitinkamai vietai. Taip būtų skatinama natūralios biologinės įvairovės apsauga ir bioekonomikos tvarumas Baltijos jūros regione.

Be to, siekiant sudaryti sąlygas laikytis PPO sprendimo, pakoreguotu ES reglamentu bus geriau išaiškinamas vienas iš reglamento tikslų – jūrų išteklių valdymo suderinamumas su Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos XX straipsnio g punktu, kuriame kalbama apie išsenkančių gamtinių išteklių saugojimą.

Kas dėl inuitams taikomos išimties, PPO nusprendė, kad tai buvo teisėta, tačiau kai kurie elementai ir formulavimo būdas bei taikymas sudarė sąlygas savavališkai ir nepateisinamai diskriminacijai. Todėl Komisijos pasiūlymu šie trūkumai yra šalinami, numatant apribojimus produktų iš ruonių pateikimui į rinką ir siūlomame naujame straipsnyje su čiabuvių bendruomenėms numatyta išimtimi sustiprinant gyvūnų gerbūvio tikslus, kurių šiuo reglamentu yra siekiama.

Nuomonės referentas turi keletą pasiūlymų dėl Komisijos pasiūlymo, susijusio su čiabuvių bendruomenėms taikoma išimtimi, pakeitimų. Tačiau, nuomonės referentas pabrėžia, kad 2009 m. patvirtinta inuitams taikoma išimtis buvo skirta užtikrinti, kad draudimas neturės neigiamo poveikio inuitų bendruomenėms. Nuomonės referentas apgailestauja, kad Komisija neatliko poveikio vertinimo, siekiant sprendimą priimti remiantis patikimu pagrindu. Grenlandijos duomenys rodo, kad iš tiesų draudimas turėjo bendro neigiamo poveikio bendruomenėms, nepaisant išimties reglamente Nr. 1007/2009, todėl rezultatas buvo priešingas Europos Parlamento ir Tarybos tikslui.

Nuomonės referento pagrindinis argumentas prekybai produktais iš ruonių šiomis sąlygomis yra tvarumas tiek biologinės įvairovės ir bioekonomikos atžvilgiu, tiek ir draudimų paveiktų čiabuvių bendruomenių atžvilgiu.

Grenlandijoje ruonių populiacija yra didelė. Medžioti leidžiama tik 3 rūšis (grenlandinį ruonį, žieduotąjį ruonį ir pūsliasnukį ruonį), o tai daryti leidžiama tik licencijuotiems medžiotojams. Ruoniai Grenlandijoje yra nušaunami šautuvu, nebent medžioklei ginklu yra per tamsu, tada jie gaudomi tinklais. Draudžiama medžioti jauniklius ir maitinančias ruonių pateles.

Ruonių medžioklė Grenlandijoje, kurioje kitų išteklių yra ypač mažai, vykdoma jau nuo seno. Ruonių mėsa naudojama žmonių, roges traukančių šunų, ruonių oda naudojama drabužiams, o kai kuriose atokiose vietovėse ruoniai gali būti pats svarbiausiais išgyvenimui reikalingas išteklius. Todėl ruoniai yra ypač svarbūs kultūriniu ir socialiniu bei ekonominiu požiūriais. Apie 7 000 Grenlandijos gyventojų (12 proc. nuo viso gyventojų skaičiaus) turi leidimą medžioti ruonius, iš jų 2000 turi leidimą ruonius medžioti profesionaliai, o 5000 turi leidimą juos medžioti laisvalaikiu. Vidutiniškas grenlandinių ruonių, žieduotųjų ruonių ir pūsliasnukių ruonių sugavimas 2009-2010 m. yra 23 ruoniai per metus vienam medžiotojui. Nuo 2009 m. tik profesionalūs medžiotojai gali pardavinėti ruonių odas valstybinei odų raugyklai „Didžioji Grenlandija“. Eksportas į ES dramatiškai sumažėjo – 2005 m. šios raugyklos apyvarta sudarė 9 mln. EUR, o 2013 m. 2 mln. EUR. Raugykloje sukaupta 135 000 odų vienetų.

Todėl, išimtis taikoma čiabuvių bendruomenėms neveikia taip, kaip to buvo siekiama reglamentu Nr. 1007/2009. Todėl nuomonės referentas prideda išlygą dėl ataskaitos, taigi Komisija išnagrinės ES reglamento pasekmes ir apsvarstys galimas priemones joms mažinti.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1007/20092 priimtas siekiant pašalinti vidaus rinkos veikimo kliūtis, kurios susidarė dėl skirtingų nacionalinių prekybos produktais iš ruonių reguliavimo priemonių. Tos priemonės priimtos atsižvelgiant į visuomenės moralinį susirūpinimą su ruonių žudymu susijusiais gyvūnų gerovės aspektais ir tuo, kad rinkoje gali būti produktų, gautų iš gyvūnų, kurie buvo nužudyti sukeliant skausmą, kančias, baimę ir kitų formų kentėjimą. Toks visuomenės susirūpinimas pagrįstas moksliniais įrodymais, kad specifinėmis sąlygomis, kuriomis vykdoma ruonių medžioklė, iš tiesų humaniško nužudymo metodo nuosekliai ir veiksmingai taikyti ir jo taikymo užtikrinti neįmanoma. Tuo tikslu Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009 nustatytas bendras draudimas rinkai pateikti produktus iš ruonių;

(1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1007/20092 priimtas siekiant pašalinti vidaus rinkos veikimo kliūtis, kurios susidarė dėl skirtingų nacionalinių prekybos produktais iš ruonių reguliavimo priemonių. Tos priemonės priimtos atsižvelgiant į visuomenės moralinį susirūpinimą su ruonių žudymu susijusiais gyvūnų gerovės aspektais ir tuo, kad rinkoje gali būti produktų, gautų iš gyvūnų, kurie buvo nužudyti sukeliant skausmą, kančias, baimę ir kitų formų kentėjimą. Tuo tikslu Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009 nustatytas bendras draudimas į rinką pateikti produktus iš ruonių;

____________

_______________

2 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (OL L 286, 2009 10 31, p. 36).

2 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (OL L 286, 2009 10 31, p. 36).

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) kita vertus, ruonių medžioklė yra neatsiejama inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių kultūros ir identiteto dalis ir gerokai prisideda prie jų pragyvenimo. Todėl inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių tradicinė ruonių medžioklė nekelia tokio pat moralinio susirūpinimo kaip medžioklė, kuri vykdoma visų pirma dėl komercinių priežasčių. Be to, remiantis Jungtinių Tautų deklaracija dėl čiabuvių tautų teisių ir kitais susijusiais tarptautiniais dokumentais, plačiai pripažįstama, kad neturėtų nukentėti pagrindiniai ir socialiniai inuitų bei kitų čiabuvių bendruomenių interesai. Todėl išimties tvarka Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009 leidžiama rinkai pateikti produktus iš ruonių, kuriuos tradiciškai medžioja inuitų ir kitos čiabuvių bendruomenės, taip padėdamos sau pragyventi;

(2) kita vertus, ruonių medžioklė yra neatsiejama inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių kultūros, socialinio bei ekonominio aspekto ir identiteto dalis ir gerokai prisideda prie jų pragyvenimo, taip pat laikoma esant tvaria. Todėl inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių tradicinė ruonių medžioklė nekelia tokio pat moralinio susirūpinimo kaip medžioklė, kuri vykdoma visų pirma dėl komercinių priežasčių. Be to, remiantis Jungtinių Tautų deklaracija dėl čiabuvių tautų teisių ir kitais susijusiais tarptautiniais dokumentais, plačiai pripažįstama, kad neturėtų nukentėti pagrindiniai ekonominiai ir socialiniai inuitų bei kitų čiabuvių bendruomenių interesai, ypač konvencija Nr. C169 dėl vietos gyventojų ir genčių nepriklausomose valstybėse, kurią Tarptautinė darbo organizacija patvirtino 1989 m. ir pagal kurią inuitai ir kitos čiabuvių bendruomenės turi teisę į tapatybės pasirinkimą ir, remiantis šia teise, teisę laisvai užtikrinti savo ekonominį, socialinį ir kultūrinį vystymąsi. Todėl išimties tvarka Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009 leidžiama rinkai pateikti produktus iš ruonių, kuriuos tradiciškai ir tausiai medžioja inuitų ir kitos čiabuvių bendruomenės, taip padėdamos sau pragyventi. Komisija turėtų išnagrinėti, kokios tinkamos priemonės gali būti taikomos kovai su galimu neigiamu poveikiu, susijusiu su draudimu prekiauti produktais iš ruonių inuitų bendruomenėms, taip pat, kaip informuoti plačiąją visuomenę apie Europos čiabuvių bendruomenes;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009 turėtų būti suderinama gyvūnų gerovės išsaugojimas ir pagarba inuitų ir čiabuvių bendruomenių kultūrai bei tradicijoms;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) inuitams ir kitoms čiabuvių bendruomenėms medžiojant ruonius, kaip ir vykdant kitą ruonių medžioklę, neįmanoma nuosekliai ir efektyviai taikyti iš tiesų humaniško žudymo būdo. Vis dėlto atsižvelgiant į tikslą, kurio siekiama Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009, derėtų leisti Sąjungos rinkai pateikti produktus, gautus inuitams ir kitoms čiabuvių bendruomenėms vykdant ruonių medžioklę, su sąlyga, kad per medžioklę kiek įmanoma stengtasi sumažinti medžiojamų gyvūnų skausmą, kančias, baimę ir kitų formų kentėjimą, kartu atsižvelgiant į inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių tradicinį gyvenimo būdą ir pragyvenimo poreikius. Išimtis, taikoma produktams iš ruonių, sumedžiotų inuitų ar kitų čiabuvių bendruomenių, turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai medžioklė prisideda prie šių bendruomenių pragyvenimo ir nėra vykdoma daugiausia komerciniais tikslais. Taigi Komisija turėtų galėti prireikus apriboti pagal tą išimtį rinkai pateikiamą produktų iš ruonių kiekį, kad išimtimi nebūtų naudojamasi ir tuo atveju, kai medžioklė vykdoma daugiausia komerciniais tikslais;

(3) atsižvelgiant į tikslą, kurio siekiama Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009, derėtų leisti Sąjungos rinkai pateikti produktus, gautus inuitams ir kitoms čiabuvių bendruomenėms vykdant ruonių medžioklę, su sąlyga, kad medžioklė vykdoma tausiai, kartu atsižvelgiant į inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių tradicinį gyvenimo būdą ir pragyvenimo poreikius. Atitinkamai Komisija turėtų imtis priemonių, kad informuotų visuomenę apie Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 tikslą ir jo išimtį dėl produktų iš ruonių, sumedžiotų čiabuvių bendruomenių, ir taip atkurtų vartotojų pasitikėjimą. Išimtis, taikoma produktams iš ruonių, sumedžiotų inuitų ar kitų čiabuvių bendruomenių, turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai medžioklė prisideda prie šių bendruomenių pragyvenimo ir nėra vykdoma daugiausia komerciniais tikslais. Taigi, siekiant užtikrinti, jog ši išimtis nebūtų taikoma produktams, gautiems medžiojant pirmiausia komerciniais tikslais, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl pagal tą išimtį rinkai pateikiamų produktų iš ruonių kiekio ribojimo ir, jei reikia, dėl produktų iš per tam tikros rūšies medžioklę sumedžiotų ruonių pateikimo rinkai pagal tą išimtį uždraudimo. Tais deleguotaisiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi, tik jei reikia, kai pateikiami tinkami įrodymai ir, pasikonsultavus su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, manoma, kad tai tikslinga;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos III straipsnio 4 dalyje teigiama, kad produktams iš bet kurios sutarties šalies teritorijos, importuotiems į bet kurios kitos sutarties šalies teritoriją, turi būti sudarytos ne mažiau palankios sąlygos nei nacionalinės kilmės produktams;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Kad būtų galima nustatyti išsamias produktų iš ruonių teikimo rinkai taisykles, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties 290 straipsnį. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.

(5) Kad būtų galima nustatyti išsamias produktų iš ruonių teikimo rinkai taisykles, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties 290 straipsnį. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, inuitais ir kitomis susijusiomis čiabuvių bendruomenėmis. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Komisija, prieš įgyvendindama šį reglamentą, turėtų atlikti poveikio vertinimą, kad nustatytų šios peržiūros socialinio, ekonominio ir kultūrinio poveikio kiekybinius ir kokybinius aspektus, užtikrinant, kad atliekant bet kokią peržiūrą būtų atsižvelgiama į tai, kad ruonių medžioklė yra tam tikrų bendruomenių kultūros identiteto dalis, ir taip užtikrinant, kad nekiltų pavojus bendruomenių, gyvenančių šalia ruonių, pragyvenimui ir kad būtų gerbiama biologinė ir kultūrinė Sąjungos įvairovė;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

3 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pateikti rinkai produktus iš ruonių leidžiama tik tada, kai jie pagaminti iš inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių sumedžiotų ruonių ir atitinka visas šias sąlygas:

1. Pateikti rinkai produktus iš ruonių leidžiama tik tada, kai jie pagaminti iš inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių sumedžiotų ruonių ir atitinka visas šias sąlygas:

a) medžioklę vykdė bendruomenė tradiciniais būdais;

a) medžioklę vykdė bendruomenė tradiciniais būdais;

b) medžioklė padeda bendruomenei prasimaitinti ir vykdoma visų pirma ne dėl komercinių priežasčių;

b) ruonių medžioklė padeda bendruomenei prasimaitinti;

c) medžioklė vykdoma taip, kad, atsižvelgiant į bendruomenės tradicinį gyvenimo būdą ir pragyvenimo poreikius, kuo labiau būtų sumažintas medžiojamų gyvūnų skausmas, kančios, baimė ar kitų formų kentėjimas.

c) medžioklė vykdoma bendruomenės narių taip, kad, atsižvelgiant į bendruomenės tradicinį gyvenimo būdą ir pragyvenimą, būtų paisoma gyvūnų gerovės ir tokiu būdu kuo labiau būtų sumažintas medžiojamų gyvūnų pernelyg didelis skausmas, kančios, baimė ar kitų formų kentėjimas.

Pirmiau nurodytos sąlygos taikomos importuojamiems produktams jų importo metu ar importo vietoje.

Pirmiau nurodytos sąlygos taikomos importuojamiems produktams jų importo metu ar importo vietoje.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Produktų iš ruonių pateikimas rinkai leidžiamas su sąlyga, kad yra tenkinamos visos šios sąlygos

 

a) rinkai produktus iš ruonių pateikiantis asmuo gali įrodyti, kad priešingu atveju šie produktai iš ruonių būtų išmesti į jūrą taip būtų pažeistas Biologinės įvairovės konvencijos 10 straipsnis;

 

b) produktai iš ruonių gauti iš medžioklės, kuri buvo vykdoma nesukeliant medžiojamiems gyvūnams pernelyg didelio skausmo, kančių, baimės ar kitų formų kentėjimo ir vadovaujantis gyvūnų gerovės tikslais, nustatytais nacionaliniuose teisės aktuose;

 

c) produktai iš ruonių gauti vykdant medžioklę tik pagal nacionalinius senkančių gamtos išteklių išsaugojimo valdymo planus, siekiant palaikyti ruonių populiacijų gyvybingumą, kuris yra jų natūralios buveinės dalis, įskaitant ligų kontrolę, arba siekiant apriboti specifinės konkurencijos su nykstančių rūšių gyvūnais, kurie priklauso nuo tos pačios buveinės ar išteklių, poveikį;

 

d) produktai iš ruonių yra gauti tik medžiojant tinkamos išsaugojimo būklės ruonių populiacijas.

 

Pirmiau nurodytos sąlygos taikomos importuojamiems produktams jų importo metu ar importo vietoje.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

3 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalių taikymas neturi trukdyti siekti šio reglamento tikslo.

3. 1, 1 a ir 2 dalių taikymas neturi trukdyti siekti šio reglamento tikslo.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

3 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jei dėl sumedžiotų ruonių kiekio, produktų iš ruonių, pateikiamų rinkai pagal 1 dalį, kokybės ar kitų aplinkybių galima daryti išvadą, kad medžioklė vykdyta visų pirma komerciniais tikslais, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 4 straipsnį, kad ji apribotų iš tos medžioklės gautų produktų, kurie gali būti pateikti rinkai, kiekį.

5. Pasikonsultavus su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, Komisijai pagal 4a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ribojamas ar uždraudžiamas produktų iš ruonių, gautų, kaip įrodyta, vykdant medžioklę visų pirma komerciniais tikslais arba viršijant tai, kas būtina 1 dalyje nustatytų išimčių tikslais, pateikimas rinkai. Kad tai būtų įrodyta, Komisija pateikia tinkamų įrodymų dėl pagal 1 dalį rinkai pateikiamų produktų iš ruonių kiekio, pvz., sumedžiotų ruonių skaičiaus, arba dėl kitų aplinkybių.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

5 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„5a straipsnis

 

Visuomenės informavimas

 

Komisija ir valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad informuotų kompetentingas valdžios institucijas, įskaitant valstybių narių muitinės pareigūnus, ir visuomenę, jog rinkai pateikti produktai iš ruonių, gauti medžiojant inuitų arba kitoms čiabuvių bendruomenėms pagal 3 straipsnio 1 dalį, atitinka galiojančias taisykles.“

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b) 7 straipsnis papildomas šia dalimi:

„2a. Be to, Komisija įvertina šio reglamento poveikį inuitų bendruomenių paveiktuose regionuose ekonominiam, socialiniam ir kultūriniam vystymuisi, taip pat šio reglamento poveikį pakrančių bendruomenėms, kuriose ruonių medžioklė yra jūrų išteklių valdymo dalis. Iki ...* Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikia šio poveikio ataskaitą. Ataskaitoje pateikiami galimi šio reglamento neigiamo poveikio inuitų bendruomenėms švelninimo būdai.

 

________________

 

* OL: prašom įrašyti datą – 2 metai po šio (iš dalies keičiančio) reglamento įsigaliojimo dienos.“

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

7 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„7a straipsnis

 

Peržiūra

 

Jei remiantis 7 straipsnio 2a dalyje nurodytu poveikio vertinimu nusprendžiama, kad tikslinga atlikti šio reglamento peržiūrą, ji atliekama praėjus 4 metams nuo įsigaliojimo dienos. Tokia peržiūra bus paremta šio reglamento socialinio ir ekonominio bei kultūrinio poveikio inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių vystymuisi ir identitetui vertinimu. Atliekant šią peržiūrą taip pat atsižvelgiama į šio reglamento poveikį pakrančių bendruomenėms, kuriose ruonių medžioklė sudaro jūrų išteklių valdymo dalį.“

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prekyba produktais iš ruonių

Nuorodos

COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

12.2.2015

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

12.2.2015

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Bendt Bendtsen

23.2.2015

Svarstymas komitete

13.4.2015

 

 

 

Priėmimo data

7.5.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

14

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Clara Eugenia Aguilera García, Bendt Bendtsen, Goffredo Maria Bettini, Aymeric Chauprade, Sander Loones, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ignazio Corrao, Herbert Dorfmann, Karl-Heinz Florenz, Tunne Kelam, Marco Zullo

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ (28.5.2015)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių
(COM(2015) 0045 – C8‑0037/2015 – 2015/0028(COD))

Nuomonės referentas: Janusz Wojciechowski

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisijos pasiūlymas

Komisijos pasiūlymo tikslas – įgyvendinti PPO rekomendacijas ir nutarimus dėl dviejų išimčių, taikomų prekybai produktais iš ruonių, kurios buvo numatytos pagrindiniame reglamente: leisti produktų iš ruonių, sumedžiotų nesiekiant pelno tvaraus jūrų išteklių valdymo tikslu (vadinamoji JIV išimtis) ir produktų iš ruonių, sumedžiotų inuitų ar kitų čiabuvių bendruomenių (vadinamoji ČB išimtis), importą. Atsižvelgiant į įsipareigojimus PPO, Komisijos pasiūlyme siūloma išbraukti JIM išimtį, o ČB išimtį suderinti su PPO ginčų sprendimo tarybos reikalavimais ir jos taikymą derinti su gyvūnų gerovės paisymu ir nustatyti produktų iš ruonių pateikimo rinkai ribas.

Pranešėjo pozicija

Produktų iš ruonių importo klausimą jau seniai kelia gyvūnų apsaugos organizacijos, prie jo taip pat prisideda ir didelė visuomenės dalis, kuris prieštarauja šių gyvūnų žudymui, kuris dažnai vykdomas žiauriu ir brutaliu būdu komerciniais tikslais.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad ruoniai yra ypač protingi ir jautrūs gyvūnai, todėl juos ypatingai reikėtų ginti nuo žiaurumo ir kančių. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad produktai iš ruonių Europos Sąjungoje neturi ypatingos ekonominės vertės ir Europos vartotojams jų nereikia. Tačiau reikia atsižvelgti į ypatingą inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių padėtį, nes jiems ruonių medžioklė yra ilgametė tradicija ir sudaro jų egzistencijos esmę, todėl produktų iš ruonių importas turi būti apsiriboti tik produktais, kuriuos sumedžiojo minėtos bendruomenės, kartu reikalaujant, kad jie laikytųsi kuo aukštesnių humaniškumo standartų. Kai šie reikalavimai yra įvykdyti, Komisija turėtų panaudoti papildomas ne teisėkūros priemones, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas šių produktų pateikimui į rinką.

Ypatingai svarbi yra tinkama riboto produktų iš ruonių importo kontrolė, kuri bus veiksminga tik tokiu atveju, jei importuotojas turės pateikti įrodymus, kad įvežami produktai iš ruonių, buvo sumedžioti anksčiau išvardytų atitinkamų bendruomenių. Pranešėjas, įtraukdamas šiuos reikalavimus, laikosi nuomonės, kuri atitinka pagrindines reglamento nuostatas, pagrįstas moralinėmis ruonių medžioklės komerciniais tikslais normomis. Pranešėjas taip pat mano, kad turėtų būti numatyta galimybė Europos mastu laikinai visiškai uždrausti produktų iš ruonių importą iš trečiųjų šalių, jei ten ruonių medžioklė vykdoma, akivaizdžiai pažeidžiant nustatytus standartus, pagal kuriuos gyvūnams neturėtų būti sukeliamas skausmas, stresas, baimė ir taikomos kitos kankinimo formos.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas   1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) kita vertus, ruonių medžioklė yra neatsiejama inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių kultūros ir identiteto dalis ir gerokai prisideda prie jų pragyvenimo. Todėl inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių tradicinė ruonių medžioklė nekelia tokio pat moralinio susirūpinimo kaip medžioklė, kuri vykdoma visų pirma dėl komercinių priežasčių. Be to, remiantis Jungtinių Tautų deklaracija dėl čiabuvių tautų teisių ir kitais susijusiais tarptautiniais dokumentais, plačiai pripažįstama, kad neturėtų nukentėti pagrindiniai ir socialiniai inuitų bei kitų čiabuvių bendruomenių interesai. Todėl išimties tvarka Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009 leidžiama į rinką pateikti produktus iš ruonių, kuriuos tradiciškai medžioja inuitų ir kitos čiabuvių bendruomenės, taip padėdamos sau pragyventi;

(2) kita vertus, ruonių medžioklė yra neatsiejama inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių kultūros ir identiteto dalis ir gerokai prisideda prie jų pragyvenimo, įskaitant jų teisę į vystymąsi ir teisę imtis ūkinės veiklos. Todėl inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių tradicinė ruonių medžioklė, kuri laikoma tausia ir nekenkia ruonių populiacijos sveikatai, nekelia tokio pat moralinio susirūpinimo kaip medžioklė, kuri vykdoma visų pirma dėl komercinių priežasčių. Be to, remiantis Jungtinių Tautų deklaracija dėl čiabuvių tautų teisių ir kitais susijusiais tarptautiniais dokumentais, plačiai pripažįstama, kad neturėtų nukentėti pagrindiniai ekonominiai ir socialiniai inuitų bei kitų čiabuvių bendruomenių interesai. Be to, Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 1989 m. konvencijoje dėl čiabuvių tautų ir genčių Nr. 169 pabrėžiama čiabuvių tautų apsisprendimo teisė, teisė laisvai vykdyti savo ekonominę, socialinę ir kultūrinę plėtrą. Todėl išimties tvarka Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009 leidžiama į rinką pateikti produktus iš ruonių, kuriuos tradiciškai medžioja inuitų ir kitos čiabuvių bendruomenės, taip padėdamos sau pragyventi;

Pakeitimas   2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) inuitams ir kitoms čiabuvių bendruomenėms medžiojant ruonius, kaip ir vykdant kitą ruonių medžioklę, neįmanoma nuosekliai ir efektyviai taikyti iš tiesų humaniško žudymo būdo. Vis dėlto atsižvelgiant į tikslą, kurio siekiama Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009, derėtų leisti Sąjungos rinkai pateikti produktus, gautus inuitams ir kitoms čiabuvių bendruomenėms vykdant ruonių medžioklę, su sąlyga, kad per medžioklę kiek įmanoma stengtasi sumažinti medžiojamų gyvūnų skausmą, kančias, baimę ir kitų formų kentėjimą, kartu atsižvelgiant į inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių tradicinį gyvenimo būdą ir pragyvenimo poreikius. Išimtis, taikoma produktams iš ruonių, sumedžiotų inuitų ar kitų čiabuvių bendruomenių, turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai medžioklė prisideda prie šių bendruomenių pragyvenimo ir nėra vykdoma daugiausia komerciniais tikslais; Taigi Komisija turėtų galėti prireikus apriboti pagal tą išimtį rinkai pateikiamą produktų iš ruonių kiekį, kad išimtimi nebūtų naudojamasi ir tuo atveju, kai medžioklė vykdoma daugiausia komerciniais tikslais;

(3) inuitams ir kitoms čiabuvių bendruomenėms medžiojant ruonius, kaip ir vykdant kitą ruonių medžioklę, neįmanoma nuosekliai ir efektyviai taikyti iš tiesų humaniško žudymo būdo. Vis dėlto atsižvelgiant į tikslą, kurio siekiama Reglamentu (EB) Nr. 1007/2009, derėtų leisti Sąjungos rinkai pateikti produktus, gautus inuitams ir kitoms čiabuvių bendruomenėms vykdant ruonių medžioklę, su sąlyga, kad ta medžioklė vykdoma tvariai ir jos metu kiek įmanoma stengtasi sumažinti medžiojamų gyvūnų skausmą, kančias, baimę ir kitų formų kentėjimą, kartu atsižvelgiant į inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių tradicinį gyvenimo būdą ir pragyvenimo poreikius, nekeliant pavojaus konkrečiai buveinei ir visai ekosistemai. Išimtis, taikoma produktams iš ruonių, sumedžiotų inuitų ar kitų čiabuvių bendruomenių, turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai medžioklė prisideda prie šių bendruomenių pragyvenimo ir nėra vykdoma daugiausia komerciniais tikslais; Siekdama atkurti vartotojų pasitikėjimą, Komisija turėtų atitinkamai imtis veiksmų, kad informuotų visuomenę apie šį reglamentą ir pagal jį padarytą išimtį produktams, gautiems čiabuvių bendruomenėms vykdant medžioklę. Taigi kai yra reikšmingų įrodymų ir po konsultacijų su susijusiais subjektais, Komisija turėtų galėti, prireikus, apriboti pagal tą išimtį rinkai pateikiamą produktų iš ruonių leistiną kiekį arba uždrausti produktus, jei jie pateikti į rinką naudojant medžioklės būdus, prieštaraujančius principams, kuriais grindžiama ta išimtis; taip siekiama, kad išimtimi nebūtų naudojamasi ir tuo atveju, kai medžioklė vykdoma daugiausia komerciniais tikslais;

 

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3a) siekiant užtikrinti veiksmingą šio Reglamento įgyvendinimo kontrolę, būtina įtvirtinti nuostatą, kad prievolė įrodyti, jog į Sąjungos rinką importuojami produktai iš ruonių yra sumedžioti inuitų ar kitų čiabuvių bendruomenių, tenka importuotojoms;

Pakeitimas   4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) iš ruonių, sumedžiotų inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių, pagaminti produktai neturėtų būti teikiami rinkai išskyrus tuos atvejus, kai jiems taikomas susitarimas arba prie jų pridedamas dokumentas, įrodantis jų kilmę ir atitiktį šiam reglamentui. Šiuo tikslu gali būti numatytas ženklas siekiant patvirtinti šios rūšies produktus, gautus medžioklės būdu, reikalingas, kad būtų laikomasi atitinkamų bendruomenių pragyvenimo poreikių, o ne visų pirma siekiant komercinių tikslų;

Pakeitimas   5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Kad būtų galima nustatyti išsamias produktų iš ruonių teikimo rinkai taisykles, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties 290 straipsnį. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.

(5) kad būtų galima nustatyti išsamias produktų iš ruonių teikimo rinkai taisykles, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties 290 straipsnį. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, inuitais ir kitomis susijusiomis čiabuvių bendruomenėmis. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas   6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b) Komisija turi turėti galimybę lanksčiai reaguoti į patikimą informaciją apie tai, kad tam tikroje trečiojoje šalyje akivaizdžiai pažeidžiami nustatyti ruonių medžioklės standartai, pagal kuriuos gyvūnams neturėtų būti sukeliamas skausmas, stresas, baimė ir taikomos kitos kankinimo formos. Tokiais atvejais Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti produktų iš sumedžiotų ruonių importo iš tos šalies laikiną apribojimą arba draudimą;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pateikti rinkai produktus iš ruonių leidžiama tik tada, kai jie pagaminti iš inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių sumedžiotų ruonių ir atitinka visas šias sąlygas:

1. Pateikti rinkai produktus iš ruonių leidžiama tik tada, kai importuotojas pateikia būtinus įrodymus, kad jie pagaminti iš inuitų ir kitų čiabuvių bendruomenių sumedžiotų ruonių ir atitinka visas šias sąlygas:

 

Pagrindimas

Reikalavimas, skirtas importuotojui, pateikti įrodymus, kad jų įvežami produktai iš ruonių, yra gauti iš leistinų šaltinių, suteiks galimybę veiksmingai taikyti šio reglamento įgyvendinimo kontrolę.

Pakeitimas   8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

3 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jei dėl sumedžiotų ruonių kiekio, produktų iš ruonių, pateikiamų rinkai pagal 1 dalį, kokybės ar kitų aplinkybių galima daryti išvadą, kad medžioklė vykdyta visų pirma komerciniais tikslais, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 4 straipsnį, kad ji apribotų iš tos medžioklės gautų produktų, kurie gali būti pateikti rinkai, kiekį.

5. Jei yra reikšmingų duomenų, rodančių, kad dėl sumedžiotų ruonių kiekio, produktų iš ruonių, pateikiamų į rinką pagal 1 ir 2 dalis, kokybės ar kitų aplinkybių galima įrodyti, kad medžioklė vykdyta visų pirma komerciniais tikslais, Komisijai, pasikonsultavus su susijusiais subjektais, suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 4 straipsnį, kad ji apribotų arba uždraustų iš tos medžioklės gautų produktų pateikimą į rinką.

Pakeitimas   9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009

5 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„5a straipsnis

 

Visuomenės informavimas

 

Komisija ir valstybės narės imasi atitinkamų priemonių, kad informuotų kompetentingas valdžios institucijas, įskaitant muitinės pareigūnus Europos Sąjungos valstybėse narėse, ir visuomenę dėl galimybės patekti į rinką laikantis taikomų teisinių taisyklių dėl produktų iš ruonių, sumedžiotų čiabuvių bendruomenių, pagal 3 straipsnio 1 dalį.“

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prekyba produktais iš ruonių

Nuorodos

COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

12.2.2015

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

12.2.2015

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Janusz Wojciechowski

23.3.2015

Priėmimo data

28.5.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

6

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Jørn Dohrmann, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Hannu Takkula, Valdemar Tomaševski

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prekyba produktais iš ruonių

Nuorodos

COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

6.2.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

12.2.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

12.2.2015

ENVI

12.2.2015

AGRI

12.2.2015

PECH

12.2.2015

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

24.2.2015

PECH

31.3.2015

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Cristian-Silviu Buşoi

24.2.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

23.4.2015

6.5.2015

 

 

Priėmimo data

4.6.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Filiz Hyusmenova, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Andrey Kovatchev

Pateikimo data

11.6.2015