Postup : 2015/2015(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0191/2015

Předložené texty :

A8-0191/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/06/2015 - 23.1
CRE 24/06/2015 - 23.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0234

ZPRÁVA     
PDF 152kWORD 73k
18.6.2015
PE 554.937v02-00 A8-0191/2015

o žádosti o zbavení Sotiriose Zarianopoulose poslanecké imunity

(2015/2015(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Laura Ferrara

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti o zbavení Sotiriose Zarianopoulose poslanecké imunity

(2015/2015(IMM))

Evropský parlament,

–       s ohledem na žádost o zbavení Sotiriose Zarianopoulose poslanecké imunity, která byla dne 8. prosince 2014 předložena zástupcem státního zástupce při Nejvyšším soudu v Řecku v souvislosti s trestním řízením Γ2010/1744 probíhajícím před jednočlenným senátem trestního soudu v Soluni a o níž bylo dne 13. ledna 2015 informováno plenární zasedání,

–       poté, co Sotirios Zarianopoulos dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–       s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976,

–       s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–       s ohledem na článek 62 Ústavy Řecké republiky,

–       s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0191/2015),

A.     vzhledem k tomu, že zástupce státního zástupce Nejvyššího soudu v Řecku požádal o to, aby byl Sotirios Zarianopoulos, poslanec Evropského parlamentu, zbaven imunity v souvislosti s vyšetřováním trestného činu, který byl údajně spáchán;

B.     vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu č.7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných poslancům parlamentu tohoto státu;

C.     vzhledem k tomu, že podle článku 62 Ústavy Řecké republiky nesmí být poslanec v průběhu volebního období bez souhlasu parlamentu stíhán, zatčen ani uvězněn, ani jiným způsobem omezován ve své svobodě;

D.     vzhledem k tomu, že Sotirios Zarianopoulos je obviněn z toho, že dne 4. března 2010 nelegálně pronikl pod pohrůžkou použití fyzického násilí do sídla řecké veřejnoprávní televizní stanice ERT-3, kde narušil polední vysílání zpráv a nařídil, aby bylo v živém vysílání přečteno prohlášení;

E.     vzhledem k tomu, že tento domnělý trestný čin zjevně nemá žádnou spojitost s výkonem poslaneckého mandátu Sotiriose Zarianopoulose v Evropském parlamentu, neboť souvisí s činností řecké odborové organizace PAME a Sotirios Zarianopoulos v rozhodné době nebyl poslancem Evropského parlamentu;

F.     vzhledem k tomu, že ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a judikatury Soudního dvora Evropské Unie je názor vyjádřený při výkonu funkce poslance Evropského parlamentu definován jako subjektivní hodnocení vyjádřené v přímé a zjevné souvislosti s výkonem poslaneckých funkcí, ale že údajné jednání Sotiriose Zarianopoulose neodpovídá této definici;

G.     vzhledem k tomu, že dané trestní řízení se tedy netýká ani názoru vyjádřeného při výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, ani hlasování během výkonu této funkce ve smyslu článku 8 Protokolu č.7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

H.     vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 9 odst. 7 jednacího řádu se Výbor pro právní záležitosti nesmí za žádných okolností vyslovit o vině nebo o nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem daného případu;

I.      vzhledem k tvrzení Sotiriose Zarianopoulose, podle něhož je obvinění politicky motivováno, výbor po vyslyšení dotčeného poslance a prostudování dokumentace, kterou mu poslanec předložil, přezkoumal i výpovědi, jež před vyšetřujícími orgány učinili v roce 2010 svědci a na nichž se zakládá obvinění;

J.      vzhledem k tomu, že tyto výpovědi byly učiněny v průběhu soudního řízení s obviněným Sotiriosem Zarianopoulosem a že úkolem výboru ovšem není vyšetřit daný čin, nebo rozhodovat o vině či nevině poslance Evropského parlamentu, s nímž je vedeno soudní řízení;

K.     vzhledem k tomu, že z informací, jež má výbor k dispozici, nevyplývá žádný důvod k předpokladům, že dotčené řízení bylo vedeno se záměrem poškodit politickou činnost poslance (fumus persecutionis), a to i vzhledem ke skutečnosti, že řízení bylo zahájeno několik let před zahájením výkonu poslaneckého mandátu dotčeného poslance;

1.      rozhodl zbavit Sotiriose Zarianopoulose poslanecké imunity;

2.      pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal státnímu zástupci Nejvyššího soudu Řecka a Sotiriosovi Zarianopoulosovi.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

16.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

10

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Pavel Svoboda

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Victor Negrescu

(1)

1Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner v. Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wagner v. Fohrmann a Krier, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011 ve věci Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11, ECLI:EU:T:2013:23;

Právní upozornění - Ochrana soukromí