Menettely : 2015/2015(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0191/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0191/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/06/2015 - 23.1
CRE 24/06/2015 - 23.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0234

MIETINTÖ     
PDF 140kWORD 68k
18.6.2015
PE 554.937v02-00 A8-0191/2015

Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2015/2015(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Laura Ferrara

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2015/2015(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Kreikan korkeimman oikeuden apulaissyyttäjän 8. joulukuuta 2014 välittämän pyynnön, joka liittyy Thessalonikin kolmannessa yhden tuomarin kokoonpanossa toimivassa rikostuomioistuimessa vireillä olevaan asiaan nro Γ2010/1744 ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 13. tammikuuta 2015,

–       on kuullut Sotirios Zarianopoulosia työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 sekä 17. tammikuuta 2013(1) antamat tuomiot,

–       ottaa huomioon Kreikan tasavallan perustuslain 62 pykälän,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–       ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0191/2015),

A.     toteaa, että Kreikan korkeimman oikeuden apulaissyyttäjä on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden pidättämistä epäiltyä rikosta koskevan tutkinnan yhteydessä;

B.     ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan nojalla Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

C.     ottaa huomioon, että Kreikan tasavallan perustuslain 62 artiklassa kielletään maan parlamentin jäsenen syytteeseen asettaminen, pidättäminen, vangitseminen tai hänen vapautensa rajoittaminen muulla tavoin vaalikauden aikana ilman parlamentin suostumusta;

D.     toteaa, että Sotirios Zarianopoulosia syytetään fyysisellä väkivallalla uhkaamisesta ja tunkeutumisesta laittomasti Kreikan julkisen televisiokanavan ERT-3:n tiloihin 4. maaliskuuta 2010 sekä keskipäivän uutislähetyksen keskeyttämisestä ja tiedotteen lukemisesta;

E.     toteaa, että epäillyllä rikoksella ei selvästikään ole mitään yhteyttä Sotirios Zarianopoulosin asemaan Euroopan parlamentin jäsenenä, koska epäilty rikos liittyy kreikkalaisen ammattiliiton PAMEn toimintaan ja koska Sotirios Zarianopoulos ei tapahtumahetkellä ollut Euroopan parlamentin jäsen;

F.     ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 artiklan nojalla ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviään hoitaessaan ilmaisema mielipide on subjektiivinen arviointi, jolla on suora ja ilmeinen yhteys parlamentaaristen tehtävien hoitamiseen, mutta katsoo, että Sotirios Zarianopoulosin väitetyt toimet eivät liity tähän määritelmään;

G.     toteaa näin ollen, että rikosoikeudenkäynti ei koske minkäänlaista Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviään hoitaessaan ilmaisemaa mielipidettä tai äänestystä Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

H.     toteaa, että työjärjestyksen 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta ei missään tapauksessa ilmaise kantaansa jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko lausumat tai teot, joihin jäsenen väitetään syyllistyneen, syytteeseen asettamisen, vaikka valiokunta pyyntöä käsitellessään saisi yksityiskohtaista tietoa tapaukseen liittyvistä tosiasioista;

I.      toteaa, että koska Sotirios Zarianopoulos vakuuttaa, että syytteen taustalla ovat poliittiset vaikuttimet, hänen kuulemisensa ja hänen toimittamiensa asiakirjojen tarkastelun jälkeen valiokunta tutki myös todistajien tutkintaviranomaisille antamat, syytteen perustana olevat lausunnot vuodelta 2010;

J.      toteaa, että kyseiset lausunnot annettiin Sotirios Zarianopoulosin oikeudenkäynnin yhteydessä ja että toisaalta ei ole tämän valiokunnan tehtävä tehdä tutkintaa asiassa eikä myöskään päättää oikeudenkäynnin kohteena olevan Euroopan parlamentin jäsenen syyllisyydestä tai syyttömyydestä;

K.     toteaa näin ollen, että valiokunnan hallussa olevien tietojen perusteella ei ole mitään syytä olettaa, että syytteellä haluttaisiin tarkoituksellisesti vahingoittaa parlamentin jäsenen poliittista toimintaa (fumus persecutionis), koska se on esitetty vuosia ennen parlamentin jäsenen tehtävien vastaanottamista;

1.      päättää pidättää Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Kreikan korkeimman oikeuden syyttäjänvirastolle sekä Sotirios Zarianopoulosille.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

16.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

10

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Pavel Svoboda

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Victor Negrescu

(1)

1 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. Euroopan parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. Euroopan parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI:EU:C:2011:543, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. Euroopan parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö