Förfarande : 2014/0039(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0189/2015

Ingivna texter :

A8-0189/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0254

REKOMMENDATION     ***
PDF 145kWORD 60k
15.6.2015
PE 544.399v02-00 A8-0189/2015

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

(06682/2014 – C8-0098/2014 – 2014/0039(NLE))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: David McAllister

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

(06682/2014 – C8-0098/2014 – 2014/0039(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (06682/2014),

–       med beaktande av utkastet till protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (06681/2014),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217 samt artikel 218.6 andra stycket a led i och 218.8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0098/2014),

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0189/2015).

1.      Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Serbien.


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP

Ja-röster: 51

ALDE: Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Urmas Paet, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen

 

ECR: Bas Belder, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

 

GUE/NGL: Sabine Lösing, Jean-Luc Mélenchon, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz

 

NI: Aymeric Chauprade, Janusz Korwin-Mikke

 

PPE: Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, László Tőkés

 

S&D: Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Richard Howitt, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Kerstin Westphal, Boris Zala

 

Verts/ALE: Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Igor Šoltes

Nej-röster: 2

NI: Georgios Epitideios, Marcel de Graaff

Nedlagda röster: 2

GUE/NGL: Javier Couso Permuy

 

NI: Mario Borghezio


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

11.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Urmas Paet, Helmut Scholz, Igor Šoltes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Kerstin Westphal, Ivan Štefanec

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy